Dommer Njaal Sæveraas frarøver meg kontradiksjon/tilsvar

16. juni 2009.

Takket være ‘hemmelige’ lydopptak, kan min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg avsløres.

Advokat Seeberg og tingrettsdommer Njaal Sæveraas har ‘kjøpeslått’ på mine vegner – i favør av saksøkt skadevoldsmillionær NN, min eksmann. Tingrettsdommer Sæveraas har ’tilbudt’ min prosessfullmektig Seeberg fri rettshjelp betalt av Oslo tingrett, og oppnevnt Seeberg som min prosessfullmektig, mot at Seeberg unnlater å hevde min tilsvarsrett til prosesskriv av 20.mai 2009 fra advokatfirmaet Brækhus Dege. Slik sparer tingrettsdommer Sæveraas tid i favør av skadevolder, min eksmann, kan skjønne….
Hvis jeg skulle fått tilsvarsrett ville det forlenget saken ytterligere med minst seks – åtte uker: mitt tilsvar, ville igjen ha gitt min motpart tilsvarsrett via advokatfirmaet Brækhus Dege. Som sannsynligvis ville ha protestert, og nektet meg fri rettshjelp….

Advokat Seeberg har altså snakket med tingrettsdommer Njaal Sæveraas.

Det fremgår av min samtale 16. juni 2009 med advokat Seeberg….Men slike opplysninger fremkommer ikke noe sted i Seebergs kryptiske timeliste! Ikke en eneste gang har Seeberg ført opp sine samtaler med tingrettsdommer Sæveraas. Ikke en eneste gang har Seeberg latt meg forhåndslese prosesskrivene han sender til Oslo tingrett på vegne av meg, saksøker og klient. Hadde jeg ikke hatt lydopptakene, der advokat Espen Seeberg avslører at han har hatt samtaler med tingrettsdommeren, kunne jeg ikke ha dokumentert at slike samtaler har foregått. Tilføyer at lydopptakene er gjort, fordi notater er vanskeliggjort på grunn av sykdom.

Fire advokater, tre forskjellige timelister: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/26/fire-advokater-tre-forskjellige-timelister/

Tingrettsdommer Sæveraas har frarøvet meg tilsvarsrett (kontradiksjon) på  motpartens prosesskriv av 20. mai 2009, der skadevolder overlater til dommeren å avgjøre i kjennelse hvorvidt saken skal stanses slik at jeg kan utføre de nødvendige laboratorieprøvene som eventuelt kan bevise at skadevolders virussmitte er skyldig i utløsing av ME/kronisk postviralt utmattelsessyndrom. Som saksøker, skulle tingrettsdommer Sæveraas likevel ha tilbudt meg kontradiksjon, noe Sæveraas unnlot å gjøre. Med kjennelse av 4.juni 2009 bestemmer tingrettsdommer Njaal Sæveraas at saken ikke stanses, i favør av skadevolder NN, min eksmann, og hans advokatkobbel i advokatfirmaet Brækhus Dege.

Det fremgår ikke av Seebergs kryptiske timeliste hvorvidt han, som min prosessfullmektig, fikk tilbud om kontradiksjon i den del av saken min. Hva de to herrer har blitt enige om i kulissene, vet bare de. Særlig tillitsvekkende er det ikke at en mannlig tingrettsdommer, Njaal Sæveraas, frarøver kvinnerlig, overgrepsutsatt syk, ufør saksøker tilsvarsrett i overgrepssak.

Og hva har min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg gjort på mine vegner i anledning stans og endring av berammelsestidspunkt?

Ingenting!

Det virker som om advokat Espen Seeberg heller motarbeider min sak:

 

 Fra forrige bloggpost, første del av min samtale 16.juni 2009 med Seeberghttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/13/nav-saboterer-medisinske-laboratorieprover/

 

Fortsettelse av samtale 16.juni 2009 med advokat Espen Seeberg:

– Ja, svarer min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg.

– Fristen for å klage på avslaget til medisinsk utredning går snart ut vil jeg tro? Fristen er tre eller seks uker, hva? spør jeg.

– Å det avslaget fra NAV mener du? spør advokat Seeberg.

–  Ja, avslaget fra NAV. Det er et forsøk verdt og klage på det, slik du sier.

–  Ja, jeg kan godt gjøre det for deg, tilbyr advokat Seeberg – igjen.

– Hvilke grunner vil du påklage det da? Hva vil du vise til? Hadde en prat med saksbehandler Østmo i NAV, som sa et eller annet om at dette var en type utredning man kunne gjøre i begynnelsen av et stadium hvis vedkommende var sykemeldt og man kunne se at utredningen eventuelt kunne føre til at man ble friskere. Det er jo nettopp det som er vitsen med den laboratorieundersøkelsen, tilføyer jeg.

– Har du mail? spør Seeberg.

– Ja.

– Da kan du egentlig bare skrive den klagen selv og maile den til meg. Så kunne jeg skrevet et vedlegg til den, for du vet selv best hva som er problemet her, foreslår advokat Seeberg. 

(Først tilbyr advokat Seeberg seg å skrive klagen, men så overlater han det likevel til meg, etter at jeg spør hvilke lovparagrafer han vil begrunne klagen i…..https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/15/nav-helfo-avslar-behandling-av-me-syke-hos-spesialister-uten-driftstilskott/ Skjermbilde 2016-04-20 kl. 07.46.57.png

 

– Nettopp. Det skal jeg gjøre, bekrefter jeg.

– Gjør det du. Min epostadresse finner du på brevarket. Så bare gjør det du, og så kan jeg bare….Så klager jeg. Og så bare vise til vedlegget som jeg legger ved det du skriver, sier advokat Seeberg.

Advokaten sin det!

– Kjempefint! Da avslutter jeg og sier takk for samtalen. Så skal jeg oppdatere deg på mail om jeg får fatt i forsikringsselskapet i morgen. Og eventuelt han dommeren, avslutter jeg.

– Fint, da kan vi snakkes neste uke, svarer advokat Espen Seeberg, som beleilig nok tirsdag 16.juni 2009 drar bort ‘noen dager’….

Man skulle anta at advokat Seeberg, som tidligere hadde vært ansatt som avdelingsleder i KLP Skadeforsikring fremdeles hadde kontakter og nettverk innad i forsikringsbransjen?

Likevel påstod Seeberg at forsikringsselskapet mitt enda ikke hadde besvart søknaden om rettshjelpsforsikring. Hvorfor hadde ikke Seeberg purret på svar fra forsikringsselskapet etter sitt brev dit av 28.mai?

 

Samme dag, altså tirsdag 16. juni 2009 ringer saksøkte skadevolders advokatfullmektig Marcus Lindstrøm fra advokatfirma Brækhus Dege til Oslo Tingrett på vegne av ‘ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre… Samtalen oppføres med kr. 325 eks moms for 0,25 timer (for de sedvanlige fire minuttene….?) i fullmektigens timeliste.

Instruerer advokatfullmektig Lindstrøm – igjen – tingrettsdommer Njaal Sæveraas?
Jf telefonsamtalen 12. mai fra advokatfirmaet Brækhus Dege ved advokatfullmektig Marcus C. Lindstrøm på vegne av skadevolders kompis og forretningspartner, ‘ansvarlig advokat Øystein Andreas Sverre, den telefonsamtale resulterte i tingrettsdommerens plutselige hasteinnkallelse til Planmøte 14. mai. Konvolutten er poststemplet 13. mai 2009, mottatt av meg bare fem minutter før Planmøtet var igang…https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/planmote-ved-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/

 

Hvordan har det seg at advokatfullmektig Marcus C. Lindstrøm i advokatfirmaet Brækhus Dege oftere er i kontakt med tingrettsdommer Njaal Sæveraas enn min prosessfullmektig Espen Seeberg? 

Etter samtalen med meg ringer min prosessfullmektig Espen Seeberg motpartens prosessfullmektig Marcus C. Lindstrøm, og sladrer om at jeg, saksøker,  ønsker hovedforhandlingen flyttet til en annen dag enn 19. august. For advokater snakker jo sammen… jf advokatfirmaet Brækhus Dege, les link under her.

‘Advokater snakker sammen’ …fra samtale 20.mai 2009:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/03/advfullmektig-marcus-lindstroms-4-minutters-telefonsamtale-til-kr-325-eks-mva/ 
Der etter kontakter – igjen – advokatfirmaet Brækhus Dege tingrettsdommer Njaal Sæveraas, og setter slik fortgang på utsendelsen av den formelle innkallingen til hovedforhandling 19. august 2009….på vegne av skadevoldsmillionærens kompis og forretningspartner, ‘ansvarlig advokat’ Øystein Andreas Sverre. 

For orden skyld: Njaal Sæveraas er svigersønn av landsmoder Gro (som selvsagt ikke har noe med overgrepet å gjøre). Mens fruen til advokat Øystein A. Sverre har tjukkeste slekta si i Fellesforbundet/LO/Ap….I tillegg er Sæveraas og Sverre på dette tidspunktet naboer.

 


Samme dag, altså 16.juni 2009 etter at tingrettsdommer Njaal Sæveraas har blitt oppringt av skadevolders prosessfullmektig Marcus C. Lindstrøm i advokatfirmaet Brækhus Dege –  skynder tingrettsdommer Sæveraas seg, og sender ut brev med følgende tekst:
«Innkalling til hovedforhandling i sivil sak. Partene innkalles til hovedforhandling ved Oslo tingrett onsdag 19.august kl. 0900 i Oslo tingrett, sal henv. resp. Det er satt av 1 dag til saken. Partene må ta med skriftlige bevis og andre bevisgjenstander som de har varslet under saksforberedelsen og vil påberope seg i retten, og som ikke allerede er framlagt under saksforberedelsen. Uteblir saksøkeren kan saken bli avvist etter reglene i tvisteloven §16-9. Uteblir saksøkte kan retten avsi fraværsdom etter reglene i tvisteloven §16-10. De vitnene som er oppgitt framgår av vedlagte vitneliste, som vi ber om at du kontrollerer. En part som har advokat som prosessfullmektig, pålegges selv å innkalle eventuelle vitner, jf tristeloven § 13-3 jf. domstolloven §163a. Retten innkaller vitner som selvprosedrende parter har oppgitt. Partene må selv gjøre opp med vitner som har krav på vitnegodtgjøring. Vi ber om at prosessfullmektigene vedtar forkynning av innkallingen og straks sender vedlagte svarslipp tilbake til retten. Forkynning for selvprosedrende parter skjer ved postforkynning. Retten forventer at prosessfullmektigene framlegger sakskonstnadsoppgave ved avslutningen av hovedforhandlingen, slik at mulige innsigelser kan behandles da. Salærkravet bør være spesifisert og begrunnet at retten får tilstrekkelig informasjon til å foreta en reell vurdering av kravet. Oppgave over eventuelle utlegg til vitner mv. kan ettersendes. Oslo tingrett ved Elisabeth Lanseng saksbehandler for tingrettsdommer Njaal Sæveraas.»

Min prosessfullmektig Espen Seeberg samarbeider med motpartens advokat  –  i saksøkte skadevolder NNs favør. Advokat Espen Seeberg hadde jo allerede avvist min sak i sitt svar av 02.04.09….For hva gjorde prosessfullmektig Seeberg ut av forslaget sitt: Da får vi skrive til dem og si at det ikke passer.’ ?

Jo, advokat Seeberg blir beleilig bortreist noen dager….slik at tingrettsdommer Njaal Sæveraas allerede 16. juni 2009 kan sende ut formell innkalling til hovedforhandling 19.august 2009. Slik forhindres jeg effektivt, som saksøker, og klient av advokat Espen Seeberg, å fremme ny dato for hovedforhandlingen….

Som klient av advokat Seeberg må man forvente at mye foregår bak kulissene, ettersom Seeberg unnlater å redegjøre for tema i telefonsamtaler han har med motpartens advokater, dommere, forsikringsselskap og andre. Se Seebergs kryptiske timeliste i
Fire advokater, tre forskjellige timelisterhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/26/fire-advokater-tre-forskjellige-timelister/

Seeberg lar heller ikke klienten sin (meg)  forhåndslese et eneste prosesskriv eller andre brev han sender ut på vegne av meg,  klienten.

Kun takket være hemmelige lydopptak kan min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg avsløres mht hans samtaler med tingrettsdommer Sæveraas.

Skjermbilde 2016-04-29 kl. 09.17.13

 

Advokatfirmaet Brækhus Dege må punge ut for brudd på regler for advokater.
http://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

 

 

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas tillater fiktivt vitne. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/12/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-om-et-mulig-vitne/

Hvorfor slikt hastverk, tingrettsdommer Njaal Sæveraas? https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/31/hvorfor-hastverk-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/

Planmøte med tingrettsdommer Njaal Sæveraas, Oslo tingrett https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/planmote-ved-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas svikter dommergjerningen. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/15/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-svikter-dommergjerningen/

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas fortsetter Planmøtet https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/30/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-fortsetter-planmotet/

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas kjefter på meg, kvinnelig, fattig og syk overgrepsutsatt saksøker
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/01/tingrettsdommer-saeveraas-kjefter-pa-saksoker/

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas ringer meg etter Planmøtet: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/01/tingrettsdommer-saeveraas-ringer-meg-etter-planmotet/

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas anførsler i rettsboken: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/04/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-anforsler-i-rettsboken/

Advokater snakker sammen, jf advokatfirmaet Brækhus Dege.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/03/advfullmektig-marcus-lindstroms-4-minutters-telefonsamtale-til-kr-325-eks-mva/

Advokat Espen Seeberg med uriktig info om meg, saksøker, til Oslo tingrett. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-espen-seeberg-med-uriktig-info-til-tingretten/

Advokatfirmaet Brækhus Dege med carte blanche til tingrettsdommer Njaal Sæveraas
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/04/med-carte-blanche-til-tingrettsdommer-saeveraas/

Fortsettelse følger.

Lydfiler.

Reklamer

19 thoughts on “Dommer Njaal Sæveraas frarøver meg kontradiksjon/tilsvar

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s