Skadevolder begjærer forenklet domsbehandling

Allerede samme dag, tirsdag 18.08.09.   
Saksøkt skadevolders advokatfullmektig Marcus C. Lindstrøm i advokatfirmaet
Brækhus Dege studerer igjen medisin – og fordyrer slik klientens advokathonorar i sin mangel på kunnskap. Idet han ifølge timelisten har «undersøkt vedrørende ME.” Det gjør Lindstrøm blant annet ved å ‘studere’ ME i useriøse Wikipedia, se begjæringen under her. Ufattelig nok aseptert av tingrettsdommer Njaal Sæveraas….

Slik avgjorde 7 – seks menn overgrepssaken over hodet mitt, uten at jeg, overgrepsutsatt kvinne/saksøker fikk komme til orde, uten åpen domstol, uten vitner, uten tilhørere! De syv mennene er tingrettsdommer Njaal Sæveraas ved Oslo tingrett, saksøkt skadevoldsmillionær (min eksmann) og hans 3-4 forretningsadvokater i advokatfirmaet Brækhus Dege (Jan Tormod Dege = e k s m a n n e n til min saksbehandler Inger Elisabeth Dege i NAV TrygdSonia Seyersted, Tarjei Steensaasen, skadevolders venn og forretningspartner Øystein A. Sverre, tidligere forsmådd beiler av meg,  og advokatfullmektig Marcus Christian Lindstrøm) – og min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg, som var så smigret over å være inkludert hos ‘de store advokatgutta’ i Oslo, at han ga uriktig info til tingretten i sitt siste prosesskriv før hovedforhandlingenhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/12/31-juli-advokatene-seeberg-og-lindstrom-moter-sine-klienter/

I tillegg gjør Lindstrømforberedelser til hovedforhandling‘, og har allerede skrevet en begjæring om forenklet domsbehandling….Selv om det tidligere samme dag ble levert legebekreftelse til tingretten, om mitt lovlige sykdomsfravær. 

Til å skrive begjæring om forenklet domsbehandling på vegne av ‘ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre, som er skadevolders venn og forretningspartner, også tidligere min omgangsvenn …. –  bruker fullmektig Lindstrøm 2,5 timer x 2, totalt
kr. 3.250 x 2 i advokathonorar….

Fullmektig Marcus Christian Lindstrøm bedriver også en times «undersøkelser og prosesskriv vedrørende sykemelding fra Helgesen« – hva nå de undersøkelsene måtte gå ut på….? 

Dette anfører Lindstrøm til kr. 1.300….

Fra klokken 13.45 til 14.45 har Lindstrøm et times møte med sin klient, saksøkte skadevoldsmillionær NN. For denne timen anfører Lindstrøm advokathonorar
kr. 1300 i timelisten sin….

Fullmektig Lindstrøm har hele to telefonsamtaler med tingrettsdommer Njaal Sæveraas «vedrørende utsettelse»…. Dommeren gir beskjed om at saken blir utsatt.


Til disse samtalene bruker advokatfullmektig Lindstrøm 0.25 timer, altså ingen lange samtaler, men tid nok til å få et ‘ja’ eller et ‘nei’ fra tingrettsdommer Sæveraas. Advokathonorar kr. 325. 

Totalt krever advokatfullmektig Lindstrøm kr 12 000 i advokathonorar for det arbeidet han utfører for saksøk skadevoldsmillionær NN dagen før berammet hovedforhandling….Her Lindstrøms timeliste:

IMG_20150314_0005

Til sammenligning har min prosessfulmektig, advokat Espen Seeberg tilsynelatende ingen telefonsamtaler med tingrettsdommer Sæveraas….
Jeg får heller ingen beskjed fra advokat Seeberg om hvorvidt saken er utsatt, slik saksøkte skadevolders prosessfullmektig Lindstrøm bekrefter å ha fått fra tingrettsdommer Sæveaas…. Som vanlig hadde advokatfirmaet Brækhus Dege tilsynelatende carte blanche hos tingrettsdommer Sæveraas.

Brækhus Dege Advokatfirma med carte blance til tingrettsdommer Sæveraashttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/04/med-carte-blanche-til-tingrettsdommer-saeveraas/I timelisten har advokat Espen Seeberg kun kryptisk anført:»Saksoppfølgelse-avgiftsplikt prosesskriv mv«. Det bruker Seeberg hele tre timer på, til advokathonorar kr 2.610 eks moms. Betalt av det offentlige…. uten spesifiseringer. Se Seebergs timeliste under her:

IMG_20150314_0006

Onsdag 19. august 2009.
Hovedforhandling er berammet i Oslo tingrett mellom saksøkt skadevoldsmillionær NN og meg, som saksøker. Dommer er Njaal Sæveraas. Svigersønn av landsmoder Gro.

Skjermbilde 2016-12-05 kl. 20.59.16.png

Om morgenen, klokken 06.04 sender advokat Seeberg følgende sms til meg: «Saken i Oslo tingrett er utsatt. Kommer tilbake med mer info etterhvert. Mvh Espen Seeberg adv.»

Omtrent samtidig, klokken 6.36 sender jeg mail til advokat Seeberg, fordi jeg enda ikke har sett sms’en han allerede har sendt meg: «Nå er jeg veldig spent på hva som skjer i NN-saken, siden jeg ikke fikk noen sms fra deg i går. Antar at selv friske kunne blitt syk av alle de påkjenningene jeg har vært igjennom denne vår/sommeren!« skriver jeg.

IMG_20150314_0007

Samme dag som hovedforhandling er berammet, bruker saksøkt skadevolders advokatfullmektig Lindstrøm en time på å forfatte enda et prosesskrift til Oslo tingrett…. Begjæringen om forenklet domsbehandling hadde Lindstrøm skrevet allerede dagen før, da han også hadde flere samtaler med tingrettsdommer Sæveraas.
I dag tilføyer han kr. 1300 i advokathonorar for: «Markert vedlegg. Korrigert, fullført og sendt prosesskriv».

«Begjæring om forenklet domsbehandling til Oslo tingrett.
Innledning: Saken gjelder krav om erstatning på culpagrunnlag. Saksøker hevder at saksøkte er erstatningsansvarlig for økonomisk tap hun har lidt av at saksøkte uaktsomt påførte henne herpes i 1988. Forliksklage i saken ble tatt ut av saksøker I juni/juli 2007. Saken ble behandlet av Forliksrådet i Oslo den 27.02.08. Kravet som ble fremsatt i forliksklagen var “erstatning og full økonomisk oppreisning beregnet til 14.877.788 kroner”. Stevning ble tatt ut 24.02.09. For tingretten ble den opprinnelige påstanden endret til erstatning “….fastsatt etter rettens skjønn”. Kravet dreier seg således om en ikke fastsatt økonomisk pengesum hvor ansvarsgrunnlaget anføres å være culpa. Saken ble under saksforberedelsene oppdelt i medhold av tvisteloven §16-1 slik at hovedforhandling berammet til 19.08.09 kun skulle angå ansvarsgrunnlaget.
Nærværende begjæring omfatter imidlertid hele kravet.

Bakgrunnen for å begjære forenklet domsbehandling er at saksøkte har en interesse av å få saken avgjort raskt, samtidig som saksøker har utvist en klar interesse i å utsette saken.
Dette viste seg første gang ved saksøkers begjæring om stansing i planmøtet den 14.05.09.
Saksøkte motsatte seg stansing, hvorpå retten avsa kjennelse den 04.06.09 hvor begjæring om stansing ikke ble tatt til følge.

(min anm: Planmøte med tingrettsdommer Njaal Sæveraashttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/planmote-ved-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/
Sæveraas fortsetter Planmøtet: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/30/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-fortsetter-planmotet/
Tingrettsdommer Sæveraas kjefter på saksøker, meg: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/01/tingrettsdommer-saeveraas-kjefter-pa-saksoker/ )

«Deretter fremsatte saksøkers prosessfullmektig ny begjæring om utsettelse i prosesskriv av 05.07.09 med begrunnelse at det ble foreslått oppnevnt sakkyndige. Saksøkte motsatte seg også dette under henvisning til at saken kunne deles opp.
Begjæring om oppdeling ble av retten tatt til følge i rettens brev av 10.07.09.
Hovedforhandling ble berammet den 19.08.09.
Dagen før hovedforhandling fremla saksøker dokumentasjon som tilsa at hun var syk og at hun derfor ikke kunne møte. Samtidig ble det av saksøkers lege anslått at saken burde utsettes i 6 måneder.
Det er derfor sannsynlig at saksøker vil bli vurdert syk i de neste 6 måneder.
Det medfører en stor belastning for saksøkte.
Videre antas det at saksøker ikke er søkegod for saksomkostningene i saken.
Hun har blant annet i planmøte den 14.05.09 antydet at hun ikke har tilgjengelige økonomiske midler. Det er derfor av interesse for saksøkte å få saken raskt og effektivt avgjort uten at det påløper ytterligere kostnader og ulempe.
1.Vilkårene for forenklet domsbehandling. Tvisteloven §9-8 (1) bestemmer: “Hvis det er klart at et krav som er fremmet, ikke for noen del kan gis medhold, eller at det er klart at innsigelsene mot kravet I sin helhet er uholdbare, kan retten etter begjæring avgjøre kravet ved dom etter forenklet domsbehandling.” Regelen er begrunnet i behovet for raskt og effektivt kunne avgjøre håpløse krav. Vilkårene antas å tilsvare vilkårene for siling av anker til lagmannsretten, jf Schei Tvisteloven s. 416. For å avgjøre spørsmålet om forenklet domsbehandling, må retten ta stilling til om det , på bakgrunn av den informasjon som har fremkommet under saksforberedelsene, er klart at kravet ikke vil kunne gis medhold. Bestemmelsen skal tolkes strengt og utgjør en snever unntaksbestemmelse.
Saksøkte er av den oppfatning at det er klart at saksøker ikke vil kunne gis medhold, og at vilkårene for forenklet domsbehandling derfor er oppfylt, jf tvisteloven §9-8.
For å kunne gi saksøker medhold i kravet om erstatning må det foreligge et ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og et påregnelig økonomisk tap. Alle tre vilkårene må være oppfylt for å kunne gi saksøker medhold.
Dersom det er klart at ett av disse aldri vil kunne sannsynliggjøres, er vilkårene for forenklet domsbehandling til stede.
Det anføres at det er klart at minst ett av disse vilkårene aldri vil kunne sannsynliggjøres. Det vises særlig til at ingen person vil kunne forutse kronisk utmattelsessyndrom (ME) med påfølgende arbeidsudyktighet som en naturlig og påregnelig følge av herpessmitte.
1. Oppsummering av saksøkers påstandsgrunnlag og bevis. Saksøker har I sitt sluttinnlegg anført at “Saksøker handlet i strid med den alminnelige aktsomhetsnorm da han hadde ubeskyttet sex med saksøker i april 1988, til tross for at han hadde utbrudd på penis i form av røde prikker. Han burde undersøkt hva disse prikkene var før han hadde sex med saksøker. Det er sannsynlig at saksøkte på dette tidspunktet hadde herpes genitalis. Saksøker fortalte sine venninner om utbruddet av herpes umiddelbart etter at hun fikk konstatert at hun var smittet av viruset.”

 1. Som bevis har saksøker tilbudt:
  Erklæring fra Ullevål Universitetssykehus, datert 05.12.07, hvor det uttales at det ikke kan utelukkes at saksøkers ME/CFS skyldes herpes, jf stevningens bilag 2.
  Bekreftelse fra NAV datert 05.02.07, hvor det bekreftes at saksøker er 100% ufør, tidsrommet for uførheten, og størrelsen på hennes uførepensjon, jf stevningens bilag 3.
  Pasientjournal datert 26.02.08, hvor det fremgår at saksøker hadde førstegangsutbrudd av herpes i 1988, at hun selv mener hun ble smittet av sin daværende “mannlige partner som hadde noen røde prikker på penis”, jf stevningens bilag 4.
  Legeerklæring datert 12.11.07, hvor dr. Høvik uttaler at saksøker presenterte seg den 20.04.88 med primært herpes 2-utbrudd, at hun hadde fast forhold med en hun selv benevnte som “jordomseiler” at hun og partner rutinemessig fikk informasjon om sykdommen og at partner ble anmodet om å oppsøke egen lege for undersøkelse, jf stevningens bilag 5.
  Bevis etter provokasjon: Legeerklæring av 06.05.09 hvor saksøker blir underrettet om at han har hatt herpes, jf saksøktes sluttinnlegg bilag 8.
  – Vitnebevis: (navn), venninne av saksøker, som skal forklare at saksøker fortalte henne om herpesinfeksjonen i 1988. 
  Saken har versert for rettssystemet siden juli 2007. Ovennevnte bevis er dermed resultat av mer enn to års saksgang. Det er derfor lite sannsynlig at det vil bli innhentet nye bevis av betydning.
 2. Nærmere om saksøktes grunnlag for begjæringen.
  5.1. Ansvarsgrunnlag
  Når det gjelder ansvarsgrunnlaget er det et vilkår for erstatning at saksøkte hadde herpes i 1988, samt at han visste eller burde ha visst dette, og at han på tross av dette hadde sex med saksøkte. Det er ikke mulig å bevise at saksøkte hadde herpes i 1988. Saksøkte fikk påvist herpes i mai 2009. I mellomtiden har det gått mer enn 20 år, og saksøker kan ha fått den i mellomtiden. Det er også naturlig at saksøkte har fått herpes av saksøker. Det er ikke utsikt til nye bevis som vil kunne opplyse dette spørsmålet. Det er heller ikke grunn til å tro at en partsforklaring fra saksøker vil kunne belyse spørsmålet ytterligere, da hennes kunnskaper er formidlet gjennom tidligere prosesskriv.
  Selv om det skulle kunne bevises at saksøkte hadde herpes i 1988, vil det være umulig, etter 20 år, å bevise hva saksøker selv visste eller ikke visste. Kun 20% av de som har herpes er selv klar over dette, jf tilsvarets bilat 7. Det er derfor en sterk pressumpsjon for at saksøkte – selv om han hadde herpes i 1988 – ikke var klar over dette. Det er ingen utsikt til bevis som vil kunne belyse dette spørsmålet nærmere. På denne bakgrunn anføres at det er klart at saksøker ikke vil kunne sannsynliggjøre at det foreligger ansvarsgrunnlag.
  5.2. Årsakssammeneng
  Saksøker har anført at herpesviruset hun pådro seg i 1988 har vært delaktig i årsaken til hennes diagnose ME/CFS I 2006. Som begrunnelse har hun vist til at en lege (bilag 2) har uttalt at “En kan ikke utelukke at hennes ME/CFS er utløst av hennes Herpes virus II infeksjon.”
  Uttalelsen må sees i sammenheng med dagens kunnskaper om ME, som er en diagnose kjennetegnet ved at det ikke eksisterer noen sikre kunnskaper om diagnosen. Det er dermed ikke mulig å utelukke noe som helst fra å være utløsende for ME. Det vises til utskrift fra pasienthåndboka, jf Bilag 1: Utskrift fra pasienthåndboka Bilag2: Utskrift fra Wikipedia.no “Kronisk utmattelsessyndrom” (norsk) Bilag 3: Utskrift fra Wikipedia.org “Chronic fatigue syndrome” (engelsk)
  Av dokumentasjonen fremgår at sykdommen er svært omstridt, at man ikke kjenner årsakene til den, men at den oppfattes å skuyldes sammensatte forhold. Det fremgår videre at mange forhold antas å kunne spille inne, så som stress, personlig livsstil, nervøsitet, innadvendthet, forkjølelse, influensa, mononucleose, alvorlige livshendelser, nedsatt immunsystem, biologiske forhold, genetiske forhold, psykiske forhold, søvnforstyrrelser osv. Alle disse forhold er dermed, i likhet med herpes, umulig å utelukke.
  I bilag 2 under “Symptomer” fremgår nærmere at et vilkår for diagnosen ME er at “Det må foreligge en annen sykdom som kan forklare utmattelsesfølelsen.” Under “Diagnostikk” fremgår at “Dermed finnes det ingen laboratorie-prøver som kan brukes til å påvise påstanden, siden blodprøver og andre diagnostiske prøver skal være normale for at begrepet skal brukes.” Under “Årsaker” fremgår at “Det er forskjellige teorier om hva tilstanden skyldes, men per I dag ingen sikre, kjente årsaker.”
  For å bevise årsakssammenheng kreves alminnelig sannsynlighetsovervekt. Den ene skadeårsak må dermed fremstå som mer sannsynlig enn andre årsaker. Fra Lødrup “Erstatningsrett”, 4. utgave, side 319 hitsettes:
  “Hvis dommeren er i absolutt uvisshet – ett alternativ er ikke mer sannsynlig enn det andre – skal den påståtte skadevolder frifinnes”….
  ”Kristen Andersen uttrykker det slik (s.48):
  “Det later i 
  det hele tatt til at kravet til sannsynlighetsgrad gjennomgående innebærer at en omtvistet årsakssammenheng – for å kunne anerkjennes – ikke bare må fremtre som en mulighet, men at den må ha en tvilsom sannsynlighet for seg.”
  På bakgrunn av den ovennevnte usikkerhet som foreligger i legevitenskapen vedrørende tilstanden ME, anføres at det er klart at det ikke vil kunne fastslås sannsynlighetsovervekt at et eventuelt herpesvirus vil ha vært årsak til saksøkers ME. Det er heller ingen utsikt til at legevitenskapen I løpet av den uoverskuelig fremtid vil kunne gi et svar på hvorvidt det er en sammenheng mellom herpes og ME. Det anføres at det er klart at saksøker ikke vil kunne sannsynliggjøre at det foreligger årsakssammenheng.
  5.3 Påregnelig tap.
  Det er et vilkår i norsk rett at et tap – for å være erstatningsmessig – må være adekvat og påregnelig, jf bl.a RT 1973 s. 1268 (flymanøver). Det går en grense mot det tap som må anses som indirekte, fjernt og avledet. Det er kun der hvor en alminnelig fornuftig person ville kunne forutse skaden som en naturlig og påregnelig følge av den skadevoldende handling, at tapet er erstatningsmessig. Vurderingen av hva som er påregnelig skal skje objektivt. Det vises igjen til Lødrup på s. 344, hvor han uttaler at “Ved vurderingen av om følgende av en handling er påregnelig eller ikke, er utgangspunktet at man vurderer dette ut fra skadevolderens ståsted da den skadevoldende handlingen ble gegått. Vurderingen er objektiv: Det avgjørende er hva som normalt vil være følgene av vedkommende handling.”
  Det fremgår ovenfor at kunnskapene om ME er ytterst begrenset, og at det ikke finnes noen sikre holdepunkter for hva som utløser ME. Det må følgelig kunne slås fast med rimelig sikkerhet at ikke en gang helsepersonell ville ansett ME som en påregnelig følge av herpes. Følgelig må det være åpenbart at ingen alminnelig fornuftig person vil kunne forutse at herpes vil lede til diagnosen ME med påfølgende arbeidsudyktighet. For en bærer av herpessmitte, ville en slik følge fremstå som så fjern og avledet av den klart nok ikke kan betegnes som påregnelig. Det er dermed klart at påregnelighet uansett ikke er oppfylt.
 1. Oppsummering
  Saken har versert i rettssystemet siden juni/juli 2007. Det er ikke fremlagt noen bevis for at saksøkte opptrådte klanderverdig da han hadde sex med saksøker i 1988. Det er ingen holdepunkter i dagens legevitenskap for å verken fastslå eller utelukke noen sammenheng mellom herpes og ME. Skaden ville uansett vært en upåregnelig følge av den angivelige skadevoldende handling. Det er derfor klart at nærværende søksmål ikke vil kunne føre frem. Vilkårene for forenklet domsbehandling er derfor oppfylt, jf 9-8 (1). Saksøkte begjærer herved forneklet domsbehandling og nedlegger følgende Påstand:

  1. NN frifinnes.
  2. Liv Serine Helgesen dømmes til å betale saksøktes sakskostnader.
  Oslo, den 19.08.09
  Marcus C. Lindstrøm
  Advokatfullmektig
  lindstrom@bd.no
  Saksomkostningsoppgave følger vedlagt. Dette prosesskriv i fire eksemplarer, hvorav ett sendes retten, to sendes motparten og ett beholdes her.”

  «Nærværende begjæring omfatter imidlertid hele kravet» skriver skadevolder NNs prosessfullmektig Lindstrøm, samtidig som han viser til legebekreftelse av 05.12.07 fra Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ullevål Universitetssykehus, men unnlater å nevne at det opplyses i bekreftelsen at  “I 70% mener man at tilstanden er utløst av en eller annen infeksjon, herpesvira som EBV og HHV-6 har vært i bildet som utløsende årsak.

  Hele bekreftelsen fra Ullevål Universitetssykehus lyder slik, se kopi av bekreftelsen under her:
  «Pasienten har vært til konsultasjon her den 17.03. og 11.04.2006 med spørsmål om Myalgisk encefalopati/Kronisk postviralt utmattelsessyndrom (ME/CFS G93.3). Pasienten ble utredet med tanke på annen forklaring på hennes sykdomsbilde uten at dette kunne påvises. En mener derfor at diagnosen ME/CFS er sannsynliggjort basert på et diagnostisk kriteriesett utarbeidet på empirisk grunnlag av internasjonale eksperter. I 70% mener man at tilstanden er utløst av en eller annen infeksjon, herpesvira som EBV og HHV-6 har vært i bildet som utløsende årsak. Denne pasienten har hatt Herpes virus II infeksjoner residiv fra 1988, da påvist av gynekolog. En kan ikke utelukke at hennes ME/CFS er utløst av hennes Herpes virus II infeksjon.”

Også forskning på ME/CFS/G93.3/A04 ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen konkluderer foreløbig i 2015 med at infeksjon utløser ME – CFS

HØR (lydopptak) ME-spesialist dr. Oddbjørn Brubakk vitner i Frostating lagmannsrett februar 2014 om sammenhengen mellom herpesinfeksjon og utløsing av den nevrologiske lidelsen ME/myalgisk encefalopati/G93.3/A04/postviralt utmattelsessyndrom:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/09/05/me-spesialist-dr-brubakk-vitner-i-forstating-lagmannsrett/

 

– Det var rart at en sak som dette gis forenklet behandling da. Det har jeg ikke vært borti før, konkluderte den erfarne advokat med møterett for Høyesterett, Steinar Winther-Christensen
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/15/ny-advokat-steinar-winther-christensen/

Advokatene Jon Wessel-Aas og Edmund Asbøll om foreldelse:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/advokat-edmund-asboll-jon-wessel-aas-og-sorenskriver-geir-engebretsen-om-foreldelse-m-m/

 

Advokatfirmaet Brækhus Dege må punge ut!

skjermbilde-2016-11-18-kl-19-21-33

Advokatfirmaet Brækhus Dege dømt for brudd på advokatregler.
https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

skjermbilde-2016-11-18-kl-19-24-14

 

Fortsettelse følger.

Lydfil

 

 

 

 

 

Reklamer

3 thoughts on “Skadevolder begjærer forenklet domsbehandling

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s