Rådgiver i NAV Trygd, Inger Lise Dege, beriker sin eksmann.

Inger Lise Dege, rådgiver i NAV Trygd lovet på ære og samvittighet å fortelle den hele og fulle sannhet, og ikke holde noe tilbake – da hun vitnet i lagmannsretten i Ålesund 19. februar 2014. Ikke hadde jeg i min villeste fantasi  før  ankesaken ant noe om min
saksbehandler Inger Lise Deges nære forhold til min motpart, saksøkte skadevolder/overgriper/min eksmann NN!

Skjermbilde 2017-07-06 kl. 17.25.35.pngSkjermbilde 2017-07-06 kl. 17.25.43.png

Inger Lise Dege bekreftet i sitt vitnemål at hun er eksfrue til advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerte saksøkt skadevolder NN.

Skjermbilde 2017-07-06 kl. 17.37.11.pngSkjermbilde 2017-07-06 kl. 17.37.19.png


Til tross for eden hun forsikret i lagmannsretten, på ære og samvittighet ikke holde noe tilbake, unnlot Inger Lise Dege  å fortelle at hun bare få år tidligere, 2. november 2011, i sin stilling som min saksbehandler i NAV, nektet meg innsyn – i 44 dokumenter  som NAV hadde hostet opp – inneholdende flere oppkonstruerte og feilaktige påstander  – for å frata meg disposisjonsretten til min uføretrygd i den hensikt å få inn penger til Brækhus Dege Advokatfirma.

Med sitt vedtak på tvangsforvaltning av trygden min,  sikret Inger Lise Dege at hennes eksmanns advokatfirma Brækhus Dege fikk inndekket fra min trygd, skadevolder NNs saksomkostninger!

Slik sikret Inger Lise Dege samtidig ivaretakelse av den fremtidige arven til de felles barna hun har med advokat Jan Tormod Dege, som en gang skal arve sin far/ advokatfirma Brækhus Dege.

IMG_20150505_0009

Uoppfordret, i embeds medfør, sender Inger Lise Dege meg 18. oktober 2011 (se under) mail med etterlysning av min klage på tvungen forvaltning.
«Vi har ikke registrert mottatt noen klage på tvungen forvaltning. For at vi skal behahandle saken din så raskt som mulig gjør jeg denne henvendelsen pr mail. (….) Med vennlig hilsen Inger-Lise Dege, Rådgiver Avdeling for uførepensjon NAV Forvaltning Oslo// arbeid»

Inger Lise Dege/NAV etterlyste min klage på et vedtak om tvangsforvaltning som jeg var nektet innsyn i!!!!

De 44 dokumentene, som NAV vedla som dokumentasjon på vedtaket, hadde jeg siden 11.august 2010 blitt nektet innsyn i!!!! Hvordan klage på vedtak man er nektet innsyn i? Brudd på forvaltningsloven!

Slikt må man altså bakse med som kronisk syk, – i fire år uten fast bolig – flyktende fra den ene midlertidige bopelen til den andre. Rart man er syk? NAV påfører folketrygdmedlemmer sykdomsforverringer.

IMG_20150505_0010

Den 21.oktober 2011 sender Inger Lise Dege meg enda en ny mail:
» Jeg trenger ikke noe mer dokumenatasjon, bare klagen. Det er jo vedtaket om tvungen forvaltning du vil ha opphevet.«

Å, så fint, saksbehandler Inger Lise Dege vil hjelpe meg! tenkte jeg…..

Skjermbilde 2014-12-07 kl. 17.54.07

I mail av 27. oktober 2011 purrer Dege: «Har du sendt kopi av klagen på tvungen forvaltning?«

Skjermbilde 2014-12-07 kl. 18.47.46

Det var nok ikke meg, min saksbehandler Inger Lise Dege ville hjelpe. Men sin eksmanns advokatfirma Brækhus Dege!  Slik at Brækhus Dege fikk inndekket saksomkostningene for sin klient,  skadevoldsmillionær NN.
Inndekket fra NAVs tvangsforvaltning av min uføretrygd, en trygd skadevolder, NN er skyld i.

 

Min saksbehandler i NAV Trygd, Inger Lise Dege unnlater  å fortelle til lagmannsretten om den uoppfordrede frivillige mailkontakten hun begår med meg 18. og  21. og 27. oktober 2011. Disse mailene kan ikke anses å være ’tilfeldige’  i en sak i så nær fortid, for bare tre -fire år siden. Hele fire  uoppfordrede aktive handlinger begikk Inger Lise Dege i tilknytning til meg høsten 2011.

4. november 2011 mailer jeg Inger Lise Dege, hvorvidt hun er i slekt med avdokat Jan Dege. Den mailen er fremdeles ubesvart av Inger Lise Dege. Først da hun vitnet i  Frostating lagmannsrett i 2014, bekreftet Inger Lise Dege at Jan Tormod Dege er hennes eksmann, som hun har flere barn med.

Disse mailhenvendelsene fra min saksbehandler Inger Lise Dege kan da ikke ha gått upåaktet hen, med mindre Inger Lise Dege var bevisstløs i sin stilling i NAV Forvaltning/Trygd.

Skjermbilde 2016-04-10 kl. 10.06.45

Inger Lise Dege hadde neppe forventet å vitne om sitt forhold til sin eksmann i Brækhus Dege. Derfor er det kanskje ikke pussig likevel – at en ellers så oppegående dame som juristen Inger Lise Dege  – sannsynligvis bevisst – 19.februar 2014 da hun ble stevnet som vitne i lagmannsretten, ikke nevnte disse fem episodene fra nær fortid i 2011…. etter at Dege i retten like før hevdet hun ikke hadde hatt noe med meg å gjøre etter uføretrygden i 2005….Lyver Inger Lise Dege – bevisst og med hensikt – i lagmannsretten?

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/07/nav-radgiver-inger-lise-dege-vitner-i-frostating-lagmannsrett/

Omtrent samtidig som Inger Lise Dege gjorde sitt vedtak 2. november 2011 om tvangsforvaltning av min trygd, og nekt av innsyn i de 44 dokumentene i saken, vedtok Namsfogden i Oslo månedlige tvangstrekk fra min uførepensjon via NAV Trygd, for å sikre inndekking av skadevolder NNs saksomkostninger i Brækhus Dege…

Samtidig unnlot Inger Lise Dege å besvare min mailforespørsel av 04.11.11 hvorvidt hun var i slekt med advokat Jan Tormod Dege…. Slik tilbakeholdt hun viktig informasjon.

Her Advokatfirma Eldens begjæring om gjenåpning på grunn av Inger Lise Deges inhabilitet https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/13/advokatfirma-eldens-prosesskriv-til-eidsivating-lagmannsrett/

IMG_20150118_0007Skjermbilde 2015-01-19 kl. 10.51.09

Fra tidsskriftet Juristkontakt nr. 7-2012 http://www.bd.no/Documents/JTD_Juristkontakt_nr7_2012.pdf

Så vidt meg bekjent er Inger Lise Dege ved sine ‘fulle fem’ for å bruke et folkelig uttrykk – også da hun vitnet i lagmannsretten. Hun påberoper seg å huske både det ene og det andre, og skulle derfor kunne fortelle lagmannsretten om den omfattende mailkontakt hun hadde med meg  to – tre år tilbake i tid. Skjermbilde 2014-12-07 kl. 18.16.38

Inger Lise Deges avslører i lagmannsrettten at hennes mor sågar hadde vært god venninne med skadevolders mor….

Inger Lise Dege bekrefter også å være på hils med skadevolders søstre….

Dege avslørte slik nære forbindelser til skadevolder NN, min eksmann. 

Advokatfirma Brækhus Dege, tilhørende min saksbehandler Inger Lise Deges eksmann Jan Tormod Dege, representerte skadevolder NN i erstatningskravet jeg anla mot ham for infeksjonen og uførelidelsen ME, G93.3/A04 han påførte meg. Nyere forskning på ME ved Haukeland Universitetssykehus (rituximab-prosjektet) bekrefter også at ME/cfs/G93.3/A04 kan utløses av infeksjon.

Inger Lise Dege skulle overhodet ikke ha hatt noe med tvangsforvaltning av min uførepensjon å gjøre!

Anmodning fra NAV om tvungen forvaltning av min uførepensjon ble pussig nok sendt fra NAV 11. 08.2010 – samtidig som jeg anket avgjørelsen fra Oslo tingrett til Borgarting lagmannsrett i erstatningssaken mot saksøkte skadevolder N.N….. ‘Tilfeldig’ ? – når man nå vet at Brækhus Dege Advokatfirma hadde sin helt spesielle egen kontakt innad i NAV, nemlig min saksbehandler  Inger Lise Dege.

Inger Lise Dege unnlot altså å fortelle i lagmannsretten at hun med sitt vedtak av 02.11.2011 bidro til å berike sin eksmanns advokatfirma Brækhus Dege ved at hun via sin stilling i NAV Trygd gjorde vedtak på tvangsforvaltning av min uførepensjon!

Selv om både tingrett og lagmannsrett mente det var sannsynlig at skadevolder NN smittet meg, ble jeg likevel idømt å inndekke skadevoldsmillionærens saksomkostninger hos advokatfirmaet Brækhus Dege. DER kunne dommerne valgt annerledes?

Skjermbilde 2017-07-06 kl. 17.22.53.pngSkjermbilde 2017-07-06 kl. 17.22.59.png

Slik svarer advokat Elden:

Fra: John Christian Elden
Til: Liv Serine Helgesen
Sendt: Torsdag, 7. august 2014 15.46
Emne: Re: Vedr: det kunne dommer –

alltid rom for skjønn vedrørende omkostninger

*

Betalingskravet fra advokatfirma Brækhus Dege utgjorde kr 66.248 inkl. renter.  I mail av 24. september 2012 fra advokat Siri Munch i advokatfirmaet Brækhus Dege bekreftes at jeg har innbetalt kr. 37.901 – av skadevoldsmillionær NNs saksomkostninger, en nedbetaling tvangstrukket av tvangsforvaltet uførepensjon via NAV Trygd – takket være min saksbehandler Inger Lise Dege.  

Advokat Siri Munch i advokatfirma Brækhus Dege bekrefter i sin mail at det gjenstår for meg å betale kr. 28.347. Se mail under her. Du kan lese mer om den trenerende saksbehandling i  Brækhus Dege og Namsfogden i Oslo underst her, se link.

IMG_20141214_0009 Inntil det siste, også i desember 2014, har skadevoldsmillionæren – sågar nå fra graven – tvangstrukket månedlig kr. 1600 fra min skarve uførepensjon – via NAV Trygd – for å inndekke sine saksomkostninger hos advokatfirmaet Brækhus Dege. Takket være min saksbehandler (jurist) Inger Lise Dege…. 

Ifølge advokat John Christian Elden er det opp til boet etter avdød skadevolder å avgjøre hvorvidt tvangstrekket skulle stoppes, da skadevolder døde. Men nei, ingen kan kontakte boet for å høre hva boet mener om den saken, forklarer advokat Elden. Boet består blant annet av skadevolders fru nr. III og hans middelaldrende sønn (fra skadevolders første ekteskap), som forøvrig neppe har innreisetillatelse til USA, der han studerte på slutten av -80 tallet. Med mindre familiens venn, skadevolders ‘ansvarlige advokat’ Øystein A. Sverre har bidratt også der?

Øystein A. Sverre har familie i USA….

Ettersom tvangstrekket fortsetter selv om skadevoldsmillionæren er død, forteller det sitt om ‘boets’ mening ….

3. desember 2014 er siste kravet fra skadevolder helt nedbetalt. 
23. januar 2015 har advokatfirmaet Brækhus Dege enda ikke sendt automatisk melding til Ørskog Lensmannskontor om at kravet er innfridd, og at betalingsanmerkning i Brønnøysund derfor kan slettes….

Se under her utbetalingsdatoer bekreftet fra NAV Økonomi Pensjon:
siste utbetaling fra min trygt til Brækhus Dege ble utført 3. desember 2014:

IMG_20150505_0011

Her artikkel med tittel: ‘Brækhus Dege med trenering hinsidig moral og fornuft’: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/21/braekhus-dege-namsfogden-i-oslo-med-trenering-hinsidiges-moral-og-fornuft/

Skyldes ovennevnte mangelfulle sletting i Brønnøysund mangelfulle rutiner hos advokatfirmaet Brækhus Dege….?

Eller skyldes det pur hevn fra skadevolders gamle venn og forretningspartner, skattejurist og ansvarlig advokat Øystein A. Sverre? = tidligere forsmådd  ‘beiler’ av både min slektning  – og av meg…..

Eller beror mangelfull sletting et ønske om ‘å straffe’ saksøker (meg) med urimelig inngripen via betalingsanmerkning?  Som i flere år – også etter nedbetalte gjeld vedr skadevoldsmillionærens saksomkostninger i Brækhus Dege –  slik forhindrer meg bla lån, rimeligere strømabonnement, mobilabonnement, kjøp på avbeteling mm….? 

I 2012 trenerte advokatfirmaet Brækhus Dege ved advokat Øystein A. Sverre og Siri-Anne Munch sletting av krav i Brønnøysund i omtrent et halvt år…. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/21/braekhus-dege-namsfogden-i-oslo-med-trenering-hinsidiges-moral-og-fornuft/

Fra NAV Regnskap Pensjon, se under her:

«Den 160312 opplyser kreditor (Brækhus Dege, min anm) at de har en restsaldo på kr. 57,-. Denne ble trukket i april 12. Kreditor ser ut til da å ha tatt høyde for at de skal få kr 4000 i mars, noe de ikke fikk….»

IMG_20150505_0012

IMG_20150123_0004

Fredag 11. november 2011 sendte min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege  brev til mitt nye NAVkontor, etter at jeg hadde flyktet fra Oslo og NAVs sykdomsforverrende saksbehandling der. Se under her.

Konklusjonen er fortsatt at etter så pass mange bevisste, uoppfordrede, aktive handlinger vedrørende meg i oktober og november 2011, må Inger Lise Dege vært bevisstløs i sin stilling i som min saksbehandler i NAV, eller også unndro hun sannheten da hun vitnet på ære og samvittighet i retten 19.02.2014.

IMG_20150506_0001

Sannelig unnlot Inger Lise Dege også å fortelle i sitt vitnemål i lagmannsretten 19.02.2014 at hun i embeds medfør 9. februar 2010 sendte meg «melding om ny svartid». På hva da? Hvilken klage dreier det seg om? Se det er det sier brevet ingenting om….
Se under her svar fra NAV VESTRE AKER FORVALTNING ved saksbehandler Inger Lise Dege.

IMG_20150506_0003

Hvorfor er jeg ikke overrasket når Dagens Næringsliv 11. juli 2015 melder at Brækhus Dege Advokatfirma er dømt til å betale flere millioner….for brudd på advokatskikk: 

IMG_20150712_0001

http://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

 

Skjermbilde 2018-02-11 kl. 12.31.22.png

 

Pr. 1. januar 2017 ble firmanavn, adresse og kommune endret, på grunn av omdømmetap, men med de samme uetiske advokatene  – uten Jan Dege

 

 

Fortsettelse følger.

Reklamer

30 thoughts on “Rådgiver i NAV Trygd, Inger Lise Dege, beriker sin eksmann.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s