Anke avvist på grunn av forsikringsselskapet Van Ameyde Norway

Jul og nyttår passerer i den tro at min anke er vel i havn i Borgarting lagmannsrett.

Imens går tingrettsdommer Njaal Sæveraas, saksøkt skadevoldsmillionær NN (min eksmann), hans venn og forretningspartner, ‘ansvarlig’ advokat Øystein A. Sverre og advokatfullmektig Marcus C. Lindstrøm, og advokatene Sonia Seyersted, Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege omkring og flirer….Eller de slår hverandre begeistret på skulderen?

Tingrettsdommer  Sæveraas unnlot å orientere meg, saksøker, men orienterte bare skadevolders advokater i advokatfirmaet Brækhus Dege i brev av 17.desember 2009 om at ankegebyret fra forsikringsselskapet Van Ameyde Norway likvel ikke ble innbetalt tidsnok …(på grunn av saksbehandler og jurist Christian Bettmo i forsikringsselskapet Van Ameyde).


18. januar 2010.

Telefonen ringer….

Til min overraskelse er det sekretæren til min tidligere prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg i Moss. Sekretæren forteller den gledelige nyhet at gebyret jeg betalte til Oslo tingrett 20. mars 2009, etter at jeg i februar 2009 hadde stevnet skadevolder NN, nå refunderes meg…. Sekretæren ber om å få oppgitt min bankkonto for å oversende gebyret på noen tusen kroner.

Jeg hadde helt glemt gebyret, ante ikke engang at det skulle refunderes meg. Hvorfor ble det ikke refundert tidligere, mens advokat Espen Seeberg fremdeles representerte meg? Seeberg var jo meget godt kjent med min dårlige økonomi. Men sannsynligvis samarbeidet han med alle advokatene til min motpart. Mye tyder på det – og at advokatfirmaet Brækhus Dege hadde carte blanche til tingrettsdommer Njaal Sæveraashttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/04/med-carte-blanche-til-tingrettsdommer-saeveraas/

Researche advokaten før du velger en! Er du for syk til å klare researching selv, få hjelp fra andre.

Hvorfor hadde Seeberg ventet i flere måneder etter at jeg hadde gitt ham sparken?

Jo, Seeberg ventet helt til etter at ankefristen var utløpt, for å forhindre at jeg skulle ha penger nok til ankegebyret. Seeberg hadde selv besørget at forsikringsselskapet Van Ameyde avslo rettshjelpsforsikringen i første omgang. Hvorfor får jeg gebyret refundert først nå – i januar – et år etter innbetalingen? Tilfeldig?

 

19. januar 2010.
Telefonen ringer igjen….

Til min overraskelse er det denne gang fra min nye prosessfullmektig, advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell.
Anken din er avvist av Borgarting lagmannsrett. Ankebegyret ble for sent innbetalt, forklarer advokat Anne Elisabeth Grøndahl.
– Hva? Hvordan i all verden er det mulig? spør jeg sjokkert. Og må rett og slett sette meg ned for å fordøye det uventede sjokkbudskapet.
– Kjennelsen er avsagt 12. januar i år, og viser til at ankegebyret er bokført i banken din en dag for sent, forklarer advokat Grøndahl.

Der har både advokat Grøndahl og jeg gått omkring siden midten av desember i den tro at alt var i den skjønneste orden…. Mens ‘alle’ andre har visst at ankegebyret fra forsikringsselskapet Van Ameyde Norway ble registrert innbetalt en dag for sent.

Jeg gråter. Nummen av fortvilelse og sorg.Ikke nok med at syv menn hadde avgjort saken over hodet mitt uten at jeg fikk komme til orde, uten åpen rettssal, uten vitner og uten tilhørere, takket være tingrettdommer Njaal Sæveraas som avgjorde saken min med forenklet domsbehandling på sitt lille kontor i Oslo tinghus i dom av 26. oktober 2009. Slik behøvde ingen forsikre på ære og samvittighet å fortelle den hele og fulle sannhet, og ikke holde noe tilbake, slik man må i rettssalen.. Nå var også anken min  saboteret av forsikringsselskapet Van Ameyde Norway på grunn av et altfor sent innbetalt gebyr!

Kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett av 12.januar 2010 har en korrigering og erkjennelse, nemlig at mitt familienavn er feilskrevet i dommen, der den såkalte ‘tilbakelente’ (jf betegnelse brukt av min prosessfullmektig, advokat Espen Seebergtingrettsdommer Njaal Sæveraas har omdøpt meg til ‘Halvorsen‘….
Pyttsann, noe mer respektfylt kan man ikke forvente som kronisk syk, overgrepsutsatt kvinnelig saksøker fra en slendrian av en tingrettsdommer som tingrettsdommer Njaal Sæveraas, som ikke klarer holde tungen rett i munnen?

Kjennelsen har enda en feil angivelse, idet den fremstår som at faktura ble sendt meg i brev fra tingrettsdommer Sæveraas av 30. november 2009. Sannheten er at Sæveraas unnlot å vedlegge faktura til innbetaling av ankegebyret i akkurat det brevet hans av 30.november 2009. Faktura ble sendt fra Sæveraas/Oslo tingrett i eget brev av 4. desember 2009….På grunn av forsinket postgang fikk jeg fakturaen ihende fredag
12. desember 2009, rett før ankefristens utløp 14. desember 2009.

Kjennelsen viser til tingrettsdommer Sæveraas varsel 30. november 2009 om at anken avvises hvis ikke gebyr innbetalt innen tidsfristen. Antagelig et standardbrev med standardadvarsel, som sendes fra Oslo tingrett til alle som anker videre til lagmannsretten?

Kjennelsen hevder at det ikke er foreligger «begjæring om oppfriskning i saken«. Nei. Hvordan skulle det kunne foreligge ‘begjæring om oppfriskning i saken’ når den ’tilbakelente’ tingrettsdommer Njaal Sæveraas hadde unnlatt å informere meg, ankende part, slik han derimot gjorde i brev av 17. desember 2009 til sin nabo, ‘ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege!

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas hadde heller ikke informert min nye prosessfullmektig, advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell….

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas sendte kopi av sitt brev av 17. desember 2009 kun til skadevoldsmillionær NNs advokater i advokatfirmaet Brækhus Dege….Ikke til meg, ikke til min nye prosessfullmektig, advokat Grøndahl.

Gjennom hele erstatningssaken har sterke krefter forsøkt å sabotere meg: 
1. NAV saboterte meg i vedtak av 13.03.09 der inntekten min plutselig overnatten, uten forvarsel ble redusert med kr 1600 rett etter at jeg hadde stevnet skadevolder NN (min eksmann) – som er representert ved advokatfirmaet Brækhus Dege. – Slik fjernet NAV grunnstønad for medisinsk behandling innvilget meg i 2007 etter legebekreftelse fra
dr. Oddbjørn Brubakk ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus, som i 2006 hadde funnet laboratorieresultater, som konkluderte med behov for spesifikk medisinsk behandling, innvilget meg i grunnstønad fra NAV. NAV nektet oppsettendende virkning – dvs utsettelse av vedtaket, inntil anken var avgjort.

Når man vet at min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege er
e k s f r u e n til advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege,
som representerer skadevolder/min eksmann, kan man undres på hvorvidt min saksbehandler Inger Lise Dege kan ha trukket i trådene og slik bidratt til vedtaket av 13.03.2009 der jeg plutselig, uforberedt mister kr 1600 pr måned.

Skjermbilde 2016-02-10 kl. 15.57.22

 

2. Der etter tilbakeholdt Skatteetaten kr 33 000, som jeg hadde fått igjen på skatten. Penger jeg ville bruke på laboratorieundersøkelser og behandling hos prof dr. DeMeilleires for å avgjøre hvorvidt infeksjon fra herpes var årsaken til utløsing av uførelidelsen ME/cfs/kronisk utmattelse/G.93.3/A04. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/15/nav-helfo-avslar-behandling-av-me-syke-hos-spesialister-uten-driftstilskott/

Advokat Øystein A. Sverre, venn og forretningspartner av min motpart, saksøkte skadevoldsmillionær NN (min eksmann) hadde tidligere arbeidet i Skatteetaten og har fremdeles nettverk der. Det fremgår av nettsiden hos advokatfirmaet Brækhus Dege: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-oystein-a-sverre-lyver/

Skjermbilde 2016-02-10 kl. 10.11.14


3. Der etter følger at tingrettsdommer Njaal Sæveraas ikke utsetter Planmøtet, som beleilig nok for min motpart og hans advokater i advokatfirmaet Brækhus Dege kom bardust på meg. Men heller frarøver meg slik muligheten til å konsultere advokat: 
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/planmote-ved-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/

4. Tingrettsdommer Njaal Sæveraas trenerer utsendelse av skadevolders prosesskriv av 15. april 2009 der saksøkt skadevoldsmillionær, min eksmann, innrømmer å ha hatt sex med flere andre kvinner… uten kondom, selvsagt. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/30/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-fortsetter-planmotet/

5. Tingrettsdommer Njaal Sæveraas frarøver meg kontradiksjon til skadevolders prosesskriv av 20. mai 2009 m.m. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/14/dommer-njaal-saeveraas-frarover-meg-kontradiksjon/

6. NÅ, i kjennelse av 12. januar 2010 har tingrettsdommer Njaal Sæveraas også sabotert min mulighet til ‘begjæring om oppfriskning av saken‘ – ved at han unnlot å orienterte meg, saksøker, om det altfor sent innbetalt ankegebyr fra forsikringsselskapet Van Ameyde….Sæveraas orienterte i brev 17. desember 2009 kun advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerer min motpart, saksøkte skadevolder NN (min eksmann).

7. I tillegg har advokatfirmaet Brækhus Dege tilsynelatende hatt åpen linje – og carte blanch  – hos tingrettsdommer Njaal Sæveraas – med flere kjennelser i favør av saksøkt skadevolder NN/min eksmann.


8. Tingrettsdommer Njaal Sæveraas frarøvet meg åpen rettssak, frarøvet meg vitneførsel, frarøvet meg tilhørere – og avgjorde overgrepssak med forenklet domsbehandling over hodet mitt, uten at jeg fikk komme til orde –  i favør av skadevolder og hans advokater i advokatfirmaet BrækhusDege….- At en slik sak avgjøres med forenklet domsbehandling har jeg aldri opplevd, bekreftet advokat Steinar Winther-Christensen https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/15/ny-advokat-steinar-winther-christensen/


9. Min tidligere prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg refunderer stevningsavgiften først i januar 2010, nesten et år etter at stevning tatt ut, og flere måneder etter at jeg sparket Espen Seeberg som prosessfullmektig.


10. Min tidligere prosessfullmektig Espen Seeberg, ga uriktig informasjon til Oslo tingrett, og fremstilte meg i  prosesskrivene sine feilaktig, som om at jeg skulle ha  ‘innledet seksuelt forhold‘ til saksøkt skadevolder NN.

Advokat Espen Seeberg med uriktig info til Oslo tingrett: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-espen-seeberg-med-uriktig-info-til-tingretten/

 

Hemmelige lydopptak med advokat Espen Seeberg viser at han ikke gadd å ta meg på alvor. Flere ganger fortalte jeg at saksøkt skadevoldsmillionær NN ‘tok seg til rette på meg‘ (overrumpelsesvoldtekt) uten at Seeberg gadd å undersøke hva jeg mente med beskrivelsen. Advokat Espen Seeberg lot meg heller ikke forhåndslese et eneste prosesskriv, heller ikke leste Seeberg prosesskrivene opp på telefon til meg, klient og saksøker. 

Kontakter advokat Espen Seeberg (om voldtekten) https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/kontakter-advokat-espen-seeberg/

Advokat Espen Seeberg gidder ikke sette seg inn i saken min…(om voldtekten)
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/27/advokat-espen-seeberg-har-ikke-giddet-sette-seg-inn-i-saken/

Først da det er en uke til hovedforhandling – spør advokat Espen Seeberg om det var voltekt….
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/en-uke-til-hovedforhandling-prater-med-seeberg/

11. Både tingrettsdommerne Helge Monstad, Njaal Sæveraas og min daværende prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg, sviktet meg, saksøker. De tok meg ikke på alvor da jeg fortalte at skadevolder NN ‘tok seg til rette’ på meg, jf hemmelige lydopptak av samtaler med Monstad, Sæveraas og Seeberg. Ingen av dem undersøkte hva jeg mente med akkurat den beskrivelsen. Saksøkte skadevolder NN respekterte ikke mitt ‘nei’ da han forgrep seg på meg i en overrumpelsesvoldtekt en søndags ettermiddag, da man minst av alt forventer overgrepsvoldtekt. NN slo meg ikke, rev heller ikke klærne mine i stykker, derfor var det utfordrende å bruke begrepet ‘voldtekt’, som er den korrekte, juridiske betegnelsen på overrumpelsesovergrepet, der NN også smittet meg med den livsvarige kjønnssykdommen herpes genitalis, fordi han ikke brydde seg nok om meg til å ta på seg kondom, selv om han visste at han på det tidspunktet hadde det han senere innrømmet og bekreftet var ‘røde prikker’ på penis. Sår fra gammel kjønnssykdom, genitalherpes, han var blitt så vant til.

12. Den ’tilbakelente’ (jf betegnelse brukt av min daværende prosessfullmektig Espen Seeberg) tingrettsdommer Njaal Sæveraas, har flere ganger latterliggjort meg som saksøker, overgrepsutsatt ‘fattig’ kvinne ved blant annet respektløst å glemme navnet mitt, og omdøpe meg til ‘Jørgensen‘. Mens i selveste dommen av 26.oktober 2009 omdøper Sæveraas meg til ‘Halvorsen’… Morsomt? Enkelte mener slik slendrian er uverdig av en tingrettsdommer, som sågar er svigersønn til ‘landsmoder Gro’. En sak for Justisdepartementet eller Domstoladministrasjonen? https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/njaal-svaeeraas-en-tilbakelent-tingrettsdommer/

Samtidig, som ovennevnt kokelimonke hadde funnet sted, hadde brev av 15.desember 2009 fra advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell, (der Grøndahl  opplyser at hun er min nye prosessfullmektig) pussig nok tilsynelatende ‘krysset’ brevet fra tingrettsdommer Njaal Sæveraas av 17.desember 2009, der han informerer advokatfirmaet Brækhus Dege (ikke meg, saksøker) om at ankeavgiften er for sent innbetalt fra forsikringsselskapet Van Ameyde. Brevet fra min nye prosessfullmektig Anne Elisabeth Grøndahl er blitt resendt 22.desember 2009 fra Borgarting lagmannsrett til Oslo tingrett merket «post feilsendt»…..

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas unnlot også å oppgi betalingsfrist for ankegebyret i sitt brev av 30.11.09 til meg, ankende part. Pussig at tingrettsdommeren også unnlot å vedlegge faktura i samme brevet, men sendte faktura i nytt brev av 4.desember.2009….Hadde jeg fått faktura i brevet av 30.november 2009 – ville gebyret vært innbetalt tidsnok!
Kan Borgarting lagmannsretts henvisning i kjennelsen av 12. januar 2010 til at saksøkte NN er min tidligere ektefelle ha til hensikt å fjerne fokuset – fra sakens alvorlige karakter? 

I stedet for å ta mine anklager på alvor, gjør BOrgarting lagmannsrett tilsynelatende et nummer ut av at «anla saksøker søksmål mot sin tidligere ektefelle»

Visst var saksøkte skadevolder NN min tidligere ektefelle – en virkelig felle – i ordets rette forstand!

Vi levde i et slags turbulent samliv i ca 8 måneder. Basert på helt gale forutsetninger: et dobbelt overgrep fra skadevoldsmillionæren; overrumpelsesvoldtekt inklusiv påført smitte kjønnssykdom. 

Uvanlig kort, for et ‘ekteskap’ å være. 

Dette tillegges vekt allerede før Borgarting lagmannsrett nevner hva erstatningskravet gjelder. Gjøres dette bevisst av Borgarting lagmannsrett, i den hensikt å svekke alvoret?

Har domstolenes aktører mangelfull innsikt i overgrepsproblematikk?

Dropper dommerne årvåkenhet ?

Unnlater dommerne å stille spørsmål ved både ‘ekteskap’ og senreaksjoner av et dobbelt overgrep, som inkluderer ufrivillig samleie og ufrivillig sykdomssmitte påført meg av saksøkt skadevoldsmillionær?

Lagdommerne, tre  kvinner, lagdommerne Regine Ramm Bjerke, Mette Jenssen og Sissel Rydman Langseth skriver i kjennelsen av 12. januar 2010 at jeg ‘angivelig er smittet…osv. Har de tre kvinnene, som alle er opplærte av sine mannlige meddommere, og kvotert til lagdommere av de samme mannlige meddommerne, kanskje nettopp fordi disse tre kvinnene er ‘medgjørlige'(?) – hatt det festlig på min bekostning da de sammen avsa kjennelsen og benyttet ‘angivelig‘?

Her beskriver sorenskriver Geir Engebretsen ved Oslo tingrett dommernes oppgave. Oppgaver, som de fleste dommere svikter: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/advokat-edmund-asboll-jon-wessel-aas-og-sorenskriver-geir-engebretsen-om-foreldelse-m-m/

13. Som om ikke ovennevnte kokelimonke er nok, viser det seg at advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, er  e k s m a n n e n  til min saksbehandler i NAV juristen Inger Lise Dege, de to har flere nå voksne barn sammen! Virkeligheten viser seg igjen å være verre enn den verste fantasi.
Resymé – saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

Jusstudenter, advokater og dommere avlegger alle høytidlig ed på «å fremme rett og hinder urett«.…Juristeden, også kalt kandidatløftet er i dag kun en formalitet, som ikke benyttes av jurister, utnevnt til dommere i vår 3. dje statsmakt. Juristeden er komisk, så lenge den ikke noensinne effektueres i domstolpraksis.

Advokat Olav Gunnheim anbefalte meg min tidligere prosessfullmektig Espen Seeberg. Skrøt at Seeberg hadde vært kontorsjef i mange år i staten, hos Norsk Pasientskadeerstatning….(Det falt meg ikke inn at advokat Seeberg der, for Norsk Pasientskadeerstatning, hadde kjempet mot flere ME-syke, som søkte erstatning for bla vaksinasjon på 80-tallet, som utløste ME/cfs/kronisk utmattelse/G93.3/A04 hos flere hundre ungdommer, som fikk livene sabotert av statens vaksineprosjekt.) Advokat Gunnheim og Seeberg samarbeidet. Mitt første møte med advokat Seeberg, 31. juli 2009, ble gjennomført i lokalene til advokat Gunnheim. Ikke ante jeg da at forsikringsselskapet Van Ameyde lå vegg i vegg!

Det faktum at juristen Christian Bettmo hos forsikringsselskapet Van Ameyde Norway AS ikke sjekket ‘kjøringsrutinene’ hos forsikringsselskapet, men lot det stå til slik at ankegebyret ble bokført i banken en dag etter betalingsfristen – hevdes å være ’tilfeldig’…. 

Advokatene Seeberg og Lindstrøm møter sine klienter 31.juli 2009 https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/12/31-juli-advokatene-seeberg-og-lindstrom-moter-sine-klienter/

14. NAV HELFO avslår behandling av meg som ME-syk, 15. mai 2009, bare 1 – en – dag etter at advokatfirmaet Brækhus Dege i Planmøtet hadde lirket ut av meg at jeg hadde søkt NAV om støtte til laboratorieundersøkelser. (Det skulle jeg selvsagt aldri ha fortalt, men kanskje var det nettopp for å fritte meg ut for mest mulig at tingrettsdommer Njaal Sæveraas hensynsløst ikke utsatte Planmøtet, selv om han visste jeg var uforberedt, og utfallet kunne blitt et annet om jeg hadde fått konsultere advokat.) https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/30/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-fortsetter-planmotet/

Kan min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege, hvis e k s m a n n, advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerer saksøkt skadevolder hatt en finger med i dette også?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/15/nav-helfo-avslar-behandling-av-me-syke-hos-spesialister-uten-driftstilskott/

Skjermbilde 2016-02-14 kl. 20.16.33

Jurister vet at det  holder å si ‘visste ikke‘ – for å slippe unna.

Hele kjennelsen av 12. januar 2010 fra Borgarting lagmannsrett kan du lese i sin originalutgave i neste bloggpost.

IMG_20150325_0005IMG_20150325_0006

 

Forsikringsselskapet van Ameyde Norway saboterer anken min.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/25/forsikringsselskapet-van-ameyde-norway-saboterer-anken-min/

Christian Bettmo om forsinket ankegebyr fra forsikringsselskapet van Ameyde Norway:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/28/christian-bettmo-om-forsinket-ankegebyr-fra-van-ameyde-norway/

Tre måneder uten et eneste pip fra advokat Grøndahl i advokatfirmaet Stabell & co: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/12/tre-maneder-uten-et-eneste-pip-fra-advokat-elisabeth-grondahl-i-advokatfirmaet-stabell/

Advokat Espen Seebergs klønete skriv til forsikringsselskapet van Ameyde Norway
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/12/advokat-seebergs-klonete-skriv-til-van-ameyde/

Advokat Seeberg og Lindstrøm møter sine klienter 31.juli 2009: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/12/31-juli-advokatene-seeberg-og-lindstrom-moter-sine-klienter/

 

Fortsettelse følger.

Lydfiler

Reklamer

5 thoughts on “Anke avvist på grunn av forsikringsselskapet Van Ameyde Norway

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s