Jeg tar saken!

Torsdag 1. oktober 2009.
Høstferie.
Får ikke fatt i advokat Espen Seeberg. Som forsåvidt har sagt sitt i saken
29. september.

 

Min siste samtale med advokat Espen Seeberg.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/siste-samtale-med-advokat-espen-seeberg/

 

Jeg tar likevel sjansen!
Ikke kunne jeg noe om jus og ikke kjente jeg til regelverket ved rettssaker. «Slikt gjør man ikke» hadde advokat Espen Seeberg sagt, men Seeberg var jo ikke til å stole på. Derimot husket jeg ordene fra advokat Edmund Asbøll i forbindelse med forliksrådssaken noen år tidligere mellom skadevoldsmillionæren og meg, da advokat Asbøll oppmuntret med at man står friere som selvprosederende – uten advokat. Det må da også gjelde i domstolen, tenker jeg, som flere ganger er ‘overkjørt’ av tingrettsdommer Njaal Sæveraas, som ikke hadde latt meg få komme til orde i rettssaken, men tvert imot egoistisk i favør av saksøkt skadevoldsmillionær, den økonomisk sterkeste parten – avgjorde erstatningssaken min på sitt lille kontor i Oslo tinghus, uten åpen rettssal, uten vitner og uten tilhørere!!

Skadevoldsmillionærens ligninger fra 2006-2013 – alltid null i inntekt:

Skjermbilde 2017-07-09 kl. 08.51.36.pngSkjermbilde 2017-07-09 kl. 08.51.47.png

Skjermbilde 2017-07-09 kl. 08.49.14.png
Skjermbilde 2017-07-09 kl. 08.49.22.png


Advokatene Edmund Asbøll og Jon Wessel-Aas om foreldelse
. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/advokat-edmund-asboll-jon-wessel-aas-og-sorenskriver-geir-engebretsen-om-foreldelse-m-m/

Innleverer «Tilleggsopplysninger» i eget prosesskriv til Oslo tingrett med bekreftelser fra mine vitner; min venninne og min slektning.

 

Jeg inkluderer legeattest fra spesialist i gynekologi, dr. Peer Høvik, med spesifikk henvisning til at herpes begynner med røde prikker, som deretter blir til væskefylte blemmer.

I tillegg vedlegges flere foto av herpesutbrudd, som fastlegen min har tatt for meg.

FullSizeRender-113.jpg

I vitnebekreftelsen fra slektningen min står følgende:

I forbindelse med rettstvisten mellom min slektning og NN vil jeg gjerne komme med noen opplysninger i sakens anledning. Spesielt fra høsten 1986 og årene utover hadde Liv og jeg svært god kontakt. Etter mitt beste vitende hadde ikke Liv forhold til noen mann fra høsten 1986 og frem til hun traff NN i april 1988. Dette VET jeg! NN hadde vært på joromseiling, og jeg ble invitert til å se på bilder fra turen. Jeg bekrefter herved at hverken Liv eller jeg på den tiden kjente til andre jordomseilere enn NN. I den tiden Liv var sammen med NN hadde vi dessverre liten kontakt, da hun befant seg mye i utlandet, der han bodde, og jeg hadde travel jobb i databransjen. Vi hadde selvsagt kontakt via brev og telefoner, og jeg var selvskreven gjest i (….). Så i april – mai 1990 kom Liv plutselig tilbake fra utlandet, og kontaktet meg. Hun bodde hos meg i noen dager, og jeg fikk sjokk da hun fortalte hva som hadde funnet sted i utlandet, og viste meg en blågrønn hofte OG et sort lår på venstre side. Det viste seg da etter hva hun kunne fortelle at de hadde drøftet noe, hvorpå NN eksploderte og kastet en stabel tallerkener mot henne, som traff henne på venstre side. Jeg ble rasende. Ellers har jeg kun annenhånds kunnskap om det forholdet. Mvh

Selvsagt skulle jeg ha oppsøkt lege, da jeg flyktet hjem fra utlandet med blåmerker på låret etter at skadevoldsmillionær NN i raseri hadde kastet tallerkener mot meg. Men jeg skammet meg, tenkte det var min skyld, det var jeg som hadde sagt eller gjort noe som provoserte ham så til de grader at han utsatte meg for vold. Det var dessverre ikke første gangen. Dessuten; jeg håpet jo at raseriet hans skulle gå over – nå som jeg hadde flyktet tilbake til Norge. I tillegg var jeg syk av residiverende plagsomme herpesutbrudd og nervesmerter nedover beina. Og jeg var vanvittig trett, forvirret og redd. 

Skjermbilde 2017-07-09 kl. 07.42.09.png

En søndag  (før siste tallerkenkastingen) og etter en diskusjon, hadde skadevolder NN sågar hentet jaktriflen ut av våpenskapet i gangen… Han gikk og lullet, som om han befant seg i trance. Veldig nifst! Ikke vet jeg om han spilte teater for å skremme meg med den trancelignende lallingen, eller om han var syk. Heldigvis rettet han aldri riflen direkte mot meg. Der befant jeg meg i utlandet med et fremmed språk, i hans hjem, med hans naboer og hans venner og hans penger – hans, hans, hans… Hvem skulle jeg betro meg til uten å bli oppfattet som illojal? Hvem var mine fortrolige? Da min ektemann som i trance hentet jaktriflen, ble jeg så redd at jeg stakk i panikk – til de første og beste naboene. Min lege i utlandet hadde taushetplikt og visste hva jeg gjennomgikk i ekteskapet med NN. Flere ganger når det stormet i ekteskapet, da jeg hadde behov for å snakke med en nøytral part, hadde jeg oppsøkt legen. Legen var den eneste som hadde taushetsplikt, alle andre sladret. 

Da skadevolderen noe senere skadet meg ved at han i raseri kastet tallerkener på meg, reiste jeg raskeste veien hjem til  Oslo. Og våget aldri reise tilbake til hans hjem i utlandet.

Min venninne bevitnet i sin bekreftelse at hun og jeg hadde vært nære venninner i 35 år, helt siden gymnaset (….) og at jeg er fadder til hennes barn. Hun bekreftet at jeg hadde fortalt at NN hadde smittet meg med genialherpes, og at jeg ikke hadde hatt noen partner de siste årene, inntil NN kom tilbake fra jordomseilingen.

Mine ’tilleggsopplysninger’ av 01.oktober 2009 til Oslo tingrett i saken min mot skadevolder NN, resulterte i følgende brev til aktørene i saken ved skadevoldsmillionær NN og hans advokatkobbel i advokatfirmaet Brækhus Dege fra Oslo tingrett ved tingrettsdommer Njaal Sæveraas :

«Det vises til brev av 1. oktober 2009 fra saksøker Liv Serine Jørgensen (tingrettsdommer Njaal Sæveraas har det travelt, i farta gir han meg nytt etternavn: Jørgensen!!!! Hvem i huleste er Liv Serine Jørgensen? Forteller mye om tingrettsdommer Njaal Sæveraas’ holdning til overgrepsutsatt, syk, fattig kvinne! Tingrettsdommer Sæveraas husker ikke engang navnet mitt… Respektløst av en tingrettsdommer. Det blir ikke første gang. Også i dom av 26.10.09 gir tingrettsdommer Njaal Sæveraas meg et nytt navn.. Min anm.) som ble oversendt til advokat Marcus C. Lindstrøm ved rettens brev av 19. oktober. Brevet er sendt etter at partene har inngitt sluttinnlegg, jf tvisteloven §9-10 og etter at saksforberedelsen er avsluttet. Tilleggsopplysningene er videre innsendt etter at partene har uttalt seg til spørsmålet om forenklet domsbehandling, og etter at saken er tatt opp til doms. Det er derfor ikke nødvendig for saksøktes prosessfullmektig å kommentere tilleggsopplysningene i brevet av 1. oktober. Likelydende brev er sendt alle parter.
Oslo tingrett

Njaal Sæveraas
tingrettsdommer.»

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas med gjentatt feil navn på overgrepsutsatt, fattig, syk kvinne – i dom av 25.10.09!
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/15/fra-dom-i-erstatningssak-mot-skadevolder/

IMG_20150315_0003

Jeg er dypt fortvilet over tingrettsdommer Njaal Sæveraas som avgjør erstatningssaken med forenklet domsbehandling. Papirbehandling! På sitt lille kontor i Oslo tinghus, der ingen av de involverte blir avkrevd å «forsikre på ære og samvittighet å fortelle den hele og fulle sannhet» slik vanlig er i åpen rettssal.

Straffbart å avgi falske forklaring i retten!
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/straffbart-a-avgi-falsk-forklaring-i-retten/

Uten åpen domstol! Uten vitnemål! Uten tilhørere! Uten at jeg som saksøker og tidligere overgrepsutsatt kvinne får komme til orde! har tingrettsdommer Njaal Sæveraas avgjort saken min.

Utrolig at tingrettsdommer Njaal Sæveraas – fra adelen i Arbeiderpartietgift med datter av landsmoder Gro og utnevnt til dommer i 2005 da Jens Stoltenberg ble statsminister – behandler en overgrepsutsatt, kronisk syk, fattig, uformuende og fortvilet kvinne på en slik nedgjørende måte! Og favoriserer den økonomisk sterkeste parten.

 

Landsmoder Gros svigersønn inhabil?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/06/13/landmoder-gros-svigersonn-inhabil/


Et utfordrende klientforhold til min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg, gjør ikke saken bedre…. Advokat Seeberg som gjentatt har forkludret min historie ved blant annet uriktig info : ‘hun innledet et seksuelt forhold til saksøkte’ – i sitt siste prosesskriv til Oslo tingrett. Til tross for at Seeberg flere ganger er gjort oppmerksom på at det første samleiet var ufrivillig, der saksøkt skadevoldsmillionær «tok seg til rette» i en overrumpelsesvoldtekt. Kan bevises takket være skjulte lydopptak av alle mine samtaler med min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg. Uten hemmelige lydopptak ville ingen trodd meg.

Advokat Espen Seeberg med uriktig infor til Oslo tingrett.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-espen-seeberg-med-uriktig-info-til-tingretten/

Uten forhåndsvarsel, uten oppsettende virkning frarøvet NAV meg grunnstønad på
kr 1600 pr måned, bare få uker (13. mars 2009) etter at jeg 24. februar stevnet skadevolder NN, som er representert ved advokatfirmaet Brækhus Dege, etablert av advokat Jan Tormod Dege, av alle ting er han e k s m a n n e n til min saksbehandler i NAV Trygd, Inger Lise Dege. Tap av denne grunnstønaden og disse månedlige kr 1.600 – nødvendig for medisinsk behandling av lidelse konstatert i 2007 av medisinsk spesialist ved Ullevål Universitetssykehus kan ha medført og forsterket sykdomsforverringen som oppsto, som bidro til at jeg ikke maktet og møte i berammet hovedforhandling den 19. august 2009, men måtte levere legeattest.


IMG_20141217_0001

Samme året fikk jeg igjen kr 33 000 igjen på skatten, men Skatteetaten (der skadevolders venn, skattejurist Øystein A. Sverre tidligere hadde arbeidet og fremdeles har nettverk) beholdt pengene som nedbetaling på skattegjeld, til tross for at jeg befant meg i påbegynt – og fra medio 2009 – fikk innvilget offentlig gjeldsordning på de vel trehundretusen jeg skyldte rundt forbi etter mange år syk på sosialhjelpens eksistensminimum. Skatteetaten vant i Byfogdembedet. Jeg kunne blåse en lang mars etter de tilbakebetalte skattepengene på 33 000….

Medio juli 2009 vant jeg en annen sak både i tingrett og lagmannsretten, som tilkjente meg refusjon av advokathonoraret på fire-fem tusen. Til tross for en mengde purringer, ble honoraret trenert og først utbetalt etter flere måneder, primo september, rett etter at tingrettsdommer Njaal Sæveraas hadde varslet at erstatningssaken ville bli avgjort med forenklet domsbehandling i favør av skadevoldsmillionær NN….

Utleier skulle angivelig selge leiligheten som hadde vært mitt hjem de siste 5,5 årene, og sendte medio august tvangsutkastelsesbegjæring til Namsfogden i Oslo, der daværende headhuntet advokatfullmektig Siri Anne Munch i advokatfirmaet Brækhus Dege var ansatt, fordi jeg med sykdomsforverring ikke hadde maktet å finne ny bolig. Oslo kommune og bydelene i Oslo Vest hadde flere års ventetid på egnede kommunale boliger.

I tillegg hadde NAV HELFO avslått biomedisinske laboratorieundersøkelser, nødvendig for medisinsk behandling – og for å avgjøre hvorvidt herpesinfeksjon var årsak til utvikling av den nevrologiske uførelidelsen ME/cfs, G93.3/A04 i diagnoseregulativet.

NAV HELFO avslår behandling av ME-syk hos spesialist uten driftstilskott.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/15/nav-helfo-avslar-behandling-av-me-syke-hos-spesialister-uten-driftstilskott/

Det føltes som om jeg kjempet for livet mitt, der syv menn styrte over hodet på meg uten at jeg fikk komme til orde i åpen rettssak: de syv mennene var: tingrettsdommer Njaal Sæveraas, skadevoldsmillionær NN, hans venn og forretningspartner advokat Øystein A. Sverre (=min tidligere forsmådde beiler), forretningsadvokat Tarjei Stensaasen, advokatfullmektig Marcus C. Lindstrøm og min egen prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg.

 

Fortsettelse følger.

Lydfiler

Reklamer

3 thoughts on “Jeg tar saken!

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s