Svar fra Borgarting lagmannsrett på anke til Høyesterett

13. april 2010.

Researche alltid både advokater og dommere! Vær årvåken for sammenblanding av roller.

Min nye prosessfullmektig, advokat Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell anket
3. februar 2010 Borgarting lagmannsretts avvisning av
12. januar 2010  til Norges Høyesterett – vedrørende lagmannsrettens avvisning av anken min, på grunn av for sent innbetalt ankegebyr fra mitt forsikringsselskap Van Ameyde Norway.

Anke avvist på grunn av forsikringsselskapet Van Ameyde Norway:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/25/anke-avvist-pa-grunn-av-forsikringsselskapet-van-ameyde-norway/

Nå foreligger avgjørelse av 13. april 2010 fra Borgarting lagmannsrett, som revurderte sin avvisning av 12. januar 2010 slik:

IMG_20150329_0006IMG_20150329_0003

«Kjennelse.

Avsagt 13.04.2010 i Borgarting lagmannsrett

Dommere:
Lagdommer Sissel R. Langseth
(som avviste anken 12.01.2010, min anm.)
Lagdommer Jørgen F. Brunsvig
Lagdommer Arild Kjerschow

Ankende part: Liv Serine Helgesen Advokat Anne Elisabeth Grøndahl

Ankemotpart: NN Advokatfullmektig Marcus Christian Lindstrøm
Advokat Øystein Andreas Sverre

I erstatningssak anlagt av Liv Serine Helgesen mot hennes tidligere ektefelle NN avsa Oslo tingrett 26. oktober 2009 dom (den dommen ble basert på at da 6 menn avgjorde saken over hodet mitt, uten at jeg fikk komme til orde, uten åpen rettssal, uten vitnemål, uten tilhørere – i favør av saksøkt skadevolder NN, min eksmann! min anm.)
med slik domsslutning:

1. NN frifinnes

2. Innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen, betaler Liv Serine Halvorsen saksomkostninger til NN med kr. 35.000 – kronertrettifemtusen.

Liv Serine Helgesen har i rett tid påanket dommen til Borgarting lagmannsrett. Anken er satt opp ved tingrettens kontor (av tingrettsdommer Maiken Reehorst. min anm.) idet Helgesen på anketidspunktet var uten prosessfullmektig.

Ved tingrettens brev 30. november 2009 til Helgesen ble det innkrevet ankegebyr. I brevet er det opplyst at gebyret skal betales forskuddsvis og at Helgesen vil motta faktura på beløpet. Det er videre opplyst at anken vil bli avvist dersom ankegebyret ikke innbetales innen utløpet av betalingsfristen som er fastsatt i fakturaen. (i brev fra tingrettsdommer Njaal Sæveraas av 30.11.09 ble ikke betalingsfrist oppgitt. min anm.)

Den faktura Helgesen mottok var datert 4. desember 2009. Betalingsfristen er i fakturaen fastsatt til 14. desember 2009.

(For å vanskeliggjøre eller trenere saken, hva vet jeg, ble fakturaen sendt i eget brev datert 04.12.09 fra tingrettsdommer Njaal Sæveraas ved Oslo tingrett. Postgangen i Oslo tar vanligvis en til to dager. Først flere dager senere, fredag 11. desember 2009, kun få dager før betalingsfristen den 14.12.09 utløp, mottok jeg fakturaen på min nye adresse! min anm.)

Ved brev 17. desember 2009, innkommet lagmannsretten 6. januar 2010, oversendte tingrettens sakens dokumenter til lagmannsretten «for avgjørelse om hvorvidt anken skal avvises eller om det eventuelt skal gis oppfriskning»

(Tingrettsdommer Njaal Sæveraas ved Oslo tingrett sendte brevet den 17.12.09 – til Borgarting lagmannsrett – med kopi til skadevolders advokater i advokatfirmaet Brækhus Dege. Men tingrettsdommer Sæveraas ‘glemte’ tilsynelatende å sende kopi til meg, saksøker!! Sæveraas sendte heller ikke kopi til min nye prosessfullmektig, advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advokafirmaet Stabell! Dette er veldig pussig, tatt i betraktning at faktura for anken min, var datert 04.12.09 men ikke ankom meg før 11.1209…. Forsøkte tingrettsdommer Njaal Sæveraas slik å sabotere min anke? På dette tidspunktet ante jeg ikke at Njaal Sæveraas og saksøkt skadevolders venn og forretningspartner, ‘ansvarlige advokat’ Øystein Andreas Sverre var naboer i Bærum, der de fra tid til annen også kan observeres samtidig på kjøpesenteret… Heller ikke visste jeg at tingrettsdommer Njaal Sæveraas er svigersønn av landsmoder Gro, som selvsagt ikke har noe å gjøre hverken med smitte kjønnssykdom eller overrumpelsesvoldtekten, se under her. Fruen til advokat Øystein A. Sverre hadde tjukkeste slekta i LO, det vil si i Fellesforbundet, og Arbeiderpartiet. Jeg har selv vært på fest hjemme hos Øystein A. Sverre og påtruffet gjester ansatt i LO. Kan tingrettsdommer Njaal Sæveraas egentlig ha vært inhabil med sitt nære nettverk til Øystein A. Sverre med frue – for å dømme i min erstatningssak mot skadevolder NN, min eksmann? min anm.)

Fra tingrettens brev gjengis også følgende (mine uthevninger):
Den ankende part har innbetalt ankegebyr i henhold til faktura av 04.12.2009....Forfall var 14.12.2009. Innbetaling er registrert av betalerens bank den 15.12.2009 som er en dag
etter utløpet av betalingsfristen.

På grunnlag av tingrettens opplysninger avsa lagmannsretten 12. januar 2010 kjennelse med slik slutning:
Anken avvises.
Saksomkostninger tilkjennes ikke.

Den 3. februar 2010 innga Liv Serine Helgesen anke til Høyesterett over lagmannsrettens kjennelse. Hun anfører at ankegebyret er innbetalt pr. nettbank 14.desember 2009 kl.09.44 og har fremlagt utskrift fra nettbanken som viser dette.

I ankeerklæringen er det avsluttningsvis bedt om oppfriskning, dersom lagmannsretten måtte mene at det er adgang til dette.

Helgesen har nedlagt slik påstand:
Anken fremmes.

Lagmannsretten bemerker:
Etter finansavtaleloven § 39 annet ledd anses en fastsatt betalingsfrist for å være avbrutt når betalerens oppdrag er mottatt av en finansinstitusjon og betalingen foretas av en forbruker. Det følger av finansavtaleloven § 2 første ledd annet punktum at forbruker i lovens forstand er «en fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsaklig er knyttet til næringsvirksomhet»
Etter denne definisjonen omfattes Liv Serine Helgesens gebyrinnbetaling av fristavbruddregelsen i lovens § 39 annet ledd. Det vises også til Rt. 2006 side 1458.

Av den fremlagte detaljutskrift fra nettbanken fremgår blant annet rubrikken «Annen informasjon» med følgende tekst:

Status Utført
Registrert av: NB52860-Syversen Lillian – (14.12.09-09:26)
1. godkjenning av: NB52860-Syversen Lillian -(14.12.09-09:34)
2. godkjenning av: NB65959-Thomassen Bente Høvik -(14.12.09-09.44)

På grunnlag av nettbankutskriften må lagmannsretten legge til grunn at betalingsoppdraget ble mottatt av Helgesens bank 14. desember 2009, dvs på betalingsfristens siste dag. Den fastsatte betalingsfrist ble dermed avbrutt før fristens utløp.

Lagmannsrettens avvisningskjennelse av 12. januar 2010, som bygger på tvisteloven § 16-9, er dermed avsagt med urette.
Etter tvisteloven §16-11 første ledd er begjæring om oppfriskning et rettsmiddel mot en slik avvisningskjennelse når retten ikke allerede i avvisningskjennelsen har forkastet en begjæring om oppfriskning.Tvisteloven §16-12 første ledd siste punktum fastslår at oppfriskning skal gis når saken er avgjort etter §16-9, og avgjørelsen er avsagt med urette.
Begjæringen om oppfriskning skal etter tvisteloven §16-4 første ledd avgjøres av den domstol saken vil høre under dersom begjæringen tas til følge, dvs lagmannsretten i dette tilfelle.

Etter dette gis Liv Serine Helgesen oppfriskning i medhold av de nevnte bestemmelser i tvisteloven. Anken blir dermed å fremme.

Lagmannsretten har vurdert om oppfriskningsspørsmålet bør forelegges ankemotparten før retten tar stilling til begjæringen, men har ikke funnet dette nødvendig.

Saken vil imidlertid nå bli returnert tingretten for forkynnelse for ankemotparten av ankeerklæringen og pålegg om tilsvar.

Kjennelsen er enstemming.

Slutning:
1. Begjæringen om oppfriskning mot lagmannsrettens avvisningskjennelse 12. januar 2010 tas til følge.

2. Anken fremmes

IMG_20150329_0004IMG_20150329_0005

 

Juuuuuhuuuu For en lettelse!!!!

Jeg vant!!!!

 

Skjermbilde 2016-05-28 kl. 15.58.24

 

 

Skjermbilde 2016-06-11 kl. 17.15.33

Advokatfirmaet Brækhus Dege må punge ut for brudd på regler for advokater.
http://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

Skjermbilde 2016-05-28 kl. 16.17.50

 

Skjermbilde 2016-05-28 kl. 16.55.11

Heller ikke visste jeg på tidspunktet for min anke mot skadevolder NN at advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerer min motpart, skadevolder NN,- er eksmannen til min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege og at de to hadde flere barn sammen! Det ble først bekreftet i Ålesund flere år senere, da Inger Lise Dege ble stevnet som vitne i min ankesak mot NAV, 19.02.2014 i Frostating lagmannsrett!

 

Skjermbilde 2016-06-13 kl. 06.41.04.png

Resymé – min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

 

Fagfolk må tåle offentlig kritikk, jf Advokat John Christian Elden:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

 

Trenering hinsidig fornuft og moral fra advokatfirmaet Brækhus Dege og Namsfogden i Oslo.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/21/braekhus-dege-namsfogden-i-oslo-med-trenering-hinsidiges-moral-og-fornuft/

 

Advokatfirmaet Eldens begjæring om gjenåpning.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/13/advokatfirma-eldens-prosesskriv-til-eidsivating-lagmannsrett/

Reklamer

3 thoughts on “Svar fra Borgarting lagmannsrett på anke til Høyesterett

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s