Dette kunne jeg ha tjent – som frisk

I 1995 solgte jeg mitt fysikalske institutt i Oslo, på grunn av helseplager. På det tidspunktet fantes ikke den nevrologiske diagnosen ME/myalgisk encefalopati/cfs/postviralt utmattelsessyndrom hverken i Rikstrygdeverket eller Trygdeetaten. Min legejournal viser i ettertid at jeg allerede i flere år hadde hatt det man i dag kaller residiverende ME-symtomer. Legene kunne den gang for lite om ME/cfs/postviralt utmattelsessyndrom.

Diagnosene G93.3/A04 i diagnoseregulativene var enda ikke ‘oppfunnet’. Ingen leger sendte meg videre til spesialistundersøkelser. På den tiden var legene kjent for å være ekstremt arrogante, jf Aftenpostens Per-Egil Hegge som skrev bok om sin kones møte med den norske legestanden. Femten år tok det visst før fru Hegge fikk riktig diagnose.

Bare jeg fikk hvilt meg litt, trodde og håpet jeg å bli ‘fit for fight’ igjen, at ubehag og helseplager ville ‘går over’. Dessverre ble det ikke slik. På tidspunkt for salg av min egen opparbeidede arbeidsplass, ante jeg ikke at jeg led av ME/G93.3/A04. Hadde på det tidspunktet aldri hørt om diagnosen.

På eget initiativ begynte jeg allerede i 1995 omstillingen/’omskolering’ til nytt og lettere arbeide, som kursarrangør og kursleder i kognitive teknikker.

 

Min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege, som senere – først i 2014 – viste seg å være venn av min motpart, saksøkt skadevoldsmillionær NN, ventet vel og lenge, helt til siste foreldelsesfrist for herpesinfeksjonen- og smitte-  utløp i januar 2005, da NAV anmodet meg søke uføretrygd. På det tidspunktet ante ikke jeg at herpesinfeksjon som legene sa skulle brenne ut,  kunne utløse ME/G93.3/A04.  Først i 2006  rekvirerte Inger Lise Dege meg til spesialistundersøkelse ved infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål Universitetssykehus. Der ble det konstantert ME/cfs/postviralt utmattelsessyndrom G93.3/A04 – og vist til herpesinfeksjonen i 1988.

Spesialist i indremedisin og infeksjonssykdom ved Ullevål Universitetssykehus, overlege dr. Oddbjørn Brubakk vitnet i ankesaken mot NAV. Han bekreftet at mine symptom kunne ha oppstått på 1980/1990 -tallet. Lagdommerne Jon Kapelrud, Arne K. Uggerud og Ingolv Joa i Frostating lagmannsrett tok likevel ikke dr. Brubakk på alvor.

HØR ME-spesialist dr. Oddbjørn Brubakk og min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege vitne i Frostating lagmannsrett i Kjendisnettverket til voldtektsmannenhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/

Både lagdommerne og min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege (nå pensjonist) er alle lønnet av den samme ‘Staten‘, som jeg anket imot. Man biter som kjent ikke hånden til den som gir en mat…Dommerne avgjorde i favør av staten ved NAV.

NAV satte uføretidspunktet til 0195 – og mente slik at jeg allerede i januar 1995 var så syk at jeg var arbeidsudyktig.

Virkningstidspunktet for uføretrygden satte NAV til januar 2005, dvs søknadstidspunktet for uføretrygd. Slik besørget NAV – og min saksbehandler Inger Lise Dege med hjelp av sine kolleger i NAV at jeg tapte minst ti år med etterbetalt uføretrygd, i tillegg til tap av tidligere oppsparte midler, mens jeg via ørten forgjeves arbeidmarkedsstiltak forsøkte å komme tilbake i jobb..

Allerede i 2001 rapporterte Start Sysselsetting Røa/Vestre Aker til NAV at uføretrygd ble anbefalt…Torbjørn Brødreskift og kolleger der hadde sett meg i aksjon, og mente jeg var moden for å bli trygdet. Paradoksalt nok hadde vi sett på muligheten om å kurse ansatte ved Røa Trygdekontor i kognitive teknikker. Det ble det ingenting av. I stedet ble jeg anbefalt uføretrygd. 

Tidligere, altså før attføringsdiagnosen «Slitenhet» A04 i 2002/2001 som tilsvarer G.93.3 = ME/cfs/postviralt utmattelsessyndrom, fikk man etterbetalt uføretrygd fra uføretidspunktet, i mitt tilfelle i 0195.

Men NAV ved saksbehandler, juristen Inger Lise Dege, ventet med å anmode meg om å søke uføretrygd helt til etter at de nye reglene for etterbetaling uføretrygd ble innført ved etableringen av NAV i 2004. Og til etter at foreldelsesfrist for herpessmitten var utløpt i januar 2005.

Etter 2004 gjelder etterbetaling av uføretrygd kun fra søknadstidspunktet, i mitt tilfelle januar 2005. NAV koblet ikke diagnosen ME/G93.3 med attføringsdiagnosen «Slitenhet/ A04″ fra 2002/2001 – som begge, altså både G93.3 og A04 tilsvarer ME/cfs/postvir alt utmattelsessyndrom. Bekreftet av dr. Anders Olav Bjørkavåg, se under her.

Skjermbilde 2017-06-01 kl. 16.16.55.png

Hvorfor ventet NAV i flere år med å anmode søknad uføretrygd? https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/14/kommentar-til-vitnemal-fra-radgiver-i-nav-inger-lise-dege/

 

Da jeg stevnet min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd som vitne i ankesak mot NAV, bekreftet hun i sitt vitnemål i domstolen at hun mangler helsefaglig kompetanse:
Inger Lise Dege i NAV Trygd uten helsefaglige kvalifikasjoner 
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/08/inger-lise-dege-uten-helsefaglig-kvalifikasjoner-i-nav-trygd/
Ikke bare manglet saksbehandler i NAV Trygd helsefaglig kompetanse, hun innrømmet i retten at: Diagnoseregulativet ukjent for Inger Lise Dege i NAV Trygd! Det er slike med mangelfull kompetanse på flere områder NAV Trygd benytter for å saksbehandle kronisk syke! Useriøst av NAV Trygd!!!
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/09/diagnoseregulativet-ukjent-for-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

NAV Trygds saksbehandling av uføresøknader kan altså bero på mangelfull helsefaglig kompetanse og innsikt – noe NAV i ettertid ikke har villet innse, ei heller beklage eller korrigere.

Skjermbilde 2017-08-22 kl. 07.26.47Skjermbilde 2017-08-22 kl. 07.26.54

Åpne skattelister 2012 viser at de to fysioterapeutene, som arbeider i en hel, og en halv driftstilskuddstilling ved instituttet ‘mitt’, hadde samlet inntekt på kr. 884 449 (født 1962) og 558 075 (født 1969)  = kr 1 442 524 i skattbare inntekter. Årsomsetning – før fratrekk driftsutgifter antas å være ca + 2,5 millioner.
Se skattelister underst.

i 2006: 644 100 med fullt kommunalt driftstilskudd (født 1962)

i 2007: 578 554                 »

i 2008: 594 225                 »

i 2009: 729 462                  »

Skjermbilde 2017-07-08 kl. 09.49.37.png
Skjermbilde 2017-07-08 kl. 09.45.10.png

Skjermbilde 2017-07-08 kl. 09.54.27.pngSkjermbilde 2017-07-08 kl. 09.54.35.png

 

Saksøkt skadevoldsmillionærs slektning (født 1954), som jeg også kan sammelignes med, hvis jeg hadde vært frisk, hadde i 2012 en skattbar inntekt på kr 707 222. Årsomsetning før fratrekk av driftsutgifter antas å være ca + 1,5 million.

i 2006: kr 587 042 –  etter fratrekk driftsutgifter (født 1954).

i 2007: kr 566 162 –                           »

i 2008: kr 291 822-                       «

i 2009: kr 532 043 –                     «

 

Skjermbilde 2017-07-08 kl. 09.57.31.pngSkjermbilde 2017-07-08 kl. 09.57.40.png

En fjerde kvinnelig fysioterapeut (født 1954) som jeg også kunne sammenlignes med – hvis jeg var frisk – har fullt driftstilskudd og eget institutt, var oppført med følgende skattbare inntekter etter en antatt årsomsetning før fratrekk driftsutgifter på ca
+ 2 millioner:

i 2006: kr 694 430  – etter fratrekk driftsutgifter (født 1954)

i 2007: kr 792 080                    «

i 2008: kr 747 750                     «

i 2009: kr 725 976                  »            

 

Skjermbilde 2017-07-08 kl. 09.58.42.pngSkjermbilde 2017-07-08 kl. 09.58.49.png

Alle ovennevnte er kvinner rundt samme alder som meg, men med barn, i 100% arbeide, som næringsdrivende privatpraktiserende fysioterapeuter, med egne fysikalske institutter, bortsett fra min kollega i halvt driftstilskudd, som antagelig jobber langt utover det ene halve kommunale driftstilskuddet hun har. I tillegg betaler hun leie til institutteier som overtok/kjøpte mitt institutt og mitt fulle kommunale driftstilskudd i 1995 for kr 400 000 via advokat Mørch. Jeg var så syk og utmattet på den tiden, at jeg nærmest ‘ga bort’ instituttet mitt.

På den tiden fantes lite erfaring med salg av fysikalske institutter og driftstilskudd. For meg som var dårlig, var det om og gjøre å få avsluttet salget raskt. I ettertid ble jeg oppringt av en angivelig budgiver som hevdet hans bud ikke var tatt på alvor. Advokat Mørch hevdet budet var innlevert for sent…. på fax.

Jeg er imidlertid fornøyd med fysioterapeuten som kjøpte stedet i en ‘gavepakning’ – og året etter også tjente så godt at hun også kunne kjøpe driftslokalet fra Bolig- & Næringsbank, der jeg hadde en spesialavtale om at husleien skulle trekkes fra på kjøpesummen når jeg ble i friskere og kunne kjøpe driftslokalet. Den avtalen ble ikke videreført til ny eier, som likevel fikk lokalene rimelig.

Mens en mannlig kollega av meg (født 1949), institutteier og privatpraktiserende fysioterapeut hadde følgende skattbar inntekt etter fratrekk driftsutgifter og årsomsetning på ca + 2 millioner:

i 2006: kr 895 567  etter fratrekk driftsutgifter (født 1949)

i 2007 : kr. 978 668                   «

Skjermbilde 2017-07-08 kl. 10.02.08.pngSkjermbilde 2017-07-08 kl. 10.02.15.png

 

 

Gjennomsnittlig årsinntekt for frisk, kvinnelig, privatpraktiserende fysioterapeut med eget institutt fra 2006 – 2009 kunne ut fra ovennevnte inntektsoversikter være ca
+ kr. 2.494 549 for tre år, etter fratrekk utgifter. Kunne vært meg – hvis frisk!

Det vil si at jeg som frisk kunne hatt en gjennomsnittlig årsinntekt på minst
ca
+kr 831 516 – i de tre årene fra 2006 til 2009..

I 2012 er gjennomsnittlig årsinntekt på minst ca + kr 795 836 – etter fratrekk hvis man sammenligner med de tre kvinnelige fysioterapeutenes årsinntekter.

Fra 1995 til dags dato – har jeg ha tapt store intekter, minst 15 millioner m.m. på grunn av sykdom. NAV – og saksøkt skadevoldsmillionær – kunne gjort opp hvis han hadde vært av en annen kaliber. En som tar seg til rette i overrumpelsesvoldtekt, og i tillegg påfører meg livsvarig kjønnssykdom, er ikke ‘hel ved’. Slikt kan jeg imidlertid ikke gruble på. Velger heller å tenke at dokumentarbloggen – hvis man legger godviljen til – kan være blessings in disguise

En av mine saksbehandlere i lokale NAV Storfjorden, som påførte meg et år med sykdomsforverrende trenerende belastninger ved heller å ta hensyn til sine kolleger innad i NAV Oslo, Inger Lise Dege & co – ved å nekte ta imot min sak fra Oslo – og lyve og narre meg syke mennesket med en regel som ikke finnes – stiller nå på valglistene i  det lokale kommunevalget…. 

Skjermbilde 2017-06-01 kl. 16.26.29.png

Voldtekt sammenlignes med drap – etterlyser rettferdighet for voldtatte.
https://pregavislivserinehelgesen.wordpress.com/2018/01/07/voldtekt-sammenlignes-med-drap-etterlyser-rettferdighet-for-voldtatte/
«Vi kan ikkje over ei sak så lenge den er til handsaming i klageorganet» lyver saksbehandler Arild Aanes i NAV Storfjorden. Finnes ingen lovhjemmel for slik påstand.

Skjermbilde 2017-06-30 kl. 00.23.50.png

Flyktning i eget landhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/12/04/flyktning-i-eget-land/

IMG_20150829_0001 IMG_20150829_0002 IMG_20150829_0003 IMG_20150829_0004 IMG_20150829_0005 IMG_20150829_0006 IMG_20150829_0007

Trygdelege i NAV Trygd dr. Eirik Haneberg avslører mangelfulle kunnskaper om ME. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/radgivende-overlege-eirik-haneberg-avslorer-mangelfulle-kunnskaper-om-me/

Ikkje no Liv? inkl svar av 03.11.16 fra NAV Storfjorden.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/09/28/ikkje-no-liv/

Dette er skadevolderen.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/21/dette-er-skadevolderen/

Gjengjeldelse etter varsling – hevn fra sosialsjef Elisabeth Lohne
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/21/dette-er-skadevolderen/

Kommunerevisjonen i Oslo i arbeide ved Vestre Aker sosialkontor – etter at saksbehandler tvangsutkastet klient og kjøpte leiligheten selv:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/26/kommunerevisjonen-i-oslo-i-arbeide/

Nødhjelp ved sosialsjef Torill Sagen ved NAV Ullern:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/16/nodhjelpsbehandling-ved-sosialsjef-toril-sagen/

Kjendisnettverket til voldtektsmannen.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/
Bryllupet på Gut Böckel.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2017/06/24/bryllupet-pa-gut-bockel/

Fortsettelse følger.

Reklamer

8 thoughts on “Dette kunne jeg ha tjent – som frisk

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s