Skadevolders tilsvar til Borgarting lagmannsrett

Pålegg om tilsvar ved anke over dom sendes fra Oslo tingrett
14. juni 2010 til saksøkt skadevolders venn og forretningspartner, advokat Øystein A. Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege:

IMG_20150412_0002

Saksøkt skadevolders tilsvar til Borgarting lagmannsrett er signert av hans nære venn og forretningspartner, nå ansvarlig advokat Øystein A. Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege den 14. juli 2010 (se underst her) og stemplet mottatt i Oslo tingrett 15. juli 2010.

Først 21.august 2010 mottar jeg kopien, poststemplet 11.august 2010 fra advokat Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell….

 

 Samme dag, altså 11. august 2010 utgår fra NAV ved saksbehandler Hege Kristin Fjeldstad (nå gift Gislemyr) en anmodning om tvungen forvaltning av min uføretrygd…. Det jeg enda ikke visste på dette tidspunktet, var at min saksbehandler i NAV Trygd, Inger Lise Dege er  e k s f r u e n til advokat Jan Dege i advokatfirma Brækhus Dege, som representerer saksøkt skadevoldsmillionær!  Inger Lise Dege og Jan Tormod Dege har flere voksne barn sammen. Slik i kulissene, kunne min saksbehandler Inger Lise Dege sikre at skadevoldsmillionærens  saksomkostninger til hennes e k s m a n n, advokat Jan Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege med flere advokater, kunne trekkes direkte fra min uføretrygd i NAV….

Jeg ante på dette tidspunktet ikke noe om det nære forholdet min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege hadde til saksøker NN, til hans familie og til advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerte skadevolder. Først i ankesaken mot NAV, i 2014, bekreftet Inger Lise Dege at Jan Tormod Dege er hennes e k s m a n n:

Inger Lise Dege uten helsefaglig kompetanse i NAV Trygd bekrefter sitt forhold til advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet BrækhusDege. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/08/inger-lise-dege-uten-helsefaglig-kvalifikasjoner-i-nav-trygd/

 

Resultatet av anken mot saksøkt skadevoldsmillionær var allerede avgjort
11. august 2010?

Slik kunne NAV umyndiggjøre, nedpsyke og ydmyke meg. Ved å frata meg disposisjonsretten til trygdepengene kunne ansatte i NAV via min saksbehandler Inger Lise Dege bestemme hvilke regninger som skulle betales, og slik effektivt forhindre at jeg brukte trygden fx til biomedisinske laboratorieundersøkelser og behandling hos prof. dr. DeMeirLeir i Belgia eller Lillestrøm, som på den tiden var den nye, og mest lovende behandlingen for ME-syke.

Med min NAV-saksbehandler Inger Lise Dege i kulissene, ble alt som hadde med meg å gjøre, grundig og effektivt sabotert av – og i – NAV –  via automatiske og konsekvente avslag – eller taushet. De NAVansatte brøt forvaltningsloven idet de i 2,5 år nektet meg innsyn i de 44 tidvis oppkonstruerte dokumentene, som lå til grunn for vedtak av 21.10.10 om tvungen forvaltning. Uansett hvor høyt og hvor mye jeg skrek og klaget, ble jeg konsekvent ikke hørt, men tiet ihjel av NAV helt til januar 2013.

Skjermbilde 2016-12-24 kl. 21.51.48.png


Ettersom tingrettens kjennelse er anket til Borgarting lagmannsrett, kunne slik biomedisinsk laboratorieundersøkelse igjen bli aktuelt, for å avgjøre hvorvidt infeksjon fra herpesvira, påført meg av skadevoldsmillionær NN, utløste den nevrologiske uførelidelsen ME/myalgisk encefalopati (G93.3/A04 i diagnoseregulativet).

HØR ME-spesialist, dr. Oddbjørn Brubakks vitnemål om residiverende genitalherpes og utløsning ME/cfs/G93.3/A04 – i Frostating lagmannsrett: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/09/05/me-spesialist-dr-brubakk-vitner-i-forstating-lagmannsrett/

Sterke krefter var – igjen – i sving i kulissene for å hindre at jeg skulle vinne frem i Borgarting lagmannsrett med erstatningskravet overfor saksøkt skadevoldsmillionær NN .

Sinnene i kok – brev fra lagdommer Lars Ole Evensen i Borgarting lagmannsrett 
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/05/sinnene-i-kok-brev-fra-lagdommer-lars-ole-evensen/ Lagdommer Lars Ole Evensen i Borgarting lagmannsrett er kjent for å ta saken når bydelsbarn fra Oslo 3 er involvert. Da er tilsynelatende hverken påstander eller ‘medisinsk dokumentasjon’  fra bydelskompis, skadevolder – useriøs nok?

Skadevolder NN som hadde kastet porselenstallerkener på meg og skadet meg, han som hentet jaktriflen i raseri…. Nå med sin nære venn og forretningspartner Øystein A. Sverre, en tidligere forsmådd beiler av meg, som skadevolder NNs ‘ansvarlige advokat’. Mot meg.

Med min anke satte jeg tydeligvis raseriene i kok. 

 

Etter ankesak mot NAV i Frostating lagmannsrett 19. februar 2014 vet vi nå at min saksbehandler i NAV Trygd, Inger Lise Dege i sitt vitnemål bekreftet at gründer av advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerer min motpart, skadevolder NN, er hennes eksmann advokat Jan Tormod Dege….som hun har flere barn med.

Skjermbilde 2015-01-19 kl. 10.51.09 Inger Lise Dege bekreftet også at hennes egen mor hadde vært god venninne med skadevolder NNs mor….

Og at hun, Inger Lise Dege, hadde gått på skole med skadevolder NN og hans søsken….som Inger Lise nå er på hils med.

Slik avslørte min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege, sjokkerende nære forbindelser til skadevolder NN.

 

 

Senest 2.november 2011 gjorde Inger Lise Dege, rådgiver i NAV Forvaltning Oslo et vedtak om avslag på min klage på tvungen forvaltning. Dege opprettholdt også nekt av innsyn i 44 dokumenter som lå til grunn i saken, som jeg siden august 2010 var nektet innsyn i. Slik besørget Inger Lise Dege at hennes eksmanns advokatfirma Brækhus Dege via hennes egen arbeidsgiver NAV fikk innebetalt advokathonorarene for sin klient, skadevoldsmillionær NN – fra NAVs tvangsforvaltning av min uføretrygd, en trygd NN er skyld i….

Tidvis befant det seg opp mot 60 000 på min forvaltningskonto i NAV, penger jeg var fratatt råderett over, penger som NAVansatte bestemte hva skulle gå til. Selv fikk jeg utbetalt kr 2840 x 2 i livsopphold pr mnd – tilsvarende eksistensminimum av livsopphold for sosialhjelp. Da jg flyktet fra Oslo kommune, måtte jeg planlegge ferden på en dag jeg hadde fått utbetalt eksistensminimumet. Man kommer ikke langt på kr 2.840 – livsopphold som skulle vare i to uker til mat og annet. Alle mine klær og eiendeler befant seg på lager  – i fire år – mens jeg manglet fast bolig. Lagringsutgifter kr. 150 000 – betalt fra min trygd.
NAV ingen spøk for kronisk syke!

Min rådgiver i NAV Trygd, Inger Lise Dege, husker ikke: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/11/185/

(Da jg langt om lenge fikk tilbake disposisjonsretten til min uføretrygd før tiden – sa NAV Storfjord Skodje ved Anders Norvald Hammer: «Vi har aldri sett noen på tvungen forvaltning som har så god kontroll på sin økonomi som deg.«  Fra lydfil. Publiseres senere.)

IMG_20150131_0001IMG_20150131_0004

Fredag 4. november 2011 sendte jeg Inger Lise Dege forespørsel på mail om hennes forhold til advokat Jan Tormod Dege.…Den er fremdeles u-besvart av Inger Lise Dege.

Først da Inger Lise Dege vitnet i lagmannsretten noen år senere….innrømmet hun at advokat Jan Tormod Dege er hennes eksmann.

Skjermbilde 2014-12-07 kl. 18.16.38

 

Mine «tilleggsopplysninger» av 1. oktober 2009 til Sæveraas/ Oslo tingrett med bilde av herpesutbrudd på kroppen og legeattest fra dr. Peer Høvik at herpes begynner med røde prikker, samt bekreftelser fra to av mine vitner, er helt utelatt i saksøkte skadevolder NNs tilsvarsgrunnlag.

 

Her tilsvar til Borgarting lagmannsrett av 14.07.2010 fra saksøkt skadevolder NN:
«1. Innledning. Det vises til anke datert 27.november 2009. Saksøkte NN inngir herved sitt tilsvar. Saksøker Liv Serine Helgesen har i korthet fremmet følgende påstander:

– at NN i 1988 var smittet av Herpes


– at NN visste dette selv


– at NN på tross av slik kunnskap hadde seksuelt samleie med Liv Serine Helgesen, og at dette var uaktsomt (ansvarsgrunnlag)


– at dette har påført henne Herpes som i sint tur har ført til Myalgisk Encephalopati (ME) også kalt kronisk utmattelsessyndrom (årsakssammenheng)


– at dette har påført saksøker Liv Serine Helgesen et økonomisk tap– Saksøker Liv Serine Helgesen har ikke tatt stilling til påregnelighet/adekvans. 2. Saksøktes anførsler: 2.1: Ansvarsgrunnlag: NN erkjenner at han hadde seksuelt samleie med Liv Serine Helgesen 1988. Det hører med til faktum at partene på dette tidspunktet var ektefeller. (En løgn! Vi hadde ikke engang kysset da saksøkt skadevolder NN, som jeg på tidspunkt for overrumpelsesovergrepet anså som en hyggelig venn, presset seg til samleie med med meg en ettermiddag i april 1988 og slik også påførte meg herpessmitte, han brydde seg ikke engang nok – om meg – til å ta på kondom, for da hadde jo jeg sluppet unna overgrepet. min anm). (https://livserinehelgesen.wordpress.com/category/joan-collins/) Saksøkte NN fikk påvist herpes i 2009, (‘alle’ forstår jo at skadevolder med hensikt – etter råd fra sine mange advokatkompiser – ventet lengst mulig med legeundersøkelsen. Advokat Sonia Seyersted i Brækhus Dege hadde allerede bekreftet at NN hadde hatt ‘røde prikker’. min anm. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/26/saksokte-hadde-hatt-rode-prikker-altsa-sar/ ) –  i forbindelse med en legeundersøkelse i anledning saken. Dette innebærer imidlertid ikke at han hadde det i 1988. Han hadde uansett ikke kunnskap om dette i 1988. Det er kun ca 20% av dem som er smittet av herpes genitalis som vet dette selv, jf tilsvar av 15.04.09 bilag 7. ( i prosesskriv av 15.04.09 avslører skadevolder NN å hatt «seksuell omgang med flere andre kvinner» min anm.  https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/10/saksokte-har-hatt-seksuell-kontakt-med-flere-andre-kvinner/  ) Av samme bilag fremgår at om lag 60% er helt symptomfrie. Det har således formodningen mot seg at saksøkte NN, selv om han skulle ha hatt herpes i 1988, var klar over dette. 2.2. Årsakssammenheng:For å bevise årsakssammenheng kreves alminnelig sannsynlighetsovervekt. Den ene skadeårsak må dermed fremstå som mer sannsynlig enn andre årsaker. Fra Lødrup ‘Erstatningsrett’, 4. utgave, side 319 hitsettes: «Hvis dommeren er i absolutt uvisshet – ett alternativ er ikke mer sannsynlig enn det andre- skal den påståtte skadevolder frifinnes»… «Kristen Andersen uttrykker det slik (s.48): «Det later i det hele tatt til at kravet til sannsynlighetsgrad gjennomgående innebærer at en omtvistet årsakssammenheng – for å kunne anerkjennes – ikke bare må fremtre som en mulighet, men at den må ha en utvilsom sannsynlighet for seg.» Saksøker Liv Serine Helgesen anfører ikke at herpesviruset i seg selv har påført et økonomisk tap. Det er viktig å merke seg at hun anfører at herpes har ført til såkalt ME, og at det er denne sykdommen som oppgis å ha satt saksøker Liv Serine Helgesen ut av stand til å arbeide og således påført det angivelige tapet. Det må derfor vurderes om det er årsakssammenheng mellom de seksuelle samleier som fant sted i 1988 og saksøker Liv Serine Helgesens mangelende arbeidsevne.

(det er infeksjonen av herpesvirus som kan utløse nevrologisk lidelser, ME/evnt vannhode, her fra forskning ved Haukeland Sykehus som bekrefter infeksjon som utløserfaktor av ME: http://kavlifondet.no/2015/03/leter-etter-svar-pa-me-gaten/#.VPml3Sf2M_9.twitter
  Min anm.) Det vises til at ME er en sykdom som ikke kan konstanteres objektivt. Det er en forutsetning for å kunne konstatere ME at det ikke finnes objektive holdepunkter. Diagnosen baserer seg utelukkende på pasientens opplysninger. I saksøkte NN begjæring om forenklet domsbehandling, datert 19.august 2009 er det i bilag 1-3 vedlagt diverse dokumentasjon vedrørende ME ( useriøse ikke-vitenskapelige påstander hentet fra diverse nettdoktorer, likevel – ufattelig nok – akseptert av tingrettsdommer Njaal Sæveraas. Min anm). Av dokumentasjonen fremgår at sykdommen er svært omstridt, at man ikke kjenner årsakene til den, men at den oppfattes å skyldes sammensatte forhold. Det fremgår blant annet at mange forhold antas å kunne spille inn, så som stress, personlig livsstil, nedsatt immunsystem, biologiske forhold, genetiske forhold, psykiske forhold, søvnforstyrrelser osv. Alle disse forholdene er dermed, i likhet med herpes, umulig å utelukke som medvirkende årsak til ME. Like fullt er det umulig å konstatere at det foreligger slik årsakssammenheng. Det er særlig verdt å merke seg at vilkår for å kunne konstatere ME er at det ikke foreligger fysiske symptomer av noe slag, og at det ikke finnes noen laboratorieprøver som kan brukes for å påvise tilstanden, jf bilag 2 til begjæring av 19.08.09. (Ville påstander, akseptert av tingrettsdommer Sæveraas. min anm.) I tillegg til tidligere fremlagt dokumentasjon vedlegges, som ytterligere ett av mange eksempler, utskrift fra Apotek 1’s internettside:

(igjen henviser skadevolders advokater i Brækhus Dege til useriøse, uverifiserte ikke-vitenskapelige påstander fra Internett, akkurat slik de tidligere har gjort med henvisninger fra  fra diverse uverifiserte nettdoktorer, ufattelig nok akseptert av tingrettsdommer Sæveraas. min anm.) Bilag 1: Utskrift Apotek 1. Det fremgår at mellom 20 og 40 % av alle i aldersgruppen 20-40 år er smittet og at kun ca 20% av dem som er smittet av HSV-2 (vanligste årsak til genital herpes) vet det selv. Dersom det var mulig å konstatere årsakssammenheng mellom Herpes og arbeidsudyktighet, ville et betydelig større antall nordmenn måtte forventes å være arbeidsufør. På denne bakgrunn er det umulig for dagens legevitenskap å påvise noen årsakssammenheng mellom Herpes genitalis og arbeidsudyktighet. 

2.3. Påregnelighet: Det følges av ovennevnte at det under ingen omstendighet kan anses påregnelig at Herpes fører til tapt arbeidsinntekt. 

2.4. Økonomisk tap: For forliksrådet ble det oppgitt et økonomisk tap i størrelsesorden 15. 000 000. Det er imidlertid ikke ført bevis for noen av deler av det økonomiske tap. 2.5: Foreldelse: Kravet er under enhver omstendighet foreldet. 3. Videre saksbehandling: 3.1: Begjæring om forenklet domsbehandling: Saksøkte begjærer forenklet domsbehandling, jf tvisteloven §9-8. (6 menn, inklusiv tingrettsdommer Njaal Sæveraas avgjorde saken over hodet mitt i Oslo tingrett, uten at jeg fikk komme til orde, uten åpen rettssal, uten vitner, uten tilhørere. Igjen forsøker skadevolder NN å unnslippe fremmøte i åpen rettssal med tilhørere, og vitnemål fra vitner som visste at han løy, min anm.) Som begrunnelse anføres at det er klart at kravet ikke for noen del kan gis medhold. Det er ikke sannsynliggjort verken at saksøkte NN hadde herpes i 1988 eller at han, dersom han hadde det, var klar over dette. Videre er det umulig å påvise årsakssammenheng mellom Herpes genitalis og tapt arbeidsinntekt. Det vil under ingen omstendighet kunne anses påregnelig at herpes kan føre til tapt arbeidsinntekt. For øvrig finnes, så vidt saksøkte bekjent, ingen eksempler i norsk rettspraksis hvor et erstatningsansvar har blitt idømt for å ha overført en alminnelig kjønnssykdom som ikke faller inn under allmennfarlige sykdommer, jf straffeloven §155. Herpes faller ikke inn under denne definisjon, jf forskrift om allmennfarlig smittsom sykdom (FOR-1995-01-01-100). 3.2.: Fagkyndige meddommere: Dersom saken ikke blir avgjort ved forenklet domsbehandling, men i stedet går som hovedforhandling, vil det være nødvendig med fagkyndige meddommere. Et sentralt spørsmål vil være hvorvidt ME kan knyttes til Herpes genitalis, og om dette var påregnelig i 1988. 

4. Påstand: Med forbehold for nye anførsler og bevis nedlegges følgende påstand: 1. NN frifinnes. 2. NN tilkjennes sakens omkostninger. Dette prosesskriv i seks eksemplarer hvorav fem sendes retten og ett beholdes her.
Oslo, den 14. juli 2010
For advokat Øystein A. Sverre.
Marcus C. Lindstrøm Advokat.»

Fremdeles rettsferie….

skjermbilde-2016-11-18-kl-19-21-33

Advokatfirmaet Brækhus Dege må punge ut etter brud på regler for advokater.

https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

skjermbilde-2016-11-18-kl-19-24-14

Straffbart å avgi falsk forklaring i retten.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/straffbart-a-avgi-falsk-forklaring-i-retten/

Kjendisnettverket til voldtektsmannen.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/

Dette er skadevoldsmillionæren.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/21/dette-er-skadevolderen/

Hemmelig lydopptak av min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/23/hemmelig-lydopptak-av-advokat-espen-seeberg/

Landsmoder Gros svigersønn inhabil?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/06/13/landmoder-gros-svigersonn-inhabil/

Resymé min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

Flyktning i eget land.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/12/04/flyktning-i-eget-land/

Ikkje no Liv? (svar av 03.11.16 fra NAV Storfjorden). https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/09/28/ikkje-no-liv/

Fortsettelse følger.

Reklamer

2 thoughts on “Skadevolders tilsvar til Borgarting lagmannsrett

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s