NAV HELFO avslår behandling av ME-syke hos spesialister uten driftstilskott

Fagfolk må tåle offentlig kritikk, jf advokat John Chr Eldenhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

15. mai 2015.

IMG_20150515_0002IMG_20150515_0003

Endelig svar fra NAV HELFO – som ikke  finner min søknad av 3.mai 2009 om laboratorieundersøkelser og medisinsk behandling hos prof. dr. DeMeileires….. Typisk NAV anno 2015:  rot! 

Mange ME-syke (ME=myalgisk encefalopati, i diagnoseregulativene G93.3/A04) hadde besøkt dr. DeMeileires i Belgia og erfart at hans behandling hadde positiv effekt på den nevrologiske lidelsen.

Dette nye behandlingstilbudet fra dr. DeMeileires kom opp samtidig som jeg befant meg i erstatningssak mot saksøkt skadevolder NN. Jeg hadde tatt ut stevning 24. februar 2009. Da jeg 3. mai 2009 søkte NAV Helfo om støtte til medisinske laboratorieundersøkeler og behandling, hadde jeg enda ikke hørt noe fra Oslo tingrett i saken min.

Imens fikk saksøkt skadevolder NN allerede 6. mai 2006  i et vennskapelig brev fra lege
Ginette Mæhlumshagen bekreftet at han hadde testet positivt både på herpes 1 og 2, dvs munnherpes og genitalherpes. Det fremstår som en gåte at brevet fra
dr. Ginette Mæhlumshagen ble fremlagt i retten i saksøkte NNs favør. Jeg leser brevet snarere som et eksplisitt utslag av uanstendighet satt i system. Gadd vite hvorvidt Legeforeningen mener brevet fra dr. Mæhlumshagen er i tråd med etiske retningslinjer for leger, hvilket det neppe er. Dr. Mæhlumshagens vennskapelige tone overfor den økonomisk sterkeste parten, og tilsvarende totale mangel på resepekt overfor et menneske som har fått en alvorlig sykdom, demonstrer etter mitt skjønn sviktende dømmekraft, samt et fraværende forhold til habilitet og regler om ikke å bistå pasienter med å skaffe seg økonomiske fordeler på bekostning av andre.
Dr. Mæhlumshagen går i det hele tatt langt i forhold til å gi råd om hvordan hennes pasient, saksøkte NN, kan slippe juridisk unna med et forhold hun som lege åpenbart er klar over er straffbart. 

IMG_20150320_0001

Tirsdag 12.mai 2009 ble tingrettsdommer Njaal Sæveraas oppringt av saksøktes advokatfullmektig Marcus C. Lindstrøm (jf. Lindstrøms spesifiserte timeliste) og orientert om brev av 6. mai fra dr. Mæhlumshagen, der det bekreftes at saksøkte NN har testet positivt på herpes 1 og herpes 2. Tingrettsdommer Sæveraas, som hadde trenert og forsinket saken siden februar, fikk det straks påfallende travelt.

Uten å kontakte meg, saksøker, ble Sæveraas og Lindstrøm enige om å beramme et såkalt planmøte allerede et par dager senere, 14. mail 2009… Saksøkte NNs venn og forretningspartner, ‘ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre befant seg i kulissene et sted… Herpesundersøkelse av saksøkte kom i stand etter krav fra tingrettsdommer Sæveraas, som trengte den for å kunne akseptere eventuelt avvise saken min. Betenkelig ut fra advokatetiske regelverk at Øystein A. Sverre påtok seg oppgaven som ansvarlig advokat når han var tidligere forsmådde beiler, og tidligere omgangsvenn av meg. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/planmote-ved-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/

Tekst fortsetter under bilder og linker.

bilde-16

skjermbilde-2017-03-01-kl-11-26-59

Skjermbilde 2015-01-27 kl. 05.14.04

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas fortsetter Planmøtet:

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/30/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-fortsetter-planmotet/

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas kjefter på saksøker, meg: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/01/tingrettsdommer-saeveraas-kjefter-pa-saksoker/

Tingrettsdommer Sæveraas ringer meg 15. mai 2009, dagen etter Planmøtet.

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/01/tingrettsdommer-saeveraas-ringer-meg-etter-planmotet/

Mens dette anfører tingrettsdommer Sæveraas i rettsboken etter at Planmøtet er avsluttet….

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/04/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-anforsler-i-rettsboken/

Imens hadde  NAV allerede bare noen uker – etter – min stevning, plutselig og uten forvarsel den 13. mars 2009 opphevet et vedtak fra 2007 om grunnstønad…. gjort ved NAV Vestre Aker – tidligere Røa trygdekontor, der Inger Lise Dege var ansatt. NAV nektet oppsettende virkning, dvs utsettelse inntil min klage på opphevet vedtak var blitt behandlet. Over natten mistet jeg trygd kr. 1.600 – uten forvarsel!

IMG_20141217_0001

Ved å frata meg allerede innvilget trygd, forsøkte mektige krefter å stanse mitt søksmål mot saksøkt skadevoldsmillionær NN,  som senere viste seg å være representert i Brækhus Dege ved e k s m a n n e n til min saksbehandler i NAV Trygd/NAV Forvaltning Oslo: Inger Lise Dege. Virkeligheten kan ofte være verre enn den verste fantasi!
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/06/begjaerer-gjenopptakelse-anke-mot-nav-pga-vitnet-inger-lise-dege/

15. mai 2009, dagen etter Planmøtet, viser det seg at saksbehandler Viktor K. Østmo i NAV HELFO avslo min søknad om laboratorieundersøkelser og behandling hos prof. dr. DeMeilleres…. Se avslaget øverst.

Avslaget fra NAV HELFO har sammenheng med at jeg i Planmøtet dagen før, 14. mai 2009 avslørte overfor tingrettsdommer Sæveraas og advokatfirmaet Brækhus Dege ved Marcus Lindstrøm at jeg hadde søkt NAV om støtte til laboratorieundersøkelser.

Min saksbehandler i NAV Trygd/Forvaltning Oslo, Inger Lise Dege hadde sin
e k s m a n n,
advokat Jan Dege
i advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerte skadevoldsmillionær NN…. Advokatfirmaet Brækhus Dege kontaktet sin ‘kontakt i NAV’, juristen Inger Lise Dege for å få stanset søknaden min. Inger Lise Dege kontaktet der etter saksbehandler i NAV Helfo,  Viktor K. Østmo….som avslo søknaden min.

Dette skriver NAV-ansatt Viktor K. Østmo som begrunnelse for avslag av 15. mai 2009: «DEKNING AV UTGIFTER TIL HELSETJENESTER- MELDING OM AVSLAG Søknaden din av 030509 om dekning av utgifter til legehjelp er avslått. Søknaden gjelder økonomisk støtte til medisinsk utredning og behandling av ME/CFS. BEGRUNNELSE FOR AVSLAGET. Vedtaket er  gjort etter  folketrygdloven paragraf 5-4 med tilhørende forskrift. Sitat fra Folketrygdloven § 5-4, første til tredje ledd: «Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege. Stønad til legehjelp gis bare dersom legen har fastlegeavtale med kommunen, jf kommunehelsetjenesteloven § 5-1, eller avtale om driftstilskott med regionalt helseforetak, jf lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.  § 2-1a tredje ledd. Det kreves ikke fastlegeavtale eller avtale om driftstilskott når legehjelpen gis av kommunal legevakt eller gjelder øyeblikkelig hjelp. Stønad ytes etter fastsatte satser.» Folketrygdloven forutsetter ved dekning av ytelser ved legehjelp at legen har driftstilskott. Spesialister kan inngå avtale med regionalt helseforetak om eventuelt driftstilskott. Det er først når avtale om driftstilskott er opprettet at legen har rett til trygderefusjon. Behandlingen du skal få skjer hos lege Kenny De Meirleir. Det er ikke registrert at denne legen har avtale med regionalt helseforetak. Stønad etter folketrygdloven kapittel 5 kan dermed ikke ytes. VEILEDNING OG KLAGE Dersom du har spørsmål til vedtaket kan du ta kontakt med oss. Mer generelle opplysninger finner du på vår internettside, eller på vår servicetelefon: 815 700 Du kan klage på dette vedtaket. Klagefristen er seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen skal sendes til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Du har sammen med dette vedtaket mottatt et skriv som inneholder generell informasjon om klage- og ankebehandling. Dersom du har flere spørsmål knyttet til reglene som gjelder for klagebehandling, kan du kontakte oss. Vi gjør oppmerksom på at du etter forvaltningsloven paragraf 18 har rett til å se sakens dokumenter. Fra 1. januar 2009 har Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) overtatt ansvaret for helseutgifter som dekkes av folketrygden. Dersom du har spørsmål eller du vil sette fram en klage, henvender du deg til HELFO (tlf. 815 700 30) Adressen finner du nederst i dette brevet. Vennlig hilsen HELFO Region Oslo I. KORSMO                                                                 V.ØSMO saksbehandler»

13. mai 2015  skriver saksbehandler i NAV, Viktor K. Østmo, førstkonsulent i HELFO følgende mail til sin kollega Tone Aasheim i NAV HELFO Servicesenter:

«Har nå lett etter dokumentene uten å kunne finne selve søknaden. Vedtaket har vi imildertid funnet.»   Se vedtaket øverst i artikkelen, min anm.

Saksbehandler Østmo fortsetter: «Vårt avslag ble begrunnet med at behandlingen som skulle gjennomføres skulle foregå hos en spesialist som ikke hadde driftstilskott med regionalt helseforetak.»

Gjelder dette også behandling av ME-syke hos Live Landmark og Lightening Prosess (LP) ? Kurs som meg er godkjente av Helfo, men som meg bekjent ikke tilbys av ‘spesialister med driftsstilskott’….min anm. Live Landmark er tidligere journalist i VG…

«I klagen fra advokaten (min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg, min anm.) datert 22.06.09 heter det at advokaten snarest vil komme tilbake med «forslag om hvilken lege som bør utrede saken». Dette var det siste vi hørte i denne saken. Vennlig hilsen Viktor K. Østmo Førstekonsulent // HELFO utland» (13.mai 2015)

IMG_20150515_0004

Typisk daværende prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg!

I likhet med tingrettsdommer Njaal Sæveraas og saksøkt skadevolder NNs tre – fire advokater i Brækhus Dege – var heller ikke min prosessfullmektig Espen Seeberg interessert i at jeg skulle laboratorieundersøkes og behandles. Laboratoriundersøkelser kunne  jo sannsynligvis dokumentere at saksøkt skadevoldsmillionær NN var smittebæreren – og at infeksjon fra herpessmitte utløser ME/G93.3/A04.

Advokat Seeberg gadd tydeligvis ikke gjøre noe mer med klagen til NAV. Seeberg unnlot å følge opp overfor NAV.

 

Ikke gadd Seeberg påklage avslaget om rettsforsikring fra Van Ameyde Norway heller…. Seeberg trenerte også refusjon av stevningsavgiften helt til langt ut i januar 2010, etter at ankefrist til Borgarting lagmannsrett var utløpt,  dvs nesten et år etter at jeg selv hadde tatt ut og betalt stevningen. Seeberg var en lite åpen advokat, han var hemmelighetsfull, og førte ikke opp hvem han snakket med i saken min, jf timelisten, og unnlot meg forhåndslese prosesskrivene til Oslo tingrett

Takket være hemmelige lydopptak vet jeg at min daværende prosessfullmektig Seeberg, flere ganger var i kontakt med tingrettsdommer Sæveraas. Slikt fremkommer ikke i Seebergs kryptiske timeliste for advokathonorar som ble inndekket av staten.

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/26/fire-advokater-tre-forskjellige-timelister/

Advokat Seeberg oppga sågar flere ganger uriktige opplysninger til Oslo tingrett ved blant annet å hevde at jeg på smittetidspunktet hadde et seksuelt forhold til saksøkte skadevolder NN. Noe jeg absolutt ikke hadde.

Seeberg gadd ikke sette seg inn i saken, han hadde allrede avgjort den i brev til meg
2. april 2009, der han avviste saken min, etter en prat med tingrettsdommer Sæveraas. Mens den langt mer erfarne advokat Edmund Asbøll (og andre i ettertid) mente at foreldelsesfrister er skjønnsbasert – som å selge strikk i metervis…

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/26/foreldelse-er-som-a-selge-strikk-i-metervis/

Seeberg skulle derfor ikke ha påtatt seg å hjelpe meg i saken, selv om jeg tryglet. Det at han likevel påtok seg å bistå meg, kan ha bidratt til det for meg tragiske resultatet, der syv menn avgjorde saken over hodet mitt, uten at jeg fikk kommet til orde, uten åpen rettssak, uten vitner, uten tilhørere. De seks var tingrettsdommer Njaal Sæveraas, saksøkte skadevolder NN, hans tre-fire advokater i Brækhus Dege og min prosessfullmektig, advokat Seeberg.

skjermbilde-2017-03-01-kl-11-26-59

skjermbilde-2017-03-05-kl-05-25-46

skjermbilde-2017-03-01-kl-11-32-05

skjermbilde-2017-02-24-kl-09-53-30

Skjermbilde 2017-04-05 kl. 12.23.10.pngSkjermbilde 2017-04-05 kl. 12.37.26.png

skjermbilde-2017-01-16-kl-09-40-23

Skjermbilde 2017-04-05 kl. 12.33.04.png

skjermbilde-2017-03-01-kl-11-34-02

Advokat Seeberg ville ikke høre på at skadevolder NN tok seg til rette på meg (voldtekt.) Flere skjulte lydopptak (tillatt når man som privatperson selv deltar i samtalen) av mine samtaler med advokat Seeberg avslører at han som min advokat og prosessfullmektig unnlot å ta meg på alvor. Seeberg ble så smigret over å bli inkludert hos de i Seebergs øyne ‘store’ advokatgutta i advokatfirmaet Brækhus Dege, at Seeberg leverte uriktig info om meg i sitt siste prosesskriv til Oslo tingrett, og lot meg, klient og saksøker, aldri få forhåndslese prosesskrivene Seeberg skrev på mine vegner.

IMG_20150516_0001

Advokat Espen Seeberg er nå ansatt i advokatfirmaet Winther-Christensen i Oslo. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/16/advokatfirmaet-winther-christensen-og-min-tidligere-prosessfullmektig-espen-seeberg/

Skjermbilde 2017-04-05 kl. 12.09.38.png

Advokatfirmaet Brækhus Dege må punge ut for brudd på regler for advokater.
http://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

Skjermbilde 2017-04-05 kl. 12.18.13.png

Fortsettelse følger.

Reklamer

14 thoughts on “NAV HELFO avslår behandling av ME-syke hos spesialister uten driftstilskott

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s