Samtale med statsadvokatembedet i Oslo

Fagfolk må tåle offentlig kritikk, jf advokat John Christian Elden
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

19. februar 2009.

Statsadvokaten i Oslo henla i 2009 min anmeldelse på skadevolder NN, med henvisning til at den ikke kunne påklages videre. Jeg stolte på statsadvokatens avgjørelse….. Det var dumt!

For medio 2013 ble jeg likevel innrømmet bistandsadvokat etter klage til Riksadvokaten. Altfor altfor sent, etter at siste foreldelsesfrist på 25 år var utløpt. Forstå det den som kan. Se svar av 8. juli 2013 fra Riksadvokat underst her.

NAV anmodet meg om å søke uføretrygd rett før januar 2005, omtrent samtidig med siste foreldelsesfristen som politijurist Jens Olav Sæther viser til. Se under.

Min saksbehandler i NAV Trygd var juristen Inger Lise Dege, hvis eksmann, advokat Jan Tormod Dege representerte skadevolder NN….i Brækhus Dege.

Hadde min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege vært klar over absolutt siste foreldelsefristen for den livsvarige skaden hennes barndomsvenn NN hadde påført meg?  Siden NAV ventet så lenge med å anmode meg søke uføretrygd?

Ringer statsadvokatembedet. Her utdrag av samtalen:
– Det er jeg som er anmelderen og saken har blitt henlagt av dere i statsadvokatembedet. Har mottatt brev av 30. januar fra Oslo statsadvokatembede. Jeg er fryktelig lei meg for det og vil vite hva som er grunnlaget for foreldelsesfristen? Og om jeg kan klage videre? Det er politijurist Jens Olav Sæther som har skrevet begrunnelse for henleggelsen, men han er syk, får ikke fatt ham, forklarer jeg.

– Og du vil klage på henleggelsen? Hva heter statsadvokaten i saken din? spør en hyggelig damestemme.

– Han heter Johan Øverberg. Men han er bortreist og kommer ikke tilbake før i mars, forklarer jeg.

– Men da har du vel fått et skriv om hva du har anledning til? spør damen i statsadvokatembedet.

– Politiet henla saken og sa jeg kunne klage til statsadvokaten på henleggelsen.
Det gjorde jeg. Så får jeg svar fra statsadvokaten nå at dere ikke omgjør politiets henleggelsesbeslutning. Da vil jeg vite hvilket foreldelsestidspunktet som er brukt i henleggelsesbegrunnelsen?

– Skal vi se…. Du har sendt en klage? Har du det? spør damen.

– Men som sagt har jeg fått svar om at statsadvokaten ikke omgjør politiets henleggelsesbeslutning, bekrefter jeg.

– Hm….

– Hva er begrunnelsen for foreldelsestidspunktet? Jeg kunne ikke vite noe om de alvorlige konsekvensene det seksuelle overgrepet har hatt, før at jeg fikk den ME-diagnosen for noen år siden, forklarer jeg.

– Kikker veldig kort på….Må bare vite hvilken straffesak dette er…. Frist og foreldelse blablabla …..Men straffbarheten avhenger eller påvirkes av …..Virkningen regnes først fra den dagen virkningen inntraff….mumler damen i statsadvokatembedet.

– Virkningen av den straffbare handlingen inntrådte egentlig veldig raskt. Den inntrådte rett etterpå! forklarer jeg.

– Hm….Og det er vel den dagen fristen begynner å løpe da. Står det i loven her, forklarer representanten ved statsadvokatembedet.

– Jeg er 100% ufør. Kunne ikke vite om sammenhengen før legen fastslo det, forklarer jeg.

– Nei.

– Så det springende punktet blir da legen mente at herpesinfeksjonen kan være årsaken til utløsing av ME. Derfor lurer jeg på hvilken begrunnelse som er brukt for ikke å benytte det tidspunktet da legen konkluderte med diagnosen ME? Legene har generelt hatt lite kunnskap om ME. Alle mine legejournaler viser at jeg har vært syk lenge. Men først da NAV sendte meg til spesialist, ble ME/postviralt utmattelsessyndrom konstantert, sier jeg.

– Nå skal vi se hva som står her….svarer damen hjelpsomt.

Statsadvokaten hevder i henleggelsesbrevet at jeg ikke kan påklage statsadvokatens henleggelse. Derfor blir det innmari viktig for meg å vite begrunnelsen for at tidspunktet da jeg fikk kjennskap til konsekvensene av det seksuelle overgrepet ikke blir tatt hensyn til. Jeg kunne ikke gjort noe med dette før jeg fikk diagnosen! tilføyer jeg.

– Skal vi se….Bare et lite øyeblikk skal jeg lese litt her, fortsetter hun.

– Ja takk.

– Det er nok sånn at det er «når virkningen inntrer» at foreldelsesfristen begynner løpe. At man senere blir oppmerksom på at det er et straffbart forhold det åpner ikke loven for, forklarer damen i den andre enden.

– Aha. Hva skal man ha gjort? Eller hva kan man gjøre da? spør jeg undrende.

– Nei vi kan ikke gjøre noe. Vi er veldig bundet av loven. Vi kan ikke innen strafferett begynne å bevege oss utenfor. Da må det en lovendring til, men den vil aldri få tilbakevirkende kraft for deg, forklarer den hjelpsomme damen.

– Nei vel.

Ikke mye du kan gjøre med dette i strafferettssporet. Hvis du har erstatningskrav og så videre kan du eventuelt få en advokat til å vurdere det. Da blir det hva vi kaller i det privatrettslige sporet, forklarer damen.

– Har jeg rett til å få kopi av politijurist Sæthers uttalelse til statsadvokaten? spør jeg.

– Du får ikke tilsendt dokumenter, svarer hun.

– Kan jeg spørre politijuristen om å få det? spør jeg.

– Du kan få innsyn. Skal vi se…. Det står ganske mye, men jeg kan lese for deg hvis du vil? spør hun.

– Ja takk, svarer jeg lettet.

– Nå leser jeg: ‘I følge fornærmedes forklaring ble hun smittet i april 1988 og dette danner utgangspunktet for foreldelsesfristen. Jfr strfl §68, første ledd. Strfl §155 og §229 var aktuelle bestemmelser ved anmeldelse på forholdet. Strafferammen etter disse bestemmelsene er bare tre år og kan av den grunn ikke benyttes på forholdet når det har gått mer enn fem år fra det straffbare forholdet opphørte.
Jfr strfl §67. Foreldelse inntrådte således i april 1993. Fornærmede har anført at det må legges til grunn en lengre foreldelsesfrist fordi hun som følge av herpesinfeksjonen utviklet et utmattelsessyndrom som førte til at hun ble 100% ufør. Forutsatt at årsaken til uførheten er herpesinfeksjonen er dette en følgeskade som skal bli tilsett gjør det mulig å anvende strfl §229, annet ledd på forholdet.
I denne bestemmelsen er strafferammen 6 år og foreldelsesfristen 10 år slik at foreldelse i utgangspunktet inntrådte i april 1998. Forutsatt at straffarheten påvirkes av en senere inntrådt virkning forskyves tidspunktet for beregning av foreldelsesfristen til det tidspunktet virkningen inntrådte. Etter mitt skjønn har vi i denne saken en situasjon hvor straffbarheten ble påvirket i skjerpende retning hvis det legges til grunn at primærskaden førte til utvikling av utmattelsessyndrom og påfølgende uførhet. Å fastsette det nøyaktige tidspunktet når virkningen inntrådte er nok ikke mulig, men det fremgår at fornærmede allerede i 1991 som følge av at hun følte seg helt utkjørt. Jfr dokumentene. Av vedlegg til klagen fremgår at NAV har satt uføretidspunktet til januar 1995. Etter mitt skjønn bør dette tidspunktet legges til grunn som senere tidspunkt for når virkningen hadde inntrådt slik at foreldelse seneste inntrådte i januar 2005. Fornærmede har anført at foreldelse først skal beregnes fra 2006 når hun fikk diagn
osen. Men etter mitt skjønn kan hun ikke bli hørt med dette. Virkningen inntrådte på et tidligere tidspunkt. Og kunnskap om diagnosen kan ikke være avgjørende for fristberegning. Under enhver omstendighet var det ikke rimelig grunn til å iverksette ytterligerere etterforskning for å avdekke mulig overtredelse av strfl §229 annet ledd. På anvendelsestidspunktet forelå det dokumentasjon på at det i strafferettslig forstand ikke var tilstrekkelig årsakssammenheng mellom herpesinfeksjonen og utmattelsessyndromet. Det vises til uttalelse av henholdsvis 2.april 2006 og 5. desember 2007 fra Ullevål sykehus, infeksjonsmedisinskavdeling hvor det blant annet fremgår at fornærmedes tilstand kan være trigget av herpesinfeksjonen og at det ikke kan utelukkes at hennes tilstand er utløst av herpesinfeksjonen. På denne bakgrunn foreslås det henleggelse. (….) Det er lagt til grunn her at klagen er rettidig.’ Altså kunnskap om diagnosen kan ikke være avgjørende for fristberegningen,» tilføyer damen ved statsadvokatembedet.

– Men kjære vene….!

– Det var det jeg leste opp for deg, sier hun.

– Ja, svarer jeg betuttet.

– «Under enhver omstendighet” gjentar damen.

– Så det politijuristen mener er at den bekreftelsen fra infeksjonsavdelingen ved Ullevål sykehus, der legen skriver at det ikke kan utelukkes at herpes….Altså det er ikke godt nok? spør jeg

⁃ Dette blir veldig eventuelt, fordi det uansett hva man hadde lagt til grunn så hadde saken vært foreldet. Politijuristen bekrefter bare at det ikke er dokumentert godt nok at det er klare årsakssammenhenger mellom infeksjonen og utmattelsessyndromet, forklarer hun.

– Ganske trist må jeg si. Og skremmende at NAV satte uføretidspunktet til 1995 og at politijuristen viser til det, selv om jeg ikke visste noe om at jeg hadde ME på det tidspunktet, bekrefter jeg.
⁃ Men det går på loven, forklarer damen.

Ikke et eneste pip om at skadevolder tok seg til rette på meg i et ufrivillig samleie; en overrumpelsesvoldtekt, der jeg ikke hadde mulighet til å se de røde prikkene, herpessårene, som overgriper senere innrømmet å ha hatt på penis, da han forgrep seg på meg, da jeg slumret på sofaen etter at han hadde bedt meg om å hvile på armen hans. Han hadde stoppet hos meg for å vente til båten gikk senere på kvelden, han var i sorg, en medarbeider var gått bort. Jeg hadde medfølelse med ham. Hadde ikke drømt om at han skulle forgripe seg på meg! Vi hadde delt værelse og bad på påskefjellet, hvis vi skulle ha sex, kunne vi gjort det der. Men vi hadde ikke engang kysset da han forgrep seg.
* * * *

NAV satte uføretidspunktet til 0195, altså ti år tidligere. NAV mente altså at jeg hadde vært syk, arbeidsudyktig, allerede i januar 1995, men på det tidspunktet var ME/myalgisk encefalopati ukjent i Trygdeetat/Rikstrygdeverket. 

Først i 2007 satte NAV virkningspunktet til januar 2005, altså ti år senere enn uføretidspunktet.

I mellomtiden fra 1995 til 2005 hadde jeg tapt alt av tidligere oppsparte verdier, leiligheten solgte jeg i 1996, fordi jeg ikke tålte støyen fra fem pianospillende nabobarn over og under meg som klimpret til alle døgnets tider. Først tolv år senere fikk jeg vite at ME-syke ikke tåler støy….noe som forklarte min reaksjon på pianostøyen, jeg som elsker klassisk musikk. (Mine pianospillende naboer kjøpte leiligheten, og solgte den i 2013 til 2,3 millioner.) Jeg var bombesikker på at bare jeg fikk hvilt meg litt, ville jeg være fit for fight igjen. Slik ble det ikke.

I 1995 hadde jeg allerede – på grunn av helseplagene – måttet selge min opparbeidet arbeidsplass med lokaler. Den eksisterer den dag i dag, og går så det suser.
Der omsettes det for flere millioner kroner årlig.

Mens jeg mistet halve livet.

IMG_20150427_0004IMG_20150427_0005

 

Politianmelder overgriperen. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/25/politianmelder-overgriperen/

Fortsettelse følger.

Reklamer

11 thoughts on “Samtale med statsadvokatembedet i Oslo

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s