God eller dårlig advokatskikk?

9. november 2009.

Fremdeles har jeg ikke hørt et eneste pip fra advokat Espen Seeberg. Seks menn hadde avgjort rettssaken over hodet mitt, uten at jeg, kvinnelig overgrepsutsatt saksøker, fikk komme til orde!

– «Rart at en sak som dette gis forenklet behandling.
– Har aldri vært borti at man har undergitt et sånt ansvarsspørsmål en forenklet behandling», konkluderte den erfarne advokat Winther-Christensen etter at dom ble avsagt 26. oktober 2009 av tingrettsdommer Njaal Sæveraas i Oslo tingrett. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/15/ny-advokat-steinar-winther-christensen/

«Svakt at han ikke ringer deg» – konkluderer advokat Steinar Winther-Christensen – om min prosessfullmektig Espen Seeberg (som nå er ansatt i advokatfirmaet Winther-Christensen…)
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/15/fortsetter-samtalen-med-advokat-steinar-winther-christensen/

«VENNLIGST RING MEG Har flere ganger forgjeves forsøkt å få tak i deg på telefon i forrige uke og i dag. Håper inderlig at barna dine er friske og spreke igjen! Kan du være snill å ringe meg snarest. Haster!» skriver jeg 9. november 2009, klokken 09.03 i e-post til min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg. 

Likevel ikke en lyd fra Seeberg. 

Jeg blir veldig utålmodig og ikke lite irritert på min forhenværende prosessfullmektig Seeberg. Særlig tatt i betraktning at jeg bare har en måneds ankefrist etter dommen fra Oslo tingrett. Tiden går, uten at min prosessfullmektig Espen Seeberg kontakter meg.

Er advokat Espen Seebergs oppførselen god eller dårlig advokatskikk mon tro?


https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-espen-seeberg-med-uriktig-info-til-tingretten/

Klokken 11.14: ny purremail til Seeberg:
«Viser til telefonsamtale med deg 29.09.09 og påminner herved om at det er kjempefint om du raskest mulig kan bringe på det rene hvorvidt avslaget om rettshjelpsforsikring hos mitt forsikringsselskap ble påklaget, eventuelt om du sjekket muligheten for slik rettshjelp hos If. Har nå gått lang tid. Siden du har vært borte og ankefristen utløper om 17 dager. Fint hvis jeg kan få tilsendt saksdokumentene raskest mulig.«

Så endelig! Klokken 14.35: svar fra advokat Seeberg:
«Her er avslaget fra Van Ameyde datert 23. juni, som ikke ble påklaget av undertegnede.
Imidlertid er ikke klagefristen utløpt, slik at du fortsatt kan klage til Forsikringsklagekontoret innen den 23. desember.
Avslaget fra Van Ameyde medførte at du i stedet fikk innvilget fri sakførsel av Oslo tingrett. Jeg kan ikke huske å ha vært i kontakt med If i saken.
Saksmappen din vil bli sendt herfra i dag rekommandert.
Jeg vil ikke anbefale at du anker denne saken, ref mitt brev til deg av 2. april, men ønsker deg uansett lykke til videre
Mvh E. Seeberg.” 

«Ref mitt brev til deg av 2. april» – skriver Seeberg, som hadde påtatt å ‘hjelpe’ meg, men heller hadde bidratt til å sabotere meg, slik at han fikk rett i sine påstander fra sitt brev. 
Sjeldent man går til sak mot privatpersoner slik, hadde Seeberg forklart i min første samtale med ham i mars 2009. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/kontakter-advokat-espen-seeberg/

Hadde advokat Espen Seeberg mer sympati for mannlig saksøkt skadevolder/overgriper NN – enn for meg som kvinnelig, kronisk syk, overgrepsutsatt saksøker? Hvorfor satte ikke Seeberg seg inn i saken min? Hvorfor oppga Seeberg feilaktig info til Oslo tingretthttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/12/31-juli-advokatene-seeberg-og-lindstrom-moter-sine-klienter/

Den langt mer erfarne advokat Edmund Asbølls med møterett i Høyesterett uttalte 15.november.2007:
Foreldelse er som å selge strikk i metervis, fordi det er en treårsfrist som er poenget. Det er skjønnsmessig når den begynner å løpe. Den begynner å løpe fra det tidspunket hvor vedkommende har nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Så det ser ikke jeg som noe problem.» 

Møterett i Høyesterett har også advokat Steinar Winther-Christensen, som 01.november 2009 sier:
«Det var rart at en sak som dette gis forenklet behandling.(….) Det har jeg aldri vært borti før. (….) For jeg har rimelig god fartstid, men har aldri vært bort i at man har undergitt et sånt ansvarsspørsmål en forenklet behandling. Det synes jeg er rart!» https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/15/ny-advokat-steinar-winther-christensen/

To erfarne advokater innen personskade, begge med møterett i Høyesterett, gir altså uttrykk for muligheter, som hverken min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg eller tingrettsdommer Njaal Sæveraas vurderer en eneste gang, til tross for at de som jurister og dommer har avgitt høytidlig ed på å fremme rett, og hindre urett.

Juristene Sæveraas og Seeberg mangler tilsvarende lang advokaterfaring som Asbøll og Winther-Christensen.Se Seebergs brev av 2.april 2009 unders her. Hadde Seeberg på forhånd tatt en prat med tingrettsdommer Njaal Sæveraas for å avtale og avklare strategien?

Dagen etterpå, altså 3. april 2009 sender tingrettsdommer Njaal Sæveraas min stevning av 24.02.09 til saksøkt skadevolder NN….

 

Seeberg hadde – igjen – trenert å svare meg. Nå bare 17 dager før ankefristen utløper fraråder Seeberg meg å anke….

Seeberg har siden 29. september visst at jeg er misfornøyd med ham.
På det tidspunktet Seeberg fraråder anke, vet han jo at jeg vil forsøke å finne en annen advokat til å føre anken for meg.

Hva annet kan Seeberg gjøre enn å fraråde anke? Han kan med hensikt ha trenert å besvare mine gjentatte purringer, nettopp i den hensikt å ivareta min motparts, saksøkt skadevolder NNs interesser. «Svakt at han ikke ringer deg» – mente advokat Steiner Winther-Christensen

Seeberg saboterte min anke! Seeberg visste det ville være umulig å finne en annen seriøs advokat i løpet av bare 17. dager….

 

Vedlegget viser mail av 23.juni 2009 fra Christian Bettmo ved Van Ameyde som svarer Seeberg følgende:
“Det vises til tidligere korrespondanse. Innbo Forsikringen ble tegnet den 14.08.08. Av saken korrespondanse ser vi at deres klient har kunnskap senest ved 05.12.07  (konf Dr. Brubakks uttalelse) Det vises til vilkårene pnkt 7.1.3. «Rettshjelpsutgiftene dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag og forstod eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå.» På bakgrunn av ovennevnte er det selskapets standpunkt at den aktuelle tvist ikke dekkes av forsikringen. Etter Forsikringsavtaleloven $4-14 er selskapet pliktig å opplyse om at dersom De skulle ønske selskapets standpunkt eller avgjørelse overprøvd, kan De fremsette skriftlig klage til Forsikringsklagekontoret, Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo. Klage må være fremsatt eller sak anlagt for domstolene innen 6 måneder etter mottak av vårt brev. Overholdes ikke denne fristen, mistes retten til erstatning. Mvh For Van Ameyde Norway Christian Bettmo

Har advokat Espen Seeberg ført meg bak lyset?

I flere samtaler, senest 29.09.09 henviste Seeberg til at saken kunne ankes….

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/siste-samtale-med-advokat-espen-seeberg/

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/njaal-svaeeraas-en-tilbakelent-tingrettsdommer/

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/seeberg-fremsetter-tvil/

Likevel skriver Espen Seeberg: «Jeg vil ikke anbefale at du anker denne saken, ref mitt brev til deg av 2. april.»

Har det viktigste for Espen Seeberg vært å få rett i sine påstander av
2. april, da han avviste saken min, tilsynelatende uten å ha lest dokumentene jeg hadde sent ham?

Gjentatte ganger har Seeberg skrevet til tingretten at «hun innledet et seksuelt forhold til NN». Hvordan er slikt mulig? Til tross for at Seeberg flere ganger ble gjort oppmerksom på at skadevolder NN ‘tok seg til rette‘ på meg.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/siste-prosesskriv-fra-advokat-espen-seeberg/

Kan advokat Seeberg – bak ryggen på meg, klienten – ha gitt uttrykk for disse negative påstandene overfor tingrettsdommer Sæveraas og motpartens advokatfullmektig i Brækhus Dege, som Seeberg nå er på fornavn med og kaller ‘Marcus’? 

Hvis advokat Espen Seeberg hele tiden, siden 2. april 2009 har gjort gode miner til slett spill overfor meg, da skulle han aldri ha påtatt seg saken, selv om jeg tryglet! 

Var Seeberg så uvitende om tingrettsdommer Njaal Sæveraas og motpartens hensikter om å avvise saken, som det Seeberg har gitt uttrykk for i sine samtaler med meg 24. og 25. august?

Har advokat Espen Seeberg dårlig kontakt med virkeligheten?

Advokat Seeberg avviste hardnakket 25.august 2009 at saken ville bli avvist, slik min slektning antydet i sms av 24.august…. Da Seeberg 16.juli 2009 instruerte meg i sykemelding, forberedte han meg heller ikke på at sykefravær i hovedforhandling kunne føre til forenklet domsavgjørelse til tross for ‘lovlig’ fravær begrunnet i legeerklæring….

Hva skal man med en advokat som ikke vet, ikke informerer, ikke gidder sette seg inn i saken, som feilinformerer tingretten, ikke besvarer klientens gjentatte purringer i ankefristen….osv?

Seeberg har underveis i saken flere ganger avslørt at tingrettsdommer Sæveraasikke likte saken‘ og at dommeren var ‘tilbakelent‘…. Min prosessfullmektig Espen Seeberg har tilsynelatende med hensikt – i skadevolders favør -trenert saken med sin taushet siden dommen 26.10.09.

Seeberg unnlot å oversendt meg viktige dokumenter, som avslaget fra forsikringsselskapet, og e-posten Seeberg angivelig sendte tingrettsdommer Sæveraas rundt St.Hans 2009.

Advokat Espen Seeberg har heller ikke latt meg gjennomlese prosesskrivene til tingretten, ikke har han redegjort for sine samtaler med tingrettsdommer Sæveraas eller med motparten, ikke har han informert meg om teksten i sine prosesskriv. Er det en slik advokat du vil ha?

Nå som forenklet domsavgjørelse er avsagt i skadevolder NNs favør gir Seeberg meg klienten – bare 17 dager før ankefristens utløp –  skriftlig melding om at saken ‘ikke bør’ ankes….

Seks menn avgjorde saken over hodet mitt – i favør av saksøkt skadevolder NN – uten at jeg som overgrepsutsatt, kronisk syk kvinne, fikk komme til orde!

De seks mennene er: tingrettsdommer Njaal Sæveraas, skadevolders venn og forretningspartner, ansvarlige advokat Øystein A. Sverre, advokatfullmektig Marcus Lindstrøm, forretningsadvokat Tarjeii Stensaasen og min prosessfullmektige, advokat Espen Seeberg.

Saksøkt skadevolder NN har takket være tingrettsdommer Sæveraas valg av forenklet domsbehandling sluppet unna fremmøte i åpen domstol. Uten vitner. Uten tilhørere. Njaal Sæveraas er forøvrig svigersønn av ‘landsmoder’ Gro Harlem Brundtland….fra Arbeiderpartiet.

Oslo tingrett ved dommer Njaal Sæveraas mente saken var foreldet tre år etter at herpesinfeksjonen fant sted, selv om Sæveraas mener i dommen at det er sannsynliggjort at saksøkte NN smittet meg. (side 5)

Ved å frarøve meg hovedforhandling i åpen rett, frarøvet tingrettsdommer Sæveraas meg også muligheten til eventuelt ‘å presse frem’ et forlik med skadevolder NN.

Jeg sender ny e-post klokken 15.41 til advokat Seeberg:

«Jeg kan ikke la være annet enn å anke, nå som saken er kommet så langt og retten til tross for din negative holdning har funnet sannsynlighetsovervekt for at NN er skyldig smittebærer.
Det var da litt bedre resultat enn det du noensinne forespeilte meg.
Dessverre er jeg litt sent ute nå mht ankefristen, og flere advokater forteller de er opptatte før jul, men jeg håper likevel at jeg finner en dyktig en, som tar saken til lagmannsretten, selv om jeg nå har blitt forsinket på grunn av ditt fravær fra kontoret siste uke. Savner å skulle blitt orientert av deg på et tidligere tidspunkt både vedrørende mine utsikter vedrørende anke og kostnader/inndekking i den forbindelse. Sistnevnte er det andre advokater som har redegjort for meg.
Lykke til videre du også.
Mvh Liv Serine Helgesen

Advokaten hos Dixi Resurssenter for voldtatte fortalte meg at 250 advokater innen personskade hadde vært i Sandefjord på seminar, for noen uker siden, høsten 2009. Hadde min prosessfullmektig Espen Seeberg vært der? Eller noen av skadevoldsmillionærens mange advokater (Øystein Sverre, Tarjei Stensaasen, Sonia Seyersted, Marcus Lindstrøm, Jan Tormod Dege i Brækhus Dege, sistnevnte eksmann til min saksbehandler i NAV Trygd, Inger Lise Dege) ?


Eller noen av dommerne?


Advokat Steinar Winther Christensen var blant arrangørene.
Ble saken min da omtalt i korridorene på seminaret?

Var det årsaken til at det viste seg umulig å finne ny advokat innen ankefristen?

Hadde det gått ut ‘advarsel’ via advokatenes ‘jungeltelegraf’ om å holde seg unna ankesaken min?

Anken min var kanskje blitt avgjort iløpet av akkurat det seminaret i Sandefjord?

Til tross for kunnskapene min prosessfullmektig Espen Seeberg hele tiden hadde hatt om min utfordrende økonomi, ventet Seeberg helt til etter ankefristens utløp, altså til 19. januar 2010 med å tilbakeføre rettshjelpsgebyret jeg hadde betalte fra egen lomme da jeg tok ut stevning 24.februar 2009 – året før….Slik bidro Seeberg til ytterligere vanskeliggjøring av betaling av ankegebyret på flere titusen.

 

IMG_20150321_0001

Slik forsøkte min tidligere prosessfullmektig Espen Seeberg – og tingrettsdommer Njaal Sæveraas, som jo kjente til anken, siden den måtte gå via ham – å forhindre at jeg skulle benytte refundert rettsgebyr til å betale ankegebyret til lagmannsretten….

En anke, som via advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell – ble en historie i seg selv….

Innskanning 4Innskanning 5

Fortsettelser.

Reklamer

2 thoughts on “God eller dårlig advokatskikk?

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s