Tilfeldig….? Eller ikke så tilfeldig likevel?

Fagfolk må tåle offentlig kritikk, jf advokat John Christian Elden
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk           

Om kokkelimonke i NAV/NAV Trygd/NAV Storfjorden Skodje/Ørskog

24. februar 2009 stevnet jeg skadevolder N.N. ved Oslo tingrett for den legemsbeskadigelse med påfølgende infeksjon, utløsing av ME, og uførepensjon han påførte meg. Flere tingrettsdommere, både Ina Strømstad og Helge Monstad, var godt kjent med at jeg ville begjære stans i saken, for å gjennomføre ytterligere medisinske laboratorieundersøkelser, som hadde dukket opp som et nytt tilbud til ME-syke.

Tar ut stevning: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/21/tar-ut-stevning-mot-skadevoldsmillionaer/

Et par uker etter stevningen, altså 13. mars 2009  frarøver NAV meg plutselig kr. 1600
pr. måneduten forvarsel og uten oppsettende virkning – idet NAV opphever et vedtak fra 2007 om grunnstønad til medisinske behandling. Se under her. Tilfeldig? Eller ikke så tilfeldig likevel? Ikke ante jeg på dette tidspunktet at min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege, er e k s f r u e n  til advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerer min eksmann, skadevolder NN.

IMG_20141217_0001
Samtidig som NAV plutselig og uten forvarsel frarøvet meg kr 1600 i grunnstønad pr. måned – beholdt Skatteetaten de kr. 33.000 til nedbetaling av skattegjeld, penger jeg hadde fått tilbakebetalt på skatten….fordi NAV hadde trukket for mye skatt på etterbetalt uføretrygd fra 2005. Tilfeldig? eller ikke så tilfeldig likevel? 

Skatteetaten beholdt pengene, til tross for at Namsfogden i Oslo i april 2008 hadde åpnet offentlig gjeldsordning for de ca. 360 000 i gjeld (småbeløp sammenlignet med andre gjeldsofre, som ofte har millioner i gjeld) som jeg hadde opparbeidet etter at jeg i 1995 måtte selge mitt fysikalske institutt pga helseplager  – og NAV i  tillegg hadde oppbevart meg i åtte år på sosialhjelpens eksistensminimum….  

De 33 000 tilbakebetalte skattepengene, hadde jeg håpet å kunne bruke på laboratorieundersøkelser og medisinsk behandling  hos dr. DeMeileres ved Lillestrøm klinikken – evnt i utlandet.

Men det ville ikke skadevolder N.N. og  hans kobbel av forretningsadvokater, venner  og skattejurister….i advokatfirmaet Brækhus Dege. 

Advokat Øystein A. Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege, venn og forretningspartner av skadevolder, satt som styremedlem i skadevolderens AS’er fra ca 2000 til 2009, inntil jeg stevnet skadevolder NN. Fra 2006 til 2009 hadde advokat Sonia Seyersted i advokatfirmaet Brækhus Dege representert skadevolder. Fra 2009 overtok Øystein A. Sverre, som tidligere hadde vært ansatt i Skatteetaten, hvor han fremdeles hadde netterverk, som ‘ansvarlig advokat’  for skadevolder NN/min eksmann.. Øystein Sverre er forøvrig en tidligere forsmådd beiler både av meg, og min slektning, og kjenner meg bedre enn andre advokater. Det var tydelig at skadevolder NN ved å velge advokatfirmaet Brækhus Dege til å representere ham, ønsket å holde saken innen husets fire vegger. I tillegg hadde advokatfirmaet Brækhus Dege sin egen spesielle kontakt innad i NAV, min saksbehandler Inger Lise Dege.

Advokaten sjekker opp ‘dama’ til kompisenhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-oystein-a-sverre-lyver/

Skjermbilde 2016-03-13 kl. 07.45.26

 

 

NAV avslår 15. mai 2009 behandling,  bare en – 1 – dag etter at advokatfirmaet Brækhus Dege i Planmøtet 14. mai 2009, med tingrettsdommer Njaal Sæveraas, hadde lirket ut av meg at jeg hadde søkt NAV HELFO om støtte til laboratorieundersøkelser hos prof dr. DeMeillers. Tilfeldig? Eller ikke så tilfeldig likevel?

I Planmøte med tingrettsdommer Njaal Sæveraas, Oslo tingrett:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/planmote-ved-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/

Det skulle jeg selvsagt aldri ha fortalt i det overrumplende Planmøtet – men hva vet man om strategi, når man stiller som selvprosederende, ikke-jurist, i tillegg er syk og kronisk utmattet av den nevrologisk lidelsen ME?  Kanskje var det nettopp for å fritte meg ut for mest mulig at tingrettsdommer Njaal Sæveraas hensynsløst ikke utsatte Planmøtet, selv om han visste jeg var uforberedt, selvprosederende ikke-jurist. Utfallet kunne kanskje blitt et annet om jeg hadde fått konsultere advokat. 

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas fortsetter Planmøtet. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/30/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-fortsetter-planmotet/

På tidspunktet for Planmøtet, 14. mai 2009, ante jeg ingenting om at advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege er  e k s m a n n e n til min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege.

Kontakten som advokatfirmaet Brækhus Dege hadde innad i NAV via min saksbehandler Inger Lise Dege, påvirket selvsagt avslaget fra NAV Helfo, samt fjerning av grunnstønaden min, og tvangsforvaltning av uføretrygden min. ‘Grep’ fra advokatfirmaet Brækhus Dege for å hindre videre anker mot min eksmann, skadevolder NN, og forsøk på å gjøre det økonomisk umulig for meg å gjennomføre den medisinske laboratorietesten, som kunne ha bekreftet at min eksmann smittet meg.

Advokatfirmaet Eldens begjæring om gjenåpning anke mot NAV. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/13/advokatfirma-eldens-prosesskriv-til-eidsivating-lagmannsrett/

På tidspunkt for Planmøtet 14.mai 2009, ante jeg heller ingenting om at skadevolder/min eksmann allerede visste at han hadde testet positivt både på herpes 1 (munnherpes) og herpes 2 (genital herpes) jf legeattest av 6. mai 2009 fra hans fastlege, dr. Ginette Mæhlumshagen.  Den kvinnelige legen tilskriver ham, mangemillionæren, med fornavn: Kjære Halvor…
Legeattesten var blitt bekreftet få dager før tingrettsdommer Njaal Sæveraas plutselig etter tre måneders trenering, fikk det veldig travelt med gjennomføring av det overrumplende Planmøtet 14.mai 2009.

Skjermbilde 2016-06-03 kl. 11.39.19.png

 

Selvsagt ville skadevolderen og kobbelet av advokater i advokatfirmaet Brækhus Dege som skadevolder hadde sparket i gang, unngå laboratorieundersøkelser for alt i verden – de visste at slike ville avsløre og spikre NN ytterligere til erstatningskravet som smittebærer.

 

Skjermbilde 2016-02-14 kl. 20.16.33

I 2010, etter at jeg hadde innlevert anke til lagmannsretten på skadevolder NN, gjorde NAV enda et overraskende over- ‘grep’ – i et vedtak om tvungen forvaltning av min uføretrygd, etter en anmodning av 11.08.10 om forvaltning av trygden min i tre år….(to år er vanligst, min anm.) På dette tidspunktet ante jeg ingenting om at advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, er  e k s m a n n e n til min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege, som selvsagt hele tiden i kulissene har hatt en finger med i ‘spillet’ i favør av sin barndomsvenn, skadevolder NN, min eksmann.

Anmodningen om tvungen forvaltning av uføretrygden min ble påklaget av både advokat Petter Sterud, Kindem advokatfellesskap, og meg, men klagene ble aldri besvart av NAV. Som etter hvert hevdet at klagene var forsvunnet…. Tilfeldig? Eller ikke så tilfeldig likevel?

Hverken advokat Sterud eller jeg fikk innsyn i de 44 dokumentene NAV begrunnet anmodningen i. NAVs nekt av innsyn er brudd på Forvaltningsloven. Det skulle gå flere år, før jeg i januar 2013 endelig fikk innsyn. Flere av de 44 dokumentene viste seg da å bestå av oppkonstruerte løgner produsert av NAV – ‘grep’ tatt via min saksbehandler Inger Lise Dege og hennes e k s m a n n, advokat Jan Tormod Dege, som representerte skadevolder NN via advokatfirmaet Brækhus Dege.

Tvungen forvaltning ble  vedtatt av NAV i vedtak av 21.10.10. Vedtaket ble effektuert 10.12.10 – få dager etter avgjørelse av 03.12.10 i Borgarting lagmannsrett….som nektet anken min mot skadevolder NN fremmet. NAV fikk melding om lagmannsrettens avgjørelse – via min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege, via hennes kontakt med sin
e k s m a n n i advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerer skadevolder NN. Selv fikk jeg ikke melding om lagmannsrettens avgjørelse før etter nesten en måned,
30. desember 2010!!

Tre måneder uten et eneste pip fra advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell & co. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/12/tre-maneder-uten-et-eneste-pip-fra-advokat-elisabeth-grondahl-i-advokatfirmaet-stabell/

Holdt for narr av advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell & co: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/18/holdt-for-narr-av-advokat-anne-elisabeth-grondahl-hos-stabell-3/

Rett inn i jula 2010 redusert NAV mitt livsopphold med mange tusen kroner, til
kr. 2.840 utbetalt to ganger pr måned. Flere tusen kroner lavere enn anbefalt livsopphold fra SIFO (Statens institutt for forbruksforskning). Det opplevdes som enda et overgrep fra det offentlige! Jeg ante jo ingenting om at advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege er e k s m a n n e n til min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege!

I tillegg narret NAV Storfjorden meg i nesten et år –  ved mine saksbehandlere Arild Aanes og avdelingsleder Anders Norvald Hammer. De to saksbehandlerne Aanes og Hammer hevdet feilaktig at NAV Storfjorden ikke kunne ta imot NAVsaken min fra Oslo, fordi jeg hadde klaget på vedtaket om tvungen forvaltning av uføretrygden min. Se mail av 16. november 2011 under her, fra Arild Aanes. Tilfeldig? Eller ikke så tilfeldig likevel?

 

Innskanning 15.jpeg

En våken journalist i Sunnmørsposten ville vite hvilken ‘lovhjemmel’ NAV Storfjorden brukte for å nekte ta imot saken min fra Oslo… Først da, etter nesten et års narring, bekreftet avdelingsleder i NAV Storfjorden, Anders Norvald Hammer, at de hadde narret meg, med en lovhjemmel som likevel ikke finnes!!!! Tilfeldig, eller ikke så tilfeldig likevel?

Så farlig inkompetente er enkelte saksbehandlere i NAV. Hensynet til egne kolleger i Oslo (Inger Lise Dege & co) var viktigere enn å behjelpe en syk og fortvilet, bostedsløs NAV-bruker som meg.

I mail av 16. november 2011 svarer Arild Aanes«Vi kan ikkje ta over ei sak så lenge den er til handsaming i klageorganet»  som resultat av gratis info i kulissene fra sambygding og nabo, advokat Mette Loe i advokatfirmaet Øverbø & Gjørtz?

 

Avdelingsleder Anders Norvald Hammer hevdet i 2015 at han ikke hadde benyttet juridisk rådgivning, da han narret meg i nesten et år med en lovhjemmel som ikke finnes. Nesten ikke til å tro, og meget betenkelig at en avdelingsleder i NAV kan skalte og valte med menneskeliv, og ikke benytter rådgivning fra jurist i en så viktig sak, der NAVbrukeres (min!) helse er involvert! Slik utløste NAV Storfjorden alvorlig tilleggslidelse, på grunn av mye sykdomsforverrende stress over altfor lang tid, som tappet meg ytterligere for krefter i et allerede redusert imunforsvar. Slik ble mulighet til fast bolig trenert og vanskeliggjort av NAV Storfjorden ved saksbehandlerne Arild Aanes og Anders Norvald HammerI tillegg påførte treneringen meg ytterligere lagringsutgifter.

Totalt betalte jeg kr 160 000 fra min skarve uføretrygd for lagring av eiendeler, mens NAV Storfjorden ved Arild Aanes og Anders Norvald Hammer heller tok mer hensyn til egne kolleger i Oslo – enn til meg.

Ille at en avdelingsleder i NAV Storfjorden kan saksbehandle så tilfeldig, hensynsløst og sykdomsforverrende – uten at det får noen som helst konsekvenser for ham som avdelingsleder! Tilfeldig, eller ikke så tilfeldig likevel?

Tilføyer: daværende ordfører i Ørskog; Torbjørn Fylling, fra FrP, var tidligere ansatt i NAV Storfjorden før han ble ordfører. Nå etter å bli nedstemt som ordfører, er Fylling tilbake i NAV (Haram) som avdelingsleder. Daværende ordfører i Skodje, var Terje Vadset, også fra FrP, tidligere lastebilsjåfør, nå Thaimat distributør i Digerneset Næringspark i Skodje. 

Nåværende ordfører i Ørskog fra Arbeiderpartiet er fru Aanes; Karen Simonnes Aanes. Fruen til saksbehandler Aanes i NAV Storfjorden. Nåværende fylkesmann i Møre & Romsdal; Lodve Solholm, er tidligere svoger til forhenværende FrP-ordfører i Skodje, Terje Vadset

Arild Aanes og Anders Norvald Hammer neglisjerte meg og mine henvendelser i et år for heller å ivareta interessene til sine NAV-kolleger i Oslo. Jeg, som allerede var kronisk syk og hardt belastet som langtidsbostedsløs. I deres øyne var jeg null verdt. Viktigere å  ivareta interessene til NAVkollegene i Oslo, Inger Lise Dege & co. Slike respektløse holdninger kan få alvorlige konsekvenser i fremtiden, også for andre kronisk syke NAVbrukere ved NAV Storfjorden.

Meget betenkelig at to saksbehandlere ved NAV Storfjorden, Arild Aanes og Anders Norvald Hammer ikke tok meg og mine behov på alvor, da jeg returnerte til heimbygda mi. I stedet valgte Aanes og Hammer heller å ta hensyn til sine kolleger i NAV, Inger Lise Dege, NAV Ullern & co. De kunne heller ikke vite at advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, er e k s m a n n e n til min saksbehandler i Oslo, juristen Inger Lise Dege.

Det finnes ingen lovhjemmel for å nekte ta imot min sak fra Oslo, selv om jeg hadde påklaget vedtaket om tvungen forvaltning av min uføretrygd. Det skulle saksbehandlerne i NAV StorfjordenArild Aanes og Anders Norvald Hammer, avdelingsleder i NAV Storfjorden ha visst!

I hemmelige lydopptak avslører Hammer at det likevel ikke er noe i veien for ny kommune og gjøre nye vedtak enn de Oslo kommune hadde gjort. Han hevder sågar at NAV Storfjorden aldri tidligere har forvaltet tvungen forvaltning for noen som ivaretar sine økonomiske interesser så godt som jeg gjør!!

Rett etter at jeg ankom hjembygden min i 2011, overtok FrPs Terje Vadset ordføreransvaret der. Det jeg ikke visste var at FrP-ordføreren i Ørskog, Torbjørn Fylling, egentlige er ansatt i NAV, når han ikke er ordfører…Da jeg søkte på en leilighet i Ørskog,  avslørte utleier: – «Jeg er lokalpolitiker i FrP. Har googlet deg….» Da var den leiligheten kjørt!
I Oslo hadde Sylvi Listhaug fra Ørskog vært sosialbyråd siden 2005 i Høyre-FrPbyrådet der. Derfor kan man lure på om det var tilfeldig, eller ikke så tilfeldig likevel, det som skjedde i NAV Storfjorden etter at jeg flyktet fra FrP-sosialbyråden i Oslo, til hjembygden min.

Er det slik at politikere fra FrP ikke tåler kritikk? Har FrP en gjengjeldelseskultur? Lik den i Ørskog og Skodje? Politikere generelt skulle da tåle kritikk, som mulighetenes kunst.

Samtykkeerklæringen jeg i desperasjon og fortvilelse hadde gitt advokat Mette Loe, etter at hun i timesvis hadde nedpsyket meg fortvilte, desperate mennesket, ved gjentatt å hjernevaske meg med påstanden om at «du har ødelagt for deg selv»…. (en påstand adoptert fra saksbehandler Arild Aanes?) – trakk jeg dagen før, altså 15.11.11, se under her. Advokat Mette Loe  i advokatfirmaet Øverbø & Gjørtz satt tilsynelatende på begge sider av NAVbordet.

Skjermbilde 2016-03-13 kl. 08.41.48

 

Pussig nok hadde Arild Aanes i NAV Storfjorden, bekreftet noe helt annet i sin mail av 04.11.11, like før Aanes anbefalte sin nabo, og sambygding i Ørskog, advokat Mette Loe i advokatfirmaet Øverbø & Gjørtz: «Hei Eg har  vore i kontakt med NAV Ullern. Dei vil sende over vedtaket om tvungen forvaltning omgåande. Vi kan då saman styre økonomien din herifrå. Sjøve saka di vil bli overført til den kommunen du er folkeregistret. Ha ei god helg.  Arild AAnes, Rettleiar-oppfølg NAV Storfjorden»

 

Innskanning 16.jpeg

Min saksbehandler Arild Aanes i NAV Storfjorden anbefalte sin nabo, og sambygding, advokat Mette Loe, brudd etisk regelverket for NAVansatte, som selvsagt ikke skal anbefale NAVbrukere advokater i saker der NAV er involvert.

Advokat Mette Loe i advokatfirmaet Øverbø & Gjørtz tok seg aldri bryderiet med å besvare min henvendelse: «Hei, Viser til møte med deg 11.11.11 og fullmakten jeg sendte deg på mail, men som jeg trakk tilbake 15.11.11. Brukte du fullmakten til å snakke med andre enn Arild Aanes i NAV Storfjorden? Hvem andre da? Mvh Liv Serine Helgesen»

 

De to, Arild Aanes og Anders Norvald Hammer i NAV Storfjorden, valgte å ta mer hensyn til sine NAV-kolleger i Oslo, der advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege (som representerte skadevolder NN) viser seg være e k s m a n n e n til min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege & co i Oslo.

 

Skjermbilde 2016-03-13 kl. 08.54.06

Min saksbehandler Arild Aanes stakk beleilig fra ansvaret som min saksbehandler – etter at Aanes hadde narra meg i et halvt år, la Aanes skylda på at Skodje vil ikkje (lydopptak) – og Vips! ble belønnet med ny jobb i barnevernet i Skodje….
Skjermbilde 2017-03-29 kl. 09.16.17.png

Slike fordeler tilfaller den som driver Arbeiderpartiet i Ørskog, nemlig Arild Aanes:Skjermbilde 2017-03-29 kl. 09.22.06.png

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas i Oslo tingrett er inngifta i adelen i Arbeiderpartiet med datter av landsmoder Gro.
Fruen til advokat Øystein A. Sverre, som representerte skadevolder NN har tjukkeste slekta i Fellesforbundet i LO…og omgikkes. Har selv vært på fest hos Øystein, med gjester som arbeidet i LOLandsmoder Gro’s sønn inhabil?
 https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/06/13/landmoder-gros-svigersonn-inhabil/

Under her bekrefter avdelingsleder i NAV Storfjorden, Anders Norvald Hammer, til Fylkesmannen i Møre og Romsdal at «I ettertid ser eg at NAV Storfjorden ikkje skulle ha avslått forespurnaden då den forseinka prosessen unødig. Eg har tidligerare beklage vurderinga overfor Helgesen
(obs. se ovennevnte mail av 04.11.11 der Arild Aanes bekrefter at NAV Ullern overfører forvaltningssaka omgående…. Hva skjedde i mellomtiden, mellom Aanes sin mail av 04.11.11. og Aanes sin kontrabeskjeden 16.11.11? Basert på feil råd fra advokat Mette Loe i advokatfirmaet Øverbø & Gjørtz, som henviste til lovhjemmel som ikke finnes, ble overføring av saken min fra Oslo til NAV Storfjorden sabotert med løgn og narring i nesten et år! Fortvilende og belastende ikke å bli hørt av saksbehandlere ved NAV Storfjorden! Jeg ble behandlet som en pest og plage, blottet for respekt fra saksbehandlere fullstendig blottet for innsikt i kronisk sykdom og den tilleggsbelastningen de to, Aanes og Hammer påførte meg. Hvem kronisk syk NAVbruker ved NAV Storfjorden blir det neste offeret for Aaanes og Hammers servile inkompetanse? Det finnes ikke lovhjemmel for å nekte overføring av sak, selv om den befinner seg i klageorganet. Min anm.)

Jo, obs den 2. november 2011 gjorde min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV, (som senere bekrefter å være barndomsvenninne med skadevolder, og hvis mor har vært venninne med skadevolderens mor)  vedtak om å opprettholde tvungen forvaltning, fremdeles uten å gi meg innsyn i de 44 dokumentene som fulgte saken!! Se under her.

NAV Storfjorden hadde fått flere legeerklæringer med advarsler om min helsetilstand, lenge før tilleggslidelse ble utløst på grunn av ‘mye stress‘ jf spesialist i indremedisin. Legeattester som Arild Aanes og avdelingsleder Anders Norvald Hammer ikke tok på alvor – !

Alvorlig for syke NAVbrukere at inkompetent, servile maktkokelimonke og ukultur blant saksbehandlere i NAV – får påfører syke NAVbrukere både tilleggslidelser og økonomiske ekstrabelastninger, uten at det får noen som helst konsekvenser for NAVansatte!! 

Umulig å rette opp feil som fører til utløsing av kroniske tilleggslidelser. 

Her svikta avdelingsleder Anders Norvald Hammer og saksbehandler Arild Aanes i NAV Storfjorden, dei tok ikkje tidligere legeattester på alvor. Legeattest av
2.mai 2012  konstaterte flere nye kroniske tilleggslidelser, men da var for det for seint, tilleggslidelser var et faktum: 

 

Skjermbilde 2016-03-13 kl. 09.50.08

Er det nok med beklagelse når avgjørelsen i NAV Storfjorden ved avdelingsleder Anders Norvald Hammer bidrar til sykdomsforverring og ytterligere lagringsutgifter av mitt eget innbo, beløpende over til totalt kr 160 000 – betalt fra min skarve uføretrygd, i tillegg til husleie og strøm i syksomsforverrende midlertidig bolig?

Skjermbilde 2016-03-13 kl. 09.50.45

«I epostane kjem det fram påstand om at NAV Storfjorden påfører Liv Serine Helgesen sjukdomsforverring. Det blir vist til legeattest frå fastlegen dagsett 02.05.12 samt uttale i eine eposten om at ho har vore nødt til «å bo på sykdomsforverrende sofa i uegnet, sykdomsforverrende midlertidig bopel i mer enn ti måneder«.

«NAV Storfjorden ser alvorleg på busituasjonen til Liv Serine Helgesen og har følgt opp uttale frå fastlegen dagsett 02.05.12 med dei virkemidlane vi har til dispensasjon. No er det slik at NAV Storfjorden ikkje disponerer bustader. NAV Storfjorden administrerer heller ikkje ordningane om startlån gjennom Husbanken.» skriv avdelingsleder i NAV Storfjorden, Anders Norvald Hammer, som på forhånd hadde forespeilet meg at han/NAV Storfjorden ville bidra med positiv omtale for kommunalt Startlån. Det ble sabotert av Hammer og Skodje kommunestyre/Formannskap. Daværende ordfører Terje Vadset, som jo skulle være ordfører for ‘alle’ i bygda, kritiserte at jeg hadde sendt ham ‘mange’ e-poster. Det viser hvor uvitende Vadset er om desperasjonen bak fattigdom og bostedsløshet! Viktigere for ham å skåre på flyktninger.

Jeg hadde på dette tidspunktet vært uten fast bolig siden mars 2009, hadde måttet bo i altfor mange midlertidige, uegnede boliger, mens alt mitt private innbo befant seg på lager. NAV Ullern dekket lagerleien, inntil jeg flyktet hjem.

NAV Storfjorden Skodje har avslått inndekking av lagerleie kr 160 000 til tross for narring og trenering et år, som påført meg alvorlig tilleggslidelse og ytterligere sykdomsforverring, og tapping av krefter.

Avdelingsleder ved NAV Storfjorden, Anders Norvald Hammer narret meg igjen, og overholdt ikke avtalen vedrørende ‘hjelp’ til startlån. Startlån ble avslått i Formannskapet i Skodje kommune i 2012 ved FrP-ordfører Terje Vadset. Pussig nok hadde saksbehandleren i kommuna allerede i juni 2011 antydet at jeg kunne få et startlån til bolig på 1,5 millioner, basert på all dokumentasjon. 

Men da Terje Vadset ble FrP-ordfører, ble mine søknader om startlån til bolig avslått av heimbygda mi. Blant annet på bakgrunn av betalingsanmerkning og pant registrert i Brønnøysundregistret, fra skadevolder NN/min eksmann – via advokatfirmaet Brækhus Dege med trenering hinsidig fornuft og moral : https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/21/braekhus-dege-namsfogden-i-oslo-med-trenering-hinsidiges-moral-og-fornuft/ 

‘Rein matematikk’, hevda FrP-ordfører Terje Vadset i ettertid, og ba meg ta innover meg ‘de faktiske forhold‘….Ingen i hjembygden min hørte på meg, de trodde ikke på meg. De avviste meg. Også NAV Storfjorden Skodje. Kan man forvente annet av slike som selv har blitt båret på gullstol gjennom livet? I løpet av årene som har gått, har boliger som i 2011 kostet 1,3 millioner, steget med + en million….Mens uføretrygd forblir uendret.

Advokatfirmaet Brækhus Dege opptrår tilnærmelsesvis som bøddel for sin klient, kompis og forretningsforretningspartner, skadevolder NN/min eksmann, som flere ganger hadde påført meg skader, og avslørt at han fryktet han kom til å drepe meg.

(Det fryktet jeg også, derfor hadde jeg flyktet fra stedet vi bodde på. Min eksmann døde, på sykehus, dramatisk nok natt til det som kunne vært vår 25. bryllupsdag i 2014. Likevel fortsatte skadevoldsmillionæren, min eksmann, via advokatfirmaet Brækhus Dege å trekke meg for sine saksomkostninger via NAV, da fra graven…)

Prøv å leve med et livsopphold på kr. 2.840 utbetalt to ganger i måneden !!!! – etter tidligere åtte år på sosialhjelpens eksistensminimum (kr. 3000 pr. måned). Sosialhjelp er ment å være kort, midlertidig hjelp. I mitt tilfelle måtte jeg forholdet meg til sosialetatens tyranner i NAV i hele åtte år! (+ ytterligere to år etter at tvangsforvaltning av uføretrygden min ble vedtatt) med Sylvi Listhaug som FrP-sosialbyråd i Oslo.

Etter attføring ble innvilget meg i 2002/2001 med diagnosen ‘Slitenhet’ A04, (=tilsvarende som ME/cfs/myalgisk encefalopati/G93.3 i spesialistenes diagnoseregulativ, noe NAV har avslått å ta innover seg at jeg allerede i 2001 hadde ME. Min anm.) ble sosialhjelpen såkalt ‘supplerende’…

Med tvungen forvaltning av uføretrygden min,  umyndiggjorde NAV Trygd meg, ved å frata meg disposisjonsretten til uførepensjonen – uten å gi meg innsyn i de 44 dokumentene med diverse oppkonstruerte løgner, NAV begrunnet vedtaket i! Minst tre år mente tilsynelatende NAV det ville det ta å nedbetale skadevolders saksomkostninger hos advokatfirmaet Brækhus Dege – med min trygd. 

 

Sammen med skadevolder/min eksmann, hans fire-fem forretningsadvokater fra advokatfirmaet Brækhus Dege avgjorde tingrettsdommer Njaal Sæveraas ved dom av 26.10.2009 overgrepssaken over hodet mitt, uten at jeg fikk komme til orde, uten åpen rettssal, uten vitner og uten tilhørere!

 

Min saksbehandler i NAV Trygd, Inger Lise Dege vitnet i lagmannsretten i Ålesund 19.02.2014 – sju år etter at jeg påklaget virkningstidspunktet for uførepensjon – og 19 år etter uføretidspunkt (0195) satt av NAV.

 

I lagmannsretten bekreftet Inger Lise Dege at advokat Jan Dege, gründer av advokatfirmaet Brækhus Dege var hennes e k s m a n n, som hun har flere barn med.

IMG_20150118_0007Skjermbilde 2015-01-19 kl. 10.51.09

Fra tidsskriftet Juristkontakt nr. 7-2012

http://www.bd.no/Documents/JTD_Juristkontakt_nr7_2012.pdf


Inger Lise Dege bekreftet også at hun kjente skadevolder N.N./min eksmann. Hun hadde gått på skole sammen med ham og hans søsken. Hun bekreftet å være ‘på hils’ med en av skadevolder N.N.s søstre. Hun bekreftet at hennes egen mor (Inger Lise Deges egen mor) hadde vært god venninne med skadevolder N.N.s mor, min svigermor…..

Det må kalles å ha tette bånd til min eksmann, skadevolder N.N. – og hans familie!

Inger Lise Dege unnlot imidlertid å fortelle i lagmannsretten at hun bidro til å umyndiggjøre meg ved å tvangsfrarøve meg disposisjonsretten til trygden min, uten å gi meg innsyn i  de 44 dokumentene NAV baserte vedtaket på fra august 2010 til januar 2013.

Begikk Inger Lise Dege mened i Frostating lagmannsrett? Da hun lovet jo på ære å samvittighet å fortelle den hele og fulle sannhet, ikke holde noe tilbake…..


I – uoppfordret – mail av 18.oktober 2011 til meg, etterlyser Inger Lise Dege min klage på tvungen forvaltning. Hvordan skulle jeg kunne klage på et vedtak, der NAV siden 11.08.2010 hadde nektet meg innsyn i de 44 bilagene NAV hadde forankret vedtaket i? Hvorav flere av de 44 bilagene senere viste seg være oppkonstruerte løgner.

«Der var ikkje dei 44 vedlegga» bekrefter Arild Aanes ved NAV Storfjorden i sin mail en måned senere….

Innskanning 15.jpeg

 

«For at vi skal behandle den så raskt som mulig gjør jeg denne henvendelsen pr. mail.« skriver Dege, se mailen under her.

Men det var neppe av hensyn til meg at NAV Trygd ved Inger Lise Dege ønsket en ‘så raskt som mulig’ saksbehandling…. Mer sannsynlig purret Inger Lise Deges på vegne av sin
e k s m a n n s advokatfirma Brækhus Dege….som slik ville tvinge inn saksøkte skadevoldsmillionærs saksomkostninger fra min uføretrygd i NAV.

Også 21.oktober 2011 og 27.oktober 2011 mailer Inger Lise Dege i NAV Trygd meg:

  Skjermbilde 2014-12-07 kl. 18.10.01Skjermbilde 2014-12-07 kl. 17.54.07

Skjermbilde 2014-12-07 kl. 17.47.33 I vedtak av 2. november 2011 bidrar Inger Lise Dege via NAV Trygd  å opprettholde umyndiggjøringen av meg ved at hun gjør vedtak på å opprettholde tvangsforvaltning av min uførepensjon….

I flere år måtte jeg derfor sende alle fakturaer inn til NAV – som slik bestemte hvilke av mine regninger som skulle betales fra forvaltningskonto av min uførepensjon. Slik påførte NAV meg sykdomsforverrende ekstraarbeide, og  besørget også betalingen av skadevolders saksomkostninger direkte til advokatfirmaet Brækhus Dege fra min uføretrygd. Takket være min saksbehandler Inger Lise Dege, eksfrue av advokat Jan Dege, gründer av advokatfirmaet Brækhus Dege ….som representerte skadevolder.

Etter tidligere åtte år mer og mindre (mest ‘mer’!) oppbevart på livsopphold tilsvarende sosialhjelpens eksistensminimum ble jeg igjen tvunget av NAV Trygd og Inger Lise Dege til å friste tilværelsen på livsopphold tilsvarende sosialhjelpens eksistensminimum.

Det avgjorde Inger Lise Dege da hun 2. november 2011 opprettholdt vedtak på tvungen forvaltning av pensjonen min. På den tiden utgjorde livsoppholdet
kr. 2.840 utbetalt 2x pr. måned til meg av NAV – fra min forvaltningskonto i NAV….

Totalt har NAV oppbevart meg i ti år på et livsopphold tilsvarende sosialhjelpens eksistensminimum – langt lengre enn lovens hensikt – som tilsier at slikt eksistensminimum av et livsopphold skal være kort og midlertidig….  

NAV ved Inger Lise Dege har slik umyndiggjort, ydmyket og nedgjort meg for at hennes
e k s m a n n s  advokatfirma Brækhus Dege skulle få kassert inn saksomkostningene for skadevoldsmillionæren N.N.
 For det skulle hevnes at jeg hadde avslørt og stevnet skadevolderen, min eksmann!

(Advokatfirmaet Brækhus Dege må punge ut, på grunn av  brudd på advokatregler….

Skjermbilde 2016-04-18 kl. 17.29.37

http://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut )

 

skjermbilde-2016-10-09-kl-04-26-21

Min mail av 4.november 2011 der jeg spør saksbehandler Inger Lise Dege om hun  er i slekt med ham vi nå vet er hennes eksmann, advokat Jan Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege – er fremdeles  ubesvart. Svaret fikk jeg først da jeg stevnet Inger Lise Dege som vitne i min ankesak mot NAV 19.02.2014.

Slik bidrar Inger Lise Dege i NAV Trygd med å tilbakeholde viktige opplysninger, samtidig som hun beriker advokatfirmaet til sin e k s m a n n via sin stilling i NAV Trygd – og via Inger Lise Deges eget vedtak 2. november 2011 om ydmykende og umyndiggjørende tvangsforvaltning av min uførepensjon….!

Skjermbilde 2014-12-07 kl. 18.16.38

I løpet av erstatningssaken mot skadevolder N.N. – fra mars 2009 til og med d.d. har jeg av staten ved NAV Trygd og Skatteetaten blitt frarøvet store beløp.                  

Grunnstønad opphørt 13.03.09 – uten forvarsel og uten oppsettende virkning –  etter at jeg 24. 02.09 hadde tatt ut stevning mot skadevolder N.N. Grunnstønaden, behovsbekreftet overfor NAV av ME-spesialist, tidligere overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål UnivSykehus, dr. Oddbjørn Brubakk, har jeg aldri fått tilbake, og lidelsen som bidro til stønaden har jeg fremdeles. NAV begikk tydeligvis feil i sin saksbehandling, da grunnstønaden ble innvilget meg i 2007….  siden grunnstønaden plutselig, uten forvarsel og uten oppsettende virkning ble fjernet kort tid etter stevningen.

DA kan selvsagt NAV også begå feil på flere andre områder…

Som fx at virkningstidspunkt for uføretrygd skulle vært senest 2001 – da jeg i forbindelse med attføring fikk diagnosen A04 av dr. Hans Atle Djup. Se under her.

IMG_20141217_0001

Slik har staten årlig ranet meg for noen titusener både i grunnstønad – frem til d.d. – i tillegg til skattepengene på kr. 33 000 m.m – og rådyr lagring, kr 160 000 av mitt private innbo og eiendeler i løpet av fire år uten fast bolig, lagerleie betalt fra min skarve uføretrygd i tillegg til husleie og strøm for midlertidige boliger. Lagringskostnadene økte                           på grunn av det langvarige tappende, sykdomsforverrende stresset NAV Storfjorden Skodje ved avdleder Anders Norvald Hammer og Arild Aanes utsatte meg for et helt år. 

04.11.16
Hvem i all verden kan ha tilllit til NAV Storfjorden Skodje ved kontorsjef Anders Norvald Hammer når han i sitt svar av 03.11.16, se underst her, bekrefter at han ikke har giddet å besvare mine tidligere henvendelser av i år. Neglisjert meg – igjen!

Akkurat slik Hammer i et år, fra 2011 til 2012 ikke gadd å respektere mine desperate henvendelser og rop om hjelp i krisesituasjon. Først da Hammer nå forstår seg avslørt på SoMe svarer han!! Han viser til informasjon fra meg som ‘press’…Og hevder han ‘kjenner seg ikke igjen’… – og tilbakeviser ‘på det sterkeste’ at han narret meg.

Folk flest er ikke dumme…

Det var jo nettopp narringa på et helt år Hammer beklager, se øverst svar av 13.06.2012:
«I ettertid ser eg at NAV Storfjorden ikkje skulle avslått denne forespurnaden då den forseinka prosessen unødig»). Nettopp! Anders Norvald Hammer forseinka prosessen. For meg!! Pyttsann?

Svar av 03.11.16 fra NAV Storfjorden ved kontorsjef Ander Norvald Hammer:

innskanning-1

«Svar på henvendelse
Jeg viser til din epost datert 18.03.16 med purring datert 18.04.16 og forsøk på å komme i kontakt via sosiale medier 02.11.16.

(eh…aha, ‘komme i kontakt via sosiale medier’? Hammer mener kanskje min posting av  ‘Ikkje no Liv?’ i kommentarfeltet til facebooksiden tilhørende Skodje Næringsforening? Den publiseringa resulterte i promte utestengelse av lille meg fra næringsforeningas facebookside…Det skulle si ‘alt’ – når menn i maktposisjoner ikke tåler kritikk fra kronisk syke, isolerte, frarøvet allminnelig livsdeltakelse pga sykdom, og annen kommunikasjon uansett blir forhindret enten av ordfører eller ikke besvart av Hammer, jf svar av 03.11.16. min anm.)

Du har tidligere fått svar på denne henvendelsen.

(Når og hvor da? Ser ingen dokumentasjon på den påstanden fra Hammer. min anm).
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har også behandlet spørsmålet med svar til deg.
(ja, i 2012 avviste fylkesmannen fra FrP, svogeren til daværende ordfører fra FrP min klage – før helheten forelå vedrørende lagring og plutselige betalingskrav på flere titallstusen fra Einar Valde AS, som jeg evnt kan komme tilbake til – og før jeg ante noe som helst om kokkelimonken som saksbehandler Inger Lise Deges i NAV Trygd Oslo innrømmet i lagmannsretten 2014. Les evnt ‘Resymé saksbehandler i NAV Inger Lise Dege’. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/ min anm.)

I dine siste kontakter kommer du med kraftige påstander om at ansatte i NAV Storfjorden har narret deg. Det er en påstand vi ikke kjenner oss igjen i og på det sterkeste vil avvise.
(De nå middelaldrende karene Hammer og Aanes har glemt at de på eget initiativ, uten å konsultere advokat (jf lydopptak) bestemte i 2011 at Hammer likevel ikke ville ta imot saken min fra Oslo, fordi jeg hadde klaget på et vedtak om tvungen forvaltning igangsatt av Inger Lise Dege den 2. november 2011. Derfor trenerte Hammer saken i et år.Det var viktig for Hammer å ivareta interessene til kolleger i Oslo/Dege & co og neglisjere alle henvendelser fra meg. Skremmende hvis Hammer & Aanes husker så dårlig i en så alvorlig sykdomsforverrende krenkelse av meg! min anm.)

NAV Storfjorden kommer heller ikke til å føre dialog om din sak gjennom sosiale medier.

(heller ikke ‘dialog’ på sosiale medier? ikke uventet gitt. NAV er pålagt av Stortinget nå å besvare elektronisk. Men det våger ikke NAV Storfjorden som sender svar i posten for å unngå publisering av mailer).
Ytterligere forsøk på å presse ansatte, jf siste avsnitt i din epost, blir ikke akseptert og heller ikke besvart.
(Jeg informerer Hammer/NAV Storfjorden om følgende i min mail av 18.03.16:

Skjermbilde 2016-11-05 kl. 08.46.20.png
Jeg sletter alltid poster som ikke lengre har relevans, når rettferdighet skjer fyllest – i min favør. Som kronisk syk, og isolert fra allminnelig livsdeltakelse er sosiale medier ofte min eneste kontakt med omverdenen. Informasjonen jeg gir i min mail av 18.03.16 kaller Hammer nå ‘press’… Hammer kunne jo langt tidligere selv tatt initiativ til å godtgjøre den langvarige og unødvendige ulempe, og narring/trenering Hammer påførte meg, som utløste alvorlige tilleggslidelser OG økonomiske tap i 2011/2012!! Hammer og Aanes har det nødvendige nettverket. At jeg, tidligere overgrepsutsatt må flytte pga tiltagende helseforverringer pga fire utenlandske potensielle voldtektsmenn, som kommunen i 1,5 år har plassert i 2-12 meters avstand på hvert hjørne her jeg nå bor, helseforverringer fastlegen har informert kommunen om, tilsier at jeg, uformuende, behøver tap kompensert! Mye kunne vært annerledes – om det ikke var for NAV!! 
Hammer og Aanes kunne langt tidligere ha forhindret negativ omtale og omdømmetap. Men er uproffe, blir sure og fornærmet når de avsløres på sosiale medier. Eller begår Hammer ofte feilbehandling og derfor har problemer med å huske hva han og kollega Aanes gjorde mot meg? Betenkelig at fylkesmann fra FrP aksepterer slik mangelfull og skadelig saksbehandling fra Hammer/Aanes NAV Storfjorden.

Fylkesmann Solholm skulle på eget initiativ undersøke denne spesielle saken. På tide at urett og sykdomsforverrende saksbehandlng fra NAV-ansatte mot vergeløse kronisk syke kompenseres! Siv Jensen viste at FrP kan handle raskt, da kunstverk ble stoppet av tollvesnet, og hun prompte endret loven over natten. min anm).
Med hilsen
Anders Norvald Hammer
Kontorsjef – NAV Storfjorden»

Mine uthevninger i ovennevnte tekst.

Mine uthevninger i ovennevnte tekst.

Skjermbilde 2016-11-04 kl. 20.10.50.png

Ikkje no Liv? 
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/09/28/ikkje-no-liv/

Advokatfirmaet Eldens begjæring om gjenåpning https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/13/advokatfirma-eldens-prosesskriv-til-eidsivating-lagmannsrett/

ME-spesialist dr. Brubakk vitner i Frostating lagmannsrett https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/09/05/me-spesialist-dr-brubakk-vitner-i-forstating-lagmannsrett/

Resymé saksbehandler Inger Lise Dege. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

Begjærer gjenopptakelse mot NAV på grunn av min saksbehandler Inger Lise Dege.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/06/begjaerer-gjenopptakelse-anke-mot-nav-pga-vitnet-inger-lise-dege/

Sånn, da mottok jeg faktura fra NAV https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/01/sann-da-mottok-jeg-faktura-fra-nav/

NAVs saksomkostninger er nå betalt https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/15/navs-saksomkostninger-er-na-betalt/

Kommunerevisjonen i arbeide ved sosialkontoret Vestre Aker https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/26/kommunerevisjonen-i-oslo-i-arbeide/

Nødhjelp ved sosialsjef Toril Sagen https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/16/nodhjelpsbehandling-ved-sosialsjef-toril-sagen/

Fortsettelse følger.

Lydfiler

Reklamer

20 thoughts on “Tilfeldig….? Eller ikke så tilfeldig likevel?

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s