Kjennelse fra Borgarting lagmannsrett 12. januar 2010

 Her lagmannsrettens kjennelse av 12. januar 2010 – fortsettelse fra den forrige posten: Anke avvist pga sommel i forsikringsselskapet Van Ameyde Norway.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/25/anke-avvist-pa-grunn-av-forsikringsselskapet-van-ameyde-norway/

IMG_20150325_0005IMG_20150325_0007

«Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse.

Lagdommere:
Sissel Rydman Langseth, Mette Jenssen, Regine Ramm Bjerke.

Ankende part ved Advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell.

Ankemotpart NN ved Advokatfullmektig Marcus C. Lindstrøm.
Advokat Øystein Andreas Sverre i Advokatfirmaet Brækhus Dege.

Saken gjelder avvisning av anke på grunn av oversittelse av fristen for innbetaling av ankegebyr.

Ved stevning til Oslo tingrett 24. februar anla saksøker søksmål (ved hjelp av tingrettsdommer Helge Monstad, min anm.) mot sin tidligere ektemann NN med krav om erstatning for tap som følge av angivelig uaktsom påføring av smitte med herpesinfeksjon, som senere angivelig skal ha utløst lidelsen myalgisk encephalopati/kronisk postviralt utmattelsessyndrom hos saksøkeren.
(
«angivelig«? – betegnelsen er en form for latterliggjøring av meg som saksøker, min anm)

Tingretten besluttet 10. juli 2009 (i en hasteavgjørelse ved vikardommer Janne Tennøe, mens tingrettsdommer Njaal Sæveraas ferierer… Sæveraas som 3. juli hadde gitt inntrykk av at han ville innvilge stansing. Likevel overlater Sæveraas avgjørelsen til vikardommer Tennø Sæveraas må da ha visst allerede 3. juli at han selv skulle på ferie…?! min anm.) med hjemmel i tvisteloven §16-1 første ledd å dele saken slik at det først forhandles om ansvarsgrunnlaget.

Etter forenklet domsbehandling  (tingrettsdommer Njaal Sæveraas mente han kunne avgjøre saken i sitt lille kontor i Oslo tinghus, i stedet for i åpen rett. 7 menn avgjorde overgrepssak uten at jeg, saksøker, fikk komme til orde, uten åpen rettssal, uten vitnemål og uten tilhørere! min anm.) med hjemmel i tvisteloven §9-8 avsa Oslo tingrett 26. oktober dom i saken med slik domsslutning:
1. NN frifinnes
2. Innen 2-to-uker fra forkynnelsen av dommen betaler saksøkeren saksomkostninger til NN med kr. 35.000-kronertrettifemtusen.
Det bemerkes for ordens skyld at saksøkerens familienavn er feilskrevet i domsslutningens punkt 2.
(=tingrettsdommer Sæveraas omdøpte meg, saksøker flere ganger….i domspapirene omdøpes jeg, saksøker til ‘Halvorsen‘ – i annet brev omdøpes jeg, saksøker til ‘Jørgensen’ – en mannlig tingrettsdommers, Sæveraas, respektløse pyttsanholdning til en overgrepsutsatt, kronisk syk kvinne…min anm).

Saksøker har i rett tid påanket dommen til Borgarting lagmannsrett.
Anken er satt opp ved tingrettens kontor (
ved hjelp av tingrettsdommer Maiken Reehorst, min anm) idet saksøkeren på anketidspunktet tydeligvis var uten prosessfullmektig.
(
Tingrettsdommer Maiken Reehorst anbefalte meg sin venninne og tidligere kollega, advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advfa Stabell, min amn.)

Ved tingrettens brev til saksøker 30.november 2009 ble det innkrevet ankegebyr. (Men faktura var ikke vedlagt dette brevet av 30.november 2009 fra tingrettsdommer Sæveraas/Oslo tingrett, heller ikke ble det i brevet oppgitt betalingsfrist. min anm.)

I brevet er det opplyst at gebyret skal betales forskuddsvis og at saksøkeren vil motta faktura på beløpet. (Men brev av 30.november 2009 oppgir hverken betalingsfrist eller ankegebyrets størrelse. min anm.)

Brevet avsluttes slik: «Dersom innbetaling av ankegebyret ikke har funnet sted innen utløpet av betalingsfristen som er fastsatt i fakturaen, vil anken bli avvist.» (=standardvarsling fra Oslo tingrett/Sæveraas. min anm)

Den faktura saksøkeren mottok er datert 4. desember (for i den hensikt å forvirre, og skape kaos, sendte tingrettsdommer Njaal Sæveraas faktura på ankegebyret i eget brev av 4. desember 2009,  etter at resepsjonen ved Oslo tingrett hadde nektet å ta imot betaling av ankegebyret, da anken ble innlevert 27. november 2009 – bevitnet av tingrettsdommer Maiken Reehorst. min anm).

Betalingsfristen er i fakturaen fastsatt til 14. desember 2009.
Ankegebyret er innbetalt, men innbetalingen skjedde først
den 15. desember,
dvs etter utløpet av betalingsfristen.

(
Dokumentasjon viser at ankegebyret er innbetalt og mottatt av banken rettidig 14.12.09, men bokført av banken dagen etter, dvs 15.12.09 på grunn av mangelfulle kjøringsrutiner i helgen i forsikringsselskapet Van Ameyde Norway ved saksbehandler, jurist Christian Bettmo, som var ansvarlig for å besørge at ankebeløpet ble innbetalt tidsnok. Noe forsikringsselskapet sviktet på, ettersom banken fakturerte innbetaling en dag etter betalingsfristen. min anm.)


Tingretten har ved brev av 17. desember oversendt saken til lagmannsretten «for avgjørelse om hvorvidt anken skal avvises eller om det eventuelt skal gis oppfriskning» jf tvisteloven §29-10 første ledd siste punktum.
Saken er innkommet lagmannsretten 6. januar 2010.
Med saksdokumentene fulgte et brev datert 15. desember fra advokat Elisabeth Grøndahl, som melder seg som prosessfullmektig for ankende part og ber om å bli oppnevnt som hennes prosessfullmektig.
Det fremgår av sakens dokumenter at advokat Grøndahls brev ble sendt direkte til lagmannsretten, som ved brev til Oslo tingrett 22. desember oversendte brevet til tingretten, som rette vedkommende under henvisning til at lagmannsretten ikke hadde mottatt dokumentene i ankesaken. (kulissekokkelimonke i norsk rettssystem i den hensikt å forsinke, trenere saken, og øke inntekten til advokat Grøndahl, som måtte anke lagmannsrettens avvisningen på mine vegner til Norges Høyesterett.)

Lagmannsretten bemerker:
Fristen for innbetaling av ankegebyr er oversittet.
Det følger av tvisteloven §29-12 første ledd bokstav a) jf §16-17 første ledd bokstav a) og §16-9 at anken i denne situasjonen skal avvises, med mindre retten finner å kunne gi oppfriskning for fristoversittelsen i henhold til en fremsatt begjæring om dette.
Noen begjæring om oppfriskning foreligger ikke i saken.
Anken blir etter dette å avvise.
(Hvordan i all verden skulle ‘begjæring om oppfriskning’ kunne foreligge, når tingrettsdommer Sæveraas i brev av 17.12.09 kun hadde informert motpartens advokater i advokatfirmaet Brækhus Dege om det for sent registrerte ankegebyret? Hverken jeg, saksøker, eller min prosessfullmektig advokat Grøndahl ble informert av tingrettsdommer Sæveraas! En villet avvisning – med påfølgende trenering – i favør av min motpart, skadevoldsmillionær NN. min anm.)


Lagmannsretten tilføyer at det heller ikke kan sees å være fremsatt noen begjæring om fri rettshjelp for den ankende part med opplysninger som retten har behov for ved vurderingen av om vilkårene for fri rettshjelp er til stede, noe som synes forutsatt i advokat Grøndahls begjæring om oppnevnelse.
(som saksøker ble jeg innvilget fri rettshjelp via min rettshjelpsforsikring i forsikringsselskapet Van Ameyde Norway 13. november 2009. min anm.)

Retten finner i denne forbindelse grunn til å gjøre oppmerksom på at det føres en streng praksis med hensyn til å innvilge fri rettshjelp til den ankende part i en ankesak, særlig når parten – som her – har hatt fri rettshjelp i første instans. Anken har ikke vært forkynt for ankemotparten, som dermed ikke er påført sakskostnader ved ankesaken. Den ankende part har nedlagt påstand om å bli tilkjent sakskostnader, men med det utfall saken har fått, er det ikke grunnlag for å ta påstanden til følge.
Kjennelsen er enstemmig.
1. Anken avvises.
2. Saksomkostnader tilkjennes ikke.»  

IMG_20150325_0008IMG_20150325_0006

En sjokkerende smertefull opplevelse. Hadde hatt tiltro til rettssystemet og rettssikkerhet….inntil tingrettsdommer Sæveraas…entret livet mitt i Planmøtet med carte blanche til advokatfirmaet Brækhus Dege og avgjørelser i favør av min motpart, skadevoldsmillionæren, min eksmann. Gjentatte ganger hadde tingrettsdommer Njaal Sæveraas fremstått som angivelig positiv. For så likevel å avgjøre i den økonomisk sterkeste partens favør, min motpart,  skadevoldsmillionærens favør. Nå hadde tingrettsdommer Sæveraas utrolig nok også forhindret meg begjæring om oppfriskning, ved kun å varsel motpartens advokater i advokatfirmaet Brækhus Dege – og ikke meg, eller min nye prosessfullmektig, advokat Grøndahl i advokatfirmaet Stabell.

20. mai 2009 frarøvet tingrettsdommer Njaal Sæveraas meg kontradiksjon til skadevoldsmillionærens prosesskriv av samme dato.

Hvordan er slikt mulig i vårt demokratiske rettssystem? Likevel fortsetter tingrettsdommer Njaal Sæveraas i sin stilling som om ingenting har skjedd. Svigersønn som han er til landsmoder Gro.

Her er det bare å svelge skuffelsen og sjokket for meg som saksøker, og gå videre.
I håp om rettferdighet.

Landsmoder Gros svigersønn inhabil? https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/06/13/landmoder-gros-svigersonn-inhabil/

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas tillater fiktivt vitne.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/12/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-om-et-mulig-vitne/

Planmøte med tingrettsdommer Njaal Sæveraas. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/planmote-ved-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/

Hemmelig lydopptak. – Du vil ikke tro hva tingrettsdommer Njaal Sæveraas sier!
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/25/realityserie-hemmelig-lydopptak-du-vil-ikke-til-a-tro-hva-tingrettsdommer-njaal-saeveraas-sier/

Åpen linje fra tingrettsdommer Njaal Sæveraas til motpartens advokatfirma Brækhus Degehttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/19/apen-linje-fra-dommer-njaal-saeveraas-til-advokatfirmaet-braekhus-dege/
Fortsetter.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s