Rekordrask kjennelse mens tingrettdommer Sæveraas ferierer….

3. – 10. juli 2009.

Konspiratoriske tunger vil ha det til at tingrettsdommer Njaal Sæveraas var tilbake på kontoret allerede bare et par dager etter at vikardommer Janne Tennøe – i rekordfart – fredag 10. juli 2009 avsa kjennelse i favør av saksøkt skadevoldesmillionær NN….
(se underst)

I løpet av kun en uke i fellesferien (fordi noen hadde det veeeeldig travelt! mens det ennå er rettsferie for de fleste innen jussens område) skjedde følgende:
– Fredags kveld 3. juli: tingrettsdommer Njaal Sæveraas ringer plutselig og uoppfordret min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg sent på kvelden, og gir inntrykk av at han, som dommer, vil innvilge medisinsk sakkyndig på det offentliges regning.
Jeg forsto det slik at han kom til å innvilge det. Men vi må komme med et navn, forteller Seeberg, jf lydopptak av samtale.

Søndag 5. juli: advokat Seeberg sender prosesskriv til Oslo Tingrett, som vanlig uten å la meg, klient og saksøker, forhåndslese eller bli forhåndsorientert om teksten, der Seeberg vedlegger navneforslag til medisinske sakkyndige, og mandat. Min prosessfullmektig Espen Seeberg fremmer samtidig forslag om utsettelse av berammet hovedforhandling 19.august 2009,  inntil erklæring fra medisinsk sakkyndig foreligger.   https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/20/advokat-espen-seeberg-forsoker-utsette-berammet-hovedforhandling/

 Onsdag 8. juli 2009:
Et par dager senere,  nærmere bestemt allerede onsdag 8 juli 2009, i fellesferie og rettsferie, sendes prosesskriv til Oslo tingrett fra saksøkt skadevolder NN, min eksmann, ved hans venn og forretningspartner, ‘ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege: 
«Det vises til innkalling til hovedforhandling datert 16.06. samt til motpartens prosesskriv av 05.07. hvor det anmodes om innvilgelse av at fri sakførsel skal omfatte utgifter til spesialisterklæring, jf rettshjelpsloven §22.

Motparten har også begjært utsettelse av saken.

En eventuell utsettelse forutsetter at retten oppnevner sakkyndig for statens regning i medhold av rettshjelpslovens §22. Bestemmelsen er en kan-regel, og vurderingen av om anmodningen bør etterkommes å blant annet avhenge av om kostnadene må anses som rimelige og nødvendige hensett til sakens omfang.

Det er i dette tilfellet snakk om å pådra staten utgifter for å innhente bevis for hvorvidt et herpesvirus angivelig påført i 1988 har ført til kronisk utmattelsessyndrom.

Hovedspørsmålet i saken er hvorvidt det foreligger et ansvarsgrunnlag.
Gjør det ikke det, vil det heller ikke spille noen rolle i om det foreligger årsakssammenheng.

Et ansvarsgrunnlag vil i denne sak måtte bygge på en culpavurdering, som igjen vil avhenge av hvorvidt saksøkte har foretatt en handling han kan bebreides for. Dette vil igjen avhenge av om han i det hele tatt har påført saksøker noen smitte, og om han i så fall har visst at han har hatt noen slik smitte på tidspunktet paret hadde sex. Det fremgår blant annet av bilag 7 at kun 20% av de som har HSVII vet dette selv, et tall som antakeligvis var enda lavere i 1988.

Selv om det skulle kunne påvises at saksøkte hadde herpes i 1988, er det derfor fortsatt en sterk formodning mot at han skulle hatt noen kunnskap om dette, og det vil da helle rikke foreligge ansvarsgrunnlag.

Saksøker har ikke tatt stilling til ansvarsgrunnlaget, foruten å hevde at saksøkte på et tidspunkt i 1988 angivelig skal ha sagt at han har noen røde prikker på penis. (NN hadde i brev fra advokatfirmaet Brækhus Dege i januar 2007 ved advokat Sonia Seyersted innrømmet å ha hatt ‘røde prikker’ på penis – til min daværende prosessfullmektig, advokat Edmund Asbøll. Etter at NNs forretningspartner og venn, ‘ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre, hvis frue har tjukkeste slekta i Fellesforbundet og Arbeiderpartiet, og naboer til tingrettsdommer Njaal Sæveraas i Bærum, overtok som ‘ansvarlig advokat’ gjøres tilsynelatende ‘alt’ for å tvilsette det meste i skadevoldsmillionærens favør.  Tingrettsdommer Njaal Sæveraas er sågar svigersønn til landsmoder Gro, uten at hun har noe å gjøre med overgrep og smitte kjønnssykdom.

Skjermbilde 2016-05-28 kl. 15.58.24

Kan tingrettsdommer Njaal Sæveraas med sine nære forbindelser til advokatfirmaet Brækhus Dege ved advokat Øystein A. Sverre og hans frue, være inhabil som dommer i min erstatningssak? Min anm.)

(Advokatfirmaet Brækhus Dege tvilsetter i sitt tilsvar av 8. juli 2009 både tidspunkt og uttalelsen fra skadevolder NN av 20.april 1988, da NN ble konfrontert med gynekologens uttalelse om at jeg var ‘full av herpessår’ – og NN forklarte  – til det eneste samleiet i form av overrumpelsesvoldtekt, som noensinne hadde funnet sted mellom oss.  – at han, NN,  i gjerningsøyeblikket hadde hatt ‘røde prikker’ på penis da han begikk overgrepet. NN har i ettertid heller ikke noensinne bestridt at samleiet fant sted.Advokatfirmaet Brækhus Dege henviser til stevningen, der tingrettsdommer Helge Monstad bevisst eller ubevisst har forkludret og heller ikke utdypet min forklaring. Les: Stevning ved tingrettsdommer Helge Monstad. (lydopptak)
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/23/stevning-ved-tingrettsdommer-helge-monstad/
Tingrettsdommer Helge Monstad utelater detaljer. (lydopptak)
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/27/tingrettsdommer-helge-monstad-utelater-detaljer/
Var det voldtekt, spør tingrettsdommer Helge Monstad. (lydopptak)
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/25/var-det-voldtekt/
Min anm.)
Det er imidlertid klart at dette ikke kan ha betydning for ansvarsgrunnlaget, da denne uttalelsen hevdes å ha kommet etter at saksøkte allerede hadde fått påvist herpes, jf stevningen.
Når ansvarsgrunnlaget er så lite opplyst som i dette tilfellet, og hvor dette utelukkende skyldes at saksøker har unnlatt å ta stilling til det, er det heller ikke berettiget å pådra staten store kostnader i forbindelse med en spesialisterklæring, som i realiteten vil være verdiløs med mindre ansvarsgrunnlaget samtidig foreligger. (
Hensikten med oppnevnelse av medisinsk sakkyndig -og utsettelse av berammet hovedforhandling – var jo nettopp at de oppnevnte medisinske spesialister skulle ta stilling til-/undersøke meg på hvorvidt det var herpes simplex 2 -smitte fra NN, som hadde utløst uførelidelsen ME/myalgisk encefalopati/G.93.3/A04. Pga av kokkelimonke, bevisst eller ubevisst hjelp fra tingrettsdommer Helge Monstad i skadevolders favør, forsøker skadevolder NN, å bagatellisere det inntrufne, nemlig at NN smittet meg med genitalherpes i en overrumpelsvoldtekt, det eneste samleiet som fant sted mellom oss innen gynekologens funn 20.april 1988. Min anm.)

Det er saksøkers risiko å opplyse saken. Når dette ikke gjøres vil det heller ikke foreligge tungtveiende grunner for å utsette saken, jf også rettens siste kjennelse.

Hvis saksøker ønsker å dele opp saken slik at man kun forhandler om ansvarsgrunnlaget, vil saksøkte akseptere dette.

Hovedforhandling vedrørende årsakssammenheng vil da kunne avholdes senere, dersom retten skulle komme til at det foreligger ansvarsgrunnlag.

Det er derfor heller ingen grunn til å utsette saken av hensyn til forsvarlig saksbehandling.

På denne bakgrunn anmodes om at begjæringen om oppnevning av sakkyndig ikke tas til følge, og at saken heller ikke utsettes.
Oslo den 8. juli,
Marcus C. Lindstrøm,
Advokatfullmektig.»

(mine markeringer. min anm.)

Både skadevolder NNs prosessfullmektig Marcus C. Lindstrøm, og NNs forretningspartner og venn, ‘ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege vet allrede på dette tidspunktet, onsdag 8.juli 2009, at skadevolder NN testet positivt på både på munnherpes og kjønnsherpes, ifølge legebekreftelse av 6. mai 2009 fra skadevolders fastlege Ginette Mæhlumshagen. Advokatene i Brækhus Dege vet at de for all del og med alle midler må forhindre at disse medisinske funnene som avslørere deres klient, saksøkte skadevolder NN, blir kjent. Takket være alle de impliserte advokatene i advokatfirmaet Brækhus Dege, med tingrettsdommer Sæveraas velsignelse, ble legeattesten holdt hemmelige i flere måneder overfor saksøker (meg) og min prosessfullmektig Seeberg, like inntil berammet hovedforhandling medio august 2009.
Se legeattest under her:

IMG_20150320_0001

 

Skadevolders prosessfullmektig henviser til stevningen, der tingrettsdommer Helge Monstad bevisst eller ubevisst feilaktig utelot det viktige ordet “hatt” da han anførte at skadvolder NN «hadde røde prikker på penis».

Til tross for at lydfilen fra mitt møte med dommer Helge Monstad på et kontor i Oslo tingrett i februar 2009, dokumenterer at jeg flere ganger gjentok overfor Monstad at skadevolder NN, den 20.04.88 innrømmet at han hadde hatt røde prikker på penis ved første samleiet og at NN ‘tok seg til rette’ på meg i en ufrivillig, overrumpelsesvoldtekt.
Tingrettsdommer Helge Monstad formulerte stevningen bevisst eller utbevisst i favør av skadevolder NN .

Skadevolders prosessfullmektig klager også på at
det er i dette tilfellet snakk om å pådra staten utgifter for å innhente bevis (…)” mens advokat Øystein A. Sverres forslag om “hovedforhandling vedrørende årsakssammenheng vil da kunne avholdes senere” jo vil fordyre saken ytterligere. Her var nok løpet både planlagt og kjørt i kulissene – beleilig nok i fellesferie og rettsferie – i favør av skadevoldsmillionær NN

 Fredag 10. juli 2009
Janne Elisabeth Tennøe (født 1952) avsa  – i rekordfart –  følgende kjennelse i favør av saksøkt skadevolder NN:
«Retten har mottatt prosesskrift av 5. juli fra advokat Seeberg som har fått dok 35 og prosesskriv av 8.juli fra advokat Lindstrøm som har fått dok nr. 36.
Retten finner det formålstjenlig at forhandlingene oppdeles slik at det først forhandles særskilt om ansvarsgrunnlaget, jf tvisteloven §16-1 første ledd.
Hovedforhandlingen 15.august utsettes derfor ikke.
Hvis ansvarsgrunnlag finnes for å foreligge vil retten deretter vurdere spørsmålet om oppnevnelse av sakkyndig.
Likelydende brev er sendt til alle parter.
Oslo tingrett Elisabeth Lanseng saksbehandler for tingrettsdommer Janne Tennøe i feriefravær for tingrettsdommer Njaal Sæveraas.»

IMG_20150413_0005

Sånn kan det gjøres ved hjelp av kokkelimonke i kulissene, i fellesferie og rettsferie.

Kjennelse av 10. juli 2009 ble heller ikke noensinne forsøkt anket videre til lagmannsretten av min prosessfullmektig advokat Seeberg. Selv fikk jeg først kjennskap til kjennelsen sent i juli 2009, fordi den var sendt fra Oslo tingrett til min prosessfullmektig Seeberg i Moss, som trenerte både informasjon og videresending av resultatet til meg, saksøker og klient.

 

Skjermbilde 2016-04-29 kl. 09.17.13

Advokatfirmaet Brækhus Dege dømt for brudd på advokatetiske regler.https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

 

Skjermbilde 2016-05-28 kl. 16.17.50

 

Fagfolk må tåle kritikk, jf advokat John Christian Elden
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

Stevning ved tingrettsdommer Helge Monstad. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/23/stevning-ved-tingrettsdommer-helge-monstad/

Herpesvira ikke til å spøke med!
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/26/herpesvira-ikke-til-a-spoke-med/

Var det voldtekt? Stevning ved tingrettdommer Helge Monstad
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/25/var-det-voldtekt/


Har Deres klient testet seg, spør advokat Edmund Asbøll.

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/07/har-deres-klient-testet-seg-spor-advokat-asboll/


Saksøker har hatt kontakt med flere andre kvinner, innrømmer advokatfirmaet Brækhus Dege.
 https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/10/saksokte-har-hatt-seksuell-kontakt-med-flere-andre-kvinner/

 

Jeg – en golddigger?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/06/23/jeg-en-golddigger-2/

Fortsetter.

Lydfil

Reklamer

5 thoughts on “Rekordrask kjennelse mens tingrettdommer Sæveraas ferierer….

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s