Advokatforeningen ansvarlig for ukultur?

To forskjellige klagesaker fra meg til Advokatforeningens Disiplinærutvalg og –Disiplinærnemd, med få års mellomrom, og to         forskjellige generalsekretærer, Berit Reiss-Andersen/Merete Smith, avstedkommer spørsmål om Advokatforeningens ansvarsbevissthet. Og hvorvidt det nytter for kronisk syke, uføre, ikke-jurister å bruke tilmålte krefter på klage til Advokatforeningen.

Tidligere generalsekretær Berit Reiss Andersens venn og kollega i tidligere advokatsamarbeide: Landsmoder Gros svigersønn inhabil.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/06/13/landmoder-gros-svigersonn-inhabil/

Når advokat i annen sak, er i stand til å kreve kr 262.666 i advokathonorar – for kopiering av 320 sider, er Advokatforeningens holdninger – eller mangel på sådanne – da medvirkende årsak? 
Her tok Disiplinærnemnden ‘grep’ om advokatens grådighet. Advokatforeningens Disiplinærnemnd skulle ta slike grep oftere – for å forebygge grådighetskultur og mangel på etikk og moral blant enkelte av medlemmene.
http://www.nettavisen.no/na24/advokatfirma-tok-262666-kroner-for-a-kopiere-320-sider/3423169203.html

 

Voldtekt sammenlignes med drap – etterlyser rettferdighet for voldtatte.
https://pregavislivserinehelgesen.wordpress.com/2018/01/07/voldtekt-sammenlignes-med-drap-etterlyser-rettferdighet-for-voldtatte/

 

Advokatfirmaet Brækhus Dege ble nylig idømt å betale flere millioner: https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

Skjermbilde 2015-12-24 kl. 14.08.17

Skjermbilde 2015-12-24 kl. 08.44.18

 

Pr. 1. januar 2017 bytter advokatfirmaet navn, adresse og kommune – på grunn av omdømmetap, men fremdeles med de samme uetiske advokatene.

 

Advokat Øystein Andreas Sverre i daværende advokatfirma Brækhus Dege (nå Brækhus advokatfirma) påtok seg likevel rollen som ‘ansvarlig advokat’ for sin venn og forretningsforbindelse, saksøkt skadevoldsmillionær/min eksmann til tross for at det strider mot advokatetiske regler.

Advokat Øystein A. Sverre opptrådte som bøddel overfor meg på vegne av seg selv, som min tidligere forsmådde beiler og i noen år også som hans omgangsvenn, også som bøddel for sin klient, skadevoldsmillionæren, min eksmann. Slik ble jeg påført nye overgrep, nå fra mannlige aktører i rettssystemet; dommere og advokater. I hvert fall som syk glemme å klage til Advokatforeningens disiplinærinstanser!! Men Advokatforeningen kan på egne vegner opprette sak mot advokater, som bryter etisk regelverk.

På grunn av omdømmetap og millionbot i annen sak, se over, endret advokatfirmaet adresse, kommune og navn til Brækhus advokatfirma pr. 1. januar 2017, der de samme u-etiske advokatene som tidligere tilbyr sine tjenester.

 

Og her: advokat dømt til å betale klienten 300 000
http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2007/11/08/advokat-ma-punge-ut-til-klient

 

Hvis Advokatforeningen hadde ‘strammet opp’ medlemmene, hadde kanskje ovennevnte tilfeller av brudd på god advokatskikk vært unngått?

Hvorfor omskriver Advokatforeningen ved Disiplinærutvalget virkeligheten? Omtrentligheter får råde i Advokatforeningen, for å ivareta medlemmers interesser..

I Advokatforeningens avgjørelse av 01.12.15 i Disiplinærutvalget blir sannheten underkommunisert, ved at realitetene omtales omtrentlig, i favør av inklaget advokat, som er medlem i Advokatforeningen. Under ‘sakens faktum’ unnlater Advokatforeningen å vise til at tvangstrekket ble slettet åtte – 8 – måneder etter at det var innfridd, dvs slettet 07.12.12 etter en for meg, intens sykdomsforverrende, utmattende trenerende mailprosess med advokatfirmaet Brækhus Dege i samarbeide med Namsfogden i Oslo.

Se Disiplinærutvalgets avgjørelse  av 01.12.15 publisert under her, der Disiplinærutvalget underkommuniserer faktum ved å vise til at ‘Dette utlegget ble innfridd i løpet av 2012  og slettet» (= innfridd pr mars 2012, ihenholdt til avtale med Namsfogden i Oslo, men slettet 8 måneder senere, dvs 7. desember 2012! – Ikke innen ‘rimelig tid’, eller hva Advokatforeningen

Skjermbilde 2016-01-04 kl. 06.50.11

Omskrivingen viser hvordan Advokatforeningen bevisst bidrar til omtrentligheter,  i favør av medlem. Det var jo nettopp den uverdige treneringen fra advokatfirmaet Brækhus Dege både i 2012 og 2014 jeg klaget på til Advokatforeningen! En trenering, som etter fire år som bostedsløs hindret meg lån (startlån!) til bolig, hindret kjøp ny mobiltelefon/-abonnement, hindret rimelig strømabonnement, m.m. – og fremstår som smålig hevn fra en tidligere forsmådd beiler i advokatfirmaet Brækhus Dege, venn og forretningsforbindelse av min eksmann, skadevoldsmillionæren.

Skjermbilde 2016-01-04 kl. 06.49.56

 

«På den annen side viser den fremlagte dokumentasjonen at klager kommuniserte aktivt med omverdenen både mens klagefristen fortsatt løp, og også etterpå, blant annet i mars 2013, samt en rekke eposter i desember 2013 og januar 2014. Etter dette må den del av klagen som gjelder forholdene i 2012 avvises som for sent fremsatt.»  (les brev og eposter publisert under her).
Slik får advokatfirmaet Brækhus Dege klapp på skulderen av Advokatforeningen til å fortsette tilsvarende trakasserende oppførsel av klienters motpart. I verste fall oppforderer Advokatforeningen slik sine medlemmer i advokatfirmaet Brækhus Dege til å opptre som bøddel – for sin klient, skadevolder, det vil si min eksmann.

Hadde jeg ikke fått hjelp fra utenforstående til å skrive forliksbrevet av mars 2013 og epostene av desember 2013, januar 2014, kunne påkjenningene advokatfirmaet Brækhus Dege utsatte meg for, i verste fall ha resultert i at jeg hadde gått fullstendig ned for telling, for å bruke et folkelig uttrykk. Det ville ha passet skadevolder, min eksmann – og hans kompiser i advokatfirmaet Brækhus Dege. Ved et konditoribord på Frogner forklarte min ektemann, skadevolderen, at han fryktet han kom til å drepe meg. Han ville skilles, etter at jeg hadde flyktet hjem  – og min ektemann slik ‘mistet ansikt’ – etter å ha påført meg flere voldelige episoder i vårt ‘felles hjem’ i utlandet, i tillegg til overrumpelsesvoldtekt med smitte herpesgenitalis, fordi han i sin egotripp ikke brydde seg nok om meg til å trekke på kondom.

Min eksmann, skadevolderen fryktet at han kom til å drepe meg!
Det fryktet også jeg, derfor flukten sporenstreks hjem – aldri vendte jeg tilbake til åstedet for volden. Selv døde han på sykehus natten til det som kunne vært vår 25. bryllupsdag…Pleiersken hadde sett til ham klokken 23. Da hun kom tilbake to timer senere, klokken 01.00 på det som kunne vært vår 25.bryllupsdag, var han sovnet inn. For godt. Ingen hadde forventet at han skulle dø, ble jeg fortalt. En dramatisk ’tilfeldighet’.


Kronisk tilleggslidelser ble konstantert utløst i april 2012, på grunn av ‘mye stress’ over lang tid. Min fastlege kontaktet 020512 NAV… 

Nevrologisk sykdom med kronisk utmattelse kan være lett å utnytte for utspekulerte, onde advokater, medlemmer i Advokatforeningen, slik at sykdomsforverring oppstår, og forhindrer fremmøte i berammet rettssak, og hindrer rettidige klager på advokatfirmaet Brækhus Dege og prosessfullmektig Espen Seeberg. Jf berammet hovedforhandling i 2009, der jeg ble for syk til å møte. 

 

Forholdene jeg klager på, dokumenteres her: Advokatfirmaet Brækhus Dege og Namsfogdens trenering hinsidig fornuft og moral
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/21/braekhus-dege-namsfogden-i-oslo-med-trenering-hinsidiges-moral-og-fornuft/

 

Når klage på advokater blir avvist i Disiplinærutvalget av advokater som ikke selv har erfart langtidssykdom, bostedsløshet i fire år, herav 6 måneder boende på gulvet mens syk, med utløst tilleggslidelse, advokater uten helsefaglig kompetanse, ingen av dem er leger, nytter det da for syk klient å bruke tilmålte krefter på klage til Disiplinærnemnden?

 

Sist Disiplinærnemnden saksbehandlet min klage, det også i 2012, ved daværende tingrettsdommer Ernst Moe (nå ansatt i Domstoladministrasjonen…) ble legeattesten latterliggjort. Ernst Moe er så vidt meg bekjent uten helsefaglig kompetanse….Hvordan kunne han arrogant heve seg over legens vurdering? Hva vet juristen Ernst Moe om den nevrologiske lidelsen ME/cfs/kronisk utmattelsessyndrom/G93.3./A04? 

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas ved Oslo tingrett likte heller ikke legeattesten, som bekreftet mitt lovlige fravær ved berammet hovedforhandling 190809, der legen min anbefalte fullstendig ro i seks måneder. Prosessfullmektig Espen Seeberg kontaktet derfor legen min,  uten min viten, uten min tillatelse, og instruerte legen til å skrive ny legeattest, med formuleringer som ga inntrykk av at jeg ikke noensinne ville være i stand til å gjennomføre en rettssak på grunn av mine helseplager.  

Hva er det med juristers forhold til leger? 

Jurister som Njaal Sæveraas og Ernst Moe, guder i sine maktposisjoner, men kun utdannet jurist, ikke utdannet lege, de hever seg arrogant over legeattester. 

Ernst Moe, avviser 180512 legeattesten på vegne av Advokatforeningen: «Bedømt ut fra de øvrige faktiske forhold i saken, kan ikke nemnden akseptere legens uttalelse som særlig grunn for ikke å ha fremsatt klage innen fristen på seks måneder.»

HVA vet juristen Ernst Moe om alle sider, symptomer og plager ved den nevrologiske lidelsen ME/cfs/kronisk utmattelse/G93.3/A04 når Moe arrogant avfeier legens attest?  Jurister opptrer i hovmodets tjeneste når de mener seg bedre skikket til å bedømme medisinske forhold, enn legene. Jurister tjener seg rike på personskadesaker, men avslører gjentatt manglende respekt for syke mennesker eller mennesker med lyter, jf min tilsvaret til Advokatforeningen fra min tidligere prosessfullmektig Espen Seeberg, se under her.

Skremmende at Advokatforeningen fremheier slike respektløse holdninger til syke mennesker.

Min henvisning til andre sykdomsforverrende livssituasjoner, som det å måtte bo seks – 6 – måneder på gulvet, mens langtidssyk, flere år som bostedsløs, og stressbelastning som utløser alvorlig tilleggslidelse, det feies arrogant vekk, og avvises av AdvokatforeningenSe under.
Slik medvirker og velsigner Advokatforeningens klageorganer ukultur og grådighet blant medlemmene.

 

Tilsvar fra innklaget advokat:
Les tilsvaret fra advokatfirmaet Brækhus Dege ved min eksmanns, skadevoldsmillionærens  venn og forretningspartner, advokat Øystein Andreas Sverre, publisert under her.

Advokat Øystein A. Sverre oppgir i sitt tilsvar at «Etter endringen skulle utleggstrekket avsluttes i oktober 2012». Advokat Øystein A. Sverre er dårlig orientert, eller pynter på sitt tilsvar, for at Advokatforeningen ikke skal vektlegge at advokatfirmaet Brækhus Dege trenerte sletting i 8- åtte – måneder fra utleggstrekket ble innfridd i mars 2012, til det med trenering i advokatfirmaet Brækhus Dege ble slettet 7. desember 2012. 

Skjermbilde 2016-01-04 kl. 06.50.11

Pussig nok hevder Advokatforeningen ved Disiplinærutvalget 01.12.15:
«Forøvrig er ikke trekket hos NAV avgjørende for når noe skal anses betalt til saksøker slik at utlegget kan slettes. Avgjørende er når pengene er innbetalt på advokatens eller saksøkers konto.»  

Nettopp! Hvorfor tillater Advokatforeningen da at medlemmet Øystein A. Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege trenerer sletting i 8- åtte – måneder?

Advokatforeningen ved Disiplinærutvalget fikk tilsendt dokumentasjon fra NAV, som viser at tvangstrekket allerede ble innfridd i sin helhet i mars 2012, i henholdt til avtale med Namsfogden, men slettet
7. desember 2012. (Ooops! 
Det komiske er at Advokatfirmaet Brækhus Dege 16.03.12 purret – NAV –  for manglende kr 57.- som iflg NAV ble etterbetalt/innfridd til Brækhus Dege 12.04.12..) 
Med slik tilpasset inkonsekvens heies ukultur frem av Advokatforeningen.

Merk advokat Øystein A. Sverres henvisning til «Det ble besluttet uttrekk i Helgesens ytelse fra NAV» og hans henvisning til  9. november 2011, som tidspunkt «for tvangsfullbyrdelse for det resterende kravet«. Tidspunktet er nært knyttet opp til 2. november 2011, da min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege, i kraft av sin stilling i NAV og e k s f r u e
til advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerte skadevolder, min eksmann, umyndiggjorde meg med sitt vedtak om tvungen forvaltning av uføretrygden min, se vedtaket under her.

Skjermbilde 2015-12-29 kl. 06.29.03.png

Rådgiver i NAV, Inger Lise Dege beriker sin e k s m a n n:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/16/radgiver-i-nav-trygd-inger-lise-dege-beriket-sin-eksmanns-advokatfirma/

 

Se min mail av 04.11.11 under her, til min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege med spørsmål om hennes forhold til advokat Jan Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege. Mailen fremdeles ubesvart.

Skjermbilde 2015-12-25 kl. 13.10.36

At min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege var venninne til min eksmann, skadevoldsmillionæren,
og e k s f r u e n til advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerte min eksmann, skadevolderen, det ante jeg ingenting om. Inger Lise Dege besvarte ikke min mail av
4. november 2011 med spørsmål om hennes tilknytning til advokat Jan Tormod Dege. Først da Inger Lise Dege ble stevnet som vitne 190214 i min ankesak mot NAV, bekreftet hun at advokat Jan Tormod Dege er hennes
e k s m a n n. De har flere barn, som de i alle år har samarbeidet tett om.

Fagfolk som advokater, med rådyre timesatser, og blant yrkesgrupper med høyest årsinntekt, medlemmer av Advokatforeningen, slike som advokat Øystein Andreas Sverre, i advokatfirmet Brækhus Dege, med flere millioner i årsinntekt,  fx 2 521 896 i 2010 og  2 571 671 i 2011 og 2 481 196
i 2012da han trenerte sletting av betalingsanmerkning i 8-åtte måneder i for å hindre meg boliglån etter at jeg kronisk syke mennesket hadde vært gjennom flere år med bostedsløshet.  Medmenneskelighet er ikke påregnbart. Pengene styrer.

 

IMG_20160105_0001

Mens skadevoldsmillionærens venn, forretningspartner og advokat Øystein Andreas Sverre  i advokatfirmaet Brækhus Dege ‘sutrer’ til Advokatforeningen over dokumentaren min….må fastleger tåle ‘uthenging’ i forbrukerinformasjon på legelisten.no….

 

 

 

 

 

Selv om man som ME-syk er i stand til å delta i kommunikasjon på sosialemedier, blogge (fx Marias Metode), dokumentere, skrive bøker (Eskil Åsmul=MEsyk forfatter), er selv de med moderat ME/cfs arbeidsudyktige, jf spesialist i ME/cfs ved Ullevål Universitetssykehus, dr. Oddbjørn Brubakk. ME-syke kan måtte velge mellom å delta i sosialt liv eller bruke tilmålte krefter på fx å oppnå rettferdighet, evnt ved stevning av skadevolder, anke mot NAV, eller klager til Advokatforeningen.

Ofte er sosiale medier eneste kontakt ME-syke har med omverdenen,
i 7 år, i 20 år, i 25 år….Ofte har ME-syke behov for hjelp på forskjellige måter. Nevrologisk lidelse er ikke til å spøke med!

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/09/05/me-spesialist-dr-brubakk-vitner-i-forstating-lagmannsrett/

 

For advokater er det langt viktigere at de får inn penger, enten det gjelder forskudd på advokathonorar eller idømte saksomkostninger, enn at klienter har tak over hodet. Pyttsan til mange års bostedsløshet og langtidssykdommer. Slikt vedkommer da ikke en av landets høyest lønnede yrkesgrupper, advokatene, som selv tilsynelatende sjeldent eller aldri opplever hverken bostedsløshet eller tappende kronisk sykdom: for de skal tas hardt, de som ikke betaler, – med eller uten livet i behold.

Advokatfirmaet Elden krever forskudd på kr 10 000, avslår delbetaling.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/02/advfa-elden-krever-forskudd-kr-10-000/

 

Klagefrister
Hvor ofte, blir klager som er innleverte til Advokatforeningen etter 6 – seks -måneders fristen – men innen 3-tre år, likevel tatt under behandling? Dersom det av særlige grunner er rimelig at klagen blir behandlet, jf §6 om Klagefrist i ‘Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg‘.

Når anses grunnen for ‘særlig’ og «rimelig«?

Kanskje først når det omdømmet til advokater generelt står i fare?

Når blir legeattester respektert, og hensynstatt av Advokatforeningens saksbehandlende jurister i Disiplinærutvalg og Disiplinærnemnd? Saksbehandlende advokater, som ikke er utdannet leger, men likevel i hovmodens ærend hever seg arrogant over legers uttalelser.

Ved eventuell klage til DisiplinærnemdenDisiplinærutvalgets siste avgjørelse av 01.12.2015 i favør av advokatfirmaet Brækhus Dege – se under her, skal det da vedlegges ny legeattest, som kan latterliggjøres av saksbehandlende jurister uten medisink kompetanse på vegne av AdvokatforeningenDisiplinærnemnden? Eller kan legeattesten som ble latterliggjort av Disiplinærnemden i 2012 gjelde også nå, siden klagesaken bla gjelder forhold i 2012? For en kronisk patologisk utmattet og syk ikke-jurist, og selvprosederende klager,  er ikke svaret automatisk gitt.

For nytter det egentlig å legge frem legeattest, og utbrodere energitappende sykdom – og livsforhold? Evner jurister i Advokatforeningens Disiplinærnemnd innsikt, forståelse og respekt når slike utfordringer som langtidssykdom og langtidsbostedsløshet, herav 6 måneder boende på gulvet, mens syk, ikke er selvopplevd av de saksbehandlende juristene?

Advokater liker visstnok ofte å sammenligne seg med leger, men de færreste advokater er utdannet leger. Derfor pussig med juristenes arrogante og respektløse holdninger til medisinsk utdannede fagpersoner. Hovmod i fri dressur.

 

Klageadgang
Kan hvem som helst, også ikke-jurister og ‘folk flest’ klage advokaten sin inn til Advokatforeningen, og bli respektert og hørt?

Eller kreves at klagen er utferdiget av advokat for at klage skal bli hørt og tatt på alvor? Skal syk, ufør måtte bruke sin skarve utføretrygd til advokatbistand, for å fremme klage til Disiplinærnemnden?

Er sjansen større for at klagen da blir hørt og respektert hvis den fremsettes av rådyr advokat? Avslag i Advokatforeningens Disiplinærutvalg kan slik bli en slags indirekte vei til nye oppdrag – for en eller annen advokat…?

Uheldig at advokater skal saksbehandle klager på advokatkolleger. Hva hvis de med sine avgjørelser på vegne av Advokatforeningen bidrar til at advokatkollega og medlem av foreningen mister jobben sin….? Det sier seg selv at saksbehandlingen av egne advokatkolleger kan være risikabel.

Forventes det virkelig at klienter som klager, altså ikke-jurister og folk flest, skal kunne henvise til ‘regler‘ for å bli hørt og tatt på alvor ved klager til Advokatforeningen? Juristeden om ‘å fremme rett og hindre urett‘ skulle da kunne bidra til at advokatene i Advokatforeningen selv kunne finne hvilke regel som passer på klagen? Advokater forventes jo være ‘fagfolk’ og spesialister (sammenlignet med ‘folk flest’) på norsk lov, og på Advokatforeningens regelverk. Virker som unødig sutring når Advokatforeningens Disiplinærutvalg i advokat Jørgen A. Bulls avgjørelse av 08.12.15 etterlyser ‘regel’.

§3 i «Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg» tilsier at det er nok at klager har ‘rettslig klageinteresse i saken.

Hvilken livserfaring har advokater som behandler klager på sine advokatkolleger?  Klager fra ikke-jurister, fra folk flest, fra langtidssyke, uføre, fra bostedsløse mm?

 

Hvor mange av de saksbehandlende advokatene i Advokatforeningen har egne erfaringer fra langvarige økonomiske utfordringer og uformuenhet – som skyldes langtidssykdom og oppbevaring i årevis på sosialhjelpens eksistensminimum i NAV – fordi saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege har nær forbindelse til saksøkt skadevolder,  både via sin familie og via sin
e k s m a n n,  som representerer skadevoldersmillionæren i advokatfirmaet Brækhus Dege? Virkeligheten viser seg igjen verre enn den verste fantasi med hensyn til enkelte juristers manglende etikk og moral.

Hvor mange av advokatene i Disiplinærutvalg  og Disiplinærnemnd har egne selvopplevde erfaringer fra det å være bostedsløse i mer enn fire år, herav tilbrakt 6 måneder boende på gulvet, mens syk, i tillegg til samtidig å være satt ut av normal livsdeltakelse på grunn av kronisk langtidssykdom, nevrologisk lidelse?

Slike erfaringer forekommer neppe blant saksbehandlende advokater i Advokatforeningen, for da hadde de, advokatene, sannsynligvis vært arbeidsuføre og ‘på trygd’ – liksom klienten som klager på advokaten sin. Det anses vanskelig, nærmest umulig å sette seg inn i livssituasjoner man ikke selv har erfart, med mindre man fra naturens side er spesielt godt utrustet med empati og innlevelseevne. Av den grunn kan advokater være inkompetente og mangle evne til riktige vurderinger av både legeerklæringer og langtidssyke klagere, der sykdom påberopes som ‘særlig grunn‘ for forsinket klage til Advokatforeningen. 

Virker mildt sagt arrogant og uklokt av advokatene å dømme en klager nord og ned, hvis advokatene selv er totalt blottet for erfaring fra tilsvarende utfordrende, sykdomsforverrende og tappende livssituasjoner, i tillegg til at de saksbehandlende advokatene også mangler innlevelse- og innsiktsevne.

Advokatforeningens viktigste mål virker være å beskytte sine medlemmer. Slik bidrar Advokatforeningen til ukultur.


Ta fra advokater yrkestittelen, hva får man da?

Den nevrologiske lidelsen ME/cfs, myalgisk encefalopati, kronisk utmattelse G93.3./A04, er ganske skummel for den som opplever at kreftene svinner hen og det ikke finnes medisin som kan gjøre bedre, eller som kan forhindre forverring. Foreløbig finnes ingen medisinsk behandling mot ME/cfs, som er vitenskapelig dokumentert. Energiøkonomisering og grensesetting blir viktigste ‘behandlingen’ for å overleve noenlunde, og forbli selvhjulpen.

Spesielt nifst oppleves ME/cfs når man har forbrukt det meste av energien – og må hviske, fordi kreftene til å bære frem ord er ‘fordunstet’….

Har vært redd mang en gang. Særlig før jeg fikk diagnosen ME/cfs – og ikke forsto hvorfor jeg var så ‘utslått’. De fleste dager er jeg sengeliggende….

Særlig nifst var det da jeg befant meg i flere år uten fast bolig, og måtte bo i 6 måneder på gulvet, mens syk, og flytte fra den ene sykdomsforverrende midlertidige boligen etter den andre, med alt innbo plassert på lager, samtidig som jeg forsøkte bli hørt og oppnå rettferdighet – på flere fronter samtidig. Selv friske kan bli alvorlig syke av slike påkjenninger gjennom flere år. Sannsynligvis utfordrende å forstå for den som ikke selv har opplevd tilsvarende sykdom og tappende livssituasjoner.

Yrkestittelen advokat/jurist innebærer urimelig mye makt over andre menneskers skjebner – utøvd av advokater, som tilsynelatende lever i en beskyttet verden, en boble, fjernt fra syke, fattige, bostedsløse, NAVbrukere, som tidvis frister boforhold i seks måneder – på gulvet mens syk. Og bakom synger Advokatforeningen med bifall av sine egne medlemmer, advokatene.

Dessverre finnes det derfor advokater, som benytter yrkestittelen som trussel.

Yrkestittelen ‘advokat’ bidrar sågar til at enkelte fremstår som evige jusstudenter, (liksom Birgitte Rie/Riegel). Selv om den angivelige status som ‘jusstudent’- gjentatt – viser seg være løgn og ønsketenkning….Hva oppnår vedkommende med slik gjentatt studentstatus? ‘Noe’ må det være, siden den gjentas årlig, uten røtter i virkeligheten.

Eller ta fx jonny thu/alias falske bjarne leikvoll @eksentrisk på Twitter, som så vidt karret i land eksamen juridikum – under tvil i Tromsø, og gjentatt fremstår som ‘advokat’ til tross for at han ikke noensinne har vært, og sannsynligvis heller ikke noensinne kommer til å få advokatbevilling, jf flere dommer i favør av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Hvilke advokater i Advokateforeningen tar avstand fra bedrageren Jonny Thu? Her om Advokatkokelimonke, Bjarne Leikvoll, Jonny Thu, Birgitte Rigel:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/11/advokatkokelimonke-bjarne-leikvoll-jonny-thu-birgitte-rie-og-advokat-arvid-sjodin/

 

Her følger siste avgjørelse i Advokatforeningens Disiplinærutvalg
av 8. desember 2015,
som publiseres i sin helhet. Se under her.

 

Disiplinærutvalget skal bemerke:
– ingen av de aktuelle dommene er fremlagt.
– ei heller er noen av utleggene fremlagt.

Min anm:
Hva kunne de aktuelle dommene ha endret på Disiplinærutvalgets avgjørelse, annet enn at enda flere advokater kunne grafset i historiken min, og latterliggjort både sivilstand, sykdomsbilder og domsavgjørelser i favør av skadevoldsmillionærens og alle hans mange advokatvenner i advokatfirmaet Brækhus Dege? Domsavgjørelsene gir seg selv ut fra årsaken til min klage til Advokatforeningen på advokatene i advokatfirmaet Brækhus Dege og min tidligere prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg: nemlig null nåde vedrærende idømte saksomkostninger. 


 – «det foreligger ingen legeattest eller annet som viser at hun av medisinske eller andre grunner ikke kan lastes for forsinkelsen.«

Min anm: 
Advokatforeningens klageinnstanser ved blant annet daværende tingrettsdommer Ernst Moe, tok ikke legeattesten på alvor, men latterliggjorde den, da slik legeattest ble fremlagt i annen forsinket klage i 2011/2012 (se underst her) mot min tidligere prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg. Derfor ble det ansett som nytteløst nå å vedlegge legeattest til Advokatforeningen i min siste klage på advokatfirmaet Brækhus Dege, for at noen advokater i Advokatforeningens Disiplinærutvalg, advokater uten medisinsk kompetanse – igjen – skulle grafse i mine helseplager og livssituasjon m.m.- for så å latterliggjøre dem.


– «på den annen side viser den fremlagte dokumentasjon at klager kommuniserte aktivt med omverdenen både mens klagefristen fortsatt løp, og også etterpå, blant annet i mars 2013, samt en rekke e-poster i desember 2013 og i januar 2014. Etter dette må den del av klagen som gjelder forholdene i 2012 avvises som for sent fremsatt.«

Her forsøk på forlik i brev av 01.03.13 til skadevoldsmillionærens venn, forretningspartner og advokat Øystein Andreas Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege. Brevet er besvart med taushet. På dette tidspunktet ante jeg ikke at advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege er
e k s m a n n e n
  til min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege, de har flere barn, som de alltid har samarbeidet tett om:

 

Advokatforeningen avviser klagen min på grunn av atklager kommuniserte aktivt med omverdenen både mens klagefristen fortsatt løp, og etterpå, blant annet i mars 2013 (forsøk på forlik i brev til skadevolderens venn og forretningspartner, advokat Øystein Andreas Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege – min anm.) «samt en rekke e-poster i desember 2013 og januar 2014»
(i Advokatforeningen ble 3 – tre – mailer til «en rekke eposter«…. Les mailene under her.) 

Kommunikasjon på -og via -nettet er ofte eneste kommunikasjonen
ME-syke har med omverdenen….Tenk dere det.

Brevet av mars 2013 og «en rekke eposter i desember 2013 og januar 2014» til advokatfirmaet Brækhus Dege ved skadevoldsmillionærens venn og forretningspartner, advokat Øystein Andreas Sverre, kan leses underst her.

Advokatforeningen mener tydeligvis at jeg heller skulle ha benyttet klageadgangen, i stedet for å bruke tilmålte krefter ved direkte å be skadevoldsmillionær NN via advokatfirmaet Brækhus Dege og advokat Øystein Andreas Sverre om nåde….

– Skulle jeg i klagen min til Advokatforeningen,  ha ubrodert i detaljer hvordan livet mitt samtidig med bostedsløshet og plagsom langtidssykdom forekom seg, – for advokater, som selv ikke noensinne har opplevd tilsvarende, hverken av langtidssykdom, bostedsløshet og økonomiske armod, advokater som tilsynelatende også mangler evne både til empati og innlevelse, innsikt? Hadde det endret Disiplinærutvalgets avgjørelse?

– Ville det ha endret Disiplinærutvalgets avgjørelse hvis jeg utbroderte overfor advokatene der, de som selv er uten erfaringer fra det å være langtidssyk NAVbruker, hvordan min saksbehandler i NAV, juristen
Inger Lise Dege
e k s f r u e n til advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, i flere år, fra 11.08.2010 til januar 2012 nektet meg innsyn i 44 delvis oppkonstruerte dokumenter i hennes/ NAVs vedtak om tvangsforvaltning av min uføretrygd?
(En hevn fra Inger Lise Dege og hennes e k s m a n n advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege?  Etter at jeg i juli 2010 anket saksøkt skadevolder NN, representert ved advokatfirmaet Brækhus Dege til Borgarting lagmannsrett…). 

Skremmende at Advokatforeningen fremheier ‘kokelimonken’ som rammet meg, ved at min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege er e k s f r u e n til advokat Jan Tormod Dege, som representer min eksmann, skadevolderen!

– Skulle jeg ha nevnt at NAV (igjen takket være juristen Inger Lise Dege med kolleger) narret meg i 9-ni måneder, fra juli 2011 til april 2012, med en regel, som likevel ikke finnes? Og slik påførte meg så mye stress at det utløste alvorlig kronisk tilleggslidelse. Ville det endret disiplinærutvalgets avgjørelse, en avgjørelse signert av advokater uten egen erfaring fra plagsom langtidssykdom, uten erfaringer fra fire års bostedsløshet samtidig som syk, advokater blottet for erfaringer fra å være syke NAVbrukere?

– Skulle jeg i tillegg ha fortalt om livets små og store ufordringer, som langtidssyk og bostedsløs, utover  ovennevte?

H V O R mye skal man ta med i en klage til Advokatforeningen?

H V O R mye gidder advokater der å lese i en sak de tilsynelatende i utgangspunktet allerede kan være forutinntatt i – i favør av sin advokatkollega, medlem i Advokatforeningen?

HVOR mye skal syke bruke av tilmålte krefter – i klage til Advokatforeningen, klage som likevel med stor sannsynlighet avgjøres i favør av det innklagede medlemmet i Advokatforeningen.

Ville noe som helst av tilleggsinfo og tilleggsdokumentasjon endret Disiplinærutvalgets avgjørelse?
Her har jeg nok ikke tatt bryderiet med å formidle til Advokatforeningen ‘alt’ som foregikk i livet mitt. For hva hadde Advokatforeningens saksbehandlende advokater med at jeg med uttalte sykdomsplager og bostedsløshet, med tilmålt energi og tilmålte krefter, måtte flytte fra den ene uegnede, midlertidige bopelen til den andre, og sågar bo på gulvet i 6 måneder, mens syk?

Ville mer kunnskap om min livssituasjon endret resultatene av Advokatforeningens avgjørelser? Min tidligere prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg, med personskade som spesialitet, utviser en meget betenkelig nedlatende og avvisende holdning til langtidssykdom, og ME-syke spesielt. (se under her).

ME-spesialist dr.Oddbjørn Brubakk fra Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ullevål Universitetssykehus vitner i Frostating lagmannsrett:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/09/05/me-spesialist-dr-brubakk-vitner-i-forstating-lagmannsrett/
Her utdrag:
«– Bare et lite spørsmål….eh….eh….Helt generelt….Du nevnte at man ikke skulle presse seg, og ta hensyn til tilstanden. Hvordan løses det i forhold til ykresaktivitet? Sånn i praksis? Sånn i det daglige? spør Sletten.

– Det er veldig få som klarer å være i arbeide. Men de med den aller minste graden (av ME, min anm.) de kan i noen tilfelle prioritere å være i arbeide, på bekostning av at de har null sosial aktivitet, og så videre. Men mange er ikke arbeidsføre, svarer dr. Brubakk, som slik bekrefter hvordan ME har frarøvet meg et halvt liv.»

Tilføyer at et annet av vitnene i rettssaken, hadde gjennomført syv års universitetsstudium mens ME-syk. På spørsmål fra dommeren, bekreftet vitnet å ha brukt lengre tid på studiet enn det som er vanlig hos friske. Vitnet bekreftet også å ha hatt null sosialkontakt i de syv årene, for å klare gjennomføre studiene, som ME-syk. Forestille deg syv år, eller 20 år, eller 25 år nesten uten sosial kontakt med omverdenen! Dette er skjebnen til mange ME-syke, omtalt som ‘De bortgjemte’ i en bok.

Min anm:
– Hadde utskrift fra ME-spesialist, dr. Oddbjørn Brubakks vitnemål endret disiplinærutvalgets avgjørelse? En avgjørelse gitt av advokater uten medisinsk utdannelse og interesse, uten egenerfaring fra arbeidsufør nevrologisk sykdom, uten erfaring fra langvarig, sykdomsforverrende bostedsløshet, herav 6 måneders boforhold på gulvet, mens syk, advokater uten erfaringer som syk NAVbruker med en saksbehandler som til alt overmål er venninne til saksøkt skadevolder,
og
  
e k s f r u e n  til advokatfirmaet Brækhus Deges grunnlegger, advokat Jan Tormod Dege?

 

Ved differentialdiagnostisering av pasienter med ME/cfs/G93.3/A04/kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati – og pasienter med depresjon, er sistnevnte ofte uten tiltakslyst, og tilnærmelsesvis handlingslammet, mens ME-syke ofte har hodet fullt av ideer om hva de har lyst å gjøre, hvis bare de hadde krefter/energi nok….

Under her 1 av mine 3 mailer fra julen 2013,  som i Advokatforeningen har blitt ‘til en rekke eposter’….  Jeg tigger her om nåde for å kunne betale strømmen min! Banale forhold for folk flest, men ikke når skadevoldsmillionæren og hans venn, forretningspartner og advokat Øystein Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege tvangstrekker kr 1600 fra trygden min
pr måned (takket være min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege….)

Kunne advokatfirmaet Brækhus Dege, med medlemmer i Advokatforeningen, i verste fall opptrådt som bøddel for sin klient, skadevoldsmillionæren, min eksmann – med applaus fra Advokatforeningen?

InnskanningInnskanning 1Innskanning 2Innskanning 3Innskanning 4Innskanning 5Innskanning 7Innskanning 8Innskanning 6

Innskanning 9Innskanning 10

Med klapp på skulderen fra Advokatforeningen forsatte advokatfirmaet Brækhus Dege sin bøddelvirksomhet, også etter min eksmanns, skadevolders død. 

Sett i sammenheng med at skadevolderens gode venn og forretningspartner, advokat Øystein A. Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege (også min tidligere omgangsvenn, feiret jul m.m. med Øystein i 1989…) skulle være godt kjent med at avdødes middelaldrende sønn sitter igjen med formue på + 35 millioner, virker bøddelvirksomheten tvilsom, tatt i betraktning av at jeg, kronisk syk, bostedsløs i fire år, ble nektet boliglån på grunn av min eksmanns betalingsanmerkninger på meg i Brønnøysundregistret siden 2011, tvangstrekk – fra uføretrygd som min eksmann skyld i  -fikk fortsette også etter hans død,  nå fra graven: 

 

Skjermbilde 2015-12-30 kl. 10.23.22

Slik tvilsom bøddelvirksomhet – heies frem av Advokatforeningen, fordi regelverket er i favør av min eksmann og hans venn og forretningspartner, advokat Øystein A. Sverremin tidligere forsmådde (og hevngjerrig ?) beiler!

 

Min klage til Advokatforeningen gjelder dette: Trenering hinsidig fornuft og moral av advokatfirmaet Brækhus Dege i samarbeide med Namsfogden i Oslo: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/21/braekhus-dege-namsfogden-i-oslo-med-trenering-hinsidiges-moral-og-fornuft/
IMG_20151213_0007

IMG_20151213_0008

 

IMG_20151213_0010

 

IMG_20151213_0011

IMG_20151213_0012

 

Under her følger en annen av Advokatforeningens avgjørelse – fra 2012,  signert av advokatene Randi A. Welhaven, Lene Tønset, Sigmund Øien.

Generalsekretær i Advokatforeningen på tidspunktet for den klagen, var Berit Reiss-Andersen. 

Berit Reiss-Andersen er tidligere kollega av nåværende tingrettsdommer Njaal Sæveraas, fra da de var kolleger i advokatfirmaet Reiss-Andersen.
Se dokumentasjon under her.

Min daværende prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg hadde flere samtaler med tingrettsdommer Sæveraas. Samtaler som ikke ble oppført i Seebergs kryptiske timeliste.

Skjermbilde 2015-12-13 kl. 03.24.29

Tingrettsdommer Sæveraas frarøver meg kontradiksjon (tilsvar).
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/14/dommer-njaal-saeveraas-frarover-meg-kontradiksjon/

Litt orientering for ordens skyld:
Berit Reiss-Andersen er tidligere justisminister i Arbeiderparti-regjering.
Tingrettsdommer Njaal Sæveraas er svigersønn av landsmoder Gro og nabo til advokat Øystein Andreas Sverre, som representerte skadevolder.
Fruen til advokat Øystein Andreas Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege er oppvokst i LO-miljøet, der hennes slektning i mange år var leder.

Takket være mine hemmelige lydopptak av samtaler med advokat Seeberg, kan jeg avsløre at Seeberg bekrefter å ha hatt flere samtaler med tingrettsdommer Sæveraas, samtaler som ellers ikke kan dokumenteres noe sted, heller ikke i Seebergs kryptiske timeliste. Advokat Seeberg som aldri lot meg, klient og saksøker, forhåndslese hans prosesskriv. Heller ikke forhåndsleste Seeberg prosesskrivene for meg på telefon.  

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas bidro til at seks andre menn (inklusiv saksøkt skadevolder og hans mange advokater i advokatfirmaet Brækhus Dege, i tillegg til min daværende prosessfullmektig Espen Seeberg) avgjorde overgrepssaken over hodet mitt via forenklet domsbehandling, uten at jeg fikk komme til orde, uten vitner, uten tilhørere. (neida, dette skjedde ikke i forrige århundret, men i 2009!)

Advokatforeningens seks – 6- måneders klagefrist er altfor kort, for syke, som har klager på medlemer av Advokatforeningen. Kort frist, strategisk og tilsynelatende uten nåde, for å beskytte medlemmene, som vet å utnytte sykdom, der sykdom benyttes som forsinkelsesgrunn.

Jeg ville ikke anbefalt en advokat innen personskade, som jobber med å ivareta syke menneskers juridiske interesser, og skulle ivareta mine interesser overfor saksøkt skadevolder NN – når advokaten presterer å lire av seg noe så respektløst og nedlatende vedrørende sykdom og syke mennesker, som det min tidligere prosessfullmektig
advokat Espen Seeberg gjør til Advokatforeningen – med påfølgende klapp på skuleren:

«Det anses fra advokatens side ikke å foreligge «særlige grunner» for likevel å ta saken til behandling. Klagers anførsler om sykdom, bostedsløshet m. m. har ikke forhindret henne fra å føre sak for lagmannsrett/Høyesterett og klage kunne således vært inngitt innen seksmånedersfristen. Saken bør således avvises.»

Til tross for store utfordringer med helseplager, bostedsløshet og generelt utfordrende livssituasjonen, klarte jeg med mye strev – etter hvert – å klage min tidligere prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg, inn til Advokatforeningen, der Seeberg anfører følgende i sitt tilsvar:

«Klagen oppfattes som aggressiv, sjikanøs og ubehagelig. (hvem er ‘aggressiv’ og ‘ubehagelig’ her? advokat Seeberg opptrer på grensen til det ‘sjikanøse’ mht avvisningen hans av min langtidssykdom og langvarige bostedsløshet….Seeberg som hevdet å vite hvordan det var å være fattig, fordi han hadde vært fattig da han studerte jus….Den form for ‘fattigdom’ kan da ikke akkurat sammenlignes med fattigdom grunnet langvarig kronisk sykdom! https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/en-uke-til-hovedforhandling-prater-med-seeberg/
Ikke uvanlig at advokater generelt er meget hårsåre når det pirkes i dem, jfr Advokatbladet, som i mai 2015, betegnet omtale av advokater på sosialemedier som ‘hetsing’… Mens leger ‘henges ut’ med fullt navn i forbrukerinfo via legelisten.no – tåler ikke rådyre, elendige advokater kritikk. min anm.)

«Klagen avvises som grunnløs.
Advokaten representerte klager som var saksøker i erstatningssak i tingretten sommer/høsten 2009. Klager fikk innvilget fri rettshjelp ved tingretten. Dom ble avsagt 26.oktober 2009, der motparten ble frifunnet for klagers krav, og klager ble ilagt saksomkostninger.
Klager ønsket å bytte advokat etter dette
og advokaten avsluttet derfor sitt oppdrag 9.november 2009.» («etter dette» ? Sannheten er at jeg allerede
29. september 2009 orienterte Seeberg at jeg var misfornøyd med ham, og ville bytte ham ut, jf ‘Siste samtale med advokat Seeberg«. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/siste-samtale-med-advokat-espen-seeberg/  min anm)

(Fra dom av 26. oktober til 9.november 2009 gjorde advokat Espen Seeberg seg utilgjengelig for meg. Seeberg besvarte ikke telefoner, ikke mailer, ikke sms, ikke beskjeder lagt igjen hos sentralborddamen, Seeberg trenerte slik mine muligheter til å finne ny advokat, og til innlevering av anke innen fristen.
«Svakt av ham ikke å ringe deg» bekreftet advokat Steinar Winther-Christensen her: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/15/fortsetter-samtalen-med-advokat-steinar-winther-christensen/, min anm).

«Ny advokat (Anne Elisabeth Grøndahl i advfa Harald Stabell, min anm) anket saken inn til lagmannsretten, men der ble anken nektet fremmet ved beslutning den 3. desember 2010. Anke til Høyesterett ble forkastet ved kjennelse 23. mars 2011.

 

‘Når det gjelder klagefristen for disiplinærklagen, er klagefristen oversittet. Det anses fra advokatens side ikke å foreligge «særlige grunner» for likevel å ta saken til behandling. Klagers anførsler om sykdom, bostedsløshet m. m. har ikke forhindret henne fra å føre sak for lagmannsrett/Høyesterett og klage kunne således vært inngitt innen seksmånedersfristen. Saken bør således avvises.« anfører advokat Espen Seeberg, med spesialitet personskadejus….

(Seeberg er snurt fordi jeg sparket ham som advokat. Selvtilliten hans kan ha fått en knekk? Sparket av en ‘liten’ dame med herpes og utmattelsessyndrom!! Som i tillegg har gjort hemmelige lydopptak av alle samtaler med ham! Forresten var det da heller ikke jeg som ‘førte saken’ for de nevnte domstoler, slik Seeberg lyver om,  men advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advfa Harald Stabell, til tross for at Seeberg hadde gjort sitt beste for å sabotere anken, blant annet ved at Seeberg hadde unnlatt å klage på at forsikringsselskapet i første omgang avslo rettshjelpsforsikring. Heldigvis ombestemte forsikringsselskapet van Ameyde seg da det gjaldt anke til Borgarting lagmannsrett. Hvis ikke hadde mine ankemuligheter vært helt sabotert av advokat Seeberg. min anm.) 

Ifølge Borgarting lagmannsrett,
sak 10-124090ASD-BORG/02, side 2, bekreftes det at advokat Seeberg ved sin direkte henvendelse (bak min rygg) til min fastlege, instruerte legen slik at den opprinnelig legeattest ble endret i favør av skadevoldsmillionæren og ‘gjengen’ hans. I ny attest fremstår det som om det er umulig for meg – noensinne – å gjennomføre en rettssak: «Hovedforhandling ble berammet til 19.august 2009. Helgesen la frem legeerklæring om at hun var uskikket til å møte i retten, og at saken måtte utsettes i minst seks måneder. I en oppfølgende legeerklæring (da advokat Seeberg bak min rygg, uten min tillatelse, uten min viten, kontaktet min fastlege. min anm) samme dag fremgikk at Helgesen trenger fullstendig ro rundt seg og minst mulig stress, noe som skulle medføre at det var umulig for henne å gjennomføre en rettssak.»

IMG_20151213_0013

 

Er ovennevnte praksis allminnelig? At prosessfullmektig – uten klientens (min!) viten – går bak klientens rygg, direkte til klientens fastlege, og dikterer hva fastlegen skal skrive i ny legeattest. Hvorfor reagerer ingen i Advokatforeningen?

 

Skjermbilde 2015-11-14 kl. 09.41.03

 

 

 

IMG_20151213_0016

 

 

IMG_20151213_0017

 

Advokat Espen Seeberg regnet nok ikke med at ei ‘lita’ dame med kronisk utmattelse skulle klare å trykke på en opptaker-knapp, og slik via lydopptak kunne  bevise samtalereferatene i dokumentaren min.

Synd at lydopptak er nødvendig ved samtaler med advokat Espen Seeberg. Hans opptreden som min daværende prosessfullmektig, ødelegger omdømmet for norske advokater generelt. Men det syntes tydeligvis ikke Advokatforeningens disiplinærutvalg eller disiplinærnemd, som avviste min klage…og gir slik advokat Espen Seeberg klapp på skulderen og oppmuntring til å fortsette tilsvarende slette advokatarbeid innen personskadesaker for syke klienter.

*

Avgjørelse i Advokatforeningens disiplinærnemnd 18. mai 2012:
se vedtak publisert underst her, vedrørende min klage dit på advokat Espen Seeberg.

Pussig at Advokatforeningen konsekvent betegner
«Klagen gjelder: God advokatskikk» ….

Det er jo direkte løgn og omskriving av fakta, når Advokatforeningen konsekvent påstår klager på ‘god advokatskikk’!! Ingen klager på ‘god advokatskikk’? Folk flest, ikke-jurist, klager på det man som klient, anser som brudd på god advokatskikk, brudd på alminnelig moral og etikk. Igjen hensynstas den inklagede, sterkeste parten av Advokatforeningens disiplinærnemnd: advokaten, medlem av Advokatforeningen.

Står da heller ikke til troende at yrkesgruppens egne advokatkolleger, avgjøre klager – på sine egne advokatkolleger! Mer troverdig – og forhåpentligvis mer rettferdig ville det vært om andre, nøytrale parter, heller enn Advokatforeningen, avgjør klager på advokater.
Disiplinærnemnda latterliggjøring av legeattest:
«I likhet med disiplinærutvalget mener disiplinærnemnden at klagrene ikke kan høres med at hun har vært forhindret fra å klage tidligere på grunn av sykdom, oppfølging av erstatningssaken og bostedsløshet. Legeerklæringen kan nok dokumentere at klageren på grunn av sykdom har redusert kapasitet til å ivareta sine egne interesser. Legen har avsluttet sin erklæring med følgende: «Eg ber om at dette vert tillagt vekt i saka». Bedømt ut fra de øvrige faktiske forhold i saken, kan ikke nemnden akseptere legens uttalelse som en særlig grunn for ikke å ha fremsatt klage innen fristen på seks måneder.»

Daværende leder av Advokatforeningens disiplinærnemnd: Ernst Moe.

Skjermbilde 2015-12-15 kl. 15.46.23

Ernst Moe er altså kollega av tingrettsdommer Njaal Sæveraas, som i Oslo tingrett sammen med seks andre menn (saksøkt skadevoldsmillionær NN, hans mange advokater i advokatfirmaet Brækhus Dege;
inklusiv  e k s m a n n e n  til min saksbehandler i NAV, og min daværende prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg) avgjorde overgrepssak med forenklet domsbehandling over hodet på meg, uten at jeg fikk komme til orde, uten vitner, uten tilhørere….

Både tingrettsdommer Ernst Moe, leder av disiplinærnemnden i Advokatforeningen, og hans kollega, tingrettsdommer Njaal Sæveraas har begge avgitt den høytidlige juristeden om «å fremme rett, hindre urett»….

Ettersom Ernst Moe, på tidspunktet for avgjørelsen i disiplinærnemnden, 18. mai 2012, er en arbeidsfør, middelaldrende mann, antas Moe å være uten egne personlige erfaringer fra begrensende langtidssykdom, fra den kronisk utmattende nevrologiske lidelsen ME/cfs/kronisk utmattelse
(for da hadde Ernst Moe sannsynligvis vært ‘på trygd’ liksom klageren).

Det er å anta at Erling Moe heller ikke har egne erfaringer fra fire års bostedsløshet, samtidig som kronisk syk, heriblant seks måneders på gulvet, med alle personlige eiendeler på lager, og ditto flyttinger fra totalt ti – tolv sykdomsforverrende, midlertidige bopeler.

Ernst Moe grunngir sin latterliggjøring av legeattesten – og av meg – slik:
«Nemnden viser til at klageren etter november 2009 har engasjert advokat til å føre ankesaken for lagmannsrett og Høyesterett. Hun har dermed hatt kapasitet til å føre saken for to instanser i tidsrommet november 2009 til mars 2011. Hun kan dermed ikke høres med at hun ikke hadde mulighet til å fremme klage på et langt tidliger tidspunkt.»

Ovennevnte konklusjon fra disiplinærnemndens leder, Ernst Moe, bekrefter – igjen – at Ernst Moe mangler egne erfaringer fra langtidssykdom, fra nevrologisk sykdom, og fra mange års bostedsløshet, deriblant fra uverdige boforhold på gulvet over flere måneder, mens syk.

«Nemnden viser til at klageren etter november 2009 har engasjert advokat til å føre ankesaken for lagmannsrett og Høyesterett. Hun har dermed hatt kapasitet til å føre saken for to instanser i tidsrommet november 2009 til mars 2011.«

Ernst Moe kan ha rett i at det å engasjere advokat, kan foruten å påføre syke, med en skarve uføretrygd, store økonomiske utgifter, og påfører klienter stor belastning – ikke minst i form av uro og bekymringer, på grunn av henvendelser til advokaten, som i månedsvis ikke besvares, der advokatens forberedelse til ankefremlegg, består av kun et eneste kort møte ….(med advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advfa Harald Stabell, anbefalt meg av hennes venninne og tidligere advokatkollega, tingrettsdommer Maiken Reehorst, kollega vegg i vegg med tingrettsdommer Njaal Sæveraas…i Oslo tingrett. min anm)

Kunne man forventet at Ernst Moe, tingrettsdommer og leder av Advokatforeningens disiplinærnemnd skulle vite at det mest normale og naturlige er at det er advokaten (ikke jeg, som klient og saksøker) som ‘fører saken for to instanser«….?

(Her den syltynne anken fra min prosessfullmektig, advokat Anne Elisabeth Grøndahl til Borgarting lagmannsrett: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/06/syltynn-anke-til-borgarting-fra-advokat-elisabeth-grondahl-i-advfa-stabell/)

«Fristen (på seks – 6- måneder, min anm.) er fastsatt i begge parters interesser.»   Seriøst?

Klagefrist på bare seks måneder er altfor kort frist for kronisk syke, bostedsløse med knappe ressurser, også når det gjelder kontakt til omverdenen (kontantkort mobil, kommer man ikke langt med) til å ‘undersøke klageadgang, om det løper en klagefrist, dersom dette ikke er kjent for vedkommende, og til å vurdere om advokatens forhold ønskes prøvet av de disiplinære organer for advokater, og til å utarbeide en klage‘.

Advokatforeningens regelverk og korte klagefrister er taktisk hensynstagen til Advokatforeningens egne medlemmer, advokatene – ikke til klager. Ihvert fall ikke til klager fra kronisk syke klienter.

Ernst Moe konkluderer med at «Den lange fristen (seks månder – kan da ikke kalles ‘lang’!!! min anm) er nettopp satt av hensyn til den private part.» Påstanden står ikke til troende, men kan forstås ut fra det faktum at Ernst Moe – igjen – slik bekrefter total mangle fra egne, selvopplevde erfaringer med langtidssykdom, fra nevrologisk sykdom, fra kronisk utmattelsessykdom, fra fire års tappende bostedsløshet, inkludert fra seks måneders boforholdt på gulvet, og ti – tolv forskjellige sykdomsforverrene midlertidige bopeler.

På alle måter representerer Ernst Moe den sterkeste part.

Saksbehandling i Advokatforeningens disiplinærutvalg og disiplinærnemnd vil derfor ikke noensinne være med likeverdige parter, når klager (klient, min anm) er langtidssyk, bostedsløs, og for fattig til å hyre inn egen rådyre advokater til å utferdige klagen.

Forunderlig at Advokatforeningen – gjentatt – gir klapp på skulderen til dårlige advokater/medlemmer.

Jeg ville ikke ha anbefalt en advokat innen personskadejus, som godt betalt jobber med å ivareta syke menneskers juridiske interesser  – som også skulle ha ivareta mine interesser overfor saksøkt skadevolder NN – men som avslørere respektløst og nedlatende holdninger vedrørende sykdom og syke mennesker, slik min tidligere prosessfullmektig advokat Espen Seeberg gjør til Advokatforeningens klageorganer – med påfølgende klapp på skuleren:

Lydopptak og samtalereferater  fra real life – om advokat Espen Seeberg  underst her.

IMG_20151215_0001

 

IMG_20151215_0002

IMG_20160104_0003

 

 

IMG_20151215_0004

 

Advokat Espen Seeberg gidder ikke sette seg inn i saken.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/27/advokat-espen-seeberg-har-ikke-giddet-sette-seg-inn-i-saken/

Advokat Espen Seeberg med uriktig info til tingretten.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-espen-seeberg-med-uriktig-info-til-tingretten/

Advokat Espen Seeberg mener tingrettsdommeren er tilbakelent...
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/njaal-svaeeraas-en-tilbakelent-tingrettsdommer/

 

Advokat Espen Seeberg instruerer i sykemelding.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/category/seeberg-instruerer-sykemelding/

 

Advokat Espen Seeberg avslører tvil.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/seeberg-fremsetter-tvil/

 

Min samtale med advokat Espen Seeberg – etter sluttinnlegg
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/straffbart-a-avgi-falsk-forklaring-i-retten/

 

Siste samtale med advokat Espen Seeberg https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/siste-samtale-med-advokat-espen-seeberg/

 

Kryptisk timeliste fra advokat Espen Seeberg
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/26/fire-advokater-tre-forskjellige-timelister/

 

Advokater snakker sammen!
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/03/advfullmektig-marcus-lindstroms-4-minutters-telefonsamtale-til-kr-325-eks-mva/

 

Dom i sak mot skadevolder
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/15/fra-dom-i-erstatningssak-mot-skadevolder/

 

Advokat Espen Seeberg svarer ikke.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/15/jeg-tar-saken-2/

 

Advokat Steinar Winther-Christensen om advokat Espen Seeberg…
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/15/ny-advokat-steinar-winther-christensen/

 

God eller dårlig advokatskikk? – advokat Espen Seeberg
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/21/god-eller-darlig-advokatskikk/

 

Arrogant svar fra advokat Espen Seeberg
https://livserinehelgesen.wordpress.com/category/2013-seeberg/

 

Tingrettsdommer Sæveraas en ’tilbakelent’ dommer – jf advokat Seeberg https://livserinehelgesen.wordpress.com/category/etter-sluttinnlegg/page/2/

 

Fiktivt vitne?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/category/fiktivt-vitne/

 

Statens mann, advokat Espen Seeberg 
https://livserinehelgesen.wordpress.com/category/seeberg/

 

Saksforberedelser med advokat Espen Seeberg
https://livserinehelgesen.wordpress.com/category/saksforberedelser-m-seeberg/

Advokatene Seeberg og Lindstrøm møter sine klienter
https://livserinehelgesen.wordpress.com/category/vedr-mote-m-seeberg/

 

Advokat Espen Seeberg vil ha møte hjemme hos overgrepsutsatt
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/12/advokat-espen-seeberg-foreslar-mote-hjemme-hos-overgrepsutsatt/

 

Endelig svar fra advokat Espen Seeberg
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/11/endelig-svar-fra-prosessfullmektig-espen-seeberg-om-mote/

 

Advokat Espen Seeberg oppfordrer til falsk forklaring i retten.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/en-uke-til-hovedforhandling-prater-med-seeberg/

 

 

Fortsettelser følger.

Lydfil.

 

 

 

 

 

 

 

Reklamer

6 thoughts on “Advokatforeningen ansvarlig for ukultur?

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s