Interne drøftelser i Advokatfirmaet Brækhus Dege….

8. juni 2009

Fortsettelse saksforberedelser.

«Advokater snakker sammen» belærte advokatfullmektig Marcus Lindstrøm i advokatfirmaet Brækhus Dege meg, da Lindstrøm 20.05.09 ringte til meg….
Kan leses her:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/03/advfullmektig-marcus-lindstroms-4-minutters-telefonsamtale-til-kr-325-eks-mva/

Mandag 8.juni 2009 fremkommer det av timelisten i advokatfirmaet Brækhus Dege ved advokatfullmektig Lindstrøms  at ‘advokater snakker sammen‘ slik:

Først skriver Lindstrøm et «Prosesskrift» i 0,25 timer til kr. 350 eks mva….

Der etter viser det seg at advokatfullmektig Lindstrøm ikke er støere i sin juskunnskap enn at han må ha «interne drøftelser«,  det vil si opplæring av ikke ringere enn den rådyre forretningsadvokaten T.S. = Tarjei Stensaasen
Skjermbilde 2016-05-14 kl. 14.54.57.png

Lindstrøm konfererer  i 0,25 timer med forretningsadvokat Tarjei Stensaasen om «hjemmel for tingrettens ex officio oppnevnelse av prosessfullmektig for motparten med møterett uten kontradiktarisk behandling?»

ex officio – viser til en som utfører noe på eget initiativ. I dette tilfellet tingrettsdommer Njaal Sæveraas – den eneste avgjørelsen Sæveraas gjør  – i min favør. (Hurra!) http://no.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 ‘Kontradiktarisk’ skal sannsynligvis være ‘kontradiktorisk, som juridisk betyr å la begge parter bli hørt før sak avgjøres. http://no.wiktionary.org/wiki/kontradiktorisk

Da noen i Oslo tingrett 4. juni 2009 informerte advokatfirma Brækhus Dege om kjennelse i saksøkte skadevolder N.N.s favør, glemte tingretten å tilføye at tingrettsdommer Njaal Sæveraas samtidig oppnevnte advokat Espen Seeberg i Advokatfirmaet Pedersen, Reiers & co i Moss, som min prosessfullmektig.

Dette ble Lindstrøm i advokatfirmaet Brækhus Dege kjent med først 8. juni 2009, da han mottar brev av 4. juni 2009 fra Oslo tingrett, som bekrefter oppnevnelsen av min prosessfullmektig Seeberg:

«Fri sakførsel og oppnevning av prosessfullmektig. Retten har med hjemmel i lov om fri rettshjelp §16 første ledd gitt saksøker fri sakførsel. Du oppnevnes som prosessfullmektig etter rettshjelpsloven §21, på de vilkår som er fastsatt i rettshjelpsloven og salærforskriften. For prosessfullmektiger med kontor utenfor lagsognet/rettskretsen er bostedsforbeholdet i rettshjelpsloven §3 tredje ledd ikke frafalt. Merutgifter ved eventuelt seneres skifte av prosessfullmektig må normalt dekkes av parten selv. Om eventuelt refusjonskrav for det offentliges utgifter under bevillingen viser vi til rettshjelpsloven §8.«

Derfor finner advokatfullmektig Lindstrøm det nødvendig å konferere med selveste Tarjei Stensaasen om oppnevnelsen av min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg. En oppnevnelse som tingrettsdommer Sæveraas har gjort, tilsynelatende uten at advokatfirma Brækhus Dege har fått uttale seg….

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas ved Oslo tingrett hadde kjøpeslått på mine vegner med min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg:  tingrettsdommer Sæveraas frarøvet meg min rett til kontradiksjon, dvs tilsvar, mot at Espen Seeberg ble oppnevnt som min prosessfullmektig, og jeg ble innvilget fri rettshjelp betalt av Oslo tingrett.

Etterpå hiver Lindstrøm seg like godt over telefonen, og ringer min prosessfullmektig Espen Seeberg. De snakker sammen i 0.50 time, altså dobbelt så lenge, som det Lindstrøm ‘konfererte’ med Stensaasen….Se Lindstrøms timeliste under her.

IMG_20150126_0001

Heller ikke denne gang orienterer min prosessfullmektig Seeberg meg, saksøker og klient, om telefonsamtalen han har hatt med saksøkte skadevolders prosessfullmektig Lindstrøm i advokatfirmaet Brækhus Dege.

Seeberg har i ettertid blitt bedt om å redegjøre for hva den samtalen med Lindstrøm dreiet seg om, men Seeberg unnlater å svare meg, klienten.

Sedvanlig nok, fremkommer heller ikke i Seebergs timeliste den telefonsamtalen han 8. juni 2009 hadde med skadevolder NNs  advokatfullmektig Lindstrøm i advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerer skadevolder NN, min eksmann…..

IMG_20150125_0002

Etter telefonsamtalen med min prosessfullmektig Seeberg, fortsetter Lindstrøm sine «Interne drøftelser» med forretningsadvokat Tarjei Stensaasen i Advokatfirmaet Brækhus Dege….

Forretningsadvokat Stensaasen opplæring av advokatfullmektig Lindstrøm koster ‘flesk’. Advokaten som vanligvis tar flere tusen kroner timen i honorarer, nøyer seg imidlertid nå med kr. 18oo eks moms, mens Lindstrøms vanlige timenhonorar er kr. 1300 eks mva….

En mer erfaren advokat enn advokatfullmektig Lindstrøm ville sannsynligvis ikke hatt behov for å diskutere tingrettsdommerens avgjørelse med en kostbar forretningsadvokat som Tarjei Stensaasen. Drøftelsene setter fart på advokathonorarene.
…

Endelig, langt om lenge føler Lindstrøm seg godt nok opplært til å gjøre ferdig prosesskrivet. 

Advokat Seeberg kan ha tatt feil da han 20.mai 2009 hevder at Brækhus Dege bruker advokatfullmektig Lindstrøm, fordi de anser saken å være plankekjøring…..Mon det. (Litt av en ‘oppmuntring’ fra advokten min….! NOT)

Kan det være at den uerfarne advokatfullmektig Lindstrøm strategisk  ‘misbrukes’ av advokatfirmaet Brækhus Dege, i en slags nedpsykingsstrategi overfor motparten, meg, og fordyrende kilde i saken for mangemillionærklienten NN…..?

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/04/med-carte-blanch-til-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/

Om advokat Tarjei Stensaasen kan leses følgende på nettsiden hos Advokatfirmaet Brækhus Dege, se under:
«Tarjei Stensaasen, født 1955, har bred forretningsjuridisk erfaring med fokus på klientens verdiskapning, og har herunder erfaring fra forhandlinger med nasjonale og internasjonale aktører. Han har særlig kompetanse innen arbeidsrett, IT-rett, opphavsrett, patentrett og kontraktsrett, herunder internasjonale kontrakter. Stensaasen har også fem års dommererfaring, hvorav tre år ved Oslo tingrett. Som advokat fører han mange saker for domstolene innenfor de fleste områder og har betydelig prosedyreerfaring”

Skjermbilde 2015-01-27 kl. 08.21.24

Om tingrettsdommer Njaal Sæveraas kunne man tidligere lese følgende hos Advokatfirma Reiss-Andersen & Co:

«- Juridisk embetseksamen 1986

– Olje- og energidepartementet 1986-1988

– Dommerfullmektig 1988-1990

– Studier EU-rett 1990-1991

– Wikborg, Rein 1992-2001

– Advokatfelleskapet fra 2001

Fagområder:Familie – og barnerett, arv og skifte, barnevern, EU-rett, arbeidsrett, fast eiendom, kontraktsrett og alminnelig forretningsjuridiske spørsmål. Bred prosedyreerfaring»

Njaal Sæveraas ble oppnevnt som tingrettsdommer da Ap kom i regjering i 2005.

bilde-17

Er tingrettsdommer Sæveraas uten erfaring fra pasientskade? Hvorfor fikk han ansvaret for akkurat denne saken – om erstatning ME/herpessmitte?

Imens har saksøkte skadevolders venn, forretningspartner og skattejurist, ‘ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre i Advokatfirmaet Brækhus Dege ‘huller’ i beskrivelsen av sitt yrkesaktivt liv….

Øystein A. Sverre unnlater – pussig nok – å oppgi nøyaktige årstall for de forskjellige stedene han påskryter seg å ha jobbet…. 

Ville du valgt en advokat med slik uspesifisert CV – der årstall er utelatt og/eller omkalfaltret?

Mon tro, har advokat Øystein Sverre noe å skjule?

Skjermbilde 2015-04-12 kl. 13.08.03

Hva gjorde Øystein A. Sverre fra han i 1976 ble «Cand jur, Universitet i Oslo» – til han fikk sin advokatbevilling i 1988?

Øystein A. Sverre har utelatt at han tidligere var ansatt ved Ligningskontoret i Stavanger, før han ble ansatt ved Oljeskattekontoret i 1978, og sluttet der våren 1981.

Øystein A. Sverre har utelatt at han i 1988 var ansatt i PriceWaterhouse, da jeg ble kjent med ham….På det tidspunktet ble det ofte spilt Ludo (!) hjemme hos Øystein. Sammens med Sissel, og skadevolder NN….

Øystein A. Sverre kjempet – forgjeves – om å bli tatt opp som partner i PriceWaterhouse. Der var han uønsket som partner.

Etter å ha sluttet i PriceWaterhouse arbeidet Øystein A. Sverre som advokat i advokatfellesskap med sine – og skadevolder NNs – felles venner i det daværende advokatfirmaet Strøm, Sandaker, Øglænd & Fossum.

Heller ikke der ble Øystein A. Sverre tatt opp som ‘partner’ som var hans mål nå som han nærmet seg ‘middagshøyden’….

Endelig fra 1991 opptas Øystein A. Sverre (plutselig?) som ‘partner i Dege & Co….

1999 – ble Øystein A. Sverre  ‘partner’ i Brækhus Dege Advokatfirma ANS….. 

I følge nettsiden hos Brækhus Dege:

– ‘Advokat/skatterådgiver i Price Waterhouse’ – Årstall?

‘Juridisk konsulent i Oljeskattekontoret / Sentralskattekontoret for utenlandssaker’. – Årstall?

Sentralskattekontoret for utenlandssaker oppsto først 01. januar 1990. Da ble skattesaker flyttet fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet….Før det het det Oljeskattekontoret avd Sandnes, som delte administrasjon med Oljeskattekontoret i Oslo….

Oljeskattekontoret avd Sandnes ble etablert høsten 1978 Øystein A. Sverre var vanlig ansatt der en periode mellom 1978 og 1981 som førstekonsulent.

Øystein A. Sverre hevder på nettsiden, se under her, å ha vært ‘juridisk konsulent’ i OljeskattekontoretSentralskattekontoret for utenlandssaker . Ifølge en tidligere direktør i Sentralskattekontoret for utenlandssaker stemmer det ikke at advokat Øystein A. Sverre har vært innleiet dit som ‘juridisk konsulent’ i skattesaker etter 1991, fordi det oftest er Regjeringsadvokaten som representerer staten i rettssaker.

«Når vi fører saker på vegne av Staten i forbindelse med klagesaker så leier vi inn advokatbistand. Idag har vi rammeavtaler med enkelte advokatfirma som bistår oss i slike saker»  opplyser Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Til opplysning flyttet saksøkte skadevolder NN hjem fra utlandet med sitt gods og gull….i 1991-92. Av slike årsaker er det interessant å vite om Øystein A. Sverre på det tidspunktet hadde oppdrag som ‘juridisk konsulent’ ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker…. nettopp for å unngå eventuelle spekulasjoner. 

Skjuler ‘ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre i Brækhus Dege noe når han fremstår med unøyaktige angivelser om sine yrkesaktive eskapader på advokatfirmaets Brækhus Deges nettside – uten å oppgi nøyaktige årstall? Skjermbilde 2015-01-27 kl. 07.13.36

På dette tidspunktet aner jeg ingenting om at advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege er e k s m a n n e n til min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege, og at de har flere barn, som de alltid samarbeider tett om. Heller ikke aner jeg noe om at min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege er barndomsvenninne med skadevolder NN, og at hennes mor har vært god venninne med skadevolderens mor, det vil si min avdøde svigermor….

 

Skjermbilde 2016-05-14 kl. 13.32.05

Skjermbilde 2016-04-29 kl. 09.17.13

Advokatfirmaet Brækhus Dege må punge ut for brudd på regler for advokater.
http://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

Skjermbilde 2016-05-08 kl. 16.29.15

 

Fortsettelse følger.

Reklamer

5 thoughts on “Interne drøftelser i Advokatfirmaet Brækhus Dege….

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s