Gratulerer til høyesterettsjustitiarius Tore Schei!

29.juni 2015.

Gratulerer til høyesterettsjustitiarius Tore Schei og øvrige ansatte med Norges Høyesteretts 200 års jubileum, 30. juni 2015!

IMG_20150629_0002IMG_20150629_0003

Takk for æren av hele 2 – to avgjørelser fra Norges Høyesterett – i samme sak – der selveste høyesterettsjustitiarius Tore Schei egenhendig har signert!
Se over.

Begge i glass og ramme. For kanskje en dag – om hundre år eller sånt – kan den ærefulle signaturen fra selveste høyesterettsjustitiarius Schei bli noe verdt….

(Dream on – hørte jeg ingen si….)

Her følger aller siste utvikling i ankesaken min mot NAV:
«Begjærer gjenopptakelse anke mot NAV pga saksbehandler Inger Lise Dege».

Kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett av 28.april 2015 er ikke anket til Høyesterett – etter  kr. 10 000 i advokathonorar betalt fra en skarve uføretrygd  – og råd fra advokat – men er publisert i linken:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/06/begjaerer-gjenopptakelse-anke-mot-nav-pga-vitnet-inger-lise-dege/ 

Som det fremgår av ovennevnte artikkel var bedrager Jonny Thu så generøs å tilby gratis ‘hjelp’ med anken til Høyestrett, der Thu som ‘advokat’ unnlot inkludere berettigede ankeforhold tilknyttet min saksbehandler Inger Lise Dege og hennes nære forbindelser til skadevolder/overgriper/min eksmann NN. Saksbehandler Inger Lise Dege som pussig nok har befunnet seg på alle områder i etaten, først i kulissene ved Røa Trygdekontor, der etter som min saksbehandler ved NAV Vestre Aker, for så å dukke opp også som min saksbehandler i  NAV Trygd og NAV Forvaltning Oslo….

Min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege som innstevnet som vitne til Frostating lagmannsrett, på ære og samvittigehet uten å holde noe tilbake kom med sjokkerende avsløringer om sine flere så nære forbindelser til skadevolder/overgriper/min eksmann…

Resymé min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV – og hennes e k s m a n n
advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

 

Som ufrivillig selvprosederende har det vært null hjelp å få fra juristene i domstolene.

Ingen av domstolenes jurister har hittil benyttet den juridiske eden om å hindre urett, fremme rett – for eventuelt å hjelpe en selvprosederende, syk ikke-jurist i retten for slik å bidra til at rettferdighet skjer fyllest i en stakkars liv. Derfor undres man på når juristeden eventuelt benyttes aktivt – og om den noensinne kommer til sin rett lengre – eller om den eventuelt kan ha mistet sin verdi? 

Høytidlige signeres juristeden av alle jurister om hindre urett, fremme rett.

«Ufrivillig selvprosederende» på grunn av advokaters uoverkommelige høye advokathonorarer – for uformuende kronisk syk, ikke-jurist på uføretrygd.

Høyesterettsjustitiarius Tore Schei signerte først en ‘beslutning’ av
17. september 2014:
«Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justituarius Schei og dommerne Matningsdal og Noer i HR-2014-01838-U
(sak nr. 2014/1507) sivil sak, anke over dom:
Liv Serine Helgesen
mot
Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet                (advokat Tormod Sletten)
truffet slik 

BESLUTNING:

Liv Serine Helgesen har erklært anke over Frostating lagmannsretts dom
19. mai 2014 i sak nr. 13-105719 FØR-FROS mot staten/v Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jf tvisteloven §30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet.

Ankemotparten har påstått seg tilkjent saksomkostninger med 12 750 kroner inkludert merverdiavgift. Ankeutvalget finner at sakskostnader ikke bør tilkjennes, jf tvisteloven §20-2 tredje ledd bokstav c.  

SLUTNING:

Anken tillates ikke fremmet.

Saksomkostninger tilkjennes ikke.

Magnus Matningsdal                 Tore Schei                 Ragnhild Noer«

I Høyesterett er man ikke verre på det enn at de samme høyesterettsdommerne som avgjorde den første beslutningen om avvisning, også saksbehandler klagen på akkurat den beslutningen. I enhver annen sammenheng ville man forventet at det naturlige ville vært at andre saksbehandlere saksbehandlet klagen/begjæring om omgjøring  – enn de som besluttet beslutningen det klages på. 

Ovennevnte beslutning fra Høyesterett ble begjært omgjort, blant annet på grunn av anførsler om feil, som resulterte i at høyesterettsjustitiarius Tore Schei beæret meg – med enda en signerte kjennelse – nå av 7. oktober 2014,
den lyder som følger:

«Den 7. oktober 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justituarius Schei og dommerne Matningdal og Noer i
HR-2014-01975-U (sak nr. 2014/1688) sivil sak, begjæring om omgjøring:
Liv Serine Helgesen
mot
Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet      (advokat Tormod Sletten)
avsagt slik

                                              KJENNELSE:
Liv Serine Helgesen har begjært omgjøring av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 17. september 2014 i sak nr. 2014/1507 (HR-2014-01838-U), hvor hennes anke over Frostating lagmannsretts dom 19. mai 2014 i sak nr. 13-105719 FØR-FROS mot staten v/Arbeids – og velferdsdirektoratet ikke ble tillatt fremmet.

Høyesteretts ankeutvalg finner det enstemmig klart at begjæringen må avvises, da det etter tvisteloven §19-10 ikke er adgang til å omgjøre en slik beslutning som her begjæres omgjort, jf Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse
3. mars 2014 i sak nr. 2014/96 (HR-2014-00431-U).

                                                       SLUTNING:
Omgjøringsbegjæringen avvises.

Magnus Matningsdal               Tore Schei                 Ragnhild Noer»

 

En skarve uføretrygdet kronisk syk overgrepsutsatt blir selvsagt kraftig starstrucked av slik sjarmerende dobbel kjendissignatur!

I mangel på rettssikkerhet i ‘verdens beste land’ gjelder det å finne gleden i de små ting. Som i dette: 2 – to signaturer fra selveste høyesterettsjustitiarius Tore Schei….

Juuuuuhuuuuu!  Gratulerer hjertligst med 200 års jubileet! 
Fortsettelse følger.
Tilføyelse:
Hvorfor i all verden ga daværende høyestejustitiarius Tore Schei meg den doble ‘ære’ ved å signere begge avslagene på ankene mine? Hvor ofte opptrer en høyestejustititiarus i Høyesteretts ankeutvalg?

Enkelte hevder det skyldes at jeg på facebook hadde glemt å slette et publisert innlegg av den selvoppnevnte ‘varsleren’ E.G?  Næh….Schei med frue er vel ikke så umodne og hevngjerrige? Gjelder eneste innlegget E.G. noensinne har fått publisert i en avis. Da i Bergens Tidende 2014 – tror jeg det var. Samme også publisert i Advokatbladet. I innlegget kritiserte E.G. blant annet høyesterettsjustitiuarius Tore Schei og hans frue (som også er jurist) for ‘uryddige’ forhold (husker ikke nøyaktig hva som ble skrevet).

I min dialog med Høyesteretts ankeutvalg dukket juristen Michael Lindstrøm opp!

Kunne han være i slekt med – eller ha inhabile forbindelser til min tidligere saksøkte motparts advokatfullmektig Marcus Christian Lindstrøm i advokatfirmaet Brækhus Dege? Advokatfullmektig Marcus Christian Lindstrøm hadde signert tilsvaret til Høyeseterett sammen med ‘ansvarlig advokat’ Øystein Andreas Sverre, venn og forretningspartner til saksøkte skadevoldsmillionær (min eksmann).
Fra: Liv Serine Helgesen 
Til: «post@hoyesterett.no» <post@hoyesterett.no>
Sendt: Torsdag, 1. januar 2015 18.33
Emne: AD Michael Lindstrøm
Til Norges Høyesterett
AD UTREDER MICHAEL LINDSTRØM
Godt Nytt År!
Hvor lenge har Michael Lindstrøm vært ansatt ved Norges Høyesterett?
På forhånd takk.
Vennlig hilsen
Liv Serine Helgesen

Fra: HRET (postmottak) <hretpost@hoyesterett.no>
Til: ‘Liv Serine Helgesen’ 
Sendt: Mandag, 5. januar 2015 10.53
Emne: SV: AD Michael Lindstrøm
Liv Serine Helgesen
Det vises til Deres e-post 1. januar 2015.
Undertegnede har vært ansatt i Høyesterett siden mai 2011.
Med vennlig hilsen
Michael Lindstrøm
utreder
Norges Høyesterett
Postboks 8016 Dep, 0030 OSLO
Tlf: 22 03 59 00
http://www.hoyesterett.no

Min anke mot skadevoldsmillionæren, min eksmann, ble avgjort i Høyesterett
23. mars 2011
, bare et par måneder før Michael Lindstrøm begynte sin stilling i Høyesteretts Ankeutvalg.

Innskanning 14.jpeg

Kjennelsen er signert nåværende høyesterettsjustitiarius Toril M. Øie, og Jens Edvin A. Skoghøy og Bergljot Webster. «Utvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken blir derfor å forkaste i medhold av tvisteloven § 30-9 annet ledd. Ankemotparten har påstått seg tilkjent saksomkostnader med 6.093,75 kroner inklusive merverdiavgift. Påstanden tas til følge. SLUTNING: Anken forkastes.»

Fra: Liv Serine Helgesen 
Sendt: 5. januar 2015 11:56
Til: HRET (postmottak)
Emne: Sv: AD Michael Lindstrøm
Hva er din tilknytning til advokat Marcus C. Lindstrøm?
Vh Liv Serine Helgesen

Fra: HRET (postmottak) <hretpost@hoyesterett.no>
Til: ‘Liv Serine Helgesen’ 
Sendt: Mandag, 5. januar 2015 12.13
Emne: SV: AD Michael Lindstrøm
Jeg har ingen tilknytning til advokat Marcus Lindstrøm.
Med vennlig hilsen
Michael Lindstrøm
utreder
Norges Høyesterett

Postboks 8016 Dep, 0030 OSLO
Tlf: 22 03 59 00
http://www.hoyesterett.no

Greit å få avklart mht kulissenettverkene som visstnok herjer i de fleste rettssaker. 

Planmøtet – Hemmelig lydopptak av min samtale med advokatfullmektig Marcus Christian Lindstrøm i advokatfirmaet Brækhus Dege: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/27/realityserie-hemmelig-lydopptak-med-advfa-braekhus-dege-advokater-snakker-sammen/
Del 4 – Planmøtet – hemmelig lydopptak med tingrettsdommer Njaal Sæveraas og advokatfullmektig Marcus Christian Lindstrøm i advokatfirmaet Brækhus Dege 
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/21/del-4-hemmelig-lydopptak-med-tingrettsdommer-njaal-saeveraas-og-advokatfirmaet-braekhus-dege/

 

Del 3 – Planmøtet – hemmelig lydopptak med tingrettsdommer Njaal Sæveraas og advokatfullmektig Marcus Christian Lindstrøm i advokatfirmaet Brækhus Dege https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/19/del-3-hemmelig-lydopptak-med-tingrettsdommer-njaal-saeveraas-og-advokatfirmaet-braekhus-dege/

 

Del 2 – Planmøtet – ‘Han visste at han hadde sår før han tok seg til rette på meg!» Hemmelig lydopptak med tingrettsdommer Njaal Sæveraas og advokatfullmektig Marcus Christian Lindstrøm i advokatfirmaet Brækhus Dege. – https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/16/del-2-hemmelig-lydopptak-med-tingrettsdommer-njaal-saeveraas-og-advokatfirmaet-braekhus-dege/

Del 1 – Planmøtet – Hemmelig lydopptak med tingrettsdommer Njaal Sæveraas og advokatfullmektig Marcus Christian Lindstrøm i advokatfirmaet Brækhus Dege.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/14/hemmelig-lydopptak-med-tingrettsdommer-njaal-saeveraas-advokatfirmaet-braekhus-dege-i-planmotet-14-mai-2009/

ADvokatfirmaet Brækhus Dege dømt for brudd på advokatregler.
https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

skjermbilde-2016-11-18-kl-19-21-33

 

skjermbilde-2016-11-18-kl-19-24-14

Reklamer

4 thoughts on “Gratulerer til høyesterettsjustitiarius Tore Schei!

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s