Rådgiver Dege i NAV Trygd husker ikke….

Frostating Lagmannsrett i Ålesund, 19.februar 2014

Fortsettelse fra forrige bloggpost:

Inger Lise Dege, er du i dag klar over at infeksjon ofte ligger til grunn for utløsning av ME? spør jeg min tidligere saksbehandler i NAV Trygd.

– Ja.  Viruser. Ja, bekrefter Dege, innkalt som vitne av meg.

– Fint. Tusen takk Inger Lise for at du stilte opp. Da får du ha fortsatt fin dag. Da er jeg ferdig, men det kan være flere som vil spørre deg om noe her, avslutter jeg.

– Ok. Lykke til. Hadet.

– I like måte, presser jeg frem, fullstendig satt ut av de nye opplysningene som er kommet frem i vitnemålet fra min tidligere saksbehandler om hennes nære forhold til skadevolder N.N. 

– Da skal vi høre om statens prosessfullmektig har spørsmål, og det har han visst, fortsetter lagdommer Kapelrud.

– Ja takk. Det er Tormod Sletten her. Hei.

Hei, svarer Inger Lise Dege på telefon fra Oslo.

– Jeg lurer på om du sånn relativt kortfattet kan fortelle oss litt om din kontakt med Liv Serine Helgesen mens du var ansatt hos NAV på Røa? spør advokat Sletten, som representerer Regjeringsadvokaten via advokatfirmaet Riisa i Trondheim.

– Jeg husker ikke Liv Serine Helgesen fra Røa i det hele tatt. Jeg husker fra Vinderen-tiden at hun var der noen ganger. Jeg husker ikke fra bydelssammenslåingen at jeg har hatt noe spesielt med henne å gjøre. Og kan heller ikke se dokumentene, forklarer Dege.

– Da var egentlig mitt spørsmål upresist. Skulle være den kontakten du hadde med henne på Vinderen, tilføyer advokat Sletten.

– Jeg husker veldig godt at hun var spesielt opptatt av at hun hadde genitalherpes og at hun ville ha uførepensjon på det grunnlaget, forklarer Inger Lise Dege.

– hm….eh….Den attføringssaken hennes var du innblandet noe i den? spør Sletten.

Nei.

Ikke i det hele tatt? undrer Sletten.

Nei. Det er utrolig vanskelig med yngre personer som har sånne diagnoser de kan bli bedre av, svarer Dege, tidligere ansatt som rådgiver i NAV Trygd.
(Hvordan kan Dege være så skråsikker på dette, når hun unnlater å nevne at hun bare to-tre år tidligere, fredag 02.11.2011 på vegne av NAV Forvaltning Oslo begikk 2 vedtak i min disfavør? Min tilføyelse.)

– Du nevnte i stad at du hadde sett noen tidligere legeerklæringer?

– Ja.

– Kan du si litt om det? spør advokat Sletten.

– Jeg har sett den diagnosen fra dr. Djup av  juni 2002, som var inne på det med psykisk lidelse og depresjon. Og at den ankende part ikke godtok det, på en måte da…..Det at han ville sette depresjon, forklarer Dege.

(Pussig at Dege spesielt husker det med depresjon….tolv år tilbake i tid, men ikke husker at hun kontaktet meg flere ganger på mail for et par år siden i 2011.. Min tilføyelse)

IMG_20141214_0003IMG_20141209_0003

– Kan du huske hvor mange møter du hadde med Liv Serine Helgesen? fortsetter Sletten.

Nei.

– Hvis du skal gjette da? spør advokaten.

– Tja ….tre? svarer Dege

– Hvilket inntrykk fikk du av henne, får jeg lov å spørre om det? spør Sletten avventende.

– …..Jeg fikk inntrykk av at hun var meget spesiell. Det hun la mye vekt på var at hun hadde genitalherpes. Det er det som har satt seg. Og at det ikke nyttet å komme med noe annet….. Jeg husker jo heller ikke at det var snakk om ME før langt ut på 2000-tallet, forklarer Dege.
(Hvordan kan det ha seg at Dege hevder dette, når Dege mener hun kun hadde med meg å gjøre i forbindelse med min søknad om uføretrygd -i 2005 og fra 2003 var min saksbehandler, og før den tiden befant seg i kulissene ved Røa trygdekontor/NAV Trygd på Vinderen? Min tilføyelse.)

– Hun ønsket å føre et lydbåndopptak fra en samtale med deg, bekrefter advokat Sletten.

– Ja, svarer Dege.

– Hva tenker du om det?

Lagdommer Kapelrud bryter brått inn i vitneførselen:

– Altså ….Et lite øyeblikk Dege. Dette har ikke advokaten noe med å ta opp sånn! Dette skal vi ta opp i tilfelle på et litt senere tidspunkt.

– Jeg har skrevet noen spørsmål…sier Dege

 – Vi kommer til det. Dette skal kjøres formelt. Så hvis dere nå kan hoppe over det? fortsetter Kapelrud.  

– Helt klart. Det er greit, svarer Dege, som er innstevnet av meg, og innkalt som vitne via Frostating lagmannsrett til hovedsaken i Ålesund.

 – Grunnen til at jeg vil spørre om det er fordi at jeg tenker at svaret hennes er av betydning for rettens vurdering om at beviset tillates ført, forklarer advokat Sletten.  

– Ja selvfølgelig. Men vi kjører en egen runde på det, har jeg jo nettopp sagt, avslutter Kapelrud.

– Greit. Da forstår jeg det slik at din kontakt med Liv Serine Helgesen var knytta opp mot søknaden om uførepensjon – den alene? spør advokat Sletten vitnet Inger Lise Dege

– eh……Ja… Når jeg ser at hun henviser til 2005 og kontakten med meg….Jeg husker ikke, altså…. Jeg husker ikke. Jeg har ikke….Vi har ikke hatt annen kontakt heller. Så det må jo være i forbindelse med uførepensjonssaken….svarer Dege.

Skjermbilde 2014-12-07 kl. 18.47.46

Hvordan klage på vedtak når man i årevis (fra 11.08.10) nektes innsyn i 44 vedlegg NAV delvis oppkonstruerte og vedla saken? Klagene mine på vedtaket forduftet, selv ikke henvendelse fra advokat Sterud utleverte de 44 vedleggene.. Det var ikke meningen at mine klager skulle nå frem.

Skjermbilde 2014-12-07 kl. 18.16.38 Skjermbilde 2014-12-07 kl. 18.10.01Skjermbilde 2014-12-07 kl. 17.54.07  

(Se svar 16.november 2011 fra saksbehandler Arild Aanes i NAV Storfjorden underst her, som nektet ta imot overføring av saken min fra Oslo, og nektet være behjelpelig med utlevering av de 44 bilagene, og slik narret meg i et år med en regel som ikke finnes/lovhjemlet, og påførte meg så mye stress – som utløste flere tilleggslidelser.)

– Da har ikke jeg flere spørsmål, jeg heller, avslutter Sletten.  

– Hallo? kommer det fra Dege.

 – Jada, vi kommer om et øyeblikk, vi bare sitter og skriver litt innimellom, skjønner du, svarer lagdommer Kapelrud.

– Og da kommer jeg tilbake til dette lydbåndopptaket. Jeg vil først spørre Helgesen, er det nødvendig å spille av det opptaket etter det du har hørt nå? spør Kapelrud.

– Kan jeg få spørre et spørsmål til Fru Dege? spør jeg, som er saksøker og selvprosederende.

– Ja gjør det først, svarer Kapelrud avventende.

– Takk. Visste du hvem jeg var, siden du kjenner N.N. og hans søstre, og din mor var venninne med deres mor? Visste du hvem jeg var før jeg møtte deg på Vinderen? spør jeg undrende.

– For det første kjenner jeg overhodet ikke N.N.  Jeg har gått på skole sammen med ham. Jeg husker hans søsken. XX hilser jeg på. Jeg kjenner henne ikke. Jeg snakker ikke med henne. Jeg har ingen omgang med henne. Jeg hadde overhodet ingen ide om hvem hun var i relasjon til deg, svarer Inger Lise Dege, tidligere ansatt ved Røa Trygdekontor.

– Men din mor var venninne med min eks svigermor? spør jeg.

– Jeg ante da ikke at du hadde vært gift med N.N., svarer Dege, som nylig innrømmet i sitt vitnemål at advokat Jan Tormod Dege i Advokatfirmaet Brækhus Dege var hennes eksmann….

Advokatfirmaet Brækhus Dege hadde representert N.N. siden desember 2006, da min daværende advokat Edmund Asbøll sendte sin første henvendelse til skadevolder NN vedrørende uførelidelsen ME/G93.3/A04 utløst av herpesvirusinfeksjonen NN påførte meg. Har Deres klient testet seg? spør advokat Asbøll https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/07/har-deres-klient-testet-seg-spor-advokat-asboll/

I 2006 var juristen Inger Lise Dege min saksbehandler i NAV.
Hvorfor ventet NAV i flere år med å anmode uførepensjon?:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/14/kommentar-til-vitnemal-fra-radgiver-i-nav-inger-lise-dege/

Pussig nok blir min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege borte fra alle NAV-dokumenter i min sak, fra april 2006 inntil hun igjen kontakter meg uoppfordret i mail 18.oktober 2011 med etterlysning av min klage på vedtak om tvungen forvaltning, der NAV i flere år, siden 11.08.2010 har nektet meg innsyn i sakens 44 dokumenter….Uten at å gi meg innsyn i sakens dokumenter, gjør Inger Lise Dege vedtak av 2. november 2011 om tvungen forvaltning av min uføretrygd. På det tidspunktet har advokatfirmaet Brækhus Dege allerede kontaktet Namsfogden i Oslo for tvangstrekk via min uføretrygd i NAV på skadevolder NNs sakskomkostninger….

Advokatfirmaet Brækhus Dege via advokat Sonia Seyersted besvarte brevene for skadevolder NN i desember 2006, og januar 20007. Seyersted sto også ansvarlig for tilsvar i 2007 på min forliksklage, og møtte sammen med skadevolder NN i Oslo Forliksråd i februar 2008. 

I 24. februar 2009 tok jeg ut stevning ved Oslo tingrett mot skadevoldsmillionær N.N. for skaden han hadde påført meg, som resulterte i uføretrygd. Hele tiden har min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege befunnet seg i kulissene i NAV….

IMG_20150118_0007Skjermbilde 2015-01-19 kl. 10.51.09

– Takk skal du ha. Jeg frafaller lydopptaket, bekrefter jeg.  

– Takk skal du ha! svarer rettens leder, lagdommer Kapelrud, med en anelse lettelse i stemmen. Samtidig svikter Kapelrud dommergjerningen slik den er forklart 03.10.13 av sorenskriver Geir Engebretsen i NRK Dagsnytt atten: «Dommerne skal være ekspert på å gjennomføre behandlingen, få belyst saken på en ordentlig måte, stille spørsmål, være årvåken til at faktum kommer ordentlig frem, og vurdere bevisene.»

(Intervjuet med sorenskriver Geir Engebretsen kan kjøpes ved henvendelse til NRK Arkivet.)

– Da har vi fått det resultatet. Er det noe du vil legge til selv, Dege, som kan ha betydning? spør Kapelrud.

Nei.

– Ikke det. Da sier vi takk for tålmodigheten til deg, Dege – avslutter Kapelrud.

– Det var bare hyggelig, svarer Inger Lise Dege.

– Takk skal du ha. Ha det bra sier Kapelrud og telefonforbindelsen med vitnet Inger Lise Dege, tidligere rådgiver i NAV Trygd avsluttes uten at lagdommer Kapelrud hverken har belyst vitnemålet fra Dege på en ordentlig måte, heller ikke har han eller de andre lagdommerne stilt spørsmål, ei heller har de vært årvåkne slik at faktum kommer ordentlig frem, for å kunne vurdere bevisene.

 

Skjermbilde 2016-12-24 kl. 21.51.48.png

 

skjermbilde-2016-11-18-kl-19-21-33

Advokatfirmaet Brækhus Dege dømt for brudd på advokatregler.
https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

skjermbilde-2016-11-18-kl-19-24-14

På grunn av omdømmetap ble firmanavn, adresse og kommune endret av advokatene pr. 1.januar 2017, men fremdeles bestående av de samme uetiske advokatene.

Fortsettelse følger.

Lydfil.

Reklamer

11 thoughts on “Rådgiver Dege i NAV Trygd husker ikke….

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s