Med legeerklæring til tingretten

Mandag 17. august 2009.
Om formiddagen oppsøker jeg fastlegen min. Han holder til i nabolaget til saksøkt skadevolders advokatvenn Øystein Sverre, og tingrettsdommer Njaal Sæveraas.

Jeg har måttet vente til det siste, og er fullstendig tappet. Det er så vidt jeg makter å holde meg oppreist. Den siste tiden har vært preget av innmari mange tappende påkjenninger. Utleier som har sendt tvangsutkastelse til Namsfogden, fordi jeg ikke har maktet finne annen bolig. Kommunen som har to års ventetid på kommunale boliger. I tillegg til et tiltagende frustrerende og tappende klientforhold til min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg, som gjentatte ganger ikke setter seg godt nok inn i saken min, hvis sluttinnlegg til Oslo tingrett har uriktige opplysninger.

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-espen-seeberg-med-uriktig-info-til-tingretten/

Da jeg ankommer legekontoret, viser det seg at fastlegen min er borte, men jeg undersøkes av en ung vikarog turnuslege, dr. Ida Nipen Egeland, som jeg har vært hos flere ganger tidligere, og som kjenner meg. Den unge legen skriver i sin legeattest til tingretten: » Klienten finnes etter undersøkelse: Uskikket til å møte i retten. Saken bør utsettes i minst seks måneder, med påfølgende legekontroll.»

Samtidig skriver legen også et brev til boligkontoret/sosialkontoret:
«Diagnose: ME/postviralt utmattelsessyndrom. Pasienten har søkt kommunal bolig. Hennes tilstand er nå ytterligere forverret. Hun trenger fullstendig ro i minst 6 måneder og ny legekontroll etter det. I tillegg har utleier nå truet med tvangsutkastelse.«

Vel hjemme etter legebesøket, scanner jeg legeattesten over til advokat Espen Seeberg i advokatfirmaet Pedersen, Reier & co (nå i advokatfirmaet Winther-Christensen) i Moss, i den tro at alt er i den skjønneste orden. Jeg er totalt utslått, og legger meg. 

Samme dag, altså 17. august, har saksøkte skadevolders prosessfullmektig Marcus Lindstrøm – igjen –  ‘interne drøftelser‘ i advokatfirmaet BrækhusDege, jf timelisten, se under her. Lindstrøm ringer både til klienten sin, saksøkte skadevolder NN, og har samtaler med saksøktes nære venn og forretningspartner, ‘ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege. I timelisten sin anfører Lindstrøm «KfOAS» =konfereret Øystein A. Sverre  i 0,5 timer . Den halve timen utgjør kr 650 i advokathonorar… Se timelisten under her.

IMG_20150314_0004

Dagen etter, tirsdag 18. august 2009.
Utslått av utmattelse og helseplager, som jeg er, er sjekking av mobiltelefonen det siste jeg tenker på. Ved en tilfeldighet ser jeg ut på ettermiddagen at noen flere ganger har forsøkt å få fatt i meg, syke, fullstendig utmattede mennesket.
Derfor må jeg ringe til fastlegen min, Ida Nipen Egeland:

– Ser du har forsøkt å få fatt i meg? spør jeg undrende.
– Ja, har ringt deg flere ganger nå, sier legen
– Jeg beklager, er så dårlig, helt satt ut, la derfor bort mobilen, forklarer jeg.
– Skulle bare fortelle at advokaten din (Espen Seeberg, min anm) ringte og ba om ny legeattest, fordi dommeren (tingrettsdommer Njaal Sæveraas, min anm) ikke hadde godtatt den første. Nå har jeg skrevet en ny. Måtte bare høre med deg om det er greit før jeg poster den til han advokaten? forklarer legen.
– Er du snill å lese den for meg? spør jeg som fremdeles befinner meg i ørska, fullstendig utslått av utmattelse. 
– Ja, skal vi se…..«Pasienten er medisinsk sett uskikket til å møte i retten 19.august på grunn av hennes sykdom. Pasienten har diagnose ME/postinfektsiøst utmattelsessyndrom og er nå inne i en dårlig periode. Hun trenger fullstendig ro rundt seg og minst mulig stress, noe som gjør det umulig for henne å gjennomføre en rettssak. Ida Nipen Egeland

I journalen min har legen anført: «Telefonsamtale med pasienten sin advokat som sa at de muligens trengte en mer utdypende legeattest på hvorfor hun ikke kan møte i retten.«

Med diagnosen G93.3/A04, myalgisk encefalopati/ME/kronisk utmattelsessyndrom skal det ofte ikke mye til for å gjøre pasienten fullstendig utslått av utmattelse. Det visste nok saksøktes venn og forretningspartner,  ‘ansvarlig advokat’ Øystein Andreas Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege, som i hele saken har opptrådt tidvis på grensen til bøddel for sin klient og venn, saksøkte skadevolder NN.

Fra det tidspunktet jeg hadde tatt ut stevning, 24. februar 2009, mot skadevolder NN, min eksmann, hadde det gått i ett med forskjellige forsøk på å sabotere meg, syk, fattig, overgrepsutsatt kvinnelig saksøker. Forsøk som tilsynelatende kunne virke ’tilfeldige’…og som sannsynligvis aldri kan bevises er igangsatt av advokatfirmaet Brækhus Dege og skadevolderens venn og forretningspartner, advokat Øystein A. Sverre, som tidvis opptrådte på grensen til bøddel for sin klient og seg selv, fordi Øystein A. Sverre er en tidligere forsmådd beiler av meg. Det siste skadevoldsmillionær NN (min eksmann)  betrodde meg over et konditoribord på Frogner, da han etter knappe 8 måneders ekteskapelig samliv forkynte han ville skilles, var at han fryktet han kom til å drepe meg..

I krig og kjærlighet er visst alt tillatt, for at klienten, venn og forretningspartner skadevolder NN i beste fall skulle slippe å stille opp i rettssalen under ed, og for å bidra med alle tenkelige (og utenkelige middel) for at saksøkte NN skulle vinne saken ved hjelp av tingrettsdommer Njaal Sæveraas. Som på tidspunktet for hovedforhandlingene i Oslo tingrett er nabo i Bærum til advokat Øystein A. Sverre med frue, som hadde tjukkeste slekta si i LO, nærmere bestemt i Fellesforbundet, og dermed i Arbeiderpartiet.

På dette tidspunktet ante jeg ikke at tingrettsdommer Njaal Sæveraas er svigersønnen til landsmoder Gro Harlem Brundtland.
Skjermbilde 2016-05-28 kl. 15.58.24


Stevning mot skadevolder NN ble skrevet med hjelp av tingrettsdommer Helge Monstad (+70) ved Oslo tingrett 24.februar 2009, selv om forhåndsavtalen med tingretten var at tingrettsdommer Ina Strømstad skulle hjelpe meg. Beleilig nok (?) hadde hun heller blitt plassert i retten den dagen.

Deretter trenerte tingrettsdommer Njaal Sæveraas saken i flere måneder, uten at noe som helst skjedde i den, trodde jeg. Senere viste det seg at motpartens prosesskriv av 15.april 2009, der det bekreftes at ‘saksøker har hatt seksuell kontakt flere andre kvinner’  se link under her – bevisst eller ubevisst aldri var blitt oversendt til meg, saksøkeren, hverken fra advokatfirmaet Brækhus Dege eller fra tingrettsdommer Njaal Sævaraas….

Saksøker har hatt seksuell kontakt med flere andre kvinner
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/10/saksokte-har-hatt-seksuell-kontakt-med-flere-andre-kvinner/

Plutselige i midten av mai 2009, fikk tingrettsdommer Njaal Sæveraas det veldig travelt etter at han (iflg timelister) ble oppringt fra advokatfirmaet Brækhus Dege, 13.mai 2009, som informerte om at skadevolder NN hadde testet positivt både på herpes 1 (munnherpes, herpes simplex 1) og herpes 2 (genitalherpes, herpes simplex 2) jf bekreftelse av 6.mai 2009 fra skadevolderens fastlege, dr. Ginette Mæhlumshagen. Ingen orienterte meg om bekreftelsen fra dr. Mæhlumshagen, den ble fremlagt først flere måneder senere, i august 2009, like før berammet hovedforhandling 19.august 2009.

Skjermbilde 2016-06-16 kl. 08.05.43.png

 

Der etter gikk det slag i slag med forskjellige forsøk på å sabotere stevningen – og meg, med sykdomsforverring:

1.
13.mars 2009 – bare få uker etter stevningen 24. februar 2009, trekker NAV vedtaket om grunnstønad til medisinsk behandling, innvilget noen år tidligere, i 2007. Uten forhåndsvarsel mister jeg plutselig kr 1600 pr. måneden i trygdepenger. Slik forsøkes det sette en effektiv stopper for spesifikke laboratorieundersøkelser og annet, som kunne ha spikret skadevolder NN til saken som smittebærer. 

Skjermbilde 2016-06-16 kl. 08.43.57.png

På dette tidspunktet for stevning og saksforhandlinger ved Oslo tingrett, ante jeg heller ingenting om at advokat Jan Tormod Dege, i advokatfirmaet Brækhus Dege, er
e k s m a n n e n til min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege, og at de to har flere barn sammen,  som de alltid har samarbeidet tett om. 

Skjermbilde 2016-06-13 kl. 06.41.04

Etter hvert viser det seg at mine klager på plutselig tap av grunnstønad kr 1600 pr. måned, avvises konsekvent av NAV. Som også avviser oppsettende virkning (utsettelse av vedtak) inntil klagen min på avslutning grunnstønad er ferdig saksbehandlet. Klagen min er også sendt til Trygderetten, NAVs forlengede forvaltningsorgan, som selvsagt avviste den. Siden har jeg ikke maktet å anke avslaget til lagmannsretten. Min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege hadde kolleger i Trygderetten, ettersom hun også hadde vært ansatt der, jf lydopptak av hennes vitnemål 19.februar 2014 i ankesak mot NAV i Frostating lagmannsrett.

2.
Fra 1. mars 2009 er jeg uten fast bolig, ettersom utleier de siste 5,5 år angivelig skal selge det som inntil da hadde vært mitt hjem. På grunn av min helsetilstand m.m. makter jeg ikke finne ny bolig i løpet av de tre månedene oppsigelsestid. Utleier er grei, forlenger oppsigelsestiden til 1.august 2009….samme måned som hovedforhandlingen er berammet til. (Men utleier selger likevel aldri boligen!) Min daværende prosessfullmektig Espen Seeberg er orientert om den sykdomsforverrende livssituasjonen jeg befinner meg i. 

Advokat Espen Seeberg instruerer klienten (meg) i sykemelding.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/08/advokat-espen-seeberg-instruerer-klienten-i-sykemelding/

 

3.
15. mai 2009 – dagen etter (!) det strategisk overraskende hastverk Planmøtet med tingrettsdommer Njaal Sæveraas, hvor advokatfirmaet Brækhus Dege lokker ut av meg at jeg har søkt NAV om økonomisk støtte til laboratorieundersøkelser – avslår NAV Helfo økonomisk støtte til laboratorieundersøkelser og behandling hos prof. Dr. DeMeileires – som på dette tidspunktet dukket opp som et nytt, populært og effektivt behandlingstilbud til ME-syke, også støttet av dr. Didrik Saugstad ved Rikshospitalet, hvis ME-syke sønn var den første som i 2010 ble tilkjent 6,6 millioner i erstatning for ME, utløst av vaksine.

 

Skjermbilde 2016-06-16 kl. 08.59.32.png

 

4.
21.juni 2009 er jeg innkalt til Oslo Byfogdembede sammen med Namsfogden i Oslo, for å forhandle om offentlig gjeldsordning av de ca kr. 360 000 jeg hadde opparbeidet meg i gjeld (skattegjeld, renter og avdrag, m.m.) i løpet av de åtte – 8 – årene NAV hadde oppbevart meg på sosialhjelpens eksistensminimum, supplerende siden 2002/2001 da attføring ble innvilget med diagnosen ‘Slitenhet’ A04. En diagnose som NAV hittil har nektet å godta som tilsvarende for diagnosen G93.3. – til tross for legebekreftelse på A04 tilsvarer G93.3 i diagnoseregulativene – vedrørende ME/myalgisk encefalopati/kronisk utmattelsessyndrom/CFS.

Her legebekreftelse fra dr. Anders Bjørkavåg

 

Skjermbilde 2016-06-16 kl. 11.43.09.png

Hvorfor ventet NAV i flere år med å anmode uføretrygd?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/14/kommentar-til-vitnemal-fra-radgiver-i-nav-inger-lise-dege/

 

5.
Skatteetaten holder tilbake kr. 33 000 som nedbetaling på skattegjeld, penger jeg  hadde fått tilbake på for mye skatt trukket av NAV,  da jeg i 2005 fikk innvilget og etterbetalt uføretrygd. Jeg hadde klaget til Oslo Byfogdembede, som avgjorde saken 22. juni 2009, i favør av Skatteetaten. Der skadevolders venn og forretningspartner, ‘ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege hadde vært ansatt, og fremdeles har nettverk.

Skjermbilde 2016-05-28 kl. 16.55.11

Advokat Espen Seeberg fortsetter saksforberedelsene hemmelig lydopptak fra samtale 23.juni2009:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/16/advokat-espen-seeberg-fortsetter-saksforberedelsene/

 

6.
8.august 2009 sender utleier krav til Namsfogden i Oslo om tvangsutkastelse av meg fra det som i 5,5 år har vært mitt hjem, der husleien alltid har vært punktlig og rettidig betalt. 

Advokatfirmaet Brækhus Dege og Namsfogden med trenering hinsidig moral og fornuft:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/21/braekhus-dege-namsfogden-i-oslo-med-trenering-hinsidiges-moral-og-fornuft/

 

7.
10. august 2009 kommer flyttebyrået og henter alle mine personlige eiendeler, og plasserer dem i kontainer på ubestemt tid. I min sykdomsforverrende, utmattede tilstand hadde jeg enda ikke maktet å finne ny egnet bolig. Min livssituasjon var superstressende. NAV Ullern hadde to års ventetid på kommunal bolig. NAV avslår som regel å være behjelpelig med å finne bolig, det hevdes å ikke være NAVs oppgave. Holdning som også gjentas overfor enslige syke.

 

8.
På tidspunktet for berammet overgrepssaken i Oslo tingrett, den 19.august 2009, har jeg allerede i flere uker måttet bo på gulvet, i mangel av nytt husvære. Ikke ante jeg da at jeg i et ytterligere halvt år måtte friste en sykdomsforverrende tilværelse – boende på gulvet, og at mine eiendeler totalt skulle befinne seg i over fire år i en kontainer, delvis betalt av NAV Ullern, etter uttallige sykdomsforverrende, harde diskusjoner, og lydopptak med saksbehandler og NAVleder Karin Synnøve Gulliksen. Men kr 160 000 betalt fra min skarve uføretrygd, avslått betalt av NAV Storfjorden/Skodje kommune, som har krav om to års botid i kommuna før man kommer i betraktning ved søknad kommunal bolig.

Tilfeldig? Eller ikke så tilfeldig likevel? Om NAV Storfjorden, Arild Aanes & Anders N. Hammer og advokatfirmaet Øverbø Gjørtz https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/tilfeldig-eller-likevel-ikke-sa-tilfeldig/


9.
Advokat Espen Seeberg, var blitt så smigret over å være inkludert hos de ‘store’ advokatgutta i Oslo, at han i medfølelse med saksøkte skadevolder NN, sender uriktig info om meg, klient og saksøker, i sitt siste prosesskriv til Oslo tingrett – i favør av skadevolder NN, min eksmann.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-espen-seeberg-med-uriktig-info-til-tingretten/

Skjermbilde 2016-06-11 kl. 17.15.33

Advokatfirmaet Brækhus Dege må punge ut for brudd på regelverk for advokater.
http://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

Skjermbilde 2016-05-28 kl. 16.17.50

 

 

Tingrettsdommer Helge Monstad uteleater detaljer.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/27/tingrettsdommer-helge-monstad-utelater-detaljer/

Advokater snakker jo sammen, jf advokatfirmaet Brækhus Dege. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/03/advfullmektig-marcus-lindstroms-4-minutters-telefonsamtale-til-kr-325-eks-mva/

Landsmoder Gro’s svigersønn inhabil? https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/06/13/landmoder-gros-svigersonn-inhabil/

 

Advokatforeningen – ansvarlig for ukultur?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/12/12/advokatforening-ansvarlig-for-ukultur/

 

Advokatforeningen – pusekatt overfor medlemmene.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/01/29/advokatforeningen-pusekatt-overfor-medlemmer/

Resymé – min saksbehandler Inger Lise Dege
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

Rekordrask kjennelse av vikardommer Janne Elisabeth Tennøe mens tingrettsdommer Sæveraas på ferie.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/25/advokatene-chris-sandaker-oystein-a-sverre-thomas-piro/

 

Fortsettelse følger.

Lydfiler

Reklamer

One thought on “Med legeerklæring til tingretten

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s