Hvorfor ventet NAV i flere år med å anmode søknad uførepensjon?

Fagfolk må tåle offentlig kritikk, jf advokat John Christian Elden
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

Ved å vente helt til 2005 med å anmode meg om å søke uføretrygd, bidro NAV bevisst eller ubevisst til foreldelse av tidspunktet for herpessmitte (1988) og til å påføre meg økonomisk tap av ti års uførepensjon (uføretidspunkt 0195).

NAV mener altså at jeg allerede i 1995 var arbeidsudyktig på grunn av sykdom….Men i 1995 fantes ikke diagnosen ME/cfs G93.3/A04 hverken i Rikstrygdeverk eller trygdeetat. Diagnosen herpes simplex 1 (forkjølelsessår/munnsår) og 2 (genitalherpes) fantes….Men legene visste ikke bedre, og hevdet at herpesvirus ville ‘brenne ut’….

Først året etter, i 1996 ble diagnosen ME/cfs G93.3/A04 godkjent i trygdeetaten som nevrologisk lidelse.


Her politijurist Jens Olav Sæthers konklusjon vedrørende siste foreldelsesfrist – januar 2005, altså samtidig med at NAV anmodet meg søke uføretrygd: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/27/samtale-med-statsadvokatembedet-i-oslo/

Min saksbehandler i NAV, jurist Inger Lise Dege trenerte uføretrygd flere ganger, bla. fra september til desember 2004, og utsatte NAVs svarfrist høsten 2005….Selv ante jeg ingenting om at infeksjon herpes kunne utløse ME/cfs/G.93.3/A04 – men slik ble foreldelsestidspunktet for herpessmitten foreldet takket være Inger Lise Dege.

Inger Lise Dege tok meg heller ikke på alvorlig når jeg fortalte om plagsom herpes. Tvert imot virket det som om Inger Lise Dege ønsket meg diagnostisert psykisk syk. Slik beskyttet Inger Lise Dege sin barndomsvenn, sønnen av hennes mors venninne, klient av hennes e k s m a n n  advokat Jan Dege i advokatfirma Brækhus Dege; som representerte skadevoldsmillionær NN – skyldig i herpessmitten.

 

4. juni 2002. Omnia Oslo
– Jeg er så vannvittig gåen, trett og sliten, forklarer jeg gjentatte ganger til legen min dr. Hans Atle Djup ved Omnia Oslo. For å få betalt fra trygdeetaten for konsultasjonene jeg hadde hos ham, måtte han jo sette en diagnose…. Ikke hvem som helst man forteller at man plages av genitalherpes. Legene hadde jo sagt den skulle ‘brenne ut’….. Dr. Djup spurte heller ikke. Halsvondt og forkjølelse var årsaken til at jeg oppsøkte legen, og ble sykemeldt. 

21. juni 2002 sender Kristin Grundy, saksbehandler ved Røa Trygdekontor, kollega av Inger Lise Dege, følgende brev til dr. Hans Atle Djup:
«Spørsmål om legeerklæring«. Grundy er ikke snauere enn at hun bekrefter «Vi kan da få drøftet hvordan saken kan ordnes» og avslutter med  «Vi takker på forhånd for godt samarbeide«…. se under her:

IMG_20141214_0004

 Etter at Dr. Djup har snakket med Røa Trygdekontor, sier han liksom litt betuttet:
– «Trygdekontoret liker ikke diagnoser med tretthet i»

Dr. Djup hadde vist til at jeg klaget over tretthet. Det ville ikke Røa Trygdekontor ha noe av! Røa trygdekontor forsøkte å presse dr. Djup til å diagnostisere slik trygdekontoret ønsket. I kulissene vaket Inger Lise Dege, jurist og barndomsvenninne til skadevoldsmillionæren, og mor til de nå voksne barna til advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, som nå representerer skadevoldsmillionæren. 

Hvorfor ringte det ingen bjeller om at ‘trett og sliten’ kunne være ME

Røa Trygdekontor avslører via henstillingen, se under her,  at ‘saken kan ordnes» – og «godt samarbeide«. Mange MEsyke har blitt feildiagnostiserte med psykiske diagnoser, før de har fått ME-diagnosen av medisinsk spesialist. NAV rekvirerer heller ikke spesialistundersøkelser før etter søknad om uføretrygd. Slik kan syke bli gående i årevis på sykdomsforverrende ‘arbeidsmarkedstiltak’ og attføringstiltak, i dag tilsvarende ‘arbeidsavklaring‘.


IMG_20141214_0004


Ved ME krever NAV Trygd også undersøkelse hos spesialist i psykiatri – for at ME skal kunne godkjennes av NAV som uførelidelse. Differensialdiagnostisering er nødvendig for å utelukke psykisk lidelse.

På legeerklæringen til Røa trygdekontor skriver dr. Djup diagnosen «Slitenhet» (er det en diagnose? Neppe! min anm.) –  påført A04diagnoseregulativet. «Hun ønsker ingen medisinering og aksepterer ikke diagnosen depresjon«, skriver Djup. Men ingen hørte på meg, pasienten. 

IMG_20141214_0003

Diagnosen A04 tilsvarer ME-diagnosen G93.3 = ME/myalgisk encefalopati/kronisk utmattelse/CfS bekreftes herved av dr. Anders Bjørkavåg  – flere år senere:

IMG_20141209_0003

Hvorfor tok det flere år fra innvilget attføring –  med tilbakeført virkningstidspunkt fra 2001 – inntil  NAV ‘anmodet’ meg først ved slutten av 2004 om å søke uføretrygd?

Allerede i 2001 anbefalte Start Sysselsetting/Røa ved Oddbjørn Brødreskift & co at jeg skulle uføretrygdes. Et av ‘arbeidsmarkedstiltakene’ var at jeg skulle undervise ansatte ved Røa trygdekontor i kognitive teknikker (tenk-positivt). Ved Røa trygdekontor befant skadevolder NNs barndomsvenninne og familievenn,  juristen Inger Lise Dege seg…. i kulissene. Det ble ikke noe arbeidsmarkedstiltak ved Røa Trygdekontor på meg.

Skadevoldsmillionæren betrodde sine venner i 1989 hemmeligheten: at han hadde smittet meg med genital herpes. En lidelse jeg hadde store plager av. Da flere av advokatvennene arrangerte utdrikningslag for skadevoldsmillionæren i mai 1989, ga de ham et hint: en skål full av kondomer… Slik forsøkte de å latterliggjøre en alvorlig legemsbeskadigelse som de må ha visst var straffbar. 

Inger Lise Dege, rådgiver i NAV Trygd/NAV Forvaltning Oslo, bekrefter i lagmannsretten 19.02.14 at hun fra 1975 hadde vært ansatt i Sosial – og Helsedepartementet. Der sluttet Dege «i mai 1998» – iflg svar av 22.05.14 fra HODep, se under her. 

HØR Inger Lise Dege vitner i Frostating lagmannsrett i Kjendisnettverket til voldtektsmannenhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/

Rådgiver Inger Lise Dege i NAV Trygd uten helsefaglig kompetanse. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/08/inger-lise-dege-uten-helsefaglig-kvalifikasjoner-i-nav-trygd/

Dege skal ha arbeidet ved Røa Trygdekontor/NAV Trygd fra 1998 inntil hun ble pensjonist i juni 2013…. I tillegg har Inger Lise Dege vært saksbehandler i Trygderetten. Der sitter fremdeles hennes kolleger..Først i 2013 ble klagen min ferdigbehandlet i Trygderetten. Da var Inger Lise Dege allerede pensjonert.

Ved Røa Trygdekontor var Inger Lise Dege fra år 2000 kollega og omgangsvenninne med min daværende saksbehandler Kristin Grundy, ansvarlig for attføringsprosessen i 2002/2001. Hele tiden lurte den nå saksøkte skadevoldsmillionærens venninne Inger Lise Dege i kulissene ved Røa Trygdekontor …

 .

IMG_20141214_0001

Hvorfor ventet NAV helt til like inn i 2004/5 med å ‘anmode’ meg om å søke uføretrygd?  

NAV sviktet dessuten sin informasjonsplikt!  

De fleste ansatte i NAV var klar over regelendringene lenge før de skjedde i 2004….Ingen i NAV informerte meg noensinne om endringer i regelverket for uføretrygd som var forestående da alle etater Aetat, trygd- sosialetat ble sammenslått ved innføring/omlegging til  NAV i 2004. Endringer som blant annet resulterte i  at etterbetaling av uføretrygd ble endret. Før 2004 ble uførepensjon etterbetalt fra uføretidspunktet (0195 i mitt tilfelle).

Etter 2004 blir uførepensjon etterbetalt fra søknadstidspunktet

NAV satte uføretidspunktet i mitt tilfelle til 0195, da jeg måtte selge mitt fysikalske institutt på grunn av residiverende helseplager over flere år.  Slik påførte NAV meg økonomisk tap av ti års uførepensjon m.m. Men i 1995 fantes ikke diagnosen ME/G93.3/A04 i Trygdeetat og Rikstrygdeverk.

Det er å anta at jurister som Inger Lise Dege og andre av skadevoldsmillionærens advokatvenner (Øystein Andreas Sverre, Chris Sandaker, Henning Øglænd, Inger Johanne Fersle Lund, Jan Tormod Dege) selvsagt var klar over foreldelsestidspunktet for herpessmitte påført i 1988….

Vitneutsagnet til Inger Lise Dege i lagmannsretten 19.02.14 skurrer på flere punkter. Dege påstår å ha sett flere av mine legeerklæringer…. Men på direkte spørsmål fra statens representant for Regjeringsadvokaten, advokat Sletten i advokatfirma Riisa, henviser Inger Lise Dege kun til en eneste legeerklæring av juni 2002 fra dr. Hans Atle Djup ved Omnia med diagnosen «slitenhet» A04….

Inger Lise Dege vitnet i lagmannsretten at ME kom opp  som tema «først langt ut på 2000 tallet…. »  En slik forklaring forutsetter at hun, Inger Lise Dege kjente til hvilken diagnose som var  aktuell i mitt tilfelle før ME ble lansert 2005/2006 av medisinsk spesialist
dr. Andersson, som mulige sykdomsårsak hos meg. Inntil da gjaldt nemlig attføringsdiagnosen «slitenhet» – som ikke er noen diagnose – tilsvarende A04 i diagnoseregulativet fra 2002 ved dr. Atle Djup.

«Slitenhet» = A04 i diagnoseregulativet tilsvarer G93.3 = ME.
Men juristen og rådgiver i NAV Trygd, avdeling uførepensjon, Inger Lise Dege  innrømmer  i lagmannsretten at hun overhode ikke kan noe om ‘disse tallene‘….

Jeg opererer ikke med disse tallene, skjønner du, avslørte Inger Lise Dege arrogant, i sitt vitnemål i lagmannsretten….

Hvordan kan NAV Trygd ha en saksbehandler som skal avgjøre søknader om uføretrygd o.a. for kronisk syke, lidende mennesker, når saksbehandleren/juristen Inger Lise Dege mangler elementærkunnskap om ‘tallene’ i diagnoseregulativene, og mangler helsefaglig kompetanse?!

IMG_20141209_0003

Begjærer gjenopptakelse anke mot NAV pga saksbehandler Dege:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/06/begjaerer-gjenopptakelse-anke-mot-nav-pga-vitnet-inger-lise-dege/

Der satt altså juristen Inger Lise Dege, min saksbehandler i NAV Trygd – med svært tette bånd til skadevoldsmillionæren og hans familie – noe jeg ikke ante noe som helst om før juristen Inger Lise Dege på direkte spørsmål fra meg, som selvprosederende, avslørte seg da hun flere år senere vitnet i lagmannsretten 19.02.14.

Hennes eksmann advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, kollega med skadevoldsmillionærens gode venn, forretningspartner og skattejurist, advokat Øystein Andreas Sverre….

IMG_20150118_0007Skjermbilde 2015-01-19 kl. 10.51.09

Fra tidsskriftet Juristkontakt nr. 7-2012 http://www.bd.no/Documents/JTD_Juristkontakt_nr7_2012.pdf

Inger Lise Dege bekreftet 19.02.14 i retten at hennes egen mor hadde vært god venninne med skadevolders mor….Inger Lise Dege bekreftet å være på hils med skadevolders søsken….Inger Lise gikk på skole med skadevoldsmillionær/overgriper NN = svært nære forbindelser til saksøkte skadevoldsmillionær NN! 

skjermbilde-2016-11-18-kl-19-21-33

ADvokatfirmaet Brækhus Dege dømt for brudd på advokatregler.
https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

Skjermbilde 2016-05-28 kl. 16.17.50

Trygdelege i  NAV dr. Eirik Haneberg avslører mangelfulle kunnskaper om ME.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/radgivende-overlege-eirik-haneberg-avslorer-mangelfulle-kunnskaper-om-me/


Min saksbehandler i NAV, jurist Inger Lise Dege vitner i lagmannsretten i anke mot NAV

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/07/nav-radgiver-inger-lise-dege-vitner-i-frostating-lagmannsrett/

Jeg politianmelder overgriperen.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/25/politianmelder-overgriperen/

Jeg i samtale med statsadvokatembedet i Oslo
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/27/samtale-med-statsadvokatembedet-i-oslo/

Advokatfirmaet Eldens begjæring om gjenåpning anke mot NAV
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/13/advokatfirma-eldens-prosesskriv-til-eidsivating-lagmannsrett/

Min saksbehandler i NAV, beriker sin eksmann i advokatfirmaet Brækhus Dege
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/16/radgiver-i-nav-trygd-inger-lise-dege-beriket-sin-eksmanns-advokatfirma/

Lyver min saksbehandler i NAV, rådgiver og jurist Inger Lise Dege?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/07/nav-radgiver-inger-lise-dege-vitner-i-frostating-lagmannsrett/

Resymé – min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

ME-spesialist Dr. Oddbjørn Brubakk vitner for meg i lagmannsretten i ankesak mot NAV.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/09/05/me-spesialist-dr-brubakk-vitner-i-forstating-lagmannsrett/

Trenering hinsidig moral og fornuft av advokatfirmaet Brækhus Dege
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/21/braekhus-dege-namsfogden-i-oslo-med-trenering-hinsidiges-moral-og-fornuft/

Fortsettelse følger neste.

Lydfil

Reklamer

17 thoughts on “Hvorfor ventet NAV i flere år med å anmode søknad uførepensjon?

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s