Begjærer gjenopptakelse anke mot NAV pga saksbehandler Inger Lise Dege

Fagfolk må tåle offentlig kritikk, jf advokat John Christian Eldenhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

28. april 2015

Kjennelse avsagt i Eidsivating lagmannsrett vedrørende min begjæring om gjenåpning av ankesaken mot NAV på grunn av avsløringer fremkommet da saksbehandler Inger Lise Dege vitnet. 

Lagmannsretten viser blant annet til at «De saksbehandlingsfeil som påberopes er omstendigheter som kunne vært gjeldende i anken til Høyesterett, og kan derfor ikke gi grunnlag for gjenåpning.»

Jonny Knoblauch Thu skrev anken min til Høyesterett.  Thu utga seg for å være ‘advokat’ – jf annonser på nettet for advokatfirma Fønix. Samme gjorde twitterprofilen Bjarne Leikvoll, som hadde anført ‘advokat’ – i profilen (nå fjernet), profilen som Jonny Thu står bak.  Les  Advokatkokelimonke om Jonny Thu,Bjarne Leikvoll’, ‘Birgitte Thu :
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/11/advokatkokelimonke-bjarne-leikvoll-jonny-thu-birgitte-rie-og-advokat-arvid-sjodin/

Jonny Thu kan ha påført meg økonomisk tap med sitt bedrageri – ved å fremstå som ‘advokat’, noe Thu ikke noensinne er eller blir.

Thu kom inn fra sidelinjen 13. juni 2014 via pm på facebook, samtidig som jeg var i pm-dialog med ‘Birgitte Rie’. Jonny Thu tilbød seg frivillig, uoppfordret å hjelpe meg – gratis – med anken til Høyesterett. (Hadde egentlig ikke tenkt å anke, fordi erfaring viser det er nytteløst, min anm.)


Advokat Arvid Sjødin og ‘Bjarne Leikvoll’ ( @eksentrisk – på Twitter) hadde iflg Jonny Thu bedt Thu kontakte meg.

Jeg er advokat. Ja, jeg går 100% god for ham.. Når han åpner munnen i retten, er han det nærmeste du kommer Gudommelig, skrev ‘Bjarne Leikvoll‘ om Jonny Thu….: «Ja, han har 567 sivilsaker under beltet og 0 tap. Han praktiserer ikke lenger, det er en tragedie«, «Han er media sky og beskytter ekstremt privatlivet sitt. Han har skjøvet adv. Klomsæt og Sjødin foran seg i alle år. Det går rykter om at han dukker opp i Klomsæt sin sak til høsten ad. Klomsæt bevilling. Da ryker regjeringsadvokaten BIG TIME..» «Jeg var tilhører i dommer Bertelsen. RA him self prosederte saken. Han ble lik bleik da han så Thu på tilhører benk som satt å noterte», skrev ‘Leikvoll’ om Jonny Thu….)

Ikke forbudt å skryte av seg selv og andre. Både ‘Bjarne Leikvoll’ og ‘Birgitte Rie’ gikk god for ‘advokat’ Jonny Knoblauch Thu….«Han er ok. Kommer noen til deg for å gi deg gratis hjelp, så skal du bare si takk til universet og englene»  mente Birgitte Rie om Jonny Thu…..

Men hvem er ‘Birgitte Rie’ og ‘Bjarne Leikvoll’ – egentlig?

Her artikkelen ‘Advokatkokelimonke‘: Jonny Thu, ‘Bjarne Leikvoll’, ‘Birgitte Thu‘ : https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/11/advokatkokelimonke-bjarne-leikvoll-jonny-thu-birgitte-rie-og-advokat-arvid-sjodin/

Liksom advokat Sjødin og jurist Jonny Thu har også «ansvarlig advokat» for skadevoldsmillionærklienten NN i Brækhus Dege Advokatfirma, Øystein A. Sverre forbindelse til Stavanger – regionen, der han tidligere blant annet var ansatt i Skatteetat og Skattekontoret for utenlandssaker.

Jonny Thu var kjent med forholdene som fremkom under min ankesak mot NAV i Frostating lagmannsrett 19.02.2014,  der min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege vitnet og avslørte  sjokkerende nære forbindelser til saksøkte skadevolder NN, representert ved Brækhus Dege Advokatfirma.

På direkte spørsmål fra lagdommer Jon Kapelrud om Dege hadde hatt noe med meg å gjøre utenom  uføresøknaden for 10 – 12 år siden, svarte Inger Lise Dege på ære og samvittighet, uten å holde noe tilbake, et klart «NEI«. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/07/nav-radgiver-inger-lise-dege-vitner-i-frostating-lagmannsrett/

Inger Lise Dege unnlot nevne at hun i nær fortid, bare et par – tre år tidligere hadde kontaktet meg flere ganger – totalt syv ganger – se link under her…. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/16/radgiver-i-nav-trygd-inger-lise-dege-beriket-sin-eksmanns-advokatfirma/

Til tross for dette unnlot ‘advokat’ Jonny Knoblauch Thu å nevne disse forholdene, som skulle vært gjort gjeldende i anken min til Høyesterett.

Etter henvendelse til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet får jeg opplyst at hverken Jonny Thu eller Bjarne Leikvoll er advokater eller registrerte rettshjelpere….Klage avvist.
Jeg misforsto altså, da jeg trodde på skryt fra Jonny Thu om at han hadde vunnet over femhundre saker med null tap…. Jonny Thu er visstnok ‘bare’ jurist. Litt sent å oppdage det når skaden har skjedd….

 Her fra artikkelen om Brækhus Deges Advokatfirma trenering hinsidiges moral og fornuft: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/21/braekhus-dege-namsfogden-i-oslo-med-trenering-hinsidiges-moral-og-fornuft/

Under her gjengis konklusjonen i Eidsivating lagmannsretts kjennelse. Der vises blant annet til min forhenværende ektefelle. Et ekteskap basert på helt gale forutsetninger, og av uvanlig kort varighet, ca 8 måneders ‘samliv’. Fylkesmannen bekreftet skilsmissen året etter.

Regjeringsadvokat Thorheim og de tre kvinnelige lagdommerne Randi Egge, Bodil Thorp Myhre og Nina Sollie heier frem ukulturen blant
NAV-ansatte i kjennelsen publisert under her. Trist for omdømmet både til etaten NAV og NAVansatte!

Kjennelsen blir ikke anket etter råd fra min advokat.

NAV kunne latt tvilen ha kommet meg til gode ved ny saksbehandling av hele saken. Start Sysselsetting Røa anbefalte uføretrygd allerede i 2001, etter å ha hatt meg på arbeidsmarkedsrelaterte kurs i flere uker og slik forsto at jeg var arbeidsudyktig allerede da. En av ideene lansert underveis der, var blant annet at jeg kunne tilby «tenk-positivt»/-kognitive kurs til ansatte ved Røa trygdekontor…. Der satt altså skadevolders barndomsvenninne,  Dege, med nære forbindelser til ham og hans øvrige familie.

Først noen år senere ca. 2003/2004 ble Inger Lise Dege min saksbehandler i NAV Trygd.  ‘Alle’ andre enn Regjeringsadvokat og lagmannsrett forstår at min saksbehandlers Deges nære forbindelse til skadevolder, hennes barndomsvenn, er mildt sagt uheldig.

Advokatfirma Elden ved advokat Max Henrik Jespersen krever forskudd titusen – nekter delbetaling eller betalingsutsettelse – Litt lemping på regelverket kunne ha spart meg idømte NAVs saksomkostninger : https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/02/advfa-elden-krever-forskudd-kr-10-000/

Uthevelsene er mine. 

 «Kjennelse:
Avsagt 28.04.2015 i Eidsivating lagmannsrett.
Saksnr: 15-001211GSI-ELAG/
Dommere:
Lagdommer Randi Egge lagdommer Bodil Thorp Myhre lagdommer Nina Sollie

Begjærende part: Liv Serine Helgsen                 Advokat Max Henrik Jespersen              (Elden Advokatfirma, min anm)
Begjærende motpart: Arbeids- og Velferdsdirektoratet  (ved Regjeringsadvokaten, min anm.) Advokat Karl Otto Thorheim

Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse.

Lagmannsretten har kommet til at begjæringen om gjenåpning ikke kan føre fram og bemerker:
Begjæringen om gjenåpning behandles etter reglene om anke over beslutninger og kjennelser så langt disse passer, jf tvisteloven § 31-8.
Hovedregelen er at saken avgjøres etter skriftlig behandling, jf tvisteloven §29-15 første ledd.
Lagmannsretten finner at skriftlig behandling er tilstrekkelig til å ivareta hensynet til forsvarlig og rettferdig rettergang. Grunnlag for gjenåpning er regulert i tvisteloven § 31-2 (feil ved rettergangen) og § 31-4 (feil ved avgjørelsen). Begge bestemmelsene må sammenholdes med § 31-5, som angir alminnelige begrensninger for gjenåpning.

Lagmannsretten vil innledningsvis understreke at terskelen for gjenåpning av dom er høy. Gjenåpning er ment som en «sikkerhetsventil» for å hindre særlig støtende resultater, jf Schei m.fl, Tvisteloven kommentarutgave, bind II, 2. utg, side 1102.

Helgesen har angitt tvisteloven § 31-3 første ledd bokstav c som grunnlag for gjenåpning, og anført at vitnet Dege fra NAV har avgitt falsk forklaring.

Lagmannsretten finner det ikke nødvendig å ta stilling til om det er skjellig grunn til mistanke om bevisst uriktig forklaring fra vitnet.

Det fremgår av de fremlagte e-postene fra oktober 2011 at de gjelder en annen sak (tvungen forvaltning) og e-postene kan ikke anses som relevante for den saken Frostating lagmannsrett hadde til behandling. Det er ikke sansynliggjort at Dege verken har vært involvert i eller har fattet vedtak knyttet til saken om virkningstidspunktet for uførepensjonen.

Det er ikke relevant for denne saken om Dege har vært saksbehandler knyttet til klage over tvungen forvaltning. Lagmannsretten kan heller ikke se at eventuelle mangelfulle opplysniger om Deges befatning med saken for 10-12 år siden, skulle tilsi at det er sannsynlig at en ny behandling av denne saken vil lede til et annet resultat,  jf tvisteloven § 31-5 tredje ledd.

Videre har Helgesen anført at det er en saksbehandlingsfeil at dommerne ikke sørget for at saken ble opplyst på en ordentlig måte (min anm: ved bruk av fx Juristeden: fremme rett, hindre urett…) Hun har også anført at vitnet Dege var inhabil til å behandle saker vedrørende Helgesen.

Det følger av tvisteloven § 31-5 andre ledd at gjenåpning ikke kan begjæres av en grunn som parten burde gjort gjeldende under sakens ordinære behandling, ved anke eller begjæring om oppfriskning.
(Som selvprosederende ikke-jurist kunne lagdommerne Jon Kapelrud, Ingolv Joa, Arne K. Uggerud latt eden om ‘å fremme rett, hindre urett’ bidra til nødvendig juridisk bistand i domstolen, slik at jeg, selvprosederende ikke-jurist i Frostating lagmannsrett hadde kunnet gjøre gjeldende dette under ankesaken 19.04.2014? min anm).

De saksbehandlingsfeil som påberopes er omstendigheter som kunne vært gjeldende i anken til Høyesterett, og kan derfor ikke gi grunnlag for gjenåpning. (takk til Jonny Thu for den sjenerøse ‘hjelpen’! – min anm.)

Helgesen har videre angitt tvisteloven  § 31-4 bokstav a som grunnlag for gjenåpning. Etter denne bestemmelsen kan en sak gjenåpnes dersom opplysninger om faktiske forhold, som var ukjent da saken ble avgjort, tilsier at avgjørelsen høyst sannsynlig ville blitt en annen. Lagmannsretten kan ikke se at det foreligger nye opplysninger om faktiske forhold av betydning for saken, som tilsier at avgjørelsen  høyst sannsynlig ville blitt en annen. Det foreligger ikke dokumentasjon på at vitnet Dege har vært innvolvert i eller har fattet vedtak i saken om uførepensjon og påstanden bestrides av staten.

Vitnet Deges relasjon til Helgesens eksmann var kjent for Frostating lagmannsrett.

Når det gjelder opplysningene om vitnets saksbehandling tilbake til i 2004 og 2005, er det opplysninger som kunne vært gjort gjeldende under sakens ordinære behandling i Frostating lagmannsrett, jf tvisteloven § 31-5 andre ledd.

Lagmannsretten er etter dette kommet til at vilkår for gjenåpning ikke er til stede og begjæringen forkastes.

Sakskostnader.
Staten har vunnet saken og har etter tvisteloven § 20-2 første ledd jf andre ledd krav på å få dekket sine saksomkostnader av motparten. Selv om saken har stor velferdsmessig betydning for Helgesen og saken er anlagt mot staten, som er en klart sterkere part, finner lagmannsretten at det ikke foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita Helgesen for sakskostnader. Det vises til at Helgesen har fått prøvd saken for to rettsinnstanser og at anken til Høyesterett er nektet fremmet. Saken framstår ikke som tvilsom.
Staten har krevd sakskostnader dekket med 5000 kroner. Lagmannsretten finner kostnadene rimelige og nødvendige og tar kravet til følge. Kjennelsen er enstemmig.

Slutning
1. Begjæring om gjenåpning forkastes.
2. Liv Serine Helgesen betaler 5000 – femtusen – kroner i sakskostnader til Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet innen to uker fra forkynnelsen av denne kjennelsen.  Randi Egge, Bodil Thorp Myhre, Nina Sollie»
:

IMG_20150506_0005IMG_20150506_0006IMG_20150506_0007IMG_20150506_0008IMG_20150506_0009IMG_20150506_0010 IMG_20150506_0011

Fortsettelse følger – kanskje….. 

Reklamer

31 thoughts on “Begjærer gjenopptakelse anke mot NAV pga saksbehandler Inger Lise Dege

 1. En ankesak mot NAV?

  Hva betyr det Hvilken sak kan tilsatte i NAV avgjøre?

  Tilsatte i NAV, og forøvrig alle tilsatte i forvaltningen mangler makt til å avgjøre.
  Det er tvert om grunnlovsstridig hver gang en som er tilsatt på fast lønn tar en avgjørelse som retter seg mot en person eller en bestemt gruppe personer.
  En avgjørelse er et vedtak jamfør definisjon fvl kap 1 og til det behøves avgjørende makt Å ta en avgjørelse om at en kan ta en avgjørelse er også et vedtak og skal kunne grunngies jamf §§ 33,34 og 35 fvl om vedtaket.

  Hvorfor tillater dømmende makt å behandle saker der det er tatt avgjørelser av en i utøvende makt?

  En i utøvende makt har ikke andre rettigheter enn å utøve det som de med avgjørende makt har avgjort

  Avgjørende makt har kun de som tilhører et folkevalgt organ, valgt av kommunestyret eller fylkestinget og tilført slik makt

  Se kommuneloven § 10 0m «faste utvalg» og definisjonen på demokratiet som er bygget nettopp på det folkevalgte organets avgjørende makt.

  Det velges i et folkevalgt organ en leder og en nestleder På den måten ledes folket av folkevalgte, og styres ikke av styrevalgte

  Å overføre avgjørende makt til utøvende makt er å overføre makt til fremmed makt

  Altså i strid med grunnloven § 25

  Er man i utøvende makt skal en ikke kunne opptre i andre makter og en avgjørelse tatt av noen uten avgjørende makt er ikke verdt papiret den er skrevet på

  Og dett må dømmende makt vite…..!

  Hvorvidt avgjørelsen er riktig eller gal er uvesentlig i denne sammenhengen, den som har tatt den har ikke makt til å ta den!

  Liker

  1. Hei Jan Erik, takk for kommentar. Er ingen jurist, kan ikke svare på dine imponerende høytravende betraktninger 😉 Men noe er riv ruskende galt når min saksbehandler Inger Lise Dege saksbehandler mine saker i NAV – samtidig som hun har nær forbindelse til skadevolder/overgriper NN.er eksfruen til advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege – som representerer skadevolder/overgriper NN – Min saksbehandler Inger Lise Dege innrømmet i lagmannsretten at hennes egen mor hadde vært venninne med skadevolder NNs mor. Inger Lise Dege hadde gått på skole med skadevolder NN og hans søsken…sistnevnte er Inger Lise Dege på hils med. I tillegg har Inger Lise Dege flere barn med sin eksmann advokat Jan Dege i Brækhus Dege….barn som etterhvert skal arve sine foreldre, og sin fars advokatfirma Brækhus Dege. Det kan man vel kalle ‘kokeligmonke’ – som skulle tilsi at NAV (evnt i Midt-Norge) skulle kunne revurdere saken på nytt med nye øyne. Tre kvinnelige lagdommere i Eidsivating lagmannsrett våget ikke gå imot sine mannlige lagdommerkolleger i Frostating (skulle tatt seg ut!;) I stedet heier disse kvinnelige lagdommerne frem ukulturen blant NAVansatte – sammen med Regjeringsadvokaten. Inger Lise Dege er jurist, ergo er hun yrkeskollega av de juridiske lagdommerne og av regjeringsadvokaten.
   Hvem taler folketrygdmedlemmets/NAVbrukerens sak?

   Liker

   1. Flere har tapt penger (uføretrygd) på mangelfull/uteblitt informasjon fra trygdeetat/Aetat/sosialkontor – før endringene inntraff i 2004 med innføringen av NAV. Dermed endrede regler, bla hvor etterbetaling uføretrygd nå pr dd gjelder fra søknadsdato, mot før 2004 fra uføretidspunktet. Her skulle det vært ‘overgangsløsninger’ for de som straks etter innføringen av NAV ble ‘anmodet’ om å søke uføretrygd.Virker som om staten ved NAVsystemet bevisst har spekulert i å ‘narre’ folketrygdmedlemmer for penger. Ingen andre ville ha funnet seg i slike økonomiske tap, jf politikeren fra FrP, Carl I Hagen som nå sloss for å få utbetalt det han var forespeilet i tidligere gullpensjoner for stortingspolitikere.

    Liker

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s