Arrogant svar fra advokat Espen Seeberg

Jeg har flere ubesvarte spørsmål.
Her arrogant svar (se underst) fra advokat Espen Seeberg (nå i advokatfirmaet Winther-Christensen i Oslo) som førte til forespørsel hos tingrettsdommer Njaal Sæveraas (se forrige bloggpost): https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/12/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-om-et-mulig-vitne/

«Fra: Liv Serine Helgesen
Til: Espen Seeberg
<espen.seeberg@apj.no>

Sendt: Lørdag, 5. januar 2013 7.44

Emne: Vedr: Vedr: HASTER!!!! -SPØRSMÅL VEDR DITT ARBEIDE
Ad. 09-033095TVI-OTIR/07
Jeg viser til epostkorrespondanse den 2. og 3. dm, samt Saksomkostningsoppgave fra advokatfirmaet Brækhus Dege DA,datert 19. august 2009. Er for ordens skyld klar over at du også er kjent med at saken er avsluttet i domstolsapparatet og disiplinærutvalget/-nemnda.

Jeg bringer for det første opp noen nye momenter jeg først nå er blitt oppmerksom på. For det andre dreier denne henvendelsen seg om min livshistorie, som rimeligvis ikke er «foreldet». Snarere tvert imot, jeg lever i den til daglig og i den forbindelse har jeg fire ubesvarte spørsmål – som omhandler rettssikkerhet og advokatetiske regler – og som jeg ber deg besvare.
1. Hvilket vitne var det min motpart, representert ved advokatfullmektig Marcus Lindstrøm, ringte og snakket med den 04.08.09?
Hvis du ikke svarer, tolker jeg det som at du faktisk «vet», men ikke «vil» svare.
I så fall er det rimelig å anta at du samarbeidet med min motpart.

2. I følge timelisten fra Lindstrøm, ringte han deg den 08.08.09. I mangel på direkte svar fra deg har jeg gått igjennom timelisten din av 01.09.09, og konstaterer at jeg ikke har fått noen dokumentasjon vedrørende samtaler mellom deg og min motpart, (eller deg og dommeren) og ønsker rette kritikken der den rettmessig hører hjemme.

Altså; Har du unnlatt å orientere meg om en telefonsamtale du har hatt med min motparts advokat, eller har Lindstrøm gitt uriktige opplysninger i sin saksomkostningsoppgave?

Hvis samtalen fant sted vil jeg vite hva som var tema.
Som du er klar over har jeg vært og er fortsatt svært syk, og jeg har krav på å få svar på de spørsmålene jeg nå stiller.

3. Den 18.08.09 skrev Lindstrøm begjæring om forenklet domsbehandling. Samme dag konfererte han med sin kollega Stensaasen. Videre hadde han et møte med saksøkte NN, samt to telefonsamtaler med dommer Njaal Sæveraas.

Alt peker i retning av at temaet for konferering, møtet og telefonsamtalene var å få gjennomslag for forenklet saksbehandling, spesielt fordi den endelige saksomkostningsoppgaven fra Brækhus Dege til Oslo Tingrett ble produsert allerede dagen etter, dvs 19.08.09.

Her fremkommer det tydelig at saken i praksis var ferdigbehandlet, og at Lindstrøm visste at begjæringen fra dagen før ville føre frem.

Altså at dommeren på dette tidspunktet skal ha fått den informasjonen dommeren og motparten mente var nødvendig for å avsi dom i favør av Lindstrøms klient; drøye to måneder senere.

Jeg siterer første setning: «Det har til sammen medgått 30,5 timer i saken»

4. I ditt prosesskrift av 01.09.09 viser du til rettens brev av 25.08.09, og skriver: «Saksøker ønsker ikke forenklet domsbehandling, og kan heller ikke se at vilkårene for dette er tilstede. Saksøker ønsker å gjennomføre en vanlig hovedforhandling med vitneførsel

Du argumenterer ikke juridisk for vanlig hovedforhandling, men begrenser det til å være at jeg «ønsker det«.

Avslutningsvis skriver du:
Saksøker vil protestere på den saksomkostningsoppgaven som er fremlagt av saksøktes prosessfullmektig på kr 42.475 eks. mva. Det gjøres gjeldende at beløpet er for høyt, særlig tatt i betraktning at hovedforhandling enda ikke er avholdt.

Dette peker i retning av at du ikke var klar over at det allerede var inngått en avtale mellom dommer Njaal Sæveraas og min motpart, og hans advokater; Lindstrøm, Sverre og Stensaasen.

I praksis innebar imidlertid den forenklede domsbehandlingen at Marcus Lindstrøm, Øystein Sverre og saksøkte NN hadde carte blanche til Njaal Sæveraas, i en for meg meget viktig rettslig konflikt av uvanlig privat karakter – uten min tilstedeværelse og følgelig uten at kontradiksjonsprinsippet var ivaretatt, og mens jeg var syk.

Med andre ord på bekostning av min rettssikkerhet, og i tillegg finansiert på min bekostning.

I din timeliste har du ikke notert noen oppfølging overfor meg fra og med vårt møte den 31.07.09. Det stiller jeg meg spørrende til. jf. pkt. 2 og 3 over.

Den 10.08.09 skrev du sluttinnlegg beregnet på hovedforhandling den 19. ds.
Den 18.08.09, (jf. pkt 3) skrev du et «prosesskrift mv» der min legeerklæring ble fremlagt, og saken ble forsøkt utsatt i minst seks måneder.
Den 25.08.09 tilskrev retten deg om forenklet domsbehandling.
Den 01.09.09 svarte du som nevnt over på brev fra retten.
Den 15.09.09 skriver retten:
«I prosesskrift av 01.09.2009 har saksøkeren v/advokat Espen Seeberg motsatt seg at saken avgjøres ved dom uten hovedforhandling. Etter det som er fremkommet under saksforberedelsen, finner retten at det er klart at kravet ikke kan gis medhold. Retten antar at saken ikke vil bli bedre opplyst om hovedforhandling gjennomføres med partene til stede. Retten finner at vilkårene for å avsi dom uten hovedforhandling etter forenklet domsbehandling er oppfylt. Retten beslutter at dom avsies uten hovedforhandling, jf. tvisteloven § 9-8.»

Dommeren hadde altså ikke snakket med deg, men opptil flere ganger med min motpart, og på den bakgrunn fant retten det «klart» at kravet ikke kunne gis medhold…

Hva var årsaken til at du ikke argumenterte kraftigere mot forenklet domsbehandling, og således hindret en situasjon der fem menn i realiteten behandlet min sak – som dreier seg om voldtekt/seksuelt overførbar kjønnsykdom – og som av nokså åpenbare årsaker burde være behandlet på en ryddig og ordentlig måte, dvs med min tilstedeværelse?  

Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at det kan bli aktuelt å offentliggjøre denne eposten, og regner med dette med at din tilsvarsrett er vel ivaretatt. Jeg imøteser ditt snarlige svar og synspunkter dersom du mener det er grunner til at ovenstående ikke egner seg for offentliggjøring.
Hilsen Liv Serine Helgesen

Poste Restante»

IMG_20150312_0021IMG_20150312_0022

«Fra: Liv Serine Helgesen
Til: Espen Seeberg <espen.seeberg@apj.no>
Sendt: Onsdag, 2. januar 2013 15.22
Emne: HASTER!!!! -SPØRSMÅL VEDR DITT ARBEIDE
Til advokat Espen Seeberg, 

Hei,
AD SAKSNR 09-033095TVI-OTIR/07 – DOM AVSAGT 26.10.2009
Viser til ovennevnte sak der du representerte meg mot (….) NN, der dom ble avsagt 26.10.09.
I saksomkostningsoversikt av 19.08.09 fra M. C. Lindstrøm og ansvarlig advokat Øystein Sverre ved BrækhusDege fremgår at det 08.06.09 ble ringt til deg hvorpå det deretter ble konferert internt – på nytt – med Sverres/Lindstrøms kollega Tarjei Stensaasen.
Kan ikke se at du informerte meg om den samtalen med Lindstrøm 08.06.09 og hva den gikk ut på. Kan du være snill å gjøre rede for den nå. Hvis jeg husker feil beklager jeg det, og ber om at dokumentasjon på at jeg ble informert oversendes meg på mail snarest.

Er tingrettsdommer Njaal Sæveraas identisk med advokat Njaal Sæveraas hos Reiss-Andersen? http://www.reiss-andersen.no/6.html

bilde-17

På forhånd takk.
Mvh Liv SErine Helgesen
Poste Restante»

«Fra: Liv Serine Helgesen 
Til: Espen Seeberg <espen.seeberg@apj.no>
Sendt: Onsdag, 2. januar 2013 16.33
Emne: Vedr: HASTER!!!! -SPØRSMÅL VEDR DITT ARBEIDE

Tilføyelse: Viser samtidig til et «mulig vitne» som oppført 04.08.09 i timelistene fra Øystein Sverre/BrækhusDege.

Har som du kanskje husker spurt deg om dette før i telefonsamtale, hvorpå du merkelig nok sa jeg ikke skulle bry meg om det….

DET gjør jeg derimot NÅ!
Bryr meg om HVEM dette «vitnet» er!
Evnt om det er fiktivt. Ettersom jeger idømt å betale min motparts rettsomkostninger hvor dette «vitnet» koster meg kr 2000.
Virker merkelig om du som ærekjær advokat (jfr min klage på deg til Advokfornigen) har tillatt motpart et fiktivt «vitne».
Ber om at du umiddelbart opplyser meg om hvem dette «vitnet» er.
Fint om du ikke somler for lenge med å besvare disse spørsmålene er du snill!:-) På forhånd takk.
Mvh Liv Serine Helgesen»

«Fra: Liv Serine Helgesen
Sendt: 3. januar 2013 09:59
Til: Espen Seeberg
Emne: Vedr: HASTER!!!! -SPØRSMÅL VEDR DITT ARBEIDE PS!

Har for ordens skyld sendt samme forespørsel med orientering til dommer Sæveraas i Oslo Tingrett.
Mvh LSH»

IMG_20150312_0020

«Fra: Espen Seeberg <espen.seeberg@apj.no>

Til: Liv Serine Helgesen
Sendt: Torsdag, 3. januar 2013 10.09 Emne: RE: Vedr: HASTER!!!! -SPØRSMÅL VEDR DITT ARBEIDE Denne saken er som kjent for lengst avsluttet både i domstolsapparatet og i disiplinærutvalget. Saken er dessuten foreldet.Jeg har ikke ytterligere dokumentasjon eller kommentarer. Spørsmål om idømte saksomkostninger må rettes til Oslo tingrett som rette instans.
Advokat Espen Seeberg
Advokatfirmaet Pedersen, Reier og Co AS
Cort Adelers gate 8,
Jeløy
1515 Moss»

IMG_20150312_0018

Fortsettelse følger.

Reklamer

3 thoughts on “Arrogant svar fra advokat Espen Seeberg

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s