Advokatfirma Eldens begjæring om gjenåpning

Advokatfirmaet Eldens begjæring om gjenåpning av ankesak mot NAV kostet meg
kr 10 000 i forskudd betalt fra min skarve uføretrygd – til advokat Max H. Jespersen. Han 
tapte saken min, og påførte meg NAVs saksomkostninger ….

Behovet for seriøs forbrukerinfo om advokater haster! Gjerne noe i likhet med den vi får om fastleger via legelisten.no.

Advokat Max H. Jespersen i advokatfirmaet Elden frarådet anke til Høyesterett, et råd jeg, som kronisk syk med sykdomsforverringer,  valgte å følge. Tenkte ikke på at jeg dermed mistet muligheten å anke videre til EMK… Det får da være måte på hva kronisk syke, ikke-jurister, skal forventes å kunne vite når man har betalt for advokat. Advokatfirmaet Elden skulle ha informert meg om….EMD. Men advokat Jespersen nevnte ikke EMD med et eneste pip. Se min klage til advokat Max Jespersen på ilagte saksomkostninger underst her.

Innskanning 8

IMG_20150713_0001IMG_20150713_0002IMG_20150713_0003IMG_20150713_0004

1. INNLEDNING:
Liv Serine Helgesen har den 5. februar 2015 begjært gjenåpning av Frostating lagmannsretts dom i sak 13-105719FØR-FROS av 19.05.2014. Helgesen har tidligere vært selvprosederende.

Regjeringsadvokat Thorheim har på vegne av Staten v/Arbeids – og velferdsdepartementet inngitt tilsvar til gjenåpningsbegjæringen og nedlagt påstand om at gjenåpningsbegjæringen forkastes og at staten tilkjennes sakskostnader.

I brev av 15. dm. (dok 15) har Eidsivating lagmannsrett satt frist til 20.dm. for at Helgesen kan fremsette merknader til statens tilsvar. I den anledning så har Helgesen anmodet om vår bistand til å utforme slik prosesskriv. Vi har anmodet lagmannsretten om utsatt frist til 24.dm. for å inngi nytt prosesskriv i saken. Nærværende prosesskriv er fremsatt innen slik utvidet frist.

2. RETTSLIG GRUNNLAG
Gjenåpning er et ekstraordinært rettsmiddel mot rettskraftig avgjørelser. Den aktuelle gjenåpningsbegjæringen retter seg mot Frostating lagmannsrett av
19. mai 2014 som er rettskraftig.

Reglene for gjenåpning er samlet i tvistelovens kapittel 31. Tvistelovens § 31-2 angir hvilke avgjørelser som kan gjenåpnes. Det følger av tvl. § 31-2 nr.(2) at: «Har en sak vært behandlet i flere instanser, er det bare avgjørelsen i siste instans som kan gjenåpnes.»

Gjenåpningsbegjæringen er begrunnet i feil ved rettergangen, jf tvl § 31-3. Helgesen anfører at vitnet Inger Lise Dege med skjellig grunn mistenkes for falsk forklaring. Helgesen anfører at lagmannsretten ikke har bidratt til å opplyse saken som var til behandling ved at de ikke har stilt spørsmål til privat part og vitner under deres forklaringer.

Helgesen har også begjært gjenåpning på grunn av feil avgjørelse, jf tvl. § 31-4. Privat part gjør gjeldende at det er opplysninger om faktiske forhold som var ukjent da saken ble avgjort, og som tilsier at avgjørelsen høyst sannsynlig ville blitt en annen, jf. tvl. § 31-4 a).

Helgesen anfører at de alminnelige begrensninger i retten til gjenåpning, jf. tvl. §31-5, ikke kommer til anvendelse i vår sak. 

3. FAKTISKE ANFØRSLER – MERKNADER TIL TILSVARET
3.1. SAKENS GJENSTAND

Saken for Frostating lagmannsrett gjaldt gyldigheten av en kjennelse hvor Trygderetten stadfestet klageinstansens vedtak om å nekte gjenopptakelse. Den underliggende saken reiste spørsmål om trygdeetaten/NAV på et tidligere tidspunkt skulle ha forstått at Helgesen fylte vilkårene for å få utbetalt uførepensjon. Som tidligere nevnt så er det lagmannsrettens dom som nå er gjenstand for gjenåpningsbegjæringen.

3.2.TVL. §31-3 FØRSTE LEDD BOKSTAV C – FEIL VED RETTERGANGEN
Helgesen anfører at det er skjellig grunn til å tro at vitnet Inger Lise Dege, som er tidligere saksbehandler i NAV, kan mistenkes for falsk forklaring i saken, jf. tvl. § 31-3, første ledd bokstav c).

Helgesen er ufør med lidelsen ME/CFS/Kronisk utmattelsessyndrom. Lidelsen er utløst av en genitalherpes infeksjon som hun er påført av skadevolder «NN». Helgesen gikk i 2006 til erstatningssak mot NN.
NN har i erstatningssaken vært representert ved adv. Jan Tormod Dege.

Først under Inger Lise Deges vitneforklaring for Frostating lagmannsrett 19. februar 2014 så ble Helgesen kjent med at Inger Lise Dege er tidligere e k t e f e l l e til adv. Jan Tormod Dege og at de har to barn sammen.

Det ligger i anførselen en innsigelse til Inger Lise Deges habilitet som det er mest nærliggende å se i sammenheng med bestemmesen i fvl. § 6 annet ledd:

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet: blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. 

Privat part var ikke kjent med Inger Lise Deges kobling til adv. Jan Tormod Dege før under vitneforklaringen. Helgesen mener likevel at koblingen er egnet til å svekke tilliten til Inger Lise Deges upartiskhet. Det er nærliggende å tro at Helgesen – dersom hun hadde hatt nødvendig kunnskap om koblingen mellom Inger Lise Dege og Jan Tormod Dege – ville ha reist habilitetsspørsmål. 


Inger Lise Dege
har også bekreftet at hun har nær forbindelse med skadevolder NN som er årsaken til infeksjonen som har ledet frem til lidelsen ME/CFS/Kronisk utmattelsessyndrom.

Helgesen mener at det at Inger Lise Dege har avslått søknad om tvungen forvaltning  har medført at NN kunne få dekket sine saksomkostninger fra erstatningssaken fra Helgesens uføremidler.
(det riktige skal være ‘avslått KLAGE på tvungen forvaltning’. Her har advokatfirmaet Elden ved advokat Max H. Jespersen omskrevet virkeligheten!
For å redde noen juristkolleger?
For meg utgjør omskrivingen en alvorlig feil!
Skulle tro det var elementærkunnskap for en hvilken som helst advokat, da særlig i advokatfirmaet Elden attvungen forvaltning’ er et forvaltningsgrep, som NAV aktivt tar/gjør vedtak på, liksom det Inger Lise Dege tok overfor meg i sitt vedtak av 2.november 2011.
Pussig at advokatfirmaet Elden ikke vet at ‘tvungen forvaltning’ er et grep fra NAV. (ikke noe NAVbruker kansøke‘ om slik advokat Jespersen feilaktig fremstiller.Hvordan kunne du begå en slik feilaktig omskriving av virkeligheten, advokat Max H. Jespersen? 
Min anm.)

Helgesen anfører at Inger Lise Dege har forklart seg falskt for
Frostating lagmannsrett ved at hun i sin forklaring unnlot å fortelle at hun bare 2 til 3 år tidligere hadde vært i kontakt med Helgesen da hun 18., 21. og 27. oktober 2011 kontaktet Helgesen pr. mail og 2. november 2011 avga to innstillinger i Helgesens disfavør. Innstillingen fra Inger Lise Dege i sakene om avslag på klage på endring av virkningstidspunktet for uføretrygden og klage på tvungen forvaltning er blitt lagt til grunn av vedtaksinstansene. Forvaltningen har fattet vedtak i Helgesens disfavør. 

3.3. TVL. § 31-4 BOKSTAV A) – FEIL VED AVGJØRELSEN
Innstillingen fra Inger Lise Dege over Helgesens klage på uføretrygd med dertil hørende begrunnelse for innstillingen har ikke blitt fremlagt fra NAV til tross for gjentatte anmodninger fra Helgesen.

Helgesen mener at disse opplysningene – som ikke var kjent for Frostating lagmannsrett – tilsier at avgjørelsen høyst sannsynlig vil bli en annen,
jf.tvl §31-4 a).

4. PROSESSUALIA MV.
Den private parts saksomkostningsoppgave beløper seg til kr. 10.000 (5,33 timer x kr. 1500 +mvha) som knytter seg til gjennomgang av saken og utarbeidelse av nærværende prosesskriv. I tillegg kommer gebyr og evnt sideutgifter.

5. PÅSTAND
På bakgrunn av anførsler og bevis nedlegges slik 
                                                              Påstand:
1. Frostating lagmannsretts dom i sak 13-105719FØR-FROS gjenåpnes.

2. Trygderettens stadfestelse av klageinstansens vedtak om å nekte gjenopptakelse oppheves.
3. Liv Serine Helgesen idømmes sakens omkostninger.

*****

Prosesskriv i 5 eksemplar hvorav 3 eksempler er sendt til Eidsivating lagmannsrett og 2 eksemplar er sendt til regjeringsadvokat Thorheim direkte. 

Med hilsen 
ADVOKATFIRMAET ELDEN DA
Max Henrik Jespersen
advokat

*****

Mine uthevelser i ovennevnte kjennelse fra Eidisvating lagmannsrett. 

Kjennelse av 28.04.2015 fra Eidsivating lagmannsrett kan leses her:
«Begjærer gjenopptakelse anke mot NAV pga saksbehandler Inger Lise Dege: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/06/begjaerer-gjenopptakelse-anke-mot-nav-pga-vitnet-inger-lise-dege/

Under her min klage av 6.juli 2015 til advokatfirmaet Elden på advokat Max Henrik Jespersens grådighet og uforstand.

Innskanning 10

«Sånn, da mottok jeg faktura fra NAV….» https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/01/sann-da-mottok-jeg-faktura-fra-nav/

Hvorfor blir jeg ikke overrasket over at advokatfirma Brækhus Dege med advokatene Jan Tormod Dege, Øystein A. Sverre, Sonia Seyersted, Tarjei Stensaasen, Siri-Anne Munch og Marcus C. Lindstrøm (som representerte skadevoldsmillionær NN)  er dømt for brudd på advokatforskriften?  

Dagens Næringsliv kunne lørdag 11. juli 2015 i artikkelen «Advokater må punge ut»fortelle at advokatfirma Brækhus Dege har blitt idømt å betale flere millioner. 

IMG_20150712_0001

http://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

Advokatfirmaet Brækhus Dege ble også dømt i Borgarting lagmannsrett. 

 Skjermbilde 2017-12-08 kl. 18.28.05

På grunn av omdømmetap ble firmanavnet endret pr. 1. januar 2017 til Brækhus advokatfirma, med ny adresse i ny kommune, med de samme u-etiske, useriøse advokatene.

 

Brækhus Dege advokatfirma med carte blanche til tingrettsdommer Njaal Sæveraashttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/04/med-carte-blanche-til-tingrettsdommer-saeveraas/

Skjermbilde 2015-01-19 kl. 10.51.09Skjermbilde 2015-04-12 kl. 13.08.03

Skjermbilde 2015-06-05 kl. 06.52.36Skjermbilde 2015-06-01 kl. 21.15.11

Advokatfirma Brækhus Dege med trenering hinsidig moral og fornuft: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/21/braekhus-dege-namsfogden-i-oslo-med-trenering-hinsidiges-moral-og-fornuft/

Her er mitt ankeprosesskriv av  til Eidsivating lagmannsrett vedrørend begjæring gjenopptakelse anke mot NAV.
(Neida, advfa Elden har ikke hermet
 🙂 Jeg søkte bistand fra advfa Elden i januar 2015, se link. Advokatbistand ble da avslått, fordi jeg pga advokatfirma Brækhus Deges trenering vedr sletting pant/betalingsanmerkning i Brønnøysund – ikke maktet stille med de krevde kr 10 000 i forskudd.
Grådige advokat Max Henrik Jespersen, båret på gullstol, enda ikke røynet av livet avslo både delbetaling og betalingsutsettelse. Derfor en lettelse da advokatfirma Elden likevel ville bistå etter at jeg endelig klarte hoste opp forskudd kr 10 000..:)

Advokatfirmaet Elden krever forskudd kr. 10 000. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/02/advfa-elden-krever-forskudd-kr-10-000/

Dette er skadevolderen https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/21/dette-er-skadevolderen/

Kjendisnettverket til voldtektsmannen: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/

IMG_20150713_0009IMG_20150713_0008IMG_20150713_0007IMG_20150713_0006IMG_20150713_0006IMG_20150713_0005

Skjermbilde 2016-04-10 kl. 10.06.45

NAV avslår søknad https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/15/nav-helfo-avslar-behandling-av-me-syke-hos-spesialister-uten-driftstilskott/

Fortsettelse følger.

Reklamer

22 thoughts on “Advokatfirma Eldens begjæring om gjenåpning

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s