Slektningen min hadde rett….

15. september 2009.

Min slektning fikk rett!
24.08.09 ble det i overraskende sms fra min slektning hevdet at saken min ville bli avvist….Min motpart, saksøkt skadevoldsmillionær (min eksmann) og hans advokater i advokatfirmaet Brækhus Dege var altså i kontakt med min slektning i kulissene uten at jeg visste noe om det, og hadde formidlet til min slektning at tingrettsdommeren ville avvise saken min… Sjofelt – og et skikkelig slag under beltestedet å misbruke min slektning slik! Saksøkt skadevoldsmillionær med advokater benyttet alle muligheter for å slippe unna. Ved også å involvere min slektning – bak min rygg.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/skadevolder-samarbeider-med-min-slektning/

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas hadde allerede på dette tidspunktet, altså 24.08.09 – bare få dager etter at legeattest ble levert tingretten, fordi sykdomsforverring gjorde meg uskikket til å møte i berammet hovedforhandling 19.08.09 – avgjort og formidlet til saksøkte skadevoldsmillionær NN og hans venn, forretningspartner og ‘ansvarlig advokat’ Øystein A, Sverre og fullmektig Lindstrøm i advoaktfirmaet Brækhus Dege at saken ville bli avgjort med forenklet domsbehandling…. på tingrettsdommerens eget kontor i Oslo tinghus.

Uten hovedforhandling i åpen rett.
Uten vitnemål fremført i retten.
Uten tilhørere. 

Alt som skjedde i saken min etter tidspunktet 24.08.2009  er spill for galleriet iscenesatt av tingrettsdommer Njaal Sæveraas.

Jeg følte meg overkjørt, utsatt for enda et overgrep, nå fra tingrettsdommer Njaal Sæveraas, og min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg, som heller ikke besvarte mine henvendelser. Seeberg som hadde blitt så smigret av å ha blitt inkludert hos de ‘store advokatgutta’ i Oslo, at han leverte uriktig info til tingretten.

Advokat Espen Seeberg med uriktig info til Oslo tingrett. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-espen-seeberg-med-uriktig-info-til-tingretten/

Syv menn avgjorde erstatningssaken over hodet mitt, uten at jeg kom til orde!

De syv mennene er tingrettsdommer Njaal Sæveraas, saksøkt skadevoldsmillionær NN, hans venn og forretningspartner, ‘ansvarlig advokat’ Øystein Andreas Sverre, advokatfullmektig Marcus Christian Lindstrøm, forretningsadvokat Tarjei Stensaasen og advokat Jan Tormod Dege (e k s m a n n e n til min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd!!) og min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg.

«Hovedforhandling i saken var berammet til 19. august. Advokat Espen Seeberg fremla på vegne av saksøkeren en legeerklæring av 18. august fra dr. Nipen Egeland. Det fremgikk av legeerklæringen at saksøkeren var uskikket til å møte i retten, og at saken må utsettes i minst seks måneder. Det fremgår av tilleggserklæring av samme dag fra dr. Egeland at «pasienten er medisinsk sett uskikket til å møte i retten 19. august på grunn av hennes sykdom. Pasienten har diagnosen ME/postinfeksiøst utmattelsessyndrom og er nå inni en dårlig periode. Hun trenger fullstendig ro rundt seg og minst mulig stress, noe som gjør det umulig for henne å gjennomføre en rettsak.» Hovedforhandlingen kunne derfor ikke holdes den 19. august som berammet. I prosesskrift av 19. august har advokatfullmektig Marcus Lindstrøm begjært saken avgjort ved dom uten hovedforhandling, jf tvisteloven §9-8. I prosesskrift av 1. september har saksøkeren ved advokat Espen Seeberg motsatt seg at saken avgjøres ved dom uten hovedforhandling. Etter det som er fremkommet under saksforberedelsen, finner retten at det er klart at kravet ikke kan gis medhold. Retten antar at saken ikke vil bli bedre opplyst om hovedforhandling gjennomføres med partene til stede. Retten finner at vilkårene for å avsi dom uten hovedforhandling etter forenklet domsbehandling er oppfylt. Retten beslutter at dom avsies uten hovedforhandling,
jf tvisteloven § 9-8. Likelydende brev er sendt til begge parter.
Oslo tingrett
Njaal Sæveraas
dommer.

IMG_20150314_0017

Saksøkt skadevolders prosessfullmektig, advokatfullmektig Marcus C. Lindstrøm i advokatfirmaet Brækhus Dege hadde sendt nytt prosesskriv til tingretten 3. september 2009:
»Det vises til Helgesens prosesskriv av 01.09.09.
Helgesen har, i forhold til påregneligeten hevdet, som ny og subsidiær anførsel, at smerter og feber i alle tilfelle vil være en påregnelig følge av herpes.
Til dette bemerkes at saken aldri har handlet om ansvar for herpessmitte i seg selv, men deriomot ansvar for tap som følge av kronisk utmattelsessyndrom.
Denne sonderingen har avgjørende betydning for foreldelsesspørsmålet.

Legger man til grunn at saken gjelder ansvar for herpessmitten i seg selv, vil kravet åpenbart være foreldet. Saksøker har selv forklart at hun ble klar over herpessmitten allerede i 1988, hvilket også fremgår av stevningens bilag 5. Hun har også forklart at hun allerede i 1988 mente at dette måtte skyldes NN. Hun hadde således det nødvendige grunnlag for å reise sak mot NN allerede i 1988. Kravet var således foreldet i 1992/1993. Et krav om erstatning for herpessmitten i seg selv, er således åpenbart foreldet. Grunnen til at det i det hele tatt har kunnet reises tvil om foreldelsesspørsmålet, er at Helgesen spesifikt har angitt kronisk utmattelsessyndrom – og ikke herpes – som den skade hun nå krever erstatning for. Hun har hevdet at hun først fikk nødvendig kunnskap om sammenhengen mellom herpes og kronisk utmattelsessyndrom den 05.12.07, da hun av dr. Brubakk fikk opplyst at slik sammenheng ikke kunne utelukkes. Dette har hun forklart i stevningens side 2, tredje avsnitt, med henvisning til stevningens bilag 2.

En forutsetning for at kravet ikke skal være foreldet er således at Helgesen opprettholder kronisk utmattelsessyndrom som den skade man krever erstattet. Dersom Helgesen endrer sitt påstandsgrunnlag til å gjelde selve herpessmitten, vil kravet åpenbart være foreldet.

NN opprettholder dermed at kronisk utmattelsessyndrom åpenbart ikke er en påregnelig følge av herpes. Jørgensen er enig i at herpesutbrudd og tilhørende plager er en påregnelig følge av herpes, men at et slikt krav åpenbart vil være foreldet, ettersom Helgesen vitterlig hadde kunnskap om både herpessmitten og den hun selv mente var ansvarlig allerede i 1988. Det er etter dette «klart» at heller ikke saksøkers subsidiære påstandsgrunnlag kan føre frem. Vilkårene for forenklet domsbehandling er således til stede. Utover dette foranlediger saksøkers prosesesskriv ingen merknader.
Oslo, den 03.09.09
Marcus C. Lindstrøm
Advokatfullmektig.»

(mine uthevelser.)

HVA hvis dr. Brubakk hadde fått muligheten til å stille som vitne i erstatningssaken mot skadevoldsmillionæren?

Hva hvis tingrettsdommer Njaal Sæveraas ikke hadde avspist saken min med forenklet domsbehandling på sitt lille kontor i Oslo tinghus?

Hør (lydopptak) hva ME-spesialist fra infeksjonsavdelingen, Ullevål Universitetssykehus dr. Oddbjørn Brubakk vitnet flere år senere i min ankesak mot NAV i Frostating lagmannsrett 19.02.2014.
Dr. Brubakk bekrefter sammenhengen mellom genitalherpes virus og utløsning av ME/myalgisk encefalopati/G93.3/A04/postviralt utmattelsessyndrom: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/09/05/me-spesialist-dr-brubakk-vitner-i-forstating-lagmannsrett/


Saksøkt skadevoldsmillionær samarbeider med min slektning.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/skadevolder-samarbeider-med-min-slektning/

Landsmoder Gros svigersønn inhabil?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/06/13/landmoder-gros-svigersonn-inhabil/


Advokatene Edmund Asbøll og Jon Wessel-Aas om foreldelse.

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/advokat-edmund-asboll-jon-wessel-aas-og-sorenskriver-geir-engebretsen-om-foreldelse-m-m/

 

IMG_20150314_0019

 10. juli 2009 avsa vikardommer Janne Elisabeth Tennøe i rekordfart en kjennelse,  mens tingrettsdommer Njaal Sæveraas ferierte…. Kjennelsen avgjorde at hovedforhandlingen berammet til 19. august 2009 kun skulle vurdere smittespørsmålet, hvem som smittet hvem med herpes genitalis…

Rekordrask kjennelse av vikardommer Tennøe i Oslo tingrett:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/23/rekordrask-kjennelse-mens-tingrettdommer-saeveraas-feriere/

Advokat sjekker opp ‘dama’ til kompisen…
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-oystein-a-sverre-lyver/

Advokatene Chris Sandaker, Thomas Piro og Øystein A. Sverre….
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/25/advokatene-chris-sandaker-oystein-a-sverre-thomas-piro/

Min prosessfullmektig Espen Seeberg tviler..
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/seeberg-fremsetter-tvil/

Resyme min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

Skjermbilde 2016-06-11 kl. 17.15.33
Advokatfirmaet Brækhus Dege dømt for brudd på regler for advokater.
https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

Skjermbilde 2016-05-28 kl. 16.17.50

Gjengjeldelse etter varsling – hevn fra sosialsjef Elisabeth Lohne i Vestre Aker.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/29/hevn-fra-sosialsjef-elisabeth-lohne-i-vestre-aker-etter-varsling/

Fortsettelse: Kommunerevisjonen i arbeide https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/26/kommunerevisjonen-i-oslo-i-arbeide/

 

Fortsettelse følger.

Lydfiler.

Reklamer

4 thoughts on “Slektningen min hadde rett….

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s